program Had; {$mode objfpc} uses graph,wincrt,pohyb; const P=1; H=2; L=3; D=4; //definicia smerov (P - pravá, LP - Ľavá-Pravá) LD=5; LP=6; LH=7; DP=8; DH=9; PH=10; DL=5; PL=6; HL=7; PD=8; HD=9; HP=10; NazovHry='Hra HAD :)'; Menu1='ZACNI HRU!'; Menu2='NASTAVENIA'; Menu3='POMOC'; Menu4='NAJLEPSIE VYSLEDKY'; Menu5='KONIEC'; MenuN3='Rychlost: '; MenuN2='Maximalne Y: '; MenuN1='Maximalne X: '; MenuN='Nastavenia hry:'; MenuN4='Uroven AI: '; Help1='Opustis stlacenim klavesy ESC'; Help2='Editujes a potvrdis klavesom ENTER'; Srychlost=700; Qrychlost=0.799630916025; //Pre pocitanie delayu geometrickou postupnostou Zrus1='Sam si to chcel O_o'; Zrus2='Narazil si do steny!!!'; Zrus3='Zjedol si si telo...'; Zrus4='Obsadil si cele uzemie...'; Vypisskore='Tvoje skore: '; type THskore=record //Highskore skore:longint; meno:string[12]; end; Tsubor=record //nastavenia hry KoniecX,KoniecY:longint; rychlost,AI:longint; skore:array[1..17] of THskore; end; Tfile= file of Tsubor; var gd,gm:smallint; //graf StartX,StartY,KoniecX,KoniecY:longint; //rozmery pola CurX,CurY,LastX,LastY,CurSmer,LastSmer:longint; //smer hada 1 Atyp,skore,priznak,rychlost,Arychlost,vyber,Hdlzka:longint; MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2:longint; //pozicia menu c,c2:char; //nacitany klaves s:string; f:Tfile; //subor s nastaveniami subor:Tsubor; subtmp:THskore; AIpole:TAIpole; //AI function XnaY(x:extended;y:longint):extended; //pre vypocet highskore var Ri:longint; begin XnaY:=1; for Ri:=1 to y do begin XnaY:=XnaY*x; end; end; procedure vymazblok(x1,y1:longint); //vymaze blok (7x7) begin setfillstyle(solidfill,black); setcolor(black); Bar(x1-3,y1-3,x1+3,y1+3); end; function zistismer(x1,y1:longint):byte; //zisti smer hada (aktualnej casti tela) var t1,t2,t3,t4,ts:longint; begin //white=15 t1:=GetPixel(x1-3,y1); t2:=GetPixel(x1,y1+3); t3:=GetPixel(x1+3,y1); t4:=GetPixel(x1,y1-3); ts:=t1+t2+t3+t4; if ts=30 then begin if (t1=15) and (t2=15) then zistismer:=LD else if (t1=15) and (t3=15) then zistismer:=LP else if (t1=15) and (t4=15) then zistismer:=LH else if (t2=15) and (t3=15) then zistismer:=DP else if (t2=15) and (t4=15) then zistismer:=DH else if (t2=15) and (t1=15) then zistismer:=DL else if (t3=15) and (t4=15) then zistismer:=PH else if (t3=15) and (t1=15) then zistismer:=PL else if (t3=15) and (t2=15) then zistismer:=PD else if (t4=15) and (t1=15) then zistismer:=HL else if (t4=15) and (t2=15) then zistismer:=HD else if (t4=15) and (t3=15) then zistismer:=HP; end else begin if t1=15 then zistismer:=L else if t2=15 then zistismer:=D else if t3=15 then zistismer:=P else if t4=15 then zistismer:=H; end; end; procedure jedlo; //vygenerovanie jedla var tx,ty:longint; ok:boolean; begin ok:=false; if Hdlzka=(((subor.KoniecX-StartX) div 7)*((subor.KoniecY-StartY) div 7)) then begin //ak je had uz v celom poli a neda sa generovat jedlo ok:=true; priznak:=4; end; repeat tx:=((Random((subor.KoniecX-StartX) div 7)*7))+StartX+3; ty:=((Random((subor.KoniecY-StartY) div 7)*7))+StartY+3; if Getpixel(tx,ty)=black then //zisti ci je mozne na dane policko polozit jedlo begin setfillstyle(solidfill,green); setcolor(green); Bar(tx-1,ty-1,tx+1,ty+1); line(tx-2,ty,tx+2,ty); line(tx,ty-2,tx,ty+2); ok:=true; end; until ok; end; procedure telohada(x1,y1:longint;typ:byte); //vykreslovanie casti tela hada begin Setcolor(white); setfillstyle(solidfill,white); Bar(x1-2,y1-2,x1+2,y1+2); case typ of 1:begin setcolor(white); line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1); //lava line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1); //prava end; 2:begin setcolor(white); line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3); //horna line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3); //dolna end; 3:begin setcolor(white); line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1); line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3); putpixel(x1+2,y1-2,black); //prava