Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Procedure CheckExp;
Var X,Y: Byte;
Begin
 For Y:=1 to 14 do
 For X:=1 to 7 do
 Begin
  If ((Brick[(Y-1)*9+(X-1)].N>0) and
    (Brick[(Y-1)*9+(X-1)].N=Brick[(Y-1)*9+X].N) and (Brick[(Y-1)*9+X].N=Brick[(Y-1)*9+(X+1)].N)) then
  Begin
   Brick[(Y-1)*9+(X-1)].Mark:=True;
   Brick[(Y-1)*9+(X)].Mark:=True;
   Brick[(Y-1)*9+(X+1)].Mark:=True;
  End;
  If ((Brick[(Y+1)*9+(X-1)].N>0) and
    (Brick[(Y+1)*9+(X-1)].N=Brick[(Y+1)*9+X].N) and (Brick[(Y+1)*9+X].N=Brick[(Y+1)*9+(X+1)].N)) then
  Begin
   Brick[(Y+1)*9+(X-1)].Mark:=True;
   Brick[(Y+1)*9+(X)].Mark:=True;
   Brick[(Y+1)*9+(X+1)].Mark:=True;
  End;
  If ((Brick[Y*9+(X-1)].N>0) and
    (Brick[Y*9+(X-1)].N=Brick[Y*9+X].N) and (Brick[Y*9+X].N=Brick[Y*9+(X+1)].N)) then
  Begin
   Brick[Y*9+(X-1)].Mark:=True;
   Brick[Y*9+(X)].Mark:=True;
   Brick[Y*9+(X+1)].Mark:=True;
  End;
 
  If ((Brick[(Y-1)*9+(X+1)].N>0) and
    (Brick[(Y-1)*9+(X+1)].N=Brick[Y*9+(X+1)].N) and (Brick[Y*9+(X+1)].N=Brick[(Y+1)*9+(X+1)].N)) then
  Begin
   Brick[(Y-1)*9+(X+1)].Mark:=True;
   Brick[Y*9+(X+1)].Mark:=True;
   Brick[(Y+1)*9+(X+1)].Mark:=True;
  End;
  If ((Brick[(Y-1)*9+(X-1)].N>0) and
    (Brick[(Y-1)*9+(X-1)].N=Brick[Y*9+(X-1)].N) and (Brick[Y*9+(X-1)].N=Brick[(Y+1)*9+(X-1)].N)) then
  Begin
   Brick[(Y-1)*9+(X-1)].Mark:=True;
   Brick[Y*9+(X-1)].Mark:=True;
   Brick[(Y+1)*9+(X-1)].Mark:=True;
  End;
  If ((Brick[(Y-1)*9+X].N>0) and
    (Brick[(Y-1)*9+X].N=Brick[Y*9+X].N) and (Brick[Y*9+X].N=Brick[(Y+1)*9+X].N)) then
  Begin
   Brick[(Y-1)*9+X].Mark:=True;
   Brick[Y*9+X].Mark:=True;
   Brick[(Y+1)*9+X].Mark:=True;
  End;
 
  If ((Brick[(Y-1)*9+(X-1)].N>0) and
    (Brick[(Y-1)*9+(X-1)].N=Brick[Y*9+X].N) and (Brick[Y*9+X].N=Brick[(Y+1)*9+(X+1)].N)) then
  Begin
   Brick[(Y-1)*9+(X-1)].Mark:=True;
   Brick[Y*9+X].Mark:=True;
   Brick[(Y+1)*9+(X+1)].Mark:=True;
  End;
  If ((Brick[(Y-1)*9+(X+1)].N>0) and
    (Brick[(Y-1)*9+(X+1)].N=Brick[Y*9+X].N) and (Brick[Y*9+X].N=Brick[(Y+1)*9+(X-1)].N)) then
  Begin
   Brick[(Y-1)*9+(X+1)].Mark:=True;
   Brick[Y*9+X].Mark:=True;
   Brick[(Y+1)*9+(X-1)].Mark:=True;
  End;
 End;
End;
 
 
Procedure SetupDestroyer;
Var X,Y: Byte;
Begin
 If DestroyerTarget>0 then
 Begin
  For Y:=0 to 15 do
  For X:=0 to 8 do
  If Brick[Y*9+X].N=DestroyerTarget then Brick[Y*9+X].Mark:=True;
 End;
End;
 
