{ MAINGR.PAS } { Rutiny pre pracu s grafickou kartou bez pouzitie BGI ovladacov. } { Kresli: bod, ciaru, bmp obrazok, font, ramcek, tlacitko. } { Dokaze zmenit farbu alebo celu farebnu paletu. } { Rutiny napisane v asembleri aby boli rychle. } { } { Author: Ľuboš Saloky } { Datum: 01.01.1996 http://www.trsek.com } {$G+} unit MainGr; {nasledovík MukoGr, hlavny graficky unit} {VypisPO v MGP som zmenil na Vypis} INTERFACE type FontStruc=record OfsTab:array[0..255] of word; {tabulka offsetov pismen} Verzia,Vyska,PPismen,Posun,PMedzier,SMedzer:byte; {hlavicka} Rezerva:array[1..10] of byte; Pismo:array[0..63999] of byte; {font} end; BMPStruc=record RozX,RozY:word; BMP:array[0..63999] of byte; end; Bezier3Struc=array[1..4,1..2] of integer; {4 riadiace body} PBezier3Struc=^Bezier3Struc; { ----- globalne premenne unitu ----- } const DataPath=''; Cierna=0;Cervena=1;Oranzova=2;Zlta=3;Zelena=4;Svetlomodra=5;Modra=6; Ruzova=7;Bordova=8;Hneda=9;Hnedocervena=10; var OknoXMin,OknoXMax,OknoYMin,OknoYMax:word; {okraje okna do ktoreho sa kresli} VSeg:word; {segment VideoRAM} Color:byte; {aktualna farba} VypinajMys:boolean; {ci kazda procedura autom. vypne pri kresleni mys.} { ----- zakladne procedury a funkcie ----- } Procedure InicializujGrafiku; Procedure ZavriGrafiku; Procedure ZmazObrazovku; Procedure PolozBod(px,py:word;pColor:byte); {TURBO (nespracuva MYS)} Function ZistiBod(px,py:word):byte; Procedure CiaraVodorovna(px,py,Dlzka:integer); {TURBO, nema vyznam pri STOSW} Procedure CiaraZvisla(px,py,Dlzka:integer); Procedure Ciara(x1,y1,x2,y2:integer); Procedure Bezier3(p:PBezier3Struc;PC:word;ColB:byte); Procedure VyplnPlochu(px,py,DeltaX,DeltaY:integer); {TURBO, nema vyznam pri STOSW} { ----- praca s bitmapami ----- } Procedure NacitajBMP(var f:file;var p:pointer); {subor musi byt otvoreny a nastaveny na spravnej pozicii} Procedure NacitajAnimaciu(var f:file;Vstup:pointer); {adresa na pole pointrov - jednotlive snimky animacie} Procedure PrilepBMP(px,py:integer;p:pointer); {TURBO} Procedure PrilepBMPP(px,py:word;Zdroj:pointer); {TURBO priehladne} Procedure PrilepBMPPO(px,py:integer;Zdroj:pointer); {TURBO priehladne, okno} Procedure PrilepBMPPF(px,py:integer;p:pointer;Odtien:byte);{priehladne, odtien} Procedure PrilepBMPPOF(px,py:integer;Zdroj:pointer;Odtien:byte); Procedure StiahniBMP(px,py,RozX,RozY:integer;p:pointer); {!!!!! najprv musi byt GetMem !!!!!} { ----- praca s fontmi ----- } Procedure NacitajFont(Subor:string;var p:pointer); Procedure Vypis(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte);{bez diakritiky} Procedure VypisP(PosX,PosY:word;MSFP:pointer;Text:string;Odtien:byte); Procedure VypisPO(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte); Function LengthDiak(Textik:string):byte; Function LengthPixel(p:pointer;Textik:string):word; { ----- praca s farbami a paletou ----- } Procedure NastavFarbu(cislo,r,g,b:byte); Procedure ZistiFarbu(cislo:byte;var r,g,b:byte); Procedure NacitajPaletu(Subor:string;var p:pointer); Procedure NastavPaletu(p:pointer); { ----- dalsie procedury a funkcie ----- } Procedure Obdlznik(px,py,DeltaX,DeltaY:integer); Procedure Ramcek(px,py,DeltaX,DeltaY,FarbaVnutra:integer); Procedure Kruznica(sx,sy,r:integer;Col:byte); { len 640.000 bodov /s } Procedure CakajNaVOI; {vertikalne zatemnenie} Procedure Tlacidlo3D(px,py,RozX,RozY:word;Pismo:pointer;Napis:string;Odtien,ONadpisu:byte;Stlacene:boolean); Procedure NacitajMGP(var f:file;var Kam:pointer); Procedure VykresliMGP(p1,PoleBMP,PolePisma:pointer); {sama si vypne mys} Procedure KopirujObrazovku(VSeg1,VSeg2:word); { ----- procedury a funkcie nie priamo suvisiace s grafikou ----- } Function CitajZnak:char; Function JeZnak:boolean; Procedure Presun(Zdroj,Ciel:pointer;Pocet:word); {presun casti pamate - Move} Procedure Vypln(Ciel:pointer;Pocet:word;Hodnota:byte); {vypln pamate - FillChar. Nahradza (ne)fungujuce Move a FillChar} { ----- nepouzitelne pre uzivatela, len pre dalsie unity ----- } Procedure AkTrebaVypniMys; Procedure AkTrebaZapniMys; {Rychlost: 486 DX2/66, VESA CL 5428 ZmazObrazovku 166 krat / s (10.624.000 pixelov / s) PolozBod 625.000 bodov / s CiaraVodorovna 5.400.000 pixelov / s Ciara (Bresenham) 2.800.000 pixelov / s Bezierova krivka 3. st. 1.120.000 - 2.270.000 pixelov / s (podla kvality, pouziva Ciara-u) Kruznica 640.000 pixelov / s (pomale, vyuziva PolozBod) VyplnPlochu 6.400.000 pixelov / s PrilepBMP 11.200.000 pixelov / s PrilepBMPP 5.800.000 pixelov / s PrilepBMPPO 5.700.000 pixelov / s Vypis 60.000 znakov / s (asi 4.000.000 pixelov / s) VypisPO 43.000 znakov / s NastavPaletu 800 / s } IMPLEMENTATION { ----- intímnosti, pre užívatela neprítupné štruktúry ----- } const DlzElem:array[1..16] of byte=(8,8,5,6,10,11,0,0,6,10,0,6,10,20,1,5); type pp=array[0..100] of ^FontStruc; TPP=^pp; var JeMysM:boolean; { verejne je v Mys.TPU } function