{ DETERMINANT_S.PAS } { Výpočet determinantu do 10. stupňa (vlastne ľubovoľného stupňa, } { ten určuje len koštanta zadaná vo vzoráku, volil som 10:)). } { Výpočet spočíva v upravení štvorcovej matice na horno-trojuholníkový } { tvar, z ktorého sa determinant ľahko určí. } { } { Author: Unknown } { Datum: 12.10.2009 http://www.trsek.com } program determinant; const b=10; c=10; nenulova_konstanta=1; var A:array[0..b+1,1..c] of real; m,n,i,j,k,l,prz,znamienko:integer; {prz je pocet riadkovych zamen} D,P:real; begin repeat writeln('zadaj rozmery stupen matice mensi nez',b,' !'); readln(n); until (n0 ! :D} for i:=1 to m do A[n+1,i]:=nenulova_konstanta; for i:=1 to n do begin l:=(i-1); repeat l:=l+1 until A[l,i]<>0; if (i0) then znamienko:=-1 else znamienko:=1; D:=D*znamienko; writeln('determinant danej matice je D(A) = ',D:4:2); readln; end.