{ RETEZCE.PAS Copyright (c) Pavel Patak } { Porovna dva retezce podle abecedy. } { } { Datum:28.10.2004 http://www.trsek.com } Program Retezce; Var R1,R2 : string; Begin Writeln('Zadej dva retezce (malymi pismeny): '); {Vsechna velka pismena jsou v ASCII pred malymi!!!} Readln(R1); Readln(R2); Writeln; If R1 < R2 then Writeln(R1, ' stoji v abecede pred ', R2); If R1 = R2 then Writeln('Oba retezce jsou identicke'); If R1 > R2 then Writeln(R2, ' stoji v abeceda pred ',R1); Readln; End.