IOMM:boolean;assembler; { neverejna procedura - z MYS.TPU } asm mov ax,0 int 33h end; procedure AkTrebaVypniMys;assembler;{neverejna procedura} asm cmp JeMysM,False je @Koniec cmp VypinajMys,False je @Koniec mov ax,2 int 33h @Koniec: end; procedure AkTrebaZapniMys;assembler;{neverejna procedura} asm cmp JeMysM,False je @Koniec cmp VypinajMys,False je @Koniec mov ax,1 int 33h @Koniec: end; procedure InicializujGrafiku; begin asm mov ax,0013h int 10h end; end; { InicializujGrafiku } procedure ZavriGrafiku; begin asm mov ax,3 int 10h end; end; { ZavriGrafiku } procedure ZmazObrazovku;assembler; asm call AkTrebaVypniMys cld mov es,VSeg mov cx,32000 xor di,di xor ax,ax rep stosw call AkTrebaZapniMys end; { ZmazObrazovku } procedure PolozBod(px,py:word;pColor:byte);assembler; asm mov es,VSeg mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax mov al,pColor mov byte[es:di],al end; { PolozBod } function ZistiBod(px,py:word):byte;assembler; asm call AkTrebaVypniMys mov es,VSeg mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax mov al,byte[es:di] call AkTrebaZapniMys end; { ZistiBod } procedure CiaraVodorovna(px,py,Dlzka:integer);assembler; asm call AkTrebaVypniMys mov cx,Dlzka jcxz @Koniec cmp cx,320 ja @Koniec cld mov es,VSeg mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax mov al,Color mov ah,al shr cx,1 jnc @Parny stosb @Parny: rep stosw @Koniec: call AkTrebaZapniMys end; { CiaraVodorovna } procedure CiaraZvisla(px,py,Dlzka:integer);assembler; asm call AkTrebaVypniMys mov es,VSeg mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax mov al,Color mov cx,Dlzka jcxz @Koniec cmp cx,320 ja @Koniec @DalsiBod: stosb add di,319 loop @DalsiBod @Koniec: call AkTrebaZapniMys end; { CiaraZvisla } Procedure Ciara(x1,y1,x2,y2:integer);assembler; var SmerX,SmerY:integer; asm call AkTrebaVypniMys mov SmerX,1 mov SmerY,320 mov es,VSeg { ----- vypocet DI - pociatocny offset ----- } mov ax,320 mul y1 add ax,x1 mov di,ax {DI = offset pociatocneho bodu} { ----- vypocet SI = Abs(2 * DeltaY) a SmerY ----- } mov si,y2 sub si,y1 cmp si,0 jg @DeltaYOK neg si mov SmerY,-320 @DeltaYOK: add si,si { ----- vypocet BX = 2 * Abs(DeltaX) a SmerX ----- } mov bx,x2 sub bx,x1 cmp bx,0 jg @DeltaXOK neg bx mov SmerX,-1 @DeltaXOK: mov cx,bx {CX = Delta na riadiacej osi} add bx,bx { ----- vymena smerov pri smernici >1 ----- } cmp bx,si ja @Nevymen mov ax,SmerX xchg SmerY,ax mov SmerX,ax mov cx,si {zmen aj pocet kreslenych bodov} shr cx,1 xchg si,bx @Nevymen: jcxz @Koniec {je to ciara nulovej dlzky?} cmp cx,320 ja @Koniec mov dx,bx {DX = predikcia. Ak je >=0, ide sa dalej na nie riadiacej osi} shr dx,1 neg dx {predikcia sa inicializuje na -Delta na riadiacej osi } inc cx {kresli o 1 bod viac (lebo kreslis od 0)} { ----- hlavny cyklus ----- } mov al,Color {AL = farba ciary} @DalsiBod: mov byte[es:di],al add di,SmerX add dx,si {pripocitaj 2*DeltaY} cmp dx,0 jl @Neodcitaj add di,SmerY sub dx,bx {ak treba, odpocitaj 2*DeltaX} @Neodcitaj: loop @DalsiBod @Koniec: call AkTrebaZapniMys end; { Ciara } procedure Bezier3(p:PBezier3Struc;PC:word;ColB:byte);assembler; var OldX,OldY,NewX,NewY,t:integer; TempColor:byte; asm call AkTrebaVypniMys mov al,Color mov TempColor,al mov al,ColB mov Color,al mov t,0 mov es,word ptr p+2 mov si,word ptr p {ES:SI ukazuje na riadiace body} mov ax,word ptr [es:si] mov OldX,ax mov ax,word ptr [es:si+2] mov OldY,ax mov ax,PC mov cx,PC mul cx mul cx mov di,ax {DI = PC^3} @For: mov bx,t {BX = t} mov cx,PC sub cx,bx {CX = PC-t} { ----- vypocet x-ovej suradnice ----- } mov ax,cx mul cx mul cx mul word ptr [es:si] div di mov NewX,ax {1. riadok je hotovy} mov ax,3 mul cx mul cx mul bx mul word ptr [es:si+4] div di add NewX,ax {2. riadok je hotovy} mov ax,3 mul cx mul bx mul bx mul word ptr [es:si+8] div di add NewX,ax {3. riadok je hotovy} mov ax,bx mul bx mul bx mul word ptr [es:si+12] div di add NewX,ax {4. riadok je hotovy} { ----- vypocet y-ovej suradnice ----- } mov ax,cx mul cx mul cx mul word ptr [es:si+2] div di mov NewY,ax {1. riadok je hotovy} mov ax,3 mul cx mul cx mul bx mul word ptr [es:si+6] div di add NewY,ax {2. riadok je hotovy} mov ax,3 mul cx mul bx mul bx mul word ptr [es:si+10] div di add NewY,ax {3. riadok je hotovy} mov ax,bx mul bx mul bx mul word ptr [es:si+14] div di add NewY,ax {4. riadok je hotovy} { ----- hotovo, ide kreslenie ----- } pusha push OldX push OldY push NewX push NewY call Ciara popa mov es,word ptr p+2 {NEZABUDAJ, ze PUSHA neodklada segmentove registre!!!!!