Knižnica Trsek.pas (unit) ktorá obsahuje rutiny pre vytváranie textových okien a prácu s klávesnicou v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu

Program: Trsek.pas
Soubor exe: Pouzi.exe
Potřebné: Pouzi.pas

Táto knižnica vznikala dlho a obsahuje myslím si veľa užitočných vecí. Napríklad
- odpamätanie podkladu okna a vrátenie späť
- zobrazenie okna s rôznymi druhmi rámčekov
- otázka z 3 možnosťami odpovedí
- zmazanie buffra klávesnice
a ďalších 25 funkcií.

Ak chcete kľudne ho použite. Nevymýšľajte čo už vymyslené je. No a mňa len poteší že ste tak urobili. Len nezabudnite že časti zdrojákov ktoré okopírujete nemôžete vydávať za svoje dielo. Program Pouzi.pas vás prevedie všetkými funkciami.
{ TRSEK.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Kniznica pouzivana skoro vsetkymi programami.           }
{ Program POUZI.PAS demonstruje vsetky jej funkcie a procedury.   }
{                                  }
{ Datum:24.10.1995               http://www.trsek.com }
 
unit TRSEK;
interface
 
type win_poin = record         { Kvoli oknam }
   zani : pointer;
   poradie : byte;
   xova : byte;
   yova : byte;
   x_vel : byte;
   y_vel : byte;
   old_x1 : byte;
   old_y1 : byte;
   old_x2 : byte;
   old_y2 : byte;
   znaky : pointer;
   farby : pointer;
   end;
 
type byte_poin = record         { Kvoli oknam }
   byt:array[1..2000] of byte;
   end;
 
var  ctrsek_b,ctrsek_f:byte;
   tdel:integer;                { Pauza pri vytvarani okna}
   MinWin,MaxWin:integer;
   pom,win_pointer,wfirst_pointer:^win_poin;  { Smerniky na okna }
   win_pocet:byte;              { Udrzuje pocet okien }
 
 procedure KurzorZap(ZapVyp:boolean);
 procedure farba(x,y:integer);
 procedure set_insert(ins:boolean);
 function ctrl_akt:boolean;
 function alt_akt:boolean;
 function nothing(i:integer):string;
 function zarovnaj(text:string;i:integer):string;
 procedure save_win;
 procedure old_win;
 procedure writexy(x,y:integer;s:string);
 {function tread(x,y:integer; d:byte; text:string; sedy,pret:char):string;}
 function tread(x,y:integer; d:byte; text:string; sedy: char; var pret:char):string;
 procedure open_win(xl,yl,xp,yp:integer;text:string;ramt:byte);
 function otazka(x,y:integer;s1,s2,s3:string;color:byte;typ:byte):integer;
 procedure koniec(naz_prog,rok:string);
 procedure clear_keyb;
 function get_znak(x,y:byte;var farba:byte):byte;
 procedure put_znak(x,y,farba,znak:byte);
 procedure zarad_okno (var win_pointer:win_poin;x1,y1,x2,y2:byte);
 function get_window(x1,y1,x2,y2:integer):integer;
 function put_window(por:integer;xn1,yn1,xn2,yn2:integer):integer;
 function vyrad_okno (por:integer):integer;
 procedure rem_all_win;
 function treadkey:char;
 procedure priklad;
 procedure help(str:char);
 
implementation
uses crt,dos;
 
procedure KurzorZap(ZapVyp:boolean);
var Regs : Registers;
begin
 with Regs do
  begin
  AH := $03;
  BH := $00;
  Intr($10,Regs);
  If not (Zapvyp) then
    CH := CH or $20
   else
    CH := CH and $DF;
 
  AH := $01;
  Intr($10,Regs);
  end;
end;
 
procedure farba(x,y:integer);
begin
 if x<>-1 then begin textbackground(x);ctrsek_b:=x;end;
 if y<>-1 then begin textcolor(y);ctrsek_f:=y;end;
end;
 
procedure set_insert(ins:boolean);
var Reg:registers;
begin
 Reg.AH:=$01;
 Reg.CL:=$1E;
 if ins then Reg.CH:=$1D
    else Reg.CH:=$01;
 Intr($10,Reg);
end;
 
function ctrl_akt:boolean;
begin
 if (mem[0:$417] and 4) > 0 then ctrl_akt:=true
              else ctrl_akt:=false;
end;
 
function alt_akt:boolean;
begin
 if (mem[0:$417] and 8) > 0 then alt_akt:=true
              else alt_akt:=false;
end;
 
function nothing(i:integer):string;
const prazdny='                                        ';
begin
 nothing:=copy(prazdny,1,i);
end;
 
function zarovnaj(text:string;i:integer):string;
begin
 zarovnaj:=copy(text+nothing(i-length(text)),1,i);
end;
 
procedure save_win;
begin
 MinWin:=WindMin;MaxWin:=WindMax;
end;
 
procedure old_win;
begin
 window(Lo(MinWin)+1,Hi(MinWin)+1,Lo(MaxWin)+1,Hi(MaxWin)+1);
end;
 
procedure writexy(x,y:integer;s:string);
begin
 gotoxy(x,y);
 write(s);
end;
 
function tread(x,y:integer; d:byte; text:string; sedy: char; var pret:char):string;
 