horna end; 4:begin setcolor(white); line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3); line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1); putpixel(x1-2,y1-2,black); //lava horna end; 5:begin setcolor(white); line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1); line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3); putpixel(x1-2,y1+2,black); //lava dolna end; 6:begin setcolor(white); line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3); line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1); putpixel(x1+2,y1+2,black); //prava dolna end; 7:begin setcolor(black); line(x1+2,y1-2,x1+2,y1+2); putpixel(x1+1,y1-2,black); putpixel(x1+1,y1,black); putpixel(x1+1,y1+2,black); setcolor(white); line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1); end; 8:begin setcolor(black); line(x1-2,y1-2,x1+2,y1-2); putpixel(x1-2,y1-1,black); putpixel(x1,y1-1,black); putpixel(x1+2,y1-1,black); setcolor(white); line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3); end; 9:begin setcolor(black); line(x1-2,y1-2,x1-2,y1+2); putpixel(x1-1,y1-2,black); putpixel(x1-1,y1,black); putpixel(x1-1,y1+2,black); setcolor(white); line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1); end; 10:begin setcolor(black); line(x1-2,y1+2,x1+2,y1+2); putpixel(x1-2,y1+1,black); putpixel(x1,y1+1,black); putpixel(x1+2,y1+1,black); setcolor(white); line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3); end; 11:begin setcolor(black); line(x1+2,y1-1,x1+2,y1+1); putpixel(x1+1,y1,black); setcolor(white); line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1); end; 12:begin setcolor(black); line(x1-1,y1-2,x1+1,y1-2); putpixel(x1,y1-1,black); setcolor(white); line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3); end; 13:begin setcolor(black); line(x1-2,y1-1,x1-2,y1+1); putpixel(x1-1,y1,black); setcolor(white); line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1); end; 14:begin setcolor(black); line(x1-1,y1+2,x1+1,y1+2); putpixel(x1,y1+1,black); setcolor(white); line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3); end; end; end; procedure upravhada(typ,x1,y1:longint;var Smer1:longint;x2,y2,Smer2:longint); //posun hada var tsmer,t2smer:longint; begin Smer1:=zistismer(x1,y1); if typ=0 then begin vymazblok(x1,y1); case Smer1 of P:begin tsmer:=zistismer(x1+7,y1); vymazblok(x1+7,y1); if tsmer=LH then telohada(x1+7,y1,14) else if tsmer=LP then telohada(x1+7,y1,13) else if tsmer=LD then telohada(x1+7,y1,12); end; H:begin tsmer:=zistismer(x1,y1-7); vymazblok(x1,y1-7); if tsmer=DL then telohada(x1,y1-7,11) else if tsmer=DH then telohada(x1,y1-7,14) else if tsmer=DP then telohada(x1,y1-7,13); end; L:begin tsmer:=zistismer(x1-7,y1); vymazblok(x1-7,y1); if tsmer=PD then telohada(x1-7,y1,12) else if tsmer=PL then telohada(x1-7,y1,11) else if tsmer=PH then telohada(x1-7,y1,14); end; D:begin tsmer:=zistismer(x1,y1+7); vymazblok(x1,y1+7); if tsmer=HP then telohada(x1,y1+7,13) else if tsmer=HD then telohada(x1,y1+7,12) else if tsmer=HL then telohada(x1,y1+7,11); end; end; end; if (typ=0) or (typ=1) then begin t2smer:=zistismer(x2,y2); vymazblok(x2,y2); case Smer2 of P:begin case t2smer of H:begin telohada(x2,y2,5); telohada(x2+7,y2,7); end; L:begin telohada(x2,y2,1); telohada(x2+7,y2,7); end; D:begin telohada(x2,y2,4); telohada(x2+7,y2,7); end; end; end; H:begin case t2smer of P:begin telohada(x2,y2,5); telohada(x2,y2-7,8); end; L:begin telohada(x2,y2,6); telohada(x2,y2-7,8); end; D:begin telohada(x2,y2,2); telohada(x2,y2-7,8); end; end; end; L:begin case t2smer of P:begin telohada(x2,y2,1); telohada(x2-7,y2,9); end; H:begin telohada(x2,y2,6); telohada(x2-7,y2,9); end; D:begin telohada(x2,y2,3); telohada(x2-7,y2,9); end; end; end; D:begin case t2smer of P:begin telohada(x2,y2,4); telohada(x2,y2+7,10); end; H:begin telohada(x2,y2,2); telohada(x2,y2+7,10); end; L:begin