} mov ax,NewX mov OldX,ax mov ax,NewY mov OldY,ax inc t mov ax,t cmp ax,PC jbe @For mov al,TempColor mov Color,al call AkTrebaZapniMys end; procedure VyplnPlochu(px,py,DeltaX,DeltaY:integer);assembler; asm call AkTrebaVypniMys cmp DeltaX,0 je @Koniec cmp DeltaX,320 ja @Koniec cmp DeltaY,0 je @Koniec cmp DeltaY,200 ja @Koniec cld mov es,VSeg mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax mov bx,DeltaY mov dx,320 sub dx,DeltaX {v DX je 320-DeltaX} mov al,Color mov ah,al @DalsiRiadok:mov cx,DeltaX shr cx,1 jnc @Parny stosb @Parny: rep stosw add di,dx dec bx jnz @DalsiRiadok @Koniec: call AkTrebaZapniMys end; { VyplnPlochu } Procedure NacitajBMP(var f:file;var p:pointer); var RozX,RozY:word; pomp:^BMPStruc; begin RozX:=0;RozY:=0; BlockRead(f,RozX,1); BlockRead(f,RozY,1); if (RozX=64) and (RozY=200) then RozX:=320;{!!!!!} GetMem(p,RozX*RozY+4); pomp:=p; pomp^.RozX:=RozX; pomp^.RozY:=RozY; BlockRead(f,pomp^.BMP,RozX*RozY); end; { NacitajBitmapu } Procedure NacitajAnimaciu(var f:file;Vstup:pointer); type PP=array[1..100] of ^BMP; BMP=record RozX,RozY:word; Mapa:array[1..10000] of byte; end; var p:^PP; PocSnim,RozX,RozY:byte; i:word; begin p:=Vstup; BlockRead(f,PocSnim,1); BlockRead(f,RozX,1); BlockRead(f,RozY,1); for i:=1 to PocSnim do begin GetMem(p^[i],RozX*RozY+4); p^[i]^.RozX:=RozX; p^[i]^.RozY:=RozY; BlockRead(f,p^[i]^.Mapa,word(RozX)*word(RozY)); end; end; Procedure PrilepBMP(px,py:integer;p:pointer);assembler; asm call AkTrebaVypniMys cld push ds mov es,VSeg {ES do videoram} lds bx,[p] {DS:BX na rozmery bitmapy} cmp word ptr [bx],0 je @Koniec cmp word ptr [bx],320 ja @Koniec cmp word ptr [bx+2],0 je @Koniec cmp word ptr [bx+2],200 ja @Koniec mov si,bx add si,4 {DS:SI na zaciatok bitmapy} mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax {DI na lavy horny roh bitmapy} mov dx,[bx+2] {RozY} @DalsiRiadok:mov cx,[bx] {RozX} shr cx,1 jnc @Parny movsb @Parny: rep movsw add di,320 sub di,[bx] dec dx jnz @DalsiRiadok @Koniec: pop ds call AkTrebaZapniMys end; { PrilepBMP } procedure PrilepBMPP(px,py:word;Zdroj:pointer);assembler; asm call AkTrebaVypniMys cld mov es,VSeg push ds lds bx,[Zdroj] {DS:BX -> rozmery zdrojovej bitmapy} cmp word ptr [bx],0 {kontrola suradnic} je @Koniec cmp word ptr [bx],320 ja @Koniec cmp word ptr [bx+2],0 je @Koniec cmp word ptr [bx+2],200 ja @Koniec mov si,bx add si,4 {DS:SI -> zaciatok bitmapy} mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax {ES:DI -> ciel vo VRAM} mov dx,[bx+2] {DX = RozY} @DalsiRiadok:mov cx,[bx] {CX = pocet prilep. bajtov} shr cx,1 jnc @Parne lodsb {prilep 1. bajt} cmp al,0 je @Nekresli1 mov byte[es:di],al @Nekresli1: inc di @Parne: lodsw {prilepuj po slovach} cmp al,0 je @Nekresli2 mov byte[es:di],al @Nekresli2: cmp ah,0 je @Nekresli3 mov byte[es:di+1],ah @Nekresli3: add di,2 loop @Parne add di,320 {nastav sa na novu poziciu na dalsom riadku} sub di,[bx] dec dx cmp dx,0 jne @DalsiRiadok @Koniec: pop ds call AkTrebaZapniMys end; procedure PrilepBMPPO(px,py:integer;Zdroj:pointer);assembler; var DeltaSI,DeltaDI:word; {kolko treba pripocitat k SI a DI pri prechode na dalsi riadok} InitSI,InitDI:word; {o kolko treba posunut zaciatok prilepovania bitmapy} AktRozX,AktRozY:word; {aktualne rozmery vyseku ktory sa prilepuje} asm { ----- inicializacia a vypocet rozmerov a pozicie prilepovanej bitmapy ----- } call AkTrebaVypniMys cld les bx,[Zdroj] {ES:BX -> zatial je bitmapa v ES} mov ax,OknoXMax {kontrola suradnic} cmp px,ax jge @Koniec mov ax,OknoYMax cmp py,ax jge @Koniec mov ax,OknoXMin sub ax,word ptr [es:bx] cmp px,ax jle @Koniec mov ax,OknoYMin sub ax,word ptr [es:bx+2] cmp py,ax jle @Koniec mov ax,320 sub ax,[es:bx] mov DeltaDI,ax {inicializujem premenne, ako keby nebolo treba orezavat} mov DeltaSI,0 mov InitSI,0 mov InitDI,0 mov ax,[es:bx] mov AktRozX,ax mov ax,[es:bx+2] mov AktRozY,ax {Lavy} mov ax,OknoXMin sub ax,px js @LavyOK add DeltaSI,ax {upravy pri orezavani laveho okraja} add InitSI,ax add InitDI,ax add DeltaDI,ax sub AktRozX,ax @LavyOK: mov ax,px {Pravy} add ax,[es:bx] sub ax,OknoXMax js @PravyOK dec ax add DeltaSI,ax {upravy pri orezavani praveho okraja} add DeltaDI,ax sub AktRozX,ax @PravyOK: mov cx,OknoYMin {Horny} sub cx,py js @HornyOK sub AktRozY,cx {upravy pri orezavani horneho okraja} mov ax,320 mul cx add InitDI,ax mov ax,[es:bx] mul cx add InitSI,ax @HornyOK: mov cx,py add cx,[es:bx+2] sub cx,OknoYMax js @DolnyOK dec cx sub AktRozY,cx @DolnyOK: mov es,VSeg push ds {!!!!!} lds bx,[Zdroj] {DS:BX -> rozmery zdrojovej bitmapy} mov si,bx add si,4 add si,InitSI {DS:SI -> zaciatok bitmapy} mov ax,320 mul py add ax,px add ax,InitDI mov di,ax {ES:DI -> ciel vo VRAM} mov dx,AktRozY {DX = RozY} @DalsiRiadok:mov cx,AktRozX {CX = pocet prilep. bajtov} shr cx,1 jnc @Parne lodsb {prilep 1. bajt} cmp al,0 je @Nekresli1 mov byte[es:di],al @Nekresli1: inc di cmp cx,0 je @RiadokOK @Parne: lodsw {prilepuj po slovach} cmp al,0 je @Nekresli2 mov byte[es:di],al @Nekresli2: cmp ah,0 je @Nekresli3 mov byte[es:di+1],ah @Nekresli3: add di,2 loop @Parne @RiadokOK: add si,DeltaSI add di,DeltaDI dec dx cmp dx,0 jne @DalsiRiadok pop ds @koniec: call AkTrebaZapniMys end; Procedure PrilepBMPPOF(px,py:integer;Zdroj:pointer;Odtien:byte);assembler; var DeltaSI,DeltaDI:word; {kolko