var xp :integer;                  { Pozicia kurzora }
  kl :char;
  ins:boolean;
  von:boolean;
  pis:boolean;
  fir:boolean;
  old_text:string;
 
begin
  farba(ctrsek_b,ctrsek_f);kurzorZap(true);
  ins:=true;set_insert(ins);
  kurzorZap(false);
  text:=zarovnaj(text,d);             { Priprava !!! }
  if (x<1)    then x:=1;
  if (y<1)    then y:=1;
  if (x+d > Lo(WindMax)+1 ) then x:=Hi(WindMax)+1-d;
  if (y > Hi(WindMax)+1 ) then y:=Hi(WindMax)+1;
 
  xp:=1;x:=x-1;von:=false;pis:=true;fir:=true;
  if sedy<>#0 then sedy:=pret;old_text:=text;
 
  repeat
  if pis then begin
    KurzorZap(false);
    WriteXY(x+1,y,text);
    pis:=false;
    end;
  KurzorZap(true);
  gotoxy(x+xp,y);
 
  if fir then kl:=sedy
      else kl:=ReadKey;
 
  if ( kl=#0 ) then begin
    if fir then kl:=pret
       else kl:=ReadKey;
    case kl of
    #77:begin                  { sipka vpravo }
       xp:=xp+1;
       if (xp>d) then xp:=d;
      end;
    #75:begin                  { sipka vlavo }
       xp:=xp-1;
       if (xp<1) then xp:=1;
      end;
    #83:begin                  { DEL     }
       delete(text,xp,1);
       text:=text+' ';
       pis:=true;
      end;
    #80:von:=true;               { sipka dole  }
    #72:von:=true;               { sipka hore  }
    #59:begin                  { F1-vrat text }
       text:=old_text;
       pis:=true;
       von:=true;
      end;
    #82:begin                  { Insert    }
       ins:=not(ins);
       set_insert(ins);
      end;
    #71:xp:=1;                 { HOME     }
    #79:begin                  { End     }
       xp:=d;
       while ((xp>1) and (text[xp-1]=' ')) do
          dec(xp);
      end;
    end;                    { od CASE   }
    end                     { od IF kl=#0 }
   else begin
    case kl of
    #27:von:=true;
    #13:von:=true;
    #08:if (xp>1) then begin
        delete(text,xp-1,1);text:=zarovnaj(text,d);
        pis:=true;dec(xp);
        end;
    else begin                  { ELSE ku CASE  }
    if ins then begin
        insert(kl,text,xp);
        text:=zarovnaj(text,d);
        end
       else text[xp]:=kl;
    pis:=true;inc(xp);
    if (xp>d) then von:=true;
    end;                    { end od begin pri ELSE ku CASE }
    end;                     { od druheho CASE }
   end;                     { od ELSE     }
  if fir then begin
        von:=false;
        fir:=false;
        end;
 until (von);
 
 pret:=kl;
 if (kl=#27) then tread:=old_text
       else tread:=text;
end;
 
procedure open_win(xl,yl,xp,yp:integer;text:string;ramt:byte);
const typr:array[1..4,1..6] of char=
      (('Í','ť','ş','ź','Č','É'),
      ('Ä','ˇ','ş','˝','Ó','Ö'),
      ('Í','¸','ł','ž','Ô','Ő'),
      ('Ä','ż','ł','Ů','Ŕ','Ú'));
var i,xs,ys:integer;
  p:real;
begin
 xs:=(xp-xl) div 2;
 ys:=(yp-yl) div 2;
 KurzorZap(false);
 
 if (xs>ys) then begin
   for i:=1 to xs-ys do begin
     Window(xl+xs-i,yl+ys,xl+xs+i,yl+ys);
     delay(tdel);
     clrscr;
    end;
 
   for i:=xs-ys to xs do begin
     Window(xl+xs-i,yl+xs-i,xl+xs+i,yl+2*ys-xs+i);
     delay(tdel);
     clrscr;
    end;
  end
  else begin
   for i:=1 to ys-xs do begin
     Window(xl+xs,yl+ys-i,xl+xs,yl+ys+i);
     delay(tdel);
     clrscr;
    end;
 
   for i:=ys-xs to ys do begin
     Window(xl+ys-i,yl+ys-i,xl+2*xs-ys+i,yl+ys+i);
     delay(tdel);
     clrscr;
    end;
  end;
 
 Window(xl,yl,xp,yp);
 clrscr;
 Window(1,1,80,25);
 for i:=xl to xp    do WriteXY(i,yl,typr[ramt,1]);
  WriteXY(xp,yl,typr[ramt,2]);
 
 for i:=yl+1 to yp   do WriteXY(xp,i,typr[ramt,3]);
  WriteXY(xp,yp,typr[ramt,4]);
 
 for i:=xp-1 downto xl do WriteXY(i,yp,typr[ramt,1]);
  WriteXY(xl,yp,typr[ramt,5]);
 
 for i:=yp-1 downto yl do WriteXY(xl,i,typr[ramt,3]);
  WriteXY(xl,yl,typr[ramt,6]);
 
 if text<>'' then WriteXY(xl+xs-(length(text) div 2),yl,' '+text+' ');
 Window(xl+1,yl+1,xp-1,yp-1);
end;
 
function otazka(x,y:integer;s1,s2,s3:string;color:byte;typ:byte):integer;
const otyp:array[0..3,1..2] of byte =
      ((26,27),(16,17),(62,60),(175,174));
var ch:char;
   s:array[1..3] of string;
  pk:array[1..2,0..2] of byte;   { Pozicia kurzora }
  i,odel:integer;
  otat,otap:byte;
begin
 { Urci typ uvodzoviek }
 otat:=(typ and 1)+(typ and 2);otap:=((typ and 4)+(typ and 8)) div 4;
 if (otap and 2)=2 then odel:=1
          else odel:=5;
 
