Bar

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Nakreslí sloupec použitím aktuálního stylu vyplňování a barvy.

Deklarace
procedure Bar(x1, y1, x2, y2: Integer);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Bar nakreslí vyplněný obdélník (používaný např. pro tvorbu sloupcových diagramů). Používá vzorek a barvu definované pomocí SetFillStyle nebo SetFillPattern. Pokud chcete nakreslit sloupec s orámovaným obrysem, zavolejte proceduru Bar3D s nulovou hloubkou.
Omezení
Je nutno být v grafickém režimu.
Viz také
Bar3D
SetFillPattern
SetFillStyle
SetLineStyle


Vzorový příklad

{Bar.PAS}
{Vzorový příklad pro proceduru Bar .}
uses
  Graph;
var
  Gd, Gm, I, Width: Integer;
begin
  Gd := Detect; InitGraph(Gd, Gm,' ');
  if GraphResult <> grOk then Halt(1);
  Width := 10;
  for I := 1 to 5 do
    Bar(I*Width, I*10, Succ(I)*Width, 200);
  ReadLn;
  CloseGraph;
end.