treba pripocitat k SI a DI pri prechode na dalsi riadok} InitSI,InitDI:word; {o kolko treba posunut zaciatok prilepovania bitmapy} AktRozX,AktRozY:word; {aktualne rozmery vyseku ktory sa prilepuje} asm { ----- inicializacia a vypocet rozmerov a pozicie prilepovanej bitmapy ----- } call AkTrebaVypniMys cld shl Odtien,4 les bx,[Zdroj] {ES:BX -> zatial je bitmapa v ES} mov ax,OknoXMax {kontrola suradnic} cmp px,ax jge @Koniec mov ax,OknoYMax cmp py,ax jge @Koniec mov ax,OknoXMin sub ax,word ptr [es:bx] cmp px,ax jle @Koniec mov ax,OknoYMin sub ax,word ptr [es:bx+2] cmp py,ax jle @Koniec mov ax,320 sub ax,[es:bx] mov DeltaDI,ax {inicializujem premenne, ako keby nebolo treba orezavat} mov DeltaSI,0 mov InitSI,0 mov InitDI,0 mov ax,[es:bx] mov AktRozX,ax mov ax,[es:bx+2] mov AktRozY,ax {Lavy} mov ax,OknoXMin sub ax,px js @LavyOK add DeltaSI,ax {upravy pri orezavani laveho okraja} add InitSI,ax add InitDI,ax add DeltaDI,ax sub AktRozX,ax @LavyOK: mov ax,px {Pravy} add ax,[es:bx] sub ax,OknoXMax js @PravyOK dec ax add DeltaSI,ax {upravy pri orezavani praveho okraja} add DeltaDI,ax sub AktRozX,ax @PravyOK: mov cx,OknoYMin {Horny} sub cx,py js @HornyOK sub AktRozY,cx {upravy pri orezavani horneho okraja} mov ax,320 mul cx add InitDI,ax mov ax,[es:bx] mul cx add InitSI,ax @HornyOK: mov cx,py add cx,[es:bx+2] sub cx,OknoYMax js @DolnyOK dec cx sub AktRozY,cx @DolnyOK: mov es,VSeg push ds {!!!!!} lds bx,[Zdroj] {DS:BX -> rozmery zdrojovej bitmapy} mov si,bx add si,4 add si,InitSI {DS:SI -> zaciatok bitmapy} mov ax,320 mul py add ax,px add ax,InitDI mov di,ax {ES:DI -> ciel vo VRAM} mov dx,AktRozY {DX = RozY} @DalsiRiadok:mov cx,AktRozX {CX = pocet prilep. bajtov} shr cx,1 jnc @Parne lodsb {prilep 1. bajt} and al,0Fh cmp al,0 je @Nekresli1 add al,Odtien mov byte[es:di],al @Nekresli1: inc di cmp cx,0 je @RiadokOK @Parne: lodsw {prilepuj po slovach} and al,0Fh cmp al,0 je @Nekresli2 add al,Odtien mov byte[es:di],al @Nekresli2: and ah,0Fh cmp ah,0 je @Nekresli3 add ah,Odtien mov byte[es:di+1],ah @Nekresli3: add di,2 loop @Parne @RiadokOK: add si,DeltaSI add di,DeltaDI dec dx cmp dx,0 jne @DalsiRiadok pop ds @koniec: call AkTrebaZapniMys end; Procedure PrilepBMPPF(px,py:integer;p:pointer;Odtien:byte);assembler; var PridajX:word; asm cld push ds mov es,VSeg {ES do videoram} mov ds,word ptr p+2 mov bx,word ptr p{DS:BX na rozmery bitmapy} mov si,bx add si,4 {DS:SI na zaciatok bitmapy} mov ax,320 sub ax,[bx] mov PridajX,ax {PridajX:=320-RozX} mov cx,320 mov ax,py mul cx add ax,px mov di,ax {DI na lavy horny roh bitmapy na obr.} mov dx,[bx+2] {RozY} shl Odtien,4 @DalsiRiadok:mov cx,[bx] {RozX} @DalsiBod: lodsb and al,0Fh cmp al,0 je @Nekresli add al,Odtien mov byte[es:di],al @Nekresli: inc di loop @DalsiBod add di,PridajX dec dx jnz @DalsiRiadok pop ds end; { PrilepBMPPF } Procedure StiahniBMP(px,py,RozX,RozY:integer;p:pointer);assembler; var PridajX:word; asm call AkTrebaVypniMys cld mov es,word ptr p+2 mov bx,word ptr p mov ax,RozX {do ES:BX daj rozmery} mov [es:bx],ax mov ax,RozY mov [es:bx+2],ax push ds mov ds,VSeg {DS do videoram, uz nie su pristupne globalne premenne} mov di,bx add di,4 {ES:DI na zaciatok bitmapy v RAM} mov ax,320 sub ax,[es:bx] mov PridajX,ax {PridajX:=320-RozX} mov cx,320 mov ax,py mul cx add ax,px mov si,ax {DS:SI na lavy horny roh bitmapy vo VideoRAM} mov dx,[es:bx+2]{RozY} @DalsiRiadok:mov cx,[es:bx] {RozX} rep movsb add si,PridajX dec dx jnz @DalsiRiadok pop ds call AkTrebaZapniMys end; { StiahniBMP } Procedure NacitajFont(Subor:string;var p:pointer); var f:file; fp:^FontStruc; ii,ij:integer; ik:byte; begin Assign(f,Subor); {$I-}Reset(f,1);{$I+} if IOResult>0 then begin Assign(f,DataPath+Subor); Reset(f,1); end; GetMem(p,FileSize(f)+512); fp:=p; for ii:=0 to 255 do fp^.OfsTab[ii]:=0; BlockRead(f,fp^.Verzia,FileSize(f)); Close(f); { ----- vytvorenie tabulky offsetov pismen ----- } ij:=0; {ij je pozicia v poli Pismo} for ii:=1 to fp^.PPismen do begin ik:=fp^.Pismo[ij]; {ascii kod ii-teho pismena} fp^.OfsTab[ik]:=Ofs(fp^.Pismo)+ij;{ulozime do struktury OfsTab} ij:=ij+fp^.Vyska*((fp^.Pismo[ij+1])div 2+1)+6; {novy offset je stary+vyska*skomprimovana sirka+hlavicka pismena} end; { for } end; { NacitajFont } Procedure Vypis(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte); var CielOfs:word; {cielovy offset na obrazovke} AktPism:word; {index aktualneho pismena} Sirka,Vyska:byte; {sirka a vyska aktualneho neskomprimovaneho pismena} PridajX:word; {o kolko sa zmeni DI pri prechode na dalsi riadok} DlzRet:byte; {dlzka vypisovaneho retazca} begin if Textik<>'' then begin asm call AkTrebaVypniMys push ds shl Odtien,4 {priprav odtien} mov ax,PosY mov cx,320 mul cx add ax,PosX mov CielOfs,ax mov di,ax {DI - cielovy offset} mov es,VSeg {ES - cielovy segment} mov ds,word ptr p+2 {DS - fontovy segment} mov bx,word ptr p {BX - zaciatok struktury