 { Z akych moznosti si ma vyberat a ich suradnice }
 s[1]:=s1;pk[2,0]:=0;pk[1,0]:=x;
 s[2]:=s2;pk[2,1]:=0;pk[1,1]:=x+length(s1)+odel;
 s[3]:=s3;pk[2,2]:=0;pk[1,2]:=x+length(s1)+length(s2)+2*odel;
 
 { Pre CRTL sekvenciu }
 for i:=length(s1) downto 1 do if UpCase(s1[i])=s1[i] then pk[2,0]:=ord(s1[i]);
 for i:=length(s2) downto 1 do if UpCase(s2[i])=s2[i] then pk[2,1]:=ord(s2[i]);
 for i:=length(s3) downto 1 do if UpCase(s3[i])=s3[i] then pk[2,2]:=ord(s3[i]);
 
 { Ma to byt spolu,a lebo ma mat rovnake medzery }
 if (otap and 1)=1 then begin
  i:=length(s1);
  if length(s2)>i then i:=length(s2);
  if length(s3)>i then i:=length(s3);
  pk[1,1]:=x+i+odel;
  pk[1,2]:=x+2*(i+odel);
  end;
 
 textbackground(ctrsek_b);
 WriteXY(pk[1,0],y,chr(otyp[otat,1])+s1+chr(otyp[otat,2]));
 if s2<>'' then WriteXY(pk[1,1],y,' '+s2+' ');
 if s3<>'' then WriteXY(pk[1,2],y,' '+s3+' ');
 i:=0;
 repeat
 textbackground(color);
 WriteXY(pk[1,i],y,chr(otyp[otat,1])+s[i+1]+chr(otyp[otat,2]));
 ch:=readkey;
 
 if ctrl_akt then begin        { Stlacil CRTL }
   textbackground(ctrsek_b);
   WriteXY(pk[1,i],y,' '+s[i+1]+' ');
   textbackground(color);
   if Ord(ch)+64 = pk[2,0] then begin i:=0;ch:=#13;end;
   if Ord(ch)+64 = pk[2,1] then begin i:=1;ch:=#13;end;
   if Ord(ch)+64 = pk[2,2] then begin i:=2;ch:=#13;end;
   if ch=#13 then
    WriteXY(pk[1,i],y,chr(otyp[otat,1])+s[i+1]+chr(otyp[otat,2]));
  end;
 
 if ch=#0 then begin
   ch:=readkey;
   if ch=#77 then begin            { Pohyb sipkami }
    textbackground(ctrsek_b);WriteXY(pk[1,i],y,' '+s[i+1]+' ');
    i:=i+1;
    if s[i+1]='' then i:=i-1;
    if i>2 then i:=2;
    end;
   if ch=#75 then begin
    textbackground(ctrsek_b);WriteXY(pk[1,i],y,' '+s[i+1]+' ');
    i:=i-1;
    if i<0 then i:=0;
    end;
  end;
 
 if ch=#27 then begin otazka:=0;exit;end;
 until (ch in [#13]);            { Koniec }
 otazka:=i+1;
end;
 
procedure koniec(naz_prog,rok:string);
begin
 farba(BLACK,-1);
 clrscr;
 farba(BLUE,YELLOW);
 writeln;
 writeln(zarovnaj(naz_prog,15)+
     ' Software by TRSEK. All right reserved, copyright TRSEK (c) '+rok+'.');
end;
 
procedure clear_keyb;
var Reg:Registers;
begin
 Reg.AX:=$C06;
 Reg.DL:=$FF;
 intr($21,Reg);
end;
 
function get_znak(x,y:byte;var farba:byte):byte;
var reg:registers;
  xo,yo:integer;
begin
 xo:=wherex;yo:=wherey;
 save_win;
 window(1,1,80,25);
 
 gotoxy(x,y);
 reg.ah:=8;
 reg.bh:=0;
 intr($10,reg);
 get_znak:=reg.al;
 farba:=reg.ah;
 old_win;
 gotoxy(xo,yo);
end;
 
procedure put_znak(x,y,farba,znak:byte);
var reg:registers;
  xo,yo:integer;
begin
 xo:=wherex;yo:=wherey;
 save_win;
 window(1,1,80,25);
 
 gotoxy(x,y);
 reg.ah:=$9;
 reg.bh:=0;
 reg.al:=znak;
 reg.bl:=farba;
 reg.cx:=1;
 intr($10,reg);
 old_win;
 gotoxy(xo,yo);
end;
 
