Reklama

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:00, 7 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (Vytvorená stránka „<p><b>Zmluvné podmienky pre výrobu a umiestnenie reklamy na Internetové stránky www.trsek.com platné od 1.10.2006</b></p> <ul style="list-style-type: upper-roman;"...“)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Zmluvné podmienky pre výrobu a umiestnenie reklamy na Internetové stránky www.trsek.com platné od 1.10.2006

 • Obecné ustanovenia
 • Majiteµ stránok Ing. Zdenko Sekerák je majiteµom a prevádzkovateµom stránky http://www.trsek.com. Ďalej len majiteµ.

  Zadávateµ reklamy je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo mediálna agentúra, objednávajúca reklamu v niektorej z variant uvedených vo finančných podmienkach tejto zmluvy. (dalej uľ len objednávateµ)


 • Zadanie reklamy
  • Objednanie
  • Reklama na Internetových stránkách http://www.trsek.com sa objednáva prostredníctvom objednávky e-mailom alebo písomne. Začiatok reklamnej kampane je podmienený úplným dadaním reklamného produktu aspoň deň vopred.

  • Odpovednos» za obsah reklamy
  • Objednávateµ preberá plnú odpovednos» za obsah reklamy a taktieľ preberá na seba akékoµvek nároky ktoré budú uplatňované tretími osobami kvôli tejto reklame.

  • Práva majiteµa stránky
  • Majiteµ má právo reklamu odmietnu» pokiaµ:

   • a/ je reklama v rozpore zo zákonmi ČR, SR, EU
   • b/ reklama svojou kvalitou alebo obsahom neodpovedá záujmom majiteµa
   • c/ reklama je vulgárna, uráľa, obsahuje prvky nevhodné pre deti do 12 rokov

   V prípade ľe majiteµ reklamu odmietne dá toto svoje stanovisko objednávateµovi na známos» pred začatím reklamnej kampane. V tomto prípade bude uľ vyplatená čas» vrátená, pričom sa z tejto odpočítajú len nutné náklady spojené so stornom objednávky.

 • Reklamné formáty
  • Hlavný baner
  • je umiestnený na titulnej stránke alebo v jednotlivých sekciách v stredovej pozícii.

  • Baner menu
  • je umiestnený pod menu v µavej časti. Výhodou je vysoká variabilita spracovania. (náhµad)

  • VIP priestor
  • jedná sa o priestor nad výsledkom vyhµadávania v jednotlivých sekciách databázy. Veµmi atraktívna pozícia, v hornej časti je pomenovaná "Odporúčané". Zobrazenie v kaľdom výsledku vyhµadávania v jednotlivých sekciách, teda bez ohµadu na uľívateµom zadané kritéria.

  • Článok
  • reklamná tlačová správa s neobmedzeným rozsahom + moľnos» vloľi» e-mail, www stránku alebo ďaląí hypertextový odkaz.

 • Parametre reklamy
 • Objednaná reklama musí splnit následujúce parametre:

  Reklamný formát rozmer veµkos»
  Hlavný banner 468 x 60 pixelov max 50 kB
  Banner v menu 180 x 227 pixelov max 50 kB
  VIP priestor xxx xxx
  Článok nieje obmedzené nieje obmedzené


 • Cenník reklamy
 • Realizácia reklamnej kampane na časové obdobie.

  Reklamné banery Titulná strana (mesiac) Podstránky (mesiac)
  Hlavný banner 700 Sk 350 Sk
  Banner v menu 600 Sk 300 Sk
  VIP priestor xxx Sk xxx Sk
  Článok 500 Sk 250 Sk


 • Fakturácia a platobné podmienky
 • Čiastka je fakturovaná podµa objednávky. Podmienkou pre zahájenie reklamnej kampane je odoslanie faktúrovanej čiastky na účet majiteµa v dohodnutej výąke. V prípade, ľe platba nebude prevedená, majiteµ stránky kampaň nespustí. Uvedené ceny sú bez 19 % DPH.

 • Záverečné ustanovenia
 • Zmluvné strany sa zaväzujú nedáva» získané informácie tretím osobám. Vąetky vz»ahy zmluvy ktoré niesú týmito zmluvnými podmienkami upravené sa riadia platnými zákonmi ČR, SR, EU a sú platné od 1.10.2006.

 • Kontakt pre uzavretie zmluvy
 • Pre uzavretie zmluvy môľete pouľi» tento <a href="/mail&reklama">kontaktný e-mail</a>, prípadne zavola» na telefónne číslo:+420-776-822901