fontu} mov al,byte[bx+513] mov Vyska,al {nastav vysku} mov AktPism,1 { ----- hlavny cyklus pre retazec ----- } @DalsiePism: lea si,Textik mov al,byte[ss:si] mov DlzRet,al {priprav premennu DlzRet} add si,AktPism mov bx,word ptr p {BX - zaciatok struktury fontu} xor dh,dh mov dl,byte[ss:si] {DL - prave vypisovane pismeno} cmp dl,' ' je @Medzera add bx,dx add bx,dx {BX - OfsTab[DL]} mov si,[bx] mov al,byte[si+1] xor ah,ah mov Sirka,al {nastav sirku} mov dx,318 {straca sa informacia o aktualnom pismene z DL} sub dx,ax and al,01h add dl,al mov PridajX,dx {nastav PridajX} add si,6 {SI - pociatocny offset bitmapy pismena} { ----- zapisovanie pismena ----- } mov dl,Vyska @DalsiRiadok:xor ch,ch mov cl,Sirka shr cl,1 inc cl {CX - sirka skomprimovanych udajov} @DalsiBod: xor ah,ah lodsb shl ax,4 shr al,4 {presun horny nibble do AH} cmp al,0 je @Netienuj1 add al,Odtien @Netienuj1: cmp ah,0 je @Netienuj2 add ah,Odtien @Netienuj2: stosw {body sa zapisuju po dvojiciach} loop @DalsiBod add di,PridajX dec dl jnz @DalsiRiadok { ----- ide dalsie pismeno ----- } jmp @NieMedzera @Medzera: mov bx,word ptr p {BX - zaciatok struktury fontu} mov al,byte[bx+517] {pripocitaj medzeru medzi pismenami} mov Sirka,al @NieMedzera: inc AktPism mov ax,CielOfs add al,Sirka adc ah,0 mov bx,word ptr p {BX - zaciatok struktury fontu} add al,byte[bx+516] {pripocitaj medzeru medzi pismenami} adc ah,0 mov CielOfs,ax {nastav CielOfs} mov di,CielOfs mov ax,AktPism cmp al,DlzRet jbe @DalsiePism pop ds call AkTrebaZapniMys end; { asm } end; { if } end; { Vypis } procedure VypisP(PosX,PosY:word;MSFP:pointer;Text:string;Odtien:byte); var AktPismeno:word; {prave vypisovane pismeno, cislujeme od 1} OffsetCiela,OffsetAktPism:word; Dlzka:word; {dlzka retazca} Sirka:byte; {sirka akt. pismena} Vyska:byte; {vyska pismena} PMedzier:byte; {pocet medzier medzi dvoma pismenami} Diak:boolean; begin asm call AkTrebaVypniMys push ds { ----- inicializacia ----- } mov es,VSeg mov ax,320 mul PosY add ax,PosX mov di,ax {ES:DI je adresa, kam zapisujeme} lea bx,Text {SS:BX je adresa retazca} lds si,[MSFP] {DS:SI je adresa fontu} mov al,byte[si+516] mov PMedzier,al {nastav PMedzier} shl Odtien,4 {Odtien} mov AktPismeno,1 {AktPismeno} mov OffsetCiela,di {OffsetCiela - pre pripocitavanie 320 pri prechode na dalsi riadok} mov OffsetAktPism,di {OffsetAktPism - pre pripocitavanie sirky pri prechode na dalsie pismeno} mov al,byte[si+513] mov Vyska,al {Vyska} mov al,byte[ss:bx] xor ah,ah mov Dlzka,ax {Dlzka} mov Diak,False {Diak} { ----- kontrola, ci sa ma vypisovat ----- } cmp Dlzka,0 {nulova dlzka} je @Koniec mov ax,ds cmp ax,0 {MSFP je nil} je @Koniec { ----- hlavny algoritmus - 3 vnorene cykly: Pismeno, Riadok, Bod ----- } @DalsiePism: lea bx,Text add bx,AktPismeno mov cl,byte[ss:bx] {CL je aktualne pismeno} cmp cl,'`' {testuj pritomnost diakritiky} je @Diak cmp cl,'~' je @Diak cmp cl,'^' je @Diak cmp cl,'|' je @Diak cmp cl,' ' {testuj pritomnost medzery} jne @VypisHO mov si,word ptr MSFP {spracuj medzeru} mov cl,byte[si+517] mov Sirka,cl {nastav sirku medzery do premennej Sirka a nekresli pismeno} jmp @PismOK @Diak: sub OffsetCiela,320 {spracuj diakritiku} mov Diak,True @VypisHO: xor ch,ch shl cx,1 mov si,word ptr MSFP add si,cx {DS:SI -> OfsTab[CL]} mov si,word[si] {DS:SI -> pismeno CL} mov al,byte[si+1] mov Sirka,al {Sirka je neskomprimovana sirka pismena} mov dl,Vyska {DL - vyska pismena} add si,6 {SI - bitmapa pismena} @DalsiRiadok:mov di,OffsetCiela {priprav DI} xor cx,cx {CX - pocet opakovani} mov cl,Sirka shr cl,1 inc cl @DalsiBod: lodsb xor ah,ah shl ax,4 shr al,4 cmp ah,0 je @Nekresli add ah,Odtien {v AH je farba urcena na prilepenie} mov byte[es:di+1],ah @Nekresli: cmp al,0 je @Nekresli2 add al,Odtien {v AL je - || - } mov byte[es:di],al @Nekresli2: add di,2 loop @DalsiBod {koniec 1. cyklu} add OffsetCiela,320 dec dl cmp dl,0 jne @DalsiRiadok {koniec 2. cyklu} @PismOK: mov ax,OffsetAktPism cmp Diak,True je @NezvysujOfs add al,Sirka adc ah,0 add al,PMedzier adc ah,0 @NezvysujOfs:mov Diak,False mov OffsetAktPism,ax {uprav offset nasledujuceho pismena} mov OffsetCiela,ax inc AktPismeno mov ax,AktPismeno cmp ax,Dlzka jbe @DalsiePism { ----- hotovo ----- } @Koniec: pop ds call AkTrebaZapniMys end; end; Procedure VypisPO(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte); var CielOfs:word; {cielovy offset na obrazovke} AktPism:word; {index aktualneho pismena} KonX,KonY,Sirka:word; {sur. praveho dolneho rohu pismena; neskomprimovana sirka} PridajX:word; {o kolko sa zmeni DI pri prechode na dalsi riadok} DlzRet:byte; {dlzka vypisovaneho retazca} pXMin,pXMax,pYMin,pYMax:integer;{suradnice okrajov okna} DDiak:boolean; begin if Textik<>'' then begin asm call AkTrebaVypniMys mov ax,OknoXMin {presun suradnic okrajov okna} mov pXMin,ax {kedze nebude pristupny datovy segment} mov ax,OknoXMax mov pXMax,ax mov ax,OknoYMin