{ ZNAMKY.PAS } { Program vygeneruje znamky 4.A a 4.B a urci lepsiu triedu. } { } { Author: Juraj Pupak } { Date : 27.10.2006 http://www.trsek.com } program Znamky; uses crt; Function GenerovanieZnamok(Var Priemer_Pola_A,Priemer_Pola_B : integer) : integer; var Pole_A,Pole_B : array [1..10] of integer; index : integer; Suc_znamok_Pola_A : integer; Suc_znamok_Pola_B : integer; begin Suc_znamok_Pola_A := 0; Suc_znamok_Pola_B := 0; For index := 1 To 10 Do begin Randomize; Pole_A[index] := Random(5) + 1; Pole_B[index] := Random(5) + 1; Suc_znamok_Pola_A := Suc_znamok_Pola_A + Pole_A[index]; Suc_znamok_Pola_B := Suc_znamok_Pola_B + Pole_B[index]; end; Priemer_Pola_A := Round(Suc_znamok_Pola_A / 10); Priemer_Pola_B := Round(Suc_znamok_Pola_B / 10); end; var Priemer_Pola_A,Priemer_Pola_B : integer; begin clrscr; GenerovanieZnamok(Priemer_Pola_A,Priemer_Pola_B); writeln('Priemerna znamka triedy 4.A je ',Priemer_Pola_A); writeln('Priemerna znamka triedy 4.B je ',Priemer_Pola_B); IF Priemer_Pola_A > Priemer_Pola_B THEN begin writeln('Lepsia trieda je 4.B s priemernou znamkou ',Priemer_Pola_B); end else begin writeln('Lepsia trieda je 4.A s priemernou znamkou ',Priemer_Pola_A); end; readln; end.