{ SCITANIE3.PAS Copyright (c) Pheo } { Program na sčítanie n náhodných čísel s rozhodnutím o párnosti } { (nepárnosti) súčtu. } { } { Datum:24.4.2003 http://www.trsek.com } program scitanie3; uses crt; var a,b,i,n,s:integer; BEGIN randomize; writeln('zvol pocet cisel:'); read(n); write('s='); for i:=1 to n do begin a:= random(100); write(a,'+'); S:=S+A; end; writeln('=',s); if s mod 2=0 THEN writeln ('sucet s= ',s,' je parny ') else writeln ('sucet s=',s,' je neparny'); repeat until keypressed; end.