mov pYMin,ax mov ax,OknoYMax mov pYMax,ax push ds shl Odtien,4 {priprav odtien} mov ax,PosY mov cx,320 mul cx add ax,PosX {vypocitaj poziciu na obrazovke} mov CielOfs,ax mov es,VSeg {ES - cielovy segment} mov ds,word ptr p+2 {DS - fontovy segment} mov AktPism,1 { ----- hlavny cyklus pre retazec ----- } @DalsiePism: lea si,Textik mov al,byte[ss:si] mov DlzRet,al {priprav premennu DlzRet} add si,AktPism mov bx,word ptr p {BX - zaciatok struktury fontu} xor dh,dh mov dl,byte[ss:si] {DL - prave vypisovane pismeno} mov DDiak,False cmp dl,' ' je @Medzera { ----- obycajne pismeno - inicializacia premennych ----- } cmp dl,'~' je @Diak cmp dl,'`' je @Diak cmp dl,'|' je @Diak cmp dl,'^' je @Diak jmp @Normalne @Diak: sub CielOfs,320 mov DDiak,True @Normalne: mov di,dx add di,dx {DI - OfsTab[DL]} mov si,[bx+di] {SI - zaciatok udajoveho bloku pismena} xor ah,ah mov al,byte[bx+513] {AX - vyska} add ax,PosY {AX - KonY} mov KonY,ax mov al,byte[si+1] xor ah,ah {AX - sirka} mov Sirka,ax add ax,PosX {AX - KonX} mov KonX,ax mov ax,Sirka mov dx,318 {v DL sa straca informacia o aktualnom pismene} sub dx,ax { and al,01h add dl,al} { add dx,2} mov PridajX,dx {nastav PridajX} add si,6 {SI - pociatocny offset bitmapy pismena} mov di,CielOfs {DI - pociatocny offset na obrazovke} { ----- zapisovanie pismena ----- } mov dx,PosY {DX - y-ova suradnica} @DalsiRiadok:mov cx,PosX {CX - x-ova suradnica} @DalsiBod: xor ah,ah lodsb shl ax,4 shr al,4 {presun horny nibble do AH} cmp al,0 {priehladnost} je @Nekresli1 add al,Odtien cmp dx,pYMin {kontrola suradnic okna pre 1. bod} jl @Nekresli1 cmp dx,pYMax jg @Nekresli1 cmp cx,pXMin jl @Nekresli1 cmp cx,pXMax jg @Nekresli1 mov byte[es:di],al @Nekresli1: inc cx inc di cmp cx,KonX jg @KonRiadka cmp ah,0 {priehladnost} je @Nekresli2 add ah,Odtien cmp dx,pYMin {kontrola suradnic okna pre 2. bod} jl @Nekresli2 cmp dx,pYMax jg @Nekresli2 cmp cx,pXMin jl @Nekresli2 cmp cx,pXMax jg @Nekresli2 mov byte[es:di],ah @Nekresli2: add di,1 add cx,1 cmp cx,KonX jle @DalsiBod @KonRiadka: add di,PridajX add di,1 inc dx cmp dx,KonY jl @DalsiRiadok { ----- ide dalsie pismeno ----- } jmp @NieMedzera @Medzera: xor ah,ah mov al,byte[bx+517] {pripocitaj medzeru medzi pismenami} mov Sirka,ax @NieMedzera: inc AktPism cmp DDiak,True je @NezvysujOfs mov ax,Sirka add al,byte[bx+516] {pripocitaj medzeru medzi pismenami} add CielOfs,ax {nastav CielOfs} add PosX,ax sub CielOfs,320 @NezvysujOfs:add CielOfs,320 mov ax,AktPism cmp al,DlzRet jbe @DalsiePism pop ds call AkTrebaZapniMys end; { asm } end; { if } end; { VypisPO } Function LengthDiak(Textik:string):byte; var i,l:integer; begin l:=0; for i:=1 to Length(Textik) do if not (Textik[i] in ['`','~','^','|']) then Inc(l); LengthDiak:=l; end; { LengthDiak } Function LengthPixel(p:pointer;Textik:string):word; var l:word; begin if Textik<>'' then begin asm mov l,0 mov es,word ptr p+2 mov bx,word ptr p {ES:BX ukazatel na zaciatok fontu} lea si,Textik {SS:SI ukazatel na retazec} xor ch,ch mov cl,byte[ss:si] {CX dlzka retazca} inc si {SI na prvy znak retazca} xor ah,ah @DalsiZnak: mov al,byte[ss:si] {AL znak} inc si cmp al,'~' je @Diak cmp al,'`' je @Diak cmp al,'|' je @Diak cmp al,'^' je @Diak cmp al,' ' je @Medzera mov di,bx add di,ax add di,ax {ES:DI ukazuje na p^.OfsTab[AL]} mov di,word[es:di] {ES:DI ukazuje na aktualne pismeno} mov dl,byte[es:di+1] {DL obsahuje sirku pismena} add dl,byte[es:bx+516]{aj s mikromedzerou za nim} jmp @NieMedzera @Medzera: mov dl,byte[es:bx+517]{DL obsahuje sirku medzery} add dl,byte[es:bx+516]{aj s mikromedzerou za nou} @NieMedzera: xor dh,dh add l,dx @Diak: loop @DalsiZnak end; LengthPixel:=l; end else LengthPixel:=0; end; { LengthPixel } procedure NacitajPaletu(Subor:string;var p:pointer); var f:file; begin GetMem(p,768); Assign(f,Subor); {$I-}Reset(f,768);{$I+} if IOResult>0 then begin Assign(f,DataPath+Subor); Reset(f,768); end; BlockRead(f,p^,1); Close(f); end; { NacitajPaletu } procedure NastavPaletu(p:pointer);assembler; asm cld push ds lds si,p xor cx,cx @DalsiaFarba:mov dx,03C8h mov al,cl out dx,al mov dx,03C9h lodsb out dx,al lodsb out dx,al lodsb out dx,al inc cx cmp cx,256 jb @DalsiaFarba pop ds end; { NastavPaletu } procedure NastavFarbu(cislo,r,g,b:byte);assembler; asm mov dx,03C8h mov al,cislo out dx,al mov dx,03C9h mov al,r out dx,al mov al,g out dx,al mov al,b out dx,al end; { NastavFarbu } procedure ZistiFarbu(cislo:byte;var r,g,b:byte); begin port[$3C7]:=cislo; r:=port[$3C9]; g:=port[$3C9]; b:=port[$3C9]; end; { ZistiFarbu } procedure Tlacidlo3D(px,py,RozX,RozY:word;Pismo:pointer;Napis:string;Odtien,ONadpisu:byte;Stlacene:boolean); var Vyska:byte; LavyHor,PravyDol:word; begin Odtien:=Odtien shl 4; Color:=Odtien+12; if Stlacene then Color:=Color-3; VyplnPlochu(px+3,py+3,RozX-6,RozY-6); asm call AkTrebaVypniMys cld mov es,VSeg mov ax,320 mul py add ax,px mov di,ax {ES:DI ukazuje