{ MUKOUTIL.PAS } { GrafickÚ utility. } { } { Author: ąubo╣ Saloky } { Datum: 01.01.1996 http://www.trsek.com } unit MukoUtil;{MukoSoft graficke utility} INTERFACE uses Dos,Myska,MukoGr,Crt; { ----- rozne doplnkove procedury a funkcie ----- } procedure SuboroveOkno(APosX,APosY:word;Titul,Filter:string;var ASubor:SearchRec); procedure Citaj(Dlzka,Odtien:byte); {cita retazec do Ret} { ----- procedury pre pracu s priemrovanym pozadim ----- } procedure PripravPozadie(RozX,RozY:word;Farba:byte;var ObrazUkaz:pointer); procedure ZlikvidujPozadie(ObrazUkaz:pointer); procedure PriemerujBitmapu(ObrazUkaz:pointer); procedure StmavBitmapu(ObrazUkaz:pointer); { ----- pomocne procedury pre bitmapy ----- } procedure PreklopBitmapu(RozX,RozY,Zdroj:word;Smer:shortint); {-1=okolo hlavnej diagonaly, 1 okolo vedlajsej,2 okolo zvislej osi,-2 okolo vodorovnej} procedure PosunVRamDole(oKolko:word); IMPLEMENTATION procedure SuboroveOkno(APosX,APosY:word;Titul,Filter:string;var ASubor:SearchRec); const Sirka=120;Vyska=124; SipkaHore:array[1..64] of byte=(0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 , 0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 , 0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 , 0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 , 0 ,55,59,63,63,59,55,0 , 55,59,63,28,28,63,59,55, 55,59,63,28,28,63,59,55, 0 ,0 ,55,59,59,55,0 ,0 ); SipkaDole:array[1..64] of byte=(0 ,0 ,55,59,59,55,0 ,0, 55,59,63,28,28,63,59,55, 55,59,63,28,28,63,59,55, 0 ,55,59,63,63,59,55,0 , 0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 , 0 ,0 ,55,59,59,55,0, 0 , 0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 , 0 ,0 ,0 ,55,55,0 ,0 ,0 ); { ----- suradnice RELATIVNE KU APosX,APosY v tvare XMIN,YMIN,XMAX,YMAX ----- } AktivIn:array[1..6,1..4]of byte=((4,19,Sirka-4,33), {ramcek pre meno suboru} (4,36,Sirka-4,96), {ramcek s nazvami suborov} (Sirka-13,37,Sirka-5,45), {sipka hore} (Sirka-13,87,Sirka-5,95), {sipka dole} (18,108,42,124), {OK} (46,108,94,124)); {ZAVRI} var p1,p2,UdalostIn,PocetSub,HornySub,AktSub:integer; pomx,pomy:word; pomSubor:SearchRec; ATlacidla:byte; Adresar:array[1..100] of SearchRec; { ----- vypis adresara ----- } procedure ZmazCiarku; var p1:word; begin VypniKurzorMysi; p1:=APosY+45+(42 * (HornySub-1)) div (PocetSub-7); Nastav(APosX+Sirka-13,p1,0); CiaraVodorovna(8); PolozBod(APosX+Sirka-9,p1,59); PolozBod(APosX+Sirka-10,p1,59); ZapniKurzorMysi; end; {SuboroveOkno.ZmazCiarku } procedure VypisSubory; var p1:word; begin VypniKurzorMysi; Nastav(APosX+Sirka-13,APosY+45+(42* (HornySub-1)) div (PocetSub-7) ,69); CiaraVodorovna(8); Nastav(APosX+5,APosY+37,0);VyplnPlochu(Sirka-20,58); for p1:=1 to 7 do begin Nastav(APosX+6,APosY+30+8*p1,0); VypisPriehladne(Adresar[p1+HornySub-1].Name,SvetloModra); end; ZapniKurzorMysi; end; { SuboroveOkno.VypisSubory } { ----- nacitanie adresara a upravy ----- } procedure NacitajSubory(Filter:string); var p2:word; PomStr,FilStr:string; begin FillChar(Adresar,SizeOf(Adresar),#0); FindFirst('*.