telohada(x2,y2,3); telohada(x2,y2+7,10); end; end; end; end; end; if typ=2 then begin priznak:=2; setcolor(red); setfillstyle(solidfill,red); floodfill(x2,y2,black); end else if typ=3 then begin setcolor(red); setfillstyle(solidfill,red); priznak:=3; floodfill(x2,y2,black); end; end; procedure inicializuj; //inicializacia hry begin Assign(f,'data.dat'); {$i-} //lokalny fpc compiler prepinac pre IOresult Reset(f); {$i+} if IOresult<>0 then //ak neexistuje subor, vytvori novy begin Rewrite(f); subor.KoniecX:=470; subor.KoniecY:=260; subor.rychlost:=10; subor.AI:=0; Write(f,subor); end else Read(f,subor); Close(f); StartX:=50; //nastavi aktualnu poziciu StartY:=50; KoniecX:=750; KoniecY:=400; end; procedure ohranic; //vytvorenie siveho okna hry var Ri:longint; begin setcolor(lightgray); for Ri:=-7 to -1 do begin //podla premennych StartX/Y a KoniecX/Y zavisi velkost pola Rectangle(StartX+Ri,StartY+Ri,KoniecX-Ri-1,KoniecY-Ri-1); end; end; procedure zobrazskore; //vypise aktualne skore hraca begin setcolor(black); setfillstyle(solidfill,black); Bar(StartX,StartY-10,StartX+length('Skore: '+s)*8,StartY-22); setcolor(lightgreen); Settextstyle(DefaultFont,HorizDir,1); settextjustify(LeftText,BottomText); str(skore,s); OutTextXY(StartX,StartY-10,'Skore: '+s); end; procedure zjedol; begin Hdlzka:=Hdlzka+1; if subor.AI=0 then skore:=skore+rychlost*2 else skore:=skore+1; atyp:=1; jedlo; zobrazskore; end; procedure Ozjedol(x:longint); //otestovanie, ci nenarazil do seba var tl:longint; begin case x of P:begin tl:=zistismer(CurX+7,CurY); if tl<5 then atyp:=0 else atyp:=3; end; H:begin tl:=zistismer(CurX,CurY-7); if tl<5 then atyp:=0 else atyp:=3; end; L:begin tl:=zistismer(CurX-7,CurY); if tl<5 then atyp:=0 else atyp:=3; end; D:begin tl:=zistismer(CurX,CurY+7); if tl<5 then atyp:=0 else atyp:=3; end; end; end; procedure vyciernimenu; //vymaze menu (okrem ohranicenia) begin setfillstyle(solidfill,black); setcolor(black); Bar(StartX,StartY,KoniecX,KoniecY); end; procedure upravhraciepole; //prekresli hracie pole na mensie var Ri:longint; begin setcolor(black); for Ri:=-7 to -1 do begin Rectangle(StartX+Ri,StartY+Ri,KoniecX-Ri-1,KoniecY-Ri-1); end; setcolor(lightgray); for Ri:=-7 to -1 do begin Rectangle(StartX+Ri,StartY+Ri,subor.KoniecX-Ri-1,subor.KoniecY-Ri-1); end; end; procedure highscores; //vypisovanie najlepsieho skore var Ri,Rj,Ls1,Ls2:longint; c1:char; s1:string; begin vyciernimenu; SetTextJustify(CenterText,TopText); setfillstyle(solidfill,lightblue); setcolor(lightblue); settextstyle(SmallFont,0,3); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry); settextstyle(DefaultFont,0,1); setcolor(red); for Ri:=1 to 16 do begin str(Ri,s); if length(s)=1 then s:=' '+s; s:=s+'. '+subor.skore[Ri].meno+' '; str(subor.skore[Ri].skore,s1); Ls1:=length(subor.skore[Ri].meno); Ls2:=length(s1); for Rj:=Ls1+Ls2 to 24 do s:=s+'.'; s:=s+' '+s1; OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52+(Ri-1)*12,s); end; OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52+(Ri+1)*12,Help1); c1:=readkey; while ord(c1)<>27 do c1:=readkey; end; procedure pomoc; //menu - ponuka Pomoc var c1:char; begin vyciernimenu; SetTextJustify(CenterText,TopText); setfillstyle(solidfill,lightblue); setcolor(lightblue); settextstyle(SmallFont,0,3); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry); settextstyle(DefaultFont,0,1); setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,'Ovladanie: SIPKAMI'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52,'Opustenie aktualnej hry: klavesom ESC'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,'Pauza medzernikom'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,'AI 0 az 5 0=vypnuty'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,'AI 1 - rychla simulacia AI 2 - simulacia podla rychlosti'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,'AI 3-5 zrychlena simulacia (ale pomalsia ako 1 - s urcitym delayom)'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+112,'AI funguje len pri parnej dlzke pola.'