na lavy horny roh tlacidla} mov LavyHor,ax mov PravyDol,ax mov ax,RozY dec ax mov cx,320 mul cx add ax,RozX dec ax add PravyDol,ax { ----- tri vodorovne ciary hore ----- } mov ah,3 mov al,8 {jas hornych ciar} cmp Stlacene,False je @Nezmen1 xchg ah,al @Nezmen1: add al,Odtien mov cx,RozX rep stosb mov di,LavyHor add di,321 mov cx,RozX sub cx,2 rep stosb mov di,LavyHor add di,642 mov cx,RozX sub cx,4 rep stosb { ----- tri zvisle ciary zlava ----- } mov di,LavyHor mov cx,RozY @DalsiBod1: stosb add di,319 loop @DalsiBod1 mov di,LavyHor add di,321 mov cx,RozY sub cx,2 @DalsiBod2: stosb add di,319 loop @DalsiBod2 mov di,LavyHor add di,642 mov cx,RozY sub cx,4 @DalsiBod3: stosb add di,319 loop @DalsiBod3 { ----- tri vodorovne ciary dole ----- } std mov ah,8 mov al,3 {jas ciar dole} cmp Stlacene,False je @Nezmen2 xchg al,ah @Nezmen2: add al,Odtien mov di,PravyDol mov cx,RozX dec cx rep stosb mov di,PravyDol sub di,321 mov cx,RozX sub cx,3 rep stosb mov di,PravyDol sub di,642 mov cx,RozX sub cx,5 rep stosb { ----- tri zvisle ciary sprava ----- } mov di,PravyDol mov cx,RozY dec cx @DalsiBod4: stosb sub di,319 loop @DalsiBod4 mov di,PravyDol sub di,321 mov cx,RozY sub cx,3 @DalsiBod5: stosb sub di,319 loop @DalsiBod5 mov di,PravyDol sub di,642 mov cx,RozY sub cx,5 @DalsiBod6: stosb sub di,319 loop @DalsiBod6 cld { ----- dve trojice bodov ----- } mov di,LavyHor mov cl,12 {jas tych trojic bodov} add cl,Odtien mov byte[es:di],cl {3 x PutPixel na sikmu ciaru vlavo hore} mov byte[es:di+321],cl mov byte[es:di+642],cl mov di,PravyDol mov byte[es:di],cl {3 x PutPixel na sikmu ciaru vpravo dole} mov byte[es:di-321],cl mov byte[es:di-642],cl { ----- urcenie vysky fontu ----- } mov es,word ptr Pismo+2 mov bx,word ptr Pismo {ES:BX ukazuje na zaciatok fontu} mov al,byte[es:bx+1] mov Vyska,al call AkTrebaZapniMys end; if RozX>LengthPixel(Pismo,Napis) then VypisPO(px+(RozX-LengthPixel(Pismo,Napis)) div 2+1,py+(RozY-6-Vyska) div 2,Pismo,Napis,ONadpisu); end; procedure Obdlznik(px,py,DeltaX,DeltaY:integer);assembler; asm call AkTrebaVypniMys cmp DeltaX,0 je @Koniec cmp DeltaY,0 je @Koniec push px push py push DeltaX call CiaraVodorovna {horna} push px push py push DeltaY call CiaraZvisla {lava} mov ax,py add ax,DeltaY dec ax push px push ax push DeltaX call CiaraVodorovna {dolna} mov ax,px add ax,DeltaX dec ax push ax push py push DeltaY call CiaraZvisla {prava} @Koniec: call AkTrebaZapniMys end; { Obdlznik } procedure Ramcek(px,py,DeltaX,DeltaY,FarbaVnutra:integer);assembler; asm call AkTrebaVypniMys cld cmp DeltaX,0 je @Koniec cmp DeltaY,0 je @Koniec mov es,VSeg mov cx,320 mov ax,py mul cx add ax,px mov di,ax mov bp,sp mov bx,DeltaY sub bx,2 {v BX pocet riadkov vnutra} mov cx,DeltaX mov dx,320 sub dx,cx {v DX je 320-DeltaX} mov al,Color rep stosb {1. riadok} @DalsiRiadok:add di,dx stosb {1. bod} mov ax,FarbaVnutra mov cx,DeltaX sub cx,2 rep stosb {vnutro} mov al,Color stosb {posledny bod} dec bx jnz @DalsiRiadok add di,dx mov al,Color mov cx,DeltaX rep stosb @Koniec: call AkTrebaZapniMys end; { Ramcek } procedure CakajNaVOI;assembler; asm mov dx,03DAh @vz1: in al,dx and al,08h jnz @vz1 @vz2: in al,dx and al,08h jz @vz2 end; { CakajNaVOI } procedure NacitajMGP(var f:file;var Kam:pointer); var i:word; begin BlockRead(f,i,2); GetMem(Kam,i+2); Seek(f,FilePos(f)-2); BlockRead(f,Kam^,i+2); end; procedure AsmVypis(pSeg,pOfs:word;PolePisma:TPP); var s2:string; begin Move(Mem[pSeg:pOfs+7],s2,255); Vypis(MemW[pSeg:pOfs+1],MemW[pSeg:pOfs+3],PolePisma^[Mem[pSeg:pOfs+5]],s2,Mem[pSeg:pOfs+6]); end; procedure AsmVypisPO(pSeg,pOfs:word;PolePisma:TPP); var s2:string; begin Move(Mem[pSeg:pOfs+7],s2,255); VypisP(MemW[pSeg:pOfs+1],MemW[pSeg:pOfs+3],PolePisma^[Mem[pSeg:pOfs+5]],s2,Mem[pSeg:pOfs+6]); end; procedure AsmTlacidlo3D(pSeg,pOfs:word;PolePisma:TPP); var s2:string; begin Move(Mem[pSeg:pOfs+13],s2,255); Tlacidlo3D(MemW[pSeg:pOfs+1],MemW[pSeg:pOfs+3],MemW[pSeg:pOfs+5],MemW[pSeg:pOfs+7], PolePisma^[Mem[pSeg:pOfs+8]],s2,Mem[pSeg:pOfs+10],Mem[pSeg:pOfs+11],boolean(Mem[pSeg:pOfs+12])); end; procedure VykresliMGP(p1,PoleBMP,PolePisma:pointer);assembler; var Pozicia,StaSI:word; Prikaz:byte; asm cmp JeMysM,False je @Nevypni mov ax,2 int 33h @Nevypni: mov Pozicia,0 @While: mov es,word ptr ss:p1+2 mov bx,word ptr ss:p1 {BX - zaciatok struktury MGP} mov si,bx {SI - ukazatel pozicie} add si,2 add si,Pozicia {While je tu}mov ax,Pozicia mov StaSI,si cmp ax,word [es:bx] jae @Koniec xor ah,ah mov al,[es:si] mov Prikaz,al cmp al,1 jne @Case2 {case 1} mov al,byte[es:si+7] mov Color,al push word[es:si+1] push word[es:si+3] push word[es:si+5] call CiaraVodorovna jmp @ZvysujOfs @Case2: cmp al,2 jne @Case3 mov al,byte[es:si+7] mov Color,al push word[es:si+1] push word[es:si+3] push word[es:si+5] call CiaraZvisla jmp @ZvysujOfs @Case3: (* cmp al,3 jne @Case4 push word[es:si+1] push word[es:si+3] call NastavPaletu