{ ABECEDNY_ZOZNAM.PAS Copyright (c) Pheo } { Program abecedne usporiada zadaný zoznam slov. } { } { Datum:23.04.2003 http://www.trsek.com } program abecedny_zoznam; const m=80; type slovo=string [25]; type pole=array [1..m] of slovo; var i,j,n:integer; pom:slovo; a:pole; begin writeln('Program abecedne usporiada zadany zoznam slov (max 80 slov).'); for i:=1 to n do a[i]:='0'; WRITEln('Kolko slov ?');read(n); for i:=1 to n do begin readln; write('zadaj ',i,'. slovo: '); read(a[i]); end; for j:=1 to n do for i:=1 to n-1 do if a[i+1]