/* ========================================================================== */ /* */ /* Cestovka.h Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak */ /* Datum:20.05.2005 http://www.trsek.com */ /* */ /* Description */ /* */ /* ========================================================================== */ #include "define.h" class Ubytuj { typedef struct Zaznam { int id; char dlzl; // dlzka lokality char* lokalita; // 1-nazov lokality typ_ubyt ubytuj; // 2-sposob ubytovania float cena; // 3-cena za ubytovanie int pocet; // 4-celkovy pocet miest int rezerv; // pocet rezervovanych void* pred; // smernik na predosli void* zani; // smernik na nasledovny } private: Zaznam* zaz; void* prvy; int pocet; Ubytuj(); ~Ubytuj(); public: void Save(); void Load(); void Insert(char id, char* meno); char* Get(char id); int GetInt(char id); int Rezervuj(int poc); void AddNew(void); void Delete(void); int Find(char id, char* meno, char sign); void DeleteAll(void); int CompareS(char* prvy, char* druhy, char sign); int Compare(float prvy, float druhy, char sign); char* ToStr(int poc); void Chyba(char* text); int GetPocet(void) { return pocet; } int MoveFirst(void) { zaz = prvy; } int MoveNext(void); int MovePrev(void); int MoveLast(void); };