jmp @ZvysujOfs *) @Case4: cmp al,4 jne @Case5 push word[es:si+1] push word[es:si+3] mov al,byte[es:si+5] push ax call PolozBod jmp @ZvysujOfs @Case5: cmp al,5 jne @Case6 mov al,byte[es:si+9] mov Color,al push word[es:si+1] push word[es:si+3] push word[es:si+5] push word[es:si+7] call VyplnPlochu jmp @ZvysujOfs @Case6: cmp al,6 jne @Case7 mov al,byte[es:si+10] mov Color,al push word[es:si+1] push word[es:si+3] push word[es:si+5] push word[es:si+7] mov al,byte[es:si+9] push ax call Ramcek jmp @ZvysujOfs @Case7: cmp al,7 jne @Case8 push es push si push word ptr PolePisma+2 push word ptr PolePisma call AsmVypis jmp @ZvysujOfs @Case8: cmp al,8 jne @Case9 push es push si push word ptr PolePisma+2 push word ptr PolePisma call AsmVypisPO jmp @ZvysujOfs @Case9: cmp al,9 jne @Case10 push word[es:si+1] push word[es:si+3] mov al,byte[es:si+5] xor ah,ah shl ax,2 mov di,word ptr PoleBMP add di,ax push word [di+2] push word [di] call PrilepBMP jmp @ZvysujOfs @Case10: cmp al,10 jne @Case11 mov al,byte[es:si+9] mov Color,al push word[es:si+1] push word[es:si+3] push word[es:si+5] push word[es:si+7] call Obdlznik jmp @ZvysujOfs @Case11: cmp al,11 jne @Case12 push es push si push word ptr PolePisma+2 push word ptr PolePisma call AsmTlacidlo3D jmp @ZvysujOfs @Case12: cmp al,12 jne @Case13 push word[es:si+1] push word[es:si+3] mov al,byte[es:si+5] xor ah,ah shl ax,2 mov di,word ptr PoleBMP add di,ax push word [di+2] push word [di] call PrilepBMPPO jmp @ZvysujOfs @Case13: cmp al,13 jne @Case14 push word[es:si+1] push word[es:si+3] push word[es:si+5] push word[es:si+7] mov al,byte[es:si+9] mov Color,al call Ciara jmp @ZvysujOfs @Case14: cmp al,14 jne @Case15 inc si push es push si dec si push word[es:si+17] mov al,byte[es:si+19] xor ah,ah push ax call Bezier3 jmp @ZvysujOfs @Case15: cmp al,15 jne @Case16 call ZmazObrazovku jmp @ZvysujOfs @Case16: cmp al,16 jne @Case17 xor ah,ah mov al,byte[es:si+1] push ax mov al,byte[es:si+2] push ax mov al,byte[es:si+3] push ax mov al,byte[es:si+4] push ax call NastavFarbu jmp @ZvysujOfs @Case17: @ZvysujOfs: lea di,DlzElem xor ah,ah mov al,Prikaz dec al add di,ax mov al,byte[di] mov si,StaSI mov es,word ptr ss:p1+2 cmp al,0 jne @KludneZvys {cas7} cmp Prikaz,7{Vypis} jne @Cas8 mov al,byte[es:si+7] add al,8 add Pozicia,ax jmp @While @Cas8: cmp Prikaz,8{VypisPO} jne @Cas11 mov al,byte[es:si+7] add al,8 add Pozicia,ax jmp @While @Cas11: cmp Prikaz,11{Tlacidlo3D} jne @CasEnd mov al,byte[es:si+13] add al,14 add Pozicia,ax jmp @While @CasEnd: jmp @Koniec @KludneZvys: add Pozicia,ax jmp @While @Koniec: cmp JeMysM,False je @Nezapni mov ax,1 int 33h @Nezapni: end; Function CitajZnak:char;assembler; asm mov ah,10h int 16h end; Function JeZnak:boolean;assembler; asm mov ah,11h int 16h mov al,1 jnz @Koniec xor al,al @Koniec: end; Procedure Presun(Zdroj,Ciel:pointer;Pocet:word);assembler; asm push ds lds si,[Zdroj] {klasicky cez MOVS -B a -W} les di,[Ciel] mov cx,Pocet jcxz @Koniec shr cx,1 jnc @Parny movsb @Parny: rep movsw @koniec: pop ds end; Procedure Vypln(Ciel:pointer;Pocet:word;Hodnota:byte);assembler; asm les di,[Ciel] mov al,Hodnota mov ah,al mov cx,Pocet jcxz @Koniec shr cx,1 jnc @Parny stosb @Parny: rep stosw @Koniec: end; procedure Kruznica(sx,sy,r:integer;Col:byte);assembler; var x,y,pred,Farba:integer; {suradnice, predikcia} sxpx,sxmx,sypy,symy,sxpy,sxmy,sypx,symx:integer; {sx plus x, ...} asm mov ah,0 mov al,Col mov Farba,ax mov x,0 { x:=0 } mov ax,r mov y,ax { y:=r } add ax,ax mov pred,0 sub pred,ax add pred,3 { pred:=3-2*r } { ----- pomocne vypocty ----- } @Znova: mov ax,sx add ax,x mov sxpx,ax mov bx,sx sub bx,x mov sxmx,bx mov cx,sy add cx,y mov sypy,cx mov dx,sy sub dx,y mov symy,dx mov ax,sx add ax,y mov sxpy,ax mov bx,sx sub bx,y mov sxmy,bx mov cx,sy add cx,x mov sypx,cx mov dx,sy sub dx,x mov symx,dx { ----- kreslenie bodov ----- } push sxpx push sypy push Farba call PolozBod push sxpx push symy push Farba call PolozBod push sxmx push sypy push Farba call PolozBod push sxmx push symy push Farba call PolozBod push sxpy push symx push Farba call PolozBod push sxpy push sypx push Farba call PolozBod push sxmy push sypx push Farba call PolozBod push sxmy push symx push Farba call PolozBod { ----- vypocitanie nasl. suradnic ----- } mov ax,x { Pred:=Pred+4*x - vzdy} shl ax,2 add Pred,ax cmp Pred,0 jge @Vacsie add Pred,6 { Pred:=Pred+6 pre Pred<0 } jmp @Dalej1 @Vacsie: mov ax,y shl ax,2 sub Pred,ax { Pred:=Pred-4*y+10 pre Pred>0 } add Pred,10 dec y { a zniz ypsilon } @Dalej1: inc x mov ax,x cmp ax,y jle @Znova end; procedure KopirujObrazovku(VSeg1,VSeg2:word);assembler; asm cld push ds mov ds,VSeg1 mov es,VSeg2 mov si,0 mov di,0 mov cx,32000 rep movsw pop ds end; { KopirujObrazovku } BEGIN asm mov OknoXMin,0 mov OknoXMax,319 mov OknoYMin,0 mov OknoYMax,199 mov VSeg,0A000h mov Color,0 mov VypinajMys,False end; JeMysM:=IOMM; END.