procedure zarad_okno (var win_pointer:win_poin;x1,y1,x2,y2:byte);
begin
 inc(win_pocet);
 win_pointer.poradie:=win_pocet;       { Zapis poradie okna    }
 win_pointer.xova:=x1;             { Lavy horny roh x-ovej  }
 win_pointer.yova:=y1;
 win_pointer.x_vel:=(x2-x1);          { velkost okna       }
 win_pointer.y_vel:=(y2-y1);
 
 win_pointer.old_x1:=Lo(WindMin)+1;       { Lavy horny roh aktivneho }
 win_pointer.old_y1:=Hi(WindMin)+1;
 win_pointer.old_x2:=Lo(WindMax)+1;       { Pravy dolny roh aktivneho }
 win_pointer.old_y2:=Hi(WindMax)+1;
 
 win_pointer.zani:=NIL;
 if wfirst_pointer=NIL then begin
   wfirst_pointer:=@win_pointer;
  end
  else begin
   pom:=wfirst_pointer;
   while (pom^.zani<>NIL) do pom:=pom^.zani;
   pom^.zani:=pointer(@win_pointer);
  end;
end;
 
function get_window(x1,y1,x2,y2:integer):integer;
var x,y,i:integer;
  reg:registers;
  pom1,pom2:^byte_poin;
  velkost:word;
begin
 save_win;
 get_window:=0;
 { Ziskaj pamet   + 2b pred, 2b zani, 1b poradie okna }
 {          1b celkova sirka, 1b celkova vyska }
 velkost:= SizeOf( Win_poin ) + 2*(x2-x1+1)*(y2-y1+1);
 if velkost>MaxAvail then begin
  write('Malo pamete, k dispozicii iba ',MaxAvail,' B konvencnej pamete.');
  exit;
  end;
 
 GetMem(win_pointer,SizeOf( Win_poin) );     { Rezervuj pamet pre smernik }
 GetMem(win_pointer^.znaky,(x2-x1+1)*(y2-y1+1) ); { Rezervuj pamet pre znaky  }
 GetMem(win_pointer^.farby,(x2-x1+1)*(y2-y1+1) ); { Rezervuj pamet pre farby  }
 
 zarad_okno(win_pointer^,x1,y1,x2,y2);
 pom1:=win_pointer^.znaky;
 pom2:=win_pointer^.farby;
 
 window(1,1,80,25);
 i:=0;
 for x:=x1 to x2 do
 for y:=y1 to y2 do begin
  gotoxy(x,y);
  reg.ah:=8;
  reg.bh:=0;
  intr($10,reg);
  inc(i);
  pom1^.byt[i]:=reg.ah;
  pom2^.byt[i]:=reg.al;
  end;
 old_win;
 get_window:=win_pocet;
end;
 
function put_window(por:integer;xn1,yn1,xn2,yn2:integer):integer;
var x,y,i:integer;
  x1,x2,y1,y2:integer;
  reg:registers;
  pom1,pom2:^byte_poin;
begin
 win_pointer:=wfirst_pointer;
 while ( (win_pointer^.zani<>NIL) and (win_pointer^.poradie<>por) ) do
     win_pointer:=win_pointer^.zani;
 
 if win_pointer^.poradie<>por then begin
         put_window:=1;
         exit;
         end;
 
 with win_pointer^ do begin
   x1:=xova;
   y1:=yova;
   x2:=x1+x_vel;
   y2:=y1+y_vel;
   pom1:=znaky;
   pom2:=farby;
   end;
 
 if xn1=0 then xn1:=x1;
 if yn1=0 then yn1:=y1;
 if xn2=0 then xn2:=80;
 if yn2=0 then yn2:=25;
 xn1:=xn1-x1;
 yn1:=yn1-y1;
 
 window(1,1,80,25);
 i:=0;
 for x:=x1 to x2 do
 for y:=y1 to y2 do begin
  gotoxy(x+xn1,y+yn1);
  reg.ah:=$9;
  reg.bh:=0;
  inc(i);
  reg.al:=pom2^.byt[i];
  reg.bl:=pom1^.byt[i];
  reg.cx:=1;
  if (y-y1<=yn2) and (x-x1<=xn2) then intr($10,reg);
  end;
 with win_pointer^ do window(old_x1,old_y1,old_x2,old_y2);
 put_window:=0;
end;
 
function vyrad_okno (por:integer):integer;
var velkost:word;
begin
 win_pointer:=wfirst_pointer;
 pom:=NIL;
 while ( (win_pointer^.zani<>NIL) and (win_pointer^.poradie<>por) ) do begin
     pom:=win_pointer;
     win_pointer:=win_pointer^.zani;
    end;
 
 if win_pointer^.poradie<>por then begin
         vyrad_okno:=0;
         exit;
         end;
 
 with win_pointer^ do begin
   if (pom<>NIL) then pom^.zani:=win_pointer^.zani
          else wfirst_pointer:=win_pointer^.zani;
   if (pom=NIL) and (win_pointer^.zani=NIL) then begin
     wfirst_pointer:=NIL;
     win_pocet:=0;
     end;
   velkost:=(x_vel+1)*(y_vel+1);
   end;
 