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+124,'Skore: Skore zavisi od aktualnej rychlosti HADA (rychlost * 2)'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+136,'Rychlost moze byt od 1 po 20. 20 je najvyssia.'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+148,'Maximalne X: 100 Maximalne Y: 50'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+160,'Autori: Matej Ridzon'); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+184,Help1); c1:=readkey; while ord(c1)<>27 do c1:=readkey; end; procedure uprav(var cislo:longint;x1,y1:longint;ts:string); //upravenie nastaveni - parametre hry (iba cisla) var tmp:longint; c1:char; tmps:string; code:integer; begin settextstyle(DefaultFont,0,1); setcolor(black); SetTextJustify(CenterText,TopText); str(cislo,tmps); OuttextXY(x1,y1,ts+tmps); setcolor(red); OuttextXY(x1,y1,ts); tmps:=''; tmp:=0; repeat c1:=readkey; case ord(c1) of 13:begin break; end; 8:begin if (tmps<>'') and (length(tmps)<5) then begin setcolor(black); OuttextXY(x1,y1,ts+tmps); Delete(tmps,length(tmps),1); setcolor(red); val(tmps,tmp,code); OuttextXY(x1,y1,ts+tmps); end; end; 48..57:begin if length(tmps)<4 then begin setcolor(black); OuttextXY(x1,y1,ts+tmps); tmps:=tmps+c1; val(tmps,tmp,code); setcolor(red); OuttextXY(x1,y1,ts+tmps); end; end; end; until false; setcolor(black); OuttextXY(x1,y1,ts+tmps); if tmp<0 then tmp:=cislo; cislo:=tmp; end; function zapisskore(x1,y1,celkom:longint):boolean; //test, ci nahral skore hodne zapisu, ak ano zapise var tmps:string; Ri,Rj,ltmp,maxprvok:longint; c1:char; begin zapisskore:=false; ltmp:=maxlongint; tmps:=''; for Ri:=1 to 16 do begin if subor.skore[Ri].skoreltmp then begin setfillstyle(solidfill,black); Bar((x1-62),y1-2,(x1+62),y1+8); Bar((x1-62),y1+13,(x1+62),y1+23); setcolor(lightblue); zapisskore:=true; OuttextXY(x1,y1,'ANO! Zadaj meno:'); repeat c1:=readkey; case ord(c1) of 13:begin if tmps<>'' then break; end; 8:begin if (tmps<>'') and (length(tmps)<13) then begin setcolor(black); OuttextXY(x1,y1+15,tmps); Delete(tmps,length(tmps),1); setcolor(lightblue); OuttextXY(x1,y1+15,tmps); end; end; 32..126:begin if length(tmps)<12 then begin setcolor(black); OuttextXY(x1,y1+15,tmps); tmps:=tmps+c1; setcolor(lightblue); OuttextXY(x1,y1+15,tmps); end; end; end; until false; subtmp.meno:=tmps; subtmp.skore:=celkom; subor.skore[17]:=subtmp; //vlozenie skore do suboru for Ri:=1 to 17 do //zotriedenie pola begin maxprvok:=17; for Rj:=Ri to 17 do begin if subor.skore[Rj].skore>subor.skore[maxprvok].skore then maxprvok:=Rj; end; subtmp:=subor.skore[Ri]; subor.skore[Ri]:=subor.skore[maxprvok]; subor.skore[maxprvok]:=subtmp; end; Rewrite(f); Write(f,subor); Close(f); end; end; procedure nastavenia; //menu - nastavenia var c1:char; ts:string; hodnota,vyber,dlzka:longint; begin vyciernimenu; SetTextJustify(CenterText,TopText); setfillstyle(solidfill,lightblue); setcolor(lightblue); settextstyle(SmallFont,0,3); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry); settextstyle(DefaultFont,0,1); setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,MenuN); str((subor.KoniecX-StartX) div 7,ts); dlzka:=length(MenuN1+ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,MenuN1+ts); str((subor.KoniecY-StartY) div 7,ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,MenuN2+ts); str(subor.rychlost,ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,MenuN3+ts); str(subor.AI,ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,MenuN4+ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+124,Help2); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+136,Help1); vyber:=1; setcolor(yellow); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+61; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+73; Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); repeat C1:=readkey; //enter=13 case ord(C1) of 