{ PREVOD.PAS Copyright (c) Pheo } { Program určí ciferný súčet daného čísla. } { } { Datum:15.04.2003 http://www.trsek.com } program prevod; uses crt; var X:string; s,i,d:Integer; begin Writeln('Zadaj cislo X ako retazec: '); Readln (X); s:=0; D:=length(X); for i:=1 to d do s:=s+ord(x[i])-48; writeln('Ciferny sucet je ', s); readln; end.