*',AnyFile,pomSubor); PocetSub:=1; while DosError=0 do begin FindNext(pomSubor); if pomSubor.Attr and Directory=0 then begin{DownCase} for p2:=1 to Length(pomSubor.Name) do if pomSubor.Name[p2] in ['A'..'Z'] then PomSubor.Name[p2]:=Chr(Ord(PomSubor.Name[p2])+32); end else {UpCase} for p2:=1 to Length(pomSubor.Name) do PomSubor.Name[p2]:=UpCase(PomSubor.Name[p2]); PomStr:=Copy(PomSubor.Name,Pos('.',PomSubor.Name)+1,3); if (pomSubor.Attr and Directory>0) or (PomStr=Filter) then begin Adresar[PocetSub]:=pomSubor; Inc(PocetSub); end; end; HornySub:=1; Dec(PocetSub); end; { Suboroveokno.NacitajSubory } begin { SuboroveOkno } { ----- kreslenie ----- } VypniKurzorMysi; Nastav(APosX,APosY,15);Obdlznik(Sirka,Vyska); Nastav(APosX+1,APosY+1,12);Obdlznik(Sirka-2,Vyska-2); Nastav(APosX+Sirka div 2-Length(Titul)*4,APosY+4,0); VypisPriehladne(Titul,Zelena); Nastav(APosX+1,APosY+14,12);CiaraVodorovna(Sirka-2); Nastav(APosX+4,APosY+18,12);Obdlznik(Sirka-8,14); Nastav(APosX+4,APosY+36,12);Obdlznik(Sirka-8,60); Nastav(APosX+14,APosY+104,12);Ramcek(24,16,99); Nastav(APosX+42,APosY+104,12);Ramcek(48,16,99); Nastav(APosX+18,APosY+108,0);VypisPriehladne('OK',Zlta); Nastav(APosX+46,APosY+108,0);VypisPriehladne('ZAVRI',Zlta); Nastav(APosX+Sirka-13,APosY+37,0);PrilepBitmapu(8,8,Ofs(SipkaHore)); Nastav(APosX+Sirka-13,APosY+87,0);PrilepBitmapu(8,8,Ofs(SipkaDole)); Nastav(APosX+Sirka-9,APosY+45,59);CiaraZvisla(42); Nastav(APosX+Sirka-10,APosY+45,59);CiaraZvisla(42); Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne('*.'+Filter,SvetloModra); ASubor.Name:=''; NacitajSubory(Filter); VypisSubory; ZapniKurzorMysi; { ----- cakanie na udalost ----- } repeat repeat ZistiPoziciu(pomx,pomy,ATlacidla); until ATlacidla>0; pomx:=pomx div 2; UdalostIn:=0; for p1:=1 to 6 do if (pomx>=APosX+AktivIn[p1,1]) and (pomx<=APosX+AktivIn[p1,3]) and (pomy>=APosY+AktivIn[p1,2]) and (pomy<=APosY+AktivIn[p1,4]) then UdalostIn:=p1; { ----- spracovanie udalosti ----- } case UdalostIn of 1:begin {natukanie mena suboru} VypniKurzorMysi; Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12); Nastav(APosX+7,APosY+21,0);Citaj(12,SvetloModra); for p2:=1 to Length(pomSubor.Name) do {DownCase} if Ret[p2] in ['A'..'Z'] then Ret[p2]:=Chr(Ord(Ret[p2])+32); ASubor.Name:=''; for p1:=1 to PocetSub do if Ret=Adresar[p1].Name then ASubor:=Adresar[p1]; if ASubor.Name='' then begin Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12); Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne('*.'+Filter,SvetloModra); end; ZapniKurzorMysi; end; 2:begin {priamy vyber suboru} AktSub:=HornySub+(pomy-APosY-36) div 8; ASubor:=Adresar[AktSub]; if ASubor.Attr and Directory=0 then begin Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12); Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne(Adresar[AktSub].Name,SvetloModra); end; end; 3:if HornySub>1 then begin {posun dole} ZmazCiarku; Dec(HornySub); VypisSubory; end; 4:if HornySub0 then begin ZmazCiarku; ChDir(ASubor.Name); NacitajSubory(Filter); VypisSubory; ASubor.Name:=''; ASubor.Attr:=0; Nastav(APosX+5,APosY+19,0);VyplnPlochu(Sirka-10,12); Nastav(APosX+7,APosY+21,0);VypisPriehladne('*.'