{ AUTICKO2.PAS Copyright (c) Pheo } { Animujte na obrazovke pohyb autíčka po vodorovnej ceste. } { Autíčko nech putuje dokola obrazovky: keď dorazí k pravému okraju } { obrazovky, nech sa objaví na začiatku obrazovky – na ľavom okraji.} { } { Datum:03.04.2005 http://www.trsek.com } program auticko2; uses crt,graph; procedure adapter; var grd,grm:integer; begin grd:=detect; initgraph(grd,grm,''); end; procedure auto(x,y:integer); begin rectangle(x,y,x+100,y+50); circle(x+30,y+50,15); circle(x+70,y+50,15); end; procedure zmazauto(x,y:integer); begin setcolor(black); auto(x,y); setcolor(white); end; var x,y,i:integer; begin clrscr; adapter; x:=100; auto(x,100); for i:=1 to 500 do begin zmazauto(x,100); x:=x+5; if x>610 then x:=1; auto(x,100); delay(5000); end; readln; end.