  FreeMem(win_pointer^.farby, velkost );   { Uvolni pamet pre znaky  }
  FreeMem(win_pointer^.znaky, velkost );   { Uvolni pamet pre znaky  }
  FreeMem(win_pointer,SizeOf( win_poin ) );  { Uvolni pamet pre smernik }
 vyrad_okno:=por;
end;
 
procedure rem_all_win;
var i,err:integer;
begin
 for i:=win_pocet downto 1 do
   err:=vyrad_okno(i);
end;
 
function treadkey:char;
var ch,c:char;
begin
 repeat
 ch:=readkey;
 if ch=#0 then c:=readkey;
 until (ch in [#27,#13,#32,'A'..'z']);
 treadkey:=ch;
end;
 
procedure priklad;
begin
 writeln;
 writeln('Priklad:');
 writeln('--------');
end;
 
procedure help(str:char);
var ch:char;
  i:integer;
begin
 window(1,1,80,25);
 farba(BLACK,WHITE);
 clrscr;
 writeln('Vysvetlenie funkcii v tomto UNITE');
 writeln('---------------------------------');
 writeln;
 writeln('Autorom unitu je Zdeno Sekerak alias TRSEK');
 writeln('Adresa: Zdeno Sekerak');
 writeln('     Trnkov 18');
 writeln('     p.Kapusany');
 writeln('     082 12 okr.Presov');
 writeln;
 writeln('Autor si vyhradzuje prava na predaj, alebo inu obchodnu cinnost');
 writeln('s tymto unitom. Je chapany ako FREEWARE.');
 writeln;
 writeln('V Presove 24.10.1995');
 writeln;
 writeln('Nabuduce: unit OBRAZ pre zobrazovanie a pracu s obrazkami TIF,BMP,PCX.');
 writeln('     unit ASCII pre narodnu znakovu podporu a definovanie klavesnice.');
 writeln;
 writeln('Stlac klaves pre akukolvek pracu.');
 ch:=treadkey;
 
 repeat
 writeln(' Zoznam prikazov:');
 writeln('------------------');
 writeln(' A- procedure KurzorZap (ZapVyp:boolean);                   ');
 writeln(' B- procedure Farba (x,y:integer);                      ');
 writeln(' C- procedure Insert_Kurzor (ins:boolean);                  ');
 writeln(' D- function Ctrl_Akt:boolean;                        ');
 writeln(' E- function Alt_Akt:boolean;                        ');
 writeln(' F- function Nothing (i:integer): string;                  ');
 writeln(' G- function Zarovnaj (text:string;i:integer): string;            ');
 writeln(' H- procedure Save_Win;                            ');
 writeln(' I- procedure Old_Win;                            ');
 writeln(' J- procedure WriteXY (x,y:integer;s:string);                 ');
 writeln(' K- function Tread (x,y:integer; d:byte; text:string; sedy,pret:char): string;');
 writeln(' L- procedure Open_Win (xl,yl,xp,yp:integer;text:string;ramt:byte);      ');
 writeln(' M- function Otazka (x,y:integer;s1,s2,s3:string;col:byte;typ:byte): integer;');
 writeln(' N- procedure Koniec (naz_prog,rok:string);                  ');
 writeln(' O- procedure Clear_Keyb;                           ');
 writeln(' P- function Get_Znak (x,y:byte;farba:byte): byte;            ');
 writeln(' R- procedure Put_Znak (x,y,farba,znak:byte);                 ');
 writeln(' S- procedure Zarad_Okno (win_pointer:win_poin;x1,y1,x2,y2:byte);     ');
 writeln(' T- function Get_Window (x1,y1,x2,y2:integer): integer;           ');
 writeln(' U- function Put_Window (por:integer;xn1,yn1,xn2,yn2:integer): integer;   ');
 writeln(' V- function Vyrad_Okno (por:integer): integer;               ');
 writeln(' X- procedure Rem_All_Win;                          ');
 write('Stlac pismeno pre podrobny help (ESC-Koniec):');
 
 if str<>' ' then begin ch:=str;str:=' ';end
       else ch:=treadkey;
 clrscr;
 
