{ 320x200.pas } { Program demonštruje rýchly prístup ku grafike 320 x 200 pixelov. } { } { Author: Ľuboš Saloky } { Datum:02.02.2008 http://www.trsek.com } program Rychly_pristup_k_obrazovke_v_320x200; uses FastGr; var a:word; BitMapa1,BitMapa2:array[1..128*32] of byte; BEGIN InicializujGrafiku; NacitajFontAPaletu; Adresa:=125*320+43; Color:=2; {to iste ako Nastav(125,43,2) { PolozBod: ----- nahodne vybodkovanie ----- } for a:=1 to 3000 do begin Nastav(Random(320),Random(200),Random(255)); PolozBod; end; { CiaraVodorovna,CiaraZvisla: ----- pocarbanie ----- } for a:=1 to 50 do begin Nastav(a*3,a*3,a); CiaraVodorovna(Random(50)+1); CiaraZvisla(Random(50)+1); end; { VyplnPlochu: ----- ako Bar v Graph.TPU ----- } Nastav(220,10,24); VyplnPlochu(80,24); { VyplnPlochu,Ramcek: ----- ramcek s 3D efektom ----- } Nastav(210,50,26); {26 - tien - siva} VyplnPlochu(80,50); Nastav(205,45,14); {14 - farba obruby - zlta} Ramcek(80,50,0); {0 - farba vnutra - cierna} { VypisPriehladne: ----- da sa pouzivat Enter, treba KONVERZNU TABULKU!!!!! ----- } Nastav(209,50,0); {farba nerozhoduje} VypisPriehladne('demo'#13'tvoril:'#13#13'lubo'#13'saloky'); Nastav(209,71,0); VypisPriehladne('='); Nastav(190,120,31); { StiahniBitmapu: ----- animacia ----- } StiahniBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa1));{podklad} Ramcek(128,32,3); Nastav(194,124,0); VypisPriehladne('[`````````````\'#13#13'@VLAVO@@VPRAVO@'); Adresa:=120*320+190;{to iste ako Nastav(190,120,0)} StiahniBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa2));{ramcek} for a:=190 downto 1 do begin PrilepBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa1)); Dec(Adresa);{to iste ako Nastav(x-1,y,Color)} StiahniBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa1)); PrilepBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa2)); CakajNaVOI; end; for a:=120 downto 1 do begin PrilepBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa1)); Adresa:=Adresa-320;{to iste ako Nastav(x,y-1,Color)} StiahniBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa1)); PrilepBitmapu(128,32,Ofs(BitMapa2)); CakajNaVOI; end; { CiaraVodorovna: ----- mazacia animacia ----- } for a:=0 to 100 do begin Nastav(0,a,0); CiaraVodorovna(320); Nastav(0,199-a,0); CiaraVodorovna(320); CakajNaVOI; end; ZavriGrafiku; writeln('FastGraph 320x200, verzia 1.0'#13#10'Lubo Saloky, 1997'); END.