 
Function MarkExp: Byte;
Var N,X,Y: Byte;
Begin
 MarkExp:=0;
 For Y:=0 to 15 do
 For X:=0 to 8 do
 If Brick[Y*9+X].Mark=True then
 Begin
  Inc(N);
  Inc(Score,100);
  MarkExp:=N;
 End;
 If N>0 then
 Begin
  If Score>=10000 then Begin Level:=1; LevelBackup:=1; End;
  If Score>=20000 then Begin Level:=2; LevelBackup:=2; End;
  If Score>=30000 then Begin Level:=3; LevelBackup:=3; End;
  If Score>=40000 then Begin Level:=4; LevelBackup:=4; End;
  If Score>=50000 then Begin Level:=5; LevelBackup:=5; End;
  If Score>=60000 then Begin Level:=6; LevelBackup:=6; End;
  If Score>=70000 then Begin Level:=7; LevelBackup:=7; End;
  If Score>=80000 then Begin Level:=8; LevelBackup:=8; End;
  If Score>=90000 then Begin Level:=9; LevelBackup:=9; End;
 End;
 UpdatemainGameScreen3;
 UpdatemainGameScreen4;
 WriteMainGameScreen;
End;
 
 
Procedure CountVyskaSloupce(X,Y:Byte);
Var I: Byte;
  A: Byte;
Begin
 A:=0;
 For I:=0 to 15 do
 Begin
  If Brick[I*9+X].N>0
  then Break
  else Inc(A);
 End;
 If A=16 then VyskaSloupce[X]:=0;
 If A<16 then VyskaSloupce[X]:=Y-A;
End;
 
 
Procedure Fall;
Var I,X,Y: Byte;
Begin
 For Y:=15 downto 0 do
 Begin
  For X:=0 to 8 do
  Begin
   If Brick[Y*9+X].N=0 then
   Begin
    CountVyskaSloupce(X,Y);
    If VyskaSloupce[X]>0 then
    Begin
     For I:=0 to VyskaSloupce[X]-1 do
     If Y-(I+1)>=0
     then Brick[(Y-I)*9+X].N:=Brick[(Y-(I+1))*9+X].N;
     If Y-VyskaSloupce[X]>=0
     then Brick[(Y-(VyskaSloupce[X]))*9+X].N:=0;
    End;
   End;
  End;
 End;
End;
 
 
Procedure BurnBrics;
Var I,X,Y: Byte;
Begin
 Setpal(31,63,63,63);
 For Y:=0 to 15 do
 For X:=0 to 8 do
 If Brick[Y*9+X].Mark=True then Inc(Brick[Y*9+X].N,7);
 UpdateMainGameScreen2;
 WriteMainGameScreen;
 If SB=False then PlaySound(2) else SBPlayRaw(2);
 For I:=16 downto 0 do
 Begin
  If I>0 then SetPal(31,I*4-1,I*4-1,I*4-1)
      else SetPal(31,0,0,0);
  UpdateMainGameScreen2;
  WriteMainGameScreen;
  Wait(30);
 End;
 For Y:=0 to 15 do
 For X:=0 to 8 do
 Begin
  If Brick[Y*9+X].Mark=True then Brick[Y*9+X].N:=0;
  If Brick[Y*9+X].Mark=True then Brick[Y*9+X].Mark:=False;
 End;
End;
 
 
Function Reaction: Boolean;
Var N,X,Y,I: Byte;
  ProvestFall: Boolean;
Begin
 N:=0;
 HoldDown:=False;
 Reaction:=False;
 If KostkaCounter>0 then CheckExp
           else Begin
              CheckExp;
              SetupDestroyer;
             End;
 If MarkExp>0 then
 Begin
  Reaction:=True;
  Repeat
   BurnBrics;
 
   Repeat
    ProvestFall:=False;
    For X:=0 to 8 do
    Begin
     CountVyskaSloupce(X,15);
     If VyskaSloupce[X]>0 then
     Begin
      For I:=0 to VyskaSloupce[X]-1 do
      If Brick[(15-I)*9+X].N=0 then ProvestFall:=True;
     End;
    End;
 
    If ProvestFall=True then
    Begin
     Fall;
     FillBrickFallCounter;
     While BrickFallCounter>0 do
     Begin
      Dec(BrickFallCounter);
      UpdateMainGameScreen2;
      WriteMainGameScreen;
      Wait(fps.prodleva);
      If Key[1]=True then BrickFallCounter:=0;
     End;
    End;
   Until ProvestFall=False;
 
   CheckExp;
   N:=MarkExp;
  Until N=0;
 End;
End;