{ MENNY_ZOZNAM.PAS Copyright (c) Pheo } { Program uloží menný zoznam do štruktúry ktorú potom usporiada } { podľa abecedy. } { } { Datum:30.03.2005 http://www.trsek.com } program menny_zoznam; type meno=string [15]; priezvisko=string[15]; type pole1=array [1..100] of meno; pole2=array [1..100] of priezvisko; var i,j,n:integer; pom1,pom2:meno; a:pole1; b:pole2; begin writeln('Pocet osob: ');read(n); readln; for i:=1 to n do begin writeln('zadaj ',i,'. meno: '); readln(a[i]); writeln(' a priezvisko:'); readln(b[i]); end; for j:=1 to n do for i:=1 to n-1 do if (b[i+1]