+Filter,SvetloModra); end; until UdalostIn>=5; if UdalostIn=6 then ASubor.Name:=''; end; procedure ZmazKurzor;assembler; asm mov ax,0000h {zmaz kurzor} mov di,Adresa mov bx,320*8 {BX - posun offsetu od DI} @DalsiRiadoQ:sub bx,320 mov word[es:di+bx],ax jnz @DalsiRiadoQ end; procedure Citaj(Dlzka,Odtien:byte);assembler; var Stot,Sek:byte; asm lea si,Ret mov byte[si],0 mov ax,VSeg mov es,ax cld mov Stot,0 mov Sek,0 mov si,0 { ----- hlavny cakaci cyklus ----- } @Cakaj: mov ah,1 {if keypressed} int 16h {znak je v AL} jnz @VypisPismeno mov ah,2Ch {zisti systemovy cas} int 21h cmp Sek,dh {prechod cez zmenu sekund} je @Pokracuj0 add dl,100 @Pokracuj0: cmp Stot,dl ja @Cakaj { ----- navrat do cakania, nic sa nedeje} { ----- blikanie kurzora ----- } mov Sek,dh add Stot,20 cmp Stot,120 jb @OK mov Stot,0 @OK: xor si,1 {prekresli kurzor} test si,1 {if SI=0} je @Zapnuty mov ax,0000h {zmaz kurzor} jmp @Pokracuj @Zapnuty: mov ax,1F1Fh {vykresli kurzor} @Pokracuj: mov di,Adresa mov bx,320*8 {BX - posun offsetu od DI} @DalsiRiadok:sub bx,320 mov word[es:di+bx],ax jnz @DalsiRiadok jmp @Cakaj { ----- navrat do cakania, bol prepisany kurzor } { ----- spracovanie Enter,Esc a nepustenie dalej ----- } @VypisPismeno:mov ah,0 int 16h cmp al,1Bh {Esc} je @Zmaz cmp al,0Dh {Enter} je @Koniec cmp al,08h {BkSp} je @SpracujBkSp lea si,Ret mov dl,byte[si] cmp dl,Dlzka jae @Cakaj { ----- navrat do cakania, je vela znakov} { ----- vypisovanie pismena ----- } lea si,Ret inc byte[si] mov bl,byte[si] xor bh,bh mov byte[si+bx],al mov cl,al call ZmazKurzor mov al,cl @SpracujPism:lea si,Font xor ah,ah shl ax,6 add si,ax {zdrojovy offset pre pismeno} mov di,Adresa{cielovy offset} mov cx,0 @DalsiBod: mov al,byte[si] and al,$0F jz @Nekresli mov al,Odtien shl al,4 add al,byte[si] mov [es:di],al @Nekresli: inc si inc di inc cx test cl,00000111b jnz @Pokracuj3 add di,312 @Pokracuj3: cmp cx,63 jbe @DalsiBod add Adresa,8 jmp @Cakaj { ----- navrat do cakania, bolo vypisane pismeno} { ----- spracovanie BkSp ----- } @SpracujBkSp:lea si,Ret cmp byte[si],0 je @Cakaj { ----- navrat do cakania, uz dalej nie je mozne mazat} call ZmazKurzor mov bx,8 mov ax,0 sub Adresa,8 mov di,Adresa @DalsiW: mov cx,4 rep stosw add di,312 dec bx cmp bx,0 jne @DalsiW lea si,Ret dec byte[si] jmp @Cakaj { ----- navrat do cakania, zmazany znak} @Zmaz: lea si,Ret {zmazanie retazca} mov byte[si],0 @Koniec: call ZmazKurzor end; procedure PripravPozadie(RozX,RozY:word;Farba:byte;var ObrazUkaz:pointer); var ObrazSeg,p1:word; begin GetMem(ObrazUkaz,RozX*RozY+16); ObrazSeg:=Seg(ObrazUkaz^)+1; MemW[ObrazSeg:0]:=RozX; MemW[ObrazSeg:2]:=RozY; for p1:=4 to RozX*RozY+4 do Mem[ObrazSeg:p1]:=Random(16)+16*Farba; end; procedure ZlikvidujPozadie(ObrazUkaz:pointer); var RozX,RozY:word; begin RozX:=MemW[Seg(ObrazUkaz^)+1:0]; RozY:=MemW[Seg(ObrazUkaz^)+1:2]; FreeMem(ObrazUkaz,RozX*RozY+16); end; procedure PriemerujBitmapu(ObrazUkaz:pointer); var RozX,RozY,ObrazSeg:word; begin