{ prasata.pas } { Matematicka uloha: Mame 2 miestnosti a 3 prasiatka v jednej } { z nich. Kazdu minutu prejde jedno prasiatko do druhej miestnosti. } { Za aky cas budu vsetky tri prasiatka v druhej miestnosti? } { } { Author: „uboč Saloky } { Datum: 01.01.1996 http://www.trsek.com } program Tri_prasiatka; uses Crt; const MaxIndex=420; pocetpokusov=51000; var minuty:array[1..MaxIndex] of word; p:array[1..3] of byte; {prasiatka} x,y,pocet:word; {pomocnâ?? premennâ??} sucet:longint; priemer:real; ch:char; { Matematicka uloha: Mame 2 miestnosti a 3 prasiatka v jednej z nich. Kazdu minutu prejde jedno prasiatko do druhej miestnosti. Za aky cas budu vsetky tri prasiatka v druhej miestnosti?} procedure Rozpis; begin ClrScr; writeln('Rozpis: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 '); writeln('------------------------------------------------------------------'); for x:=3 to 23 do writeln(20*(x-3)); for y:= 0 to 20 do begin for x:=1 to 20 do begin if y*20+x