13:begin Rewrite(f); case vyber of 1:begin //maximalne X setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); hodnota:=(subor.koniecx-startx) div 7; uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,MenuN1); hodnota:=hodnota*7; setcolor(red); if hodnota<126 then hodnota:=126; if hodnota>700 then hodnota:=700; if hodnota<>subor.koniecX-startX then subor.koniecX:=StartX+hodnota; str((subor.KoniecX-StartX) div 7,ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,MenuN1+ts); end; 2:begin //maximalne Y setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); hodnota:=(subor.koniecY-startY) div 7; uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,MenuN2); hodnota:=hodnota*7; setcolor(red); if hodnota<63 then hodnota:=63; if hodnota>350 then hodnota:=350; if not ((hodnota mod 7)=0) then hodnota:=hodnota-(hodnota mod 7); if hodnota<>subor.koniecY-startY then subor.koniecY:=StartY+hodnota; str((subor.KoniecY-StartY) div 7,ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,MenuN2+ts); end; 3:begin //rychlost setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); hodnota:=subor.rychlost; uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,MenuN3); setcolor(red); if (hodnota>20) or (hodnota=0) then hodnota:=subor.rychlost; subor.rychlost:=hodnota; str(subor.rychlost,ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,MenuN3+ts); end; 4:begin //uroven AI setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); hodnota:=subor.AI; uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,MenuN4); setcolor(red); if (hodnota>5) or (hodnota<0) then hodnota:=subor.AI; subor.AI:=hodnota; str(subor.AI,ts); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,MenuN4+ts); end; end; Write(f,subor); Close(f); end; 72:begin setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); setcolor(yellow); vyber:=vyber-1; if vyber=0 then vyber:=4; end; 80:begin setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); setcolor(yellow); vyber:=vyber+1; if vyber=5 then vyber:=1; end; 27:begin vyber:=0; end; end; case vyber of 1:begin str((subor.KoniecX-StartX) div 7,ts); dlzka:=length(MenuN1+ts); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+61; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+73; setcolor(yellow); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; 2:begin str((subor.KoniecY-StartY) div 7,ts); dlzka:=length(MenuN2+ts); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+73; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+85; setcolor(yellow); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; 3:begin str(subor.rychlost,ts); dlzka:=length(MenuN3+ts); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+85; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+97; setcolor(yellow); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; 4:begin str(subor.AI,ts); dlzka:=length(MenuN4+ts); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+97; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+109; setcolor(yellow); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; end; until vyber=0; end; procedure menu; var Ri,dlzka:longint; tc:char; begin ohranic; vyciernimenu; priznak:=0; skore:=0; Arychlost:=round(Srychlost*XnaY(Qrychlost,(subor.rychlost-1))); case subor.AI of 1:begin //AI AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,1); end; 2:begin //mozne pridanie dalsich urovni AI AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,2); end; 3:begin AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,3); end; 4:begin AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,4); end; 5:begin AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,5); end; else begin