Keep

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 15:42, 2 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Uses DOS)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ukončí běh programu, ale ponechá jej v paměti.

Deklarace
procedure Keep(ExitCode: Word);
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Celý program zůstane v paměti, včetně datového segmentu, zásobníkového segmentu a haldy, takže nezapomeňte určit pomocí direktivy kompilátoru $M maximální velikost haldy. ExitCode odpovídá výstupnímu kódu, předanému standardní proceduře Halt.


Omezení
Používejte opatrně! Rezidentní programy (TSR) jsou složité a není pro ně poskytována žádná jiná podpora. Informujte se v technické dokumentaci DOSu.


Viz také
DosExitCode


Vzorový příklad

 { Keep.PAS }
 { Příklad na Keep }
 {$M $800,0,0 }  { 2K zásobníku, žádná halda }
 { Tento program při každém stisku klávesy cvakne.}
 uses Crt, Dos;
 var
  KbdIntVec : Procedure;

 {$F+}
 procedure Keyclick; interrupt;
 begin
  if Port[$60] < $80 then
   { Cvakne jen při stisku klávesy }
   begin
   Sound(5000);
   Delay(1);
   Nosound;
   end;

  inline ($9C); { PUSHF -- Push flags }
  { Volej starý ovladač }
  KbdIntVec;
 end;
 {$F-}

 begin
  { Vlož přerušovací proceduru do řetězce ovladačů klávesnice }
  GetIntVec($9,@KbdIntVec);
  SetIntVec($9,Addr(Keyclick));
  Keep(0); { Ukonči a zůstaň rezidentní }
 end.