 case Upcase(ch) of
  'A':begin
     writeln('procedure KurzorZap (ZapVyp:boolean);                   ');
     writeln('-------------------------------------');
     writeln('Zapina/vypina zobrazenie kurzora na obrazovke');
     priklad;
     writeln('KurzorZap(False);');
     writeln('KurzorZap(True);');
    end;
  'B':begin
     writeln('procedure Farba (x,y:integer);                      ');
     writeln('------------------------------');
     writeln('Nastavi farbu podkladu (prve cislo) a farbu pisma (druhe cislo).');
     writeln('Pricom ak zadate farbu o hodnote -1 necha aktualnu.');
     writeln('Simuluje prikazy TextBackGround + TextColor.');
     writeln('Farby takto nastavene pouzivaju ostatne prikazy UNITu pracujuce s obrazovkou.');
     writeln('Nastavuje vnutorne premenne CTRSEK_B farbou podkladu a');
     writeln('              CTRSEK_F farbou pisma.');
     priklad;
     writeln('Farba(BLUE,YELLOW);');
    end;
  'C':begin
     writeln('procedure Insert_Kurzor (ins:boolean);                  ');
     writeln('--------------------------------------');
     writeln('Zobrazi kurzor ako podciarnik, alebo plne okienko.');
     writeln('Pouzitie pre naznacenie uzivatelovi, ze vkladane udaje budu INSERT.');
     priklad;
     writeln('Insert_Kurzor(True);');
    end;
  'D':begin
     writeln('function Ctrl_Akt:boolean;                        ');
     writeln('---------------------------');
     writeln('Testuje aktivitu klavesi CTRL vo chvili ked bola funkcia zavolana.');
     writeln('Pozor nie predosle, ale aktualne.');
     priklad;
     writeln('If Crtl_Akt then WriteLn('+chr(39)+'Klaves CRTL aktivny.'+chr(39)+');');
    end;
  'E':begin
     writeln('function Alt_Akt:boolean;                        ');
     writeln('--------------------------');
     writeln('Testuje aktivitu klavesi ALT vo chvili ked bola funkcia zavolana.');
     writeln('Pozor nie predosle, ale aktualne.');
     priklad;
     writeln('If Alt_Akt then WriteLn('+chr(39)+'Klaves ALT aktivny.'+chr(39)+');');
    end;
  'F':begin
     writeln('function Nothing (i:integer): string;                  ');
     writeln('--------------------------------------');
     writeln('Funkcia vrati prazdny retazec o I medzerach.');
     writeln('Obcas chcete aby to bol zdrojak prehladny.');
     writeln('Niet nad taketo rutiny.');
     priklad;
     writeln('s:=Nothing(12);');
    end;
  'G':begin
     writeln('function Zarovnaj (text:string;i:integer): string;            ');
     writeln('---------------------------------------------------');
     writeln('Funkcia k retazcu prida tolko medzier, aby jeho dlzka bola i znakov.');
     priklad;
     writeln('Write( Zarovnaj('+chr(39)+'Text o 40 znakoch'+chr(39)+',40) );');
    end;
  'H':begin
     writeln('procedure Save_Win;                            ');
     writeln('-------------------');
     writeln('Ulozi si suradnice aktivneho okna do vnutornych premennych MinWin a WinMax.');
     writeln('Spatne ich pouzije pri obnoveny suradnic okna v procedure Old_Win.');
     writeln('Pozor nepameta si jeho obsah nato je Get_Win.');
     priklad;
     writeln('Save_Win;');
     writeln('Window(1,1,80,25);');
     writeln('ClrScr;');
     writeln('Old_Win');
    end;
  'I':begin
     writeln('procedure Old_Win;                            ');
     writeln('------------------');
     writeln('Obnovi suradnice okna, ktore nastavil Save_win.');
     writeln('Pozor nenakresli jeho obsah nato je Put_Win.');
     priklad;
     writeln('Save_Win;');
     writeln('Window(1,1,80,25);');
     writeln('ClrScr;');
     writeln('Old_Win');
    end;
  'J':begin
     writeln('procedure WriteXY (x,y:integer;s:string);                 ');
     writeln('-----------------------------------------');
     writeln('Vypise text S na X,Y poziciu na obrazovke.');
     writeln('Kumulovane prikazy GotoXY a Write.');
     priklad;
     writeln('WriteXY (2,3,'+chr(39)+'Text na 2stlpci 3riadku'+chr(39)+');');
    end;
  'K':begin
     writeln('function Tread (x,y:integer; d:byte; text:string; sedy,pret:char): string;');
     writeln('---------------------------------------------------------------------------');
     writeln('Read v okienku s editaciou a funkcnymi sipkami, INS, DEL, BACKSPACE, ECS.');
     writeln('x,y - suradnice, kde citat');
     writeln('d  - dlzka textu aky sa ma nacitat (pohybovat)');
     writeln('text- aky text ma poskytnut na editaciu');
     writeln('sedy- ak je #0 znamena PRET je seda klavesa');
     writeln('   pred vlastnou editaciu vykona pohyb klavesy.');
     writeln('   Inac sedy znamena obycajny klaves.');
     writeln;
     writeln('Vrati naeditovany text.');
     writeln('Uznava farby nastavene procedurou Farba.');
     priklad;
     writeln('Farba(Blue,Yellow);');
     writeln('WriteXY(10,12,'+chr(39)+'Zadaj meno:'+chr(39)+');');
     writeln('meno:=Tread(21,12,30,'+chr(39)+'BezMena'+chr(39)+',#0,#0);');
    end;
  'L':begin
     writeln('procedure Open_Win (xl,yl,xp,yp:integer;text:string;ramt:byte);      ');
     writeln('---------------------------------------------------------------');
     writeln('Efektne otvorenie okna s poziciu.');
     writeln('xl,yl - lavy horny roh');
     writeln('xp,yp - pravy dolny roh');
     writeln('text - nadpis okna');
     writeln('ramt - typ ramceka 1..4');
     writeln('Uznava farby nastavene procedurou Farba.');
     writeln('Vnutornou premennou TDEL sa da nastavit rychlost otvarania');
     writeln('okien.');
     priklad;
     writeln('tdel:=30;');
     writeln('Farba(Blue,Yellow);');
     writeln('open_win(60,7,80,11,'+chr(39)+'Okno 1'+chr(39)+',1);');
     writeln('Farba(Green,Red);');
     writeln('open_win(60,12,80,15,'+chr(39)+'Okno 2'+chr(39)+',2);');
     writeln('Farba(Red,LightGray);');
     writeln('open_win(60,16,80,19,'+chr(39)+'Okno 3'+chr(39)+',3);');
     writeln('Farba(Blue,Yellow);');
     writeln('open_win(60,20,80,23,'+chr(39)+'Okno 4'+chr(39)+',4);');
 