end; end; rychlost:=subor.rychlost; CurX:=StartX+3; CurY:=StartY+3; LastX:=CurX; LastY:=CurY; zobrazskore; SetTextJustify(CenterText,TopText); setfillstyle(solidfill,lightblue); setcolor(lightblue); settextstyle(SmallFont,0,3); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry); settextstyle(DefaultFont,0,1); setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,Menu1); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52,Menu2); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,Menu3); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,Menu4); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,Menu5); vyber:=1; setcolor(yellow); dlzka:=length(Menu1); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+37; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+49; Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); repeat tc:=readkey; //enter=13 case ord(tc) of 13:begin case vyber of 1:begin vyciernimenu; setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,Menu1); delay(500); vyber:=-1; end; 2:begin vyciernimenu; setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52,Menu2); delay(500); nastavenia; break; end; 3:begin vyciernimenu; setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,Menu3); delay(500); pomoc; break; end; 4:begin vyciernimenu; setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,Menu4); delay(500); highscores; break; end; 5:begin vyciernimenu; setcolor(red); OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,Menu5); delay(500); Halt; end; end; end; 72:begin setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); setcolor(yellow); vyber:=vyber-1; if vyber=0 then vyber:=5; end; 80:begin setcolor(black); Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); setcolor(yellow); vyber:=vyber+1; if vyber=6 then vyber:=1; end; end; case vyber of 1:begin dlzka:=length(Menu1); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+37; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+49; Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; 2:begin dlzka:=length(Menu2); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+49; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+61; Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; 3:begin dlzka:=length(Menu3); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+61; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+73; Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; 4:begin dlzka:=length(Menu4); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+73; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+85; Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; 5:begin dlzka:=length(Menu5); MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4); MenuY1:=StartY+85; MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4); MenuY2:=StartY+97; Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2); end; end; until vyber=-1; vyciernimenu; upravhraciepole; //zaciatok hry :) telohada(CurX,CurY,13); Hdlzka:=1; for Ri:=1 to 1 do begin Hdlzka:=Hdlzka+1; CurX:=CurX+7; telohada(CurX,CurY,1); end; Curx:=CurX+7; telohada(CurX,CurY,7); Hdlzka:=Hdlzka+1; CurSmer:=P; LastSmer:=P; end; procedure pauza; //pauzne priebeh hry var pc:char; txtmp:TextSettingsType; begin pc:=chr(0); gettextsettings(txtmp); Settextjustify(RightText,BottomText); Setcolor(blue); OuttextXY(subor.KoniecX,StartY-12,'PAUZA'); while ord(pc)<>32 do begin pc:=readkey; end; Setcolor(black); OuttextXY(subor.KoniecX,StartY-12,'PAUZA'); Settextstyle(txtmp.font,txtmp.direction,txtmp.charsize); settextjustify(txtmp.horiz,txtmp.vert); end; label 1,2,3; {$IFDEF WINDOWS}{$R Had.rc}{$ENDIF} //resorce pre .exe (ikona, vlastnosti, informacie o verzii,...) begin Randomize; detectgraph(gd,gm); gm:=m800x600; //nastavenie rozlisenia na 800x600 initgraph(gd,gm,''); inicializuj; 3: repeat menu; until vyber=-1; c2:=chr(77); //nastavenie aktualneho smeru c:=c2; jedlo; repeat 1: //nacitanie POSLEDNEHO stlaceneho klavesu if keypressed then begin c:=readkey; goto 1; end; 2: case ord(c) of 72:begin //hore case GetPixel(CurX,CurY-7) of black:atyp:=0; green:zjedol; lightgray:atyp:=2; white:Ozjedol(H); end; CurSmer:=H; if