ObrazSeg:=Seg(ObrazUkaz^)+1; RozX:=MemW[ObrazSeg:0]; RozY:=MemW[ObrazSeg:2]; asm cld push ds xor bx,bx {pocitadlo v riadku} mov si,4 {cez SI sa citaju body} mov di,RozX add di,5 {a uklada do bodu s adresou DI } mov cx,RozY {pocitadlo v stlpci} sub cx,2 mov dx,RozX mov ax,ObrazSeg mov ds,ax mov es,ax @DalsiRiadok: @DalsiBod: xor ah,ah mov al,byte[si] add al,byte[si+1] adc ah,0 add al,byte[si+2] adc ah,0 add si,dx {na dalsi riadok} add al,byte[si] adc ah,0 add al,byte[si+2] adc ah,0 add si,dx {na dalsi riadok} add al,byte[si] adc ah,0 add al,byte[si+1] adc ah,0 add al,byte[si+2] adc ah,0 shr ax,3 {uz je spriemerovane} adc al,0 stosb sub si,dx {├║prava SI a smycka DalsiBod} sub si,dx inc si inc bx cmp bx,dx jb @DalsiBod xor bx,bx {prechod na dalsi riadok} loop @DalsiRiadok pop ds end; end; Procedure StmavBitmapu(ObrazUkaz:pointer); var ObrazSeg,Kolko:word; begin ObrazSeg:=Seg(ObrazUkaz^)+1; Kolko:=MemW[ObrazSeg:0]*MemW[ObrazSeg:2]; asm cld mov es,ObrazSeg mov di,4 mov cx,Kolko @DalsiBod: mov al,byte[es:di] mov ah,al and ah,0F0h and al,00Fh shr al,1 add al,ah stosb loop @DalsiBod end; end; { StmavBitmapu } procedure PreklopBitmapu(RozX,RozY,Zdroj:word;Smer:shortint);assembler; asm cld {inicializacia ES,SI,DI,CX,DX} mov ax,ds mov es,ax mov dx,RozY mov cx,RozX mov si,Zdroj mov di,Zdroj cmp Smer,-2 jne @NieVodor {----- preklapanie okolo vodorovnej osi ----- } mov ax,RozX mul dx sub ax,RozX {offset ciela} add di,ax mov dx,RozY shr dx,1 @DalsiBod1: mov al,byte[di] movsb mov byte[si-1],al {vymena a posun indexovych registrov} loop @DalsiBod1 sub di,RozX sub di,RozX mov cx,RozX dec dx jnz @DalsiBod1 jmp @Hotovo { ----- preklapanie okolo zvislej osi ----- } @NieVodor: cmp Smer,2 jne @NieZvis add di,RozX dec di shr cx,1 {priprava registrov} mov bx,cx @DalsiBod3: mov al,byte[di] movsb mov byte[si-1],al sub di,2 loop @DalsiBod3 add si,RozX add di,RozX sub si,bx add di,bx mov cx,bx dec dx jnz @DalsiBod3 jmp @Hotovo { ----- otacanie proti smeru hodinovych ruciciek ----- } @NieZvis: cmp Smer,-1 jne @ProtiSmeru mov bx,Zdroj @DalsiBod2: mov al,byte[si] mov ah,byte[di] mov byte[si],ah mov byte[di],al inc si add di,RozX loop @DalsiBod2 add bx,RozX inc bx mov si,bx {nova adresa} mov di,bx mov cx,dx {presuvaj menej bajtov} dec cx dec dx jnz @DalsiBod2 jmp @Hotovo { ----- preklapanie okolo vedlajsej diagonaly ----- } @ProtiSmeru: cmp Smer,1 jne @Hotovo add si,RozX {priprava registrov} add di,RozX dec si dec di mov bx,di @DalsiBod4: mov al,byte[si] mov ah,byte[di] mov byte[si],ah mov byte[di],al dec si add di,RozX loop @DalsiBod4 dec dx add si,RozX {nova adresa SI} add si,dx mov di,si {nova adresa DI} mov cx,dx {presuvaj menej bajtov} cmp dx,0 jne @DalsiBod4 @Hotovo: end; procedure PosunVRamDole(oKolko:word);assembler; asm std push ds mov ax,VSeg mov es,ax mov ds,ax mov ax,oKolko mov cx,320 mul cx mov si,63998 sub si,ax mov di,63998 mov cx,32000 shr ax,1 mov dx,ax {odloz si tam pocet bajtov} sub cx,dx rep movsw cld mov di,0 mov cx,dx mov ax,0 rep stosw pop ds end; BEGIN END.