     farba(blue,yellow);
     open_win(60,7,80,11,'Okno 1',1);
     farba(Green,Red);
     open_win(60,12,80,15,'Okno 2',2);
     farba(Red,LightGray);
     open_win(60,16,80,19,'Okno 3',3);
     farba(blue,yellow);
     open_win(60,20,80,23,'Okno 4',4);
     window(1,1,80,25);
     farba(Black,White);gotoxy(1,23);
    end;
  'M':begin
     repeat
     writeln('function Otazka (x,y:integer;s1,s2,s3:string;col:byte;typ:byte): integer;');
     writeln('--------------------------------------------------------------------------');
     writeln('Polozenie otazky uzivatelovi.');
     writeln('x,y   - pozicia otazok na obrazovke.');
     writeln('s1,s2,s3 - Tri moznosti, pricom ak sa jedna vynecha budu 2, atd.');
     writeln('Farba aktualnej odpovede.');
     writeln('typ   - typ bity 1,2 urcuju aka ma mat uvodzovky');
     writeln('          3  ci ma byt byt zhusteny tvar, alebo rovnaky rozostup.');
     writeln('      uvodzovky typ 2, nezhusteny tvar typ 1 potom typ:=2+1*4;');
     writeln('Prve velke pismeno urcuje moznost stlacit CRTL+to pismeno.');
     writeln('Uznava farby nastavene vo Farba.');
     writeln;
     writeln('Odpoved je 0=ESC, alebo poradove cislo odpovede.');
     priklad;
     writeln('Farba(Blue,Yellow);');
     writeln('WriteXY(45,15,'+chr(39)+'Pokracovat ???'+chr(39)+');');
     writeln('odpoved:=Otazka(40,17,'+chr(39)+'Ano'+chr(39)+','+chr(39)+'Nie'+chr(39)+
                    ','+chr(39)+'osTan'+chr(39)+',Green,5);');
     Farba(Blue,Yellow);
     WriteXY(45,15,'Pokracovat ???');
     i:=Otazka(40,17,'Ano','Nie','osTan',Green,5);
     delay(500);
     Window(1,1,80,25);
     farba(Black,White);gotoxy(1,23);clrscr;
     until (i in [0,1]);
    end;
  'N':begin
     writeln('procedure Koniec (naz_prog,rok:string);                  ');
     writeln('---------------------------------------');
     writeln('Vypise efektne ako NC Software by atd. s nazvom NAZ_PROG');
     writeln('a rokom vyrobi ROK.');
     writeln('Pre pouzitie autora.');
     priklad;
     writeln('Koniec('+chr(39)+'Super UNIT'+chr(39)+','+chr(39)+'95'+chr(39)+');');
    end;
  'O':begin
     writeln('procedure Clear_Keyb;                           ');
     writeln('---------------------');
     writeln('Zmaze buffer klavesnice, ak je naplneny znakmi.');
     writeln('Moze sa stat, ze chcete, aby pred neakou otazkou na');
     writeln('uziavtela bol buffer prazdny pouzite Clear_Keyb;');
     priklad;
     writeln('Farba(Blue,Yellow);');
     writeln('WriteXY(45,15,'+chr(39)+'Pokracovat ???'+chr(39)+');');
     writeln('Clear_Keyb');
     writeln('odpoved:=Otazka(40,17,'+chr(39)+'Ano'+chr(39)+','+chr(39)+'Nie'+chr(39)+
                    ','+chr(39)+'osTan'+chr(39)+',Green,5);');
    end;
  'P':begin
     writeln('function Get_Znak (x,y:byte;farba:byte): byte;            ');
     writeln('---------------------------------------------------');
     writeln('Vrati znak, ktory je na pozicii x,y.');
     writeln('Jeho farbu v premennej farba.');
     writeln('Farba- dolne 4 bity su podklad, horne 4 pismo.');
     writeln('farba_pisma:=(Color div 16)/16; farba_podkladu:=Color mod 16;');
     writeln('Pozor farba nemoze byt cislo, musi byt premenna.');
     priklad;
     writeln('znak:=Get_Znak(10,10,Color);');
    end;
  'R':begin
     writeln('procedure Put_Znak (x,y,farba,znak:byte);                 ');
     writeln('-----------------------------------------');
     writeln('Inverzna procedure k Get_Znak.');
     writeln('x,y je pozicia');
     writeln('farba je farba znaku+podklad    farba:=Blue*16+Yellow');
     writeln('znak je Ord(znaku), ktory ma byt vypisovany.');
     priklad;
     writeln('Put_znak(70,10,Blue*16+Yellow,Ord('+chr(39)+'a'+chr(39)+'));');
     Put_znak(70,10,Blue*16+Yellow,Ord('a'));
    end;
  'S':begin
     writeln('procedure Zarad_Okno (win_pointer:win_poin;x1,y1,x2,y2:byte);     ');
     writeln('-------------------------------------------------------------');
     writeln('Vyhradi miesto v pameti pre okno s Win_Pointer pre suradnice');
     writeln('x1,y1,x2,y2.');
     writeln('Tuto rutinku pouziva Get_Window.');
    end;
  'T':begin
     writeln('function Get_Window (x1,y1,x2,y2:integer): integer;           ');
     writeln('----------------------------------------------------');
     writeln('Zapamata si aktivne okno a jeho obsah a ulozi do pamate.');
     writeln('Rozmeri okna su lavy -horny (x1,y1)');
     writeln('        pravy-dolny (x2,y2)');
     writeln;
     writeln('Vrati identifikacne cislo (ICO) ake bolo oknu pridelene.');
     writeln('Celkovy pocet okien je vo vnutornej premennej WIN_POCET.');
     writeln;
     writeln('Vo vnutornej premennej WIN_POCET je pocet okien ulozenych v pamati.');
     priklad;
     writeln('Farba(Blue,Yellow);');
     writeln('open_win(60,7,80,11,'+chr(39)+'Okno 1'+chr(39)+',1);');
     writeln('okno:=Get_Window(10,2,70,20);');
     writeln('Key:=ReadKey;');
     writeln('ClrScr;');
     writeln('err:=Put_Window(okno,0,0,0,0);');
     farba(Blue,Yellow);
     open_win(60,7,80,11,'Okno 1',1);
     i:=Get_Window(10,2,70,20);
     window(1,1,80,25);farba(Black,White);
     ch:=tReadKey;
     ClrScr;
     i:=Put_Window(i,0,0,0,0);
     ch:=tReadKey;ch:=#13;
     window(1,1,80,25);farba(Black,White);
     gotoxy(1,23);
    end;
  'U':begin
     writeln('function Put_Window (por:integer;xn1,yn1,xn2,yn2:integer): integer;   ');
     writeln('-----------------------------------------------------------');
     writeln('Inverzna k Get_Window.');
     writeln('Por - ake okno v roradi vykreslit.');
     writeln('xn1,yn1 - su nove suradnice do laveho horneho rohu do ktoreho ma vykreslit.');
     writeln('xn2,yn2 - je velkost aku ma zobrazit z osi x,y.');
     writeln('0,0,0,0 - znamena v povodnych suradniciach.');
     writeln;
     writeln('Vrati hodnoty 1-nenasiel som take okno');
     writeln('       0-vykreslil som toto okno');
     writeln;
     writeln('Vo vnutornej premennej WIN_POCET je pocet okien ulozenych v pamati.');
     priklad;
     writeln('Farba(Blue,Yellow);');
     writeln('open_win(60,7,80,11,'+chr(39)+'Okno 1'+chr(39)+',1);');
     writeln('okno:=Get_Window(10,2,70,20);');
     writeln('Key:=ReadKey;');
     writeln('ClrScr;');
     writeln('err:=Put_Window(okno,1,1,60,10);');
     farba(Blue,Yellow);
     open_win(60,7,80,11,'Okno 1',1);
     i:=Get_Window(10,2,70,20);
     window(1,1,80,25);farba(Black,White);
     ch:=tReadKey;
     ClrScr;
     i:=Put_Window(i,1,1,60,10);
     ch:=tReadKey;ch:=#13;
     window(1,1,80,25);farba(Black,White);
     gotoxy(1,23);
 