not (ord(c2)=80) then begin upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer); c2:=c; CurY:=CurY-7; end else begin c:=c2; goto 2; end; end; 75:begin //vlavo case GetPixel(CurX-7,CurY) of black:atyp:=0; green:zjedol; lightgray:atyp:=2; white:Ozjedol(L); end; CurSmer:=L; if not(ord(c2)=77) then begin upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer); c2:=c; CurX:=CurX-7; end else begin c:=c2; goto 2; end; end; 77:begin //vpravo case GetPixel(CurX+7,CurY) of black:atyp:=0; green:zjedol; lightgray:atyp:=2; white:Ozjedol(P); end; CurSmer:=P; if not (ord(c2)=75) then begin upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer); c2:=c; CurX:=CurX+7; end else begin c:=c2; goto 2; end; end; 80:begin //dole case GetPixel(CurX,CurY+7) of black:atyp:=0; green:zjedol; lightgray:atyp:=2; white:Ozjedol(D); end; CurSmer:=D; if not (ord(c2)=72) then begin upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer); c2:=c; CurY:=CurY+7; end else begin c:=c2; goto 2; end; end; 27:begin priznak:=1; end; 32:begin pauza; c:=c2; goto 2; end else begin c:=c2; goto 2; end; end; if atyp=0 then case LastSmer of P:LastX:=LastX+7; H:LastY:=LastY-7; L:LastX:=LastX-7; D:LastY:=LastY+7; end; case subor.AI of 1:begin //AI c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole)); //delay(Archlost) je odstraneny pre rychlu simulaciu end; 2:begin c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole)); Delay(Arychlost); //pre pozeranie simulacie nesmrtelneho hada end; 3:begin //pre kazdu uroven sa mozu pridat dalsie testovacie logaritmy c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole)); Delay(10); end; 4:begin c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole)); Delay(5); end; 5:begin c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole)); Delay(1); end; else begin delay(Arychlost); //prestavka medzi posunom end; end; until priznak<>0; //ziadna zmena v hre case priznak of 1:begin //zrusenie Esc-om setcolor(yellow); setfillstyle(solidfill,yellow); SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1); SetTextJustify(CenterText,TopText); if s='' then s:='0'; OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus1); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore) then Delay(1000); setcolor(black); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus1); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); goto 3; end; 2:begin //Narazenie so steny setcolor(yellow); setfillstyle(solidfill,yellow); SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1); SetTextJustify(CenterText,TopText); if s='' then s:='0'; OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus2); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore) then Delay(1000); setcolor(black); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus2); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); goto 3; end; 3:begin //Narazenie do seba setcolor(yellow); setfillstyle(solidfill,yellow); SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1); SetTextJustify(CenterText,TopText); if s='' then s:='0'; OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus3); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore)then Delay(1000); setcolor(black); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus3); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); goto 3; end; 4:begin //vyplnenie celej plochy hadom upravhada(3,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer); setcolor(yellow); setfillstyle(solidfill,yellow); SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1); SetTextJustify(CenterText,TopText); if s='' then s:='0'; OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus4); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore)then Delay(1000); setcolor(black); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus4); OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s); goto 3; end; end; closegraph; end.