{ htmlview.pas } { Zobrazovač HTML súborov napísaný v pascale. } { } { Author: Ľuboš Saloky } { Datum:02.02.2008 http://www.trsek.com } program HTML_Viewer; uses Myska,KeyBoard; { nie Mys, Myska !!! } const NazovSub:string[13]='Test.HTM'; type PRiadok=^TRiadok; TRiadok=record PrvyZnak,DlzkaRiadka:word; Dalsi,Predosly:PRiadok; Text:pointer; end; var PrvyRiadok,AktRiadok,HornyRiadok:PRiadok; PocetRiadkov,PocetStlpcov:word; PocetBajtov:longint; Jazyk:byte; { 1 = anglictina, 2 = slovencina } {$I ZobrDekl.PAS} {$I SprDekl.PAS} var Zobraz:TZobraz; Spracuj:TSpracuj; {$I Zobraz.PAS} {$I Spracuj.PAS} BEGIN Jazyk:=2; PocetBajtov:=1222; { zmaz ma } New(PrvyRiadok); PrvyRiadok^.Predosly:=nil; PrvyRiadok^.Dalsi:=nil; AktRiadok:=PrvyRiadok; HornyRiadok:=PrvyRiadok; Spracuj.Init; Zobraz.Init; { Zobraz.EmulujPridajRiadok;} Spracuj.Dokument; Zobraz.Dokument; Spracuj.Koniec; Zobraz.Koniec; END.