    end;
  'V':begin
     writeln('function Vyrad_Okno (por:integer): integer;               ');
     writeln('--------------------------------------------');
     writeln('Vyhodi okno s pamate s poradovim cislom POR.');
     writeln('Pozor predtym nez ho vyhodi nevykresli ho.');
     writeln('Preto, ak chcete vydiet okno dajte ho najprv vykreslit,');
     writeln('az tak vyhodit s pamete.');
     writeln('Autor odporuca vyhadzovat v opacnomn poradi ako boli zaradene,');
     writeln('pretoze pamet sa uvolni az po VYRADeni posledneho okna.');
     writeln;
     writeln('Ak vrati hodnotu 0-znamena, ze uz bolo vyradene, alebo sa neda vyhodit.');
     writeln('        <>0-uspesne vyradene toto okno');
     writeln;
     writeln('Vo vnutornej premennej WIN_POCET je pocet okien ulozenych v pamati.');
     priklad;
     writeln('err:=Vyrad_Okno(1);');
    end;
  'X':begin
     writeln('procedure Rem_All_Win;                          ');
     writeln('----------------------');
     writeln('Procedura vyhodi vsetky okna s pamate a uvolni ju.');
    end;
 end;
 
 if ch<>#27 then begin
   writeln;
   writeln('Koniec ESC. Spat stlac akukolvek klavesu.');
   ch:=treadkey;
   if ch=#27 then ch:=#13;
   end;
 until (ch=#27);
end;
 
begin
 writeln;
 writeln('Tento program pouziva UNIT od TRSEKa     Prikaz help('+chr(39)+' '+chr(39)+'); pre pomoc');
 writeln('adresa WORD:\Europe\Slovakia\Presov\Trnkov_18\Zdeno_Sekerak.programator');
 delay(500);
 ctrsek_b:=BLACK;
 ctrsek_f:=WHITE;
 save_win;
 tdel:=30;
 wfirst_pointer:=NIL;
 win_pocet:=0;
end.