{ HACK.PAS Copyright (c) Patrik Benyak } { V tejto textovej hre sa zahrßte na hackera. } { Nep˘jde pritom o żiaden skutocnÝ hacking. V╣etko co musÝte vediet } { je mat rychle reflexi, dobr˙ pamńt a tip. } { ProsÝm ospravedlnte v╣etky chibi a ak bi ste nieco vßżnej╣ie } { na╣li ta nevßhajte a napÝ╣e mi. Jednoduchß textovß hra } { } { http://www.trsek.com } { Datum: 1.1.2009 http://pato1.ic.cz } program hacking; uses crt, graph; label konec; var i, a, heslo, heslik: integer; ch: char; konhes: boolean; kodiki: array[1..50] of integer; mena: array[1..20] of string; procedure nacitat(akcia: string; cas: integer); begin ClrScr; writeln(akcia); writeln('(........................)'); for a:= 2 to 26 do begin Delay(cas); GotoXY(a, 2); writeln('*'); end; ClrScr; end; procedure kontrolheslo(akcia: string; casik, heliko: integer); begin ClrScr; writeln(akcia); readln(heslik); nacitat('Kontrola hesla', casik); if heslik = heliko then begin konhes := true; end else begin konhes := false; end; end; begin {intro} writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('############## ####### #### ## ####### ##########################'); writeln('############## ## ##### # ####### ##### #### ##### # ##########################'); writeln('############## ## #### ### ###### #### ###### ### ## ##########################'); writeln('############## ## #### ### ###### ### ######## ##### ##########################'); writeln('############## #### ##### #### ###### ###### ##########################'); writeln('############## ##### ####### #### ##### #### ####### ##########################'); writeln('############## ##### ####### #### ###### ######## ##########################'); writeln('###############################################################################'); writeln('############## #### #### #### ### ## ###### ### ##########'); writeln('############## ## ### ## ### ######## ###### ###### # ##### ###### ############'); writeln('############## ## ### ## ### ######## ###### ###### ## #### ###### ############'); writeln('############## ## ### #### ###### ### #### ### ### ###### ############'); writeln('############## #### # #### ############ ## ###### #### ## ###### ############'); writeln('############## ###### ## ### ############ ## ###### ##### # ###### ############'); writeln('############## ###### ### ## #### ### ## ###### ###### ############'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); Delay(2000); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); Delay(500); writeln('######## ##### ######## ########## ##### #### #############################'); Delay(500); writeln('######## ##### ####### # ######## ########## ### ##############################'); Delay(500); writeln('######## ##### ####### # ####### ########### ## ###############################'); Delay(500); writeln('######## ##### ###### ### ##### ############ ################################'); Delay(500); writeln('######## ###### ### ##### ############ ################################'); Delay(500); writeln('######## ##### ##### ##### #### ############ ## ###############################'); Delay(500); writeln('######## ##### ##### ##### ########### ### ##############################'); Delay(500); writeln('######## ##### #### ####### ##### ########## #### #############################'); Delay(500); writeln('######## ##### #### ####### ###### ##### ##### ############################'); Delay(500); writeln('###############################################################################'); for i:= 1 to 3 do begin Delay(750); ClrScr; writeln('###############################################################################'); writeln('############## #### #### #### ### ## ###### ### ##########'); writeln('############## ## ### ## ### ######## ###### ###### # ##### ###### ############'); writeln('############## ## ### ## ### ######## ###### ###### ## #### ###### ############'); writeln('############## ## ### #### ###### ### #### ### ### ###### ############'); writeln('############## #### # #### ############ ## ###### #### ## ###### ############'); writeln('############## ###### ## ### ############ ## ###### ##### # ###### ############'); writeln('############## ###### ### ## #### ### ## ###### ###### ############'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('######## ##### ######## ########## ##### #### #############################'); writeln('######## ##### ####### # ######## ########## ### ##############################'); writeln('######## ##### ####### # ####### ########### ## ###############################'); writeln('######## ##### ###### ### ##### ############ ################################'); writeln('######## ###### ### ##### ############ ################################'); writeln('######## ##### ##### ##### #### ############ ## ###############################'); writeln('######## ##### ##### ##### ########### ### ##############################'); writeln('######## ##### #### ####### ##### ########## #### #############################'); writeln('######## ##### #### ####### ###### ##### ##### ############################'); writeln('###############################################################################'); writeln('###############################################################################'); writeln('######## #######################################'); writeln('######## Stla╝ pre pokra╝ovanie #######################################'); writeln('######## #######################################'); writeln('###############################################################################'); end; ch := readkey; {Menu} if ch=chr(13) then begin ClrScr; Delay(1500); nacitat('Na╝Ětavanie', 300); writeln('Zvolte di heslo ktoré budete použĚva behom hry!! heslo je len pre jednu rel ciu'); Readln(heslo); writeln('Kontrola: zadajte heslo znovu pre kontrolu. Ako heslo ste zvolili: ', heslo); Readln(heslo); {GAME} nacitat('Vytv ranie hry: ', 250); kontrolheslo('Zadaj svoje heslo pre pokra╝ovanie', 100, heslo); if konhes = true then begin writeln('Cing cing...(ZvonĚ telefón) Haló ?'); writeln(''); writeln('Jano ? To si ty ?'); writeln(''); writeln('Peter ? ťno to som ja.'); writeln(''); writeln('Potrebujem pomoc !'); writeln(''); writeln('Äo sa stalo ? Zase si sa do nie╝oho zaplietol ?'); writeln(''); writeln('Ist teroristick organiz cia mi ide po krku.'); writeln('Potrebujem aby si hackol p r, no troch viac organiz cii.'); writeln('Ak sa ti to nepodarĚ tak zomriem ja aj ostatnĚ: Alex, Domino, aj Faith'); writeln('Ale ak sa ti to podarĚ zachr niš n s a zĚska╝ obrovskú sl vu a bohatstvo'); writeln('Podrobnosti neskôr'); writeln(''); writeln('Dobre, idem do toho'); writeln('{Stla╝ }'); readln; ClrScr; writeln('No, ako vidĚš tvoj naj kamoš m problémi'); writeln('Už trochu hľadal a hackoval a našiel jednu organiz ciu'); writeln('Skrýva sa pod kvetin rstvo'); writeln('Tu sú údaje ktoré ti dal:'); writeln('Meno organiz cie: Kvetin rstvo pod vežou'); writeln('Prihlasovacie meno: peto223'); writeln('Heslo: 332457'); writeln('Navrhujem aby si si to rychlo napisal :D'); Delay(7000); ClrScr; writeln('Spomenul si si na "Stý╝ka Googla"'); writeln('Zapol si si http://google.sk'); writeln('NaÂukal si si : "Kvetin rstvo pod vežou"'); writeln('Našlo ti domovskú str nku'); writeln('Otvoril si ju, ale ╝o to nevidĚš ? Oby╝ajné kvetin rstvo.'); writeln('Ale zrazu sa stal z zrak a ty si zbadal prihlasovcie okno...'); Delay(4000); ClrScr; writeln('Prihlasovacie meno: '); readln(mena[1]); if mena[1] = 'peto223' then begin writeln('Prihlasovacie heslo: '); readln(kodiki[3]); if kodiki[3] = 332457 then begin nacitat('Na╝Ětavanie str nky', 2000); writeln('Ta d a zo str nky oby╝ajného kvetin rstva sa stala str nka'); writeln('nebezpe╝nej tajnej organiz cie obchodujúcej s menami a heslami'); kontrolheslo('Pre hackovanie zadaj heslo', 100, heslo); readln; if konhes = true then begin nacitat('Hackovanie...', 1000); readln; end else begin ClrScr; writeln('Zle !!! koncis !!! Sorry. ;-((hack)'); readln; Delay(2500); end; end else begin ClrScr; writeln('Zle !!! koncis !!! Sorry. ;-((hewslo)'); readln; Delay(2500); end; end else begin ClrScr; writeln('Zle !!! koncis !!! Sorry. ;-((meno)'); readln; Delay(2500); end; end else begin end; end; readln; end.