Simulácia horiaceho ohňa

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
fire.pngAutor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Fire.pasGraphx.pas
Potrebné: F1.palF2.pal

Demonštrační program pro efekt ohne
Tento program by měl sloužit jenom jako ukázka. Tvorivosti se meze nekladou. Mužete měnit paletu, pixely ze kterých se počíta pruměrná hodnota, zhášecí konstantu atd. Pokud nevíte jak vytvořit svou paletu kouknete sem makepal.pas. Uvidíte několik efektu, pracujícich na stejnem princípu.
{ GRAPHX.PAS                Copyright (c) Ales Kucik }
{ Unit pro praci s grafickym rezimem v Pascalu.           }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
unit GraphX;
{$G+}
interface
 
const
 VGA=$a000;
 
type
  tVirtual = array [1..64000] of byte;
 
  tpal=array [0..255,0..2] of byte;
 
  bod3D=record
      x,y,z:integer;
  end;
 
  bod2D=record
      x,y:integer;
  end;
 
 
procedure SetVGA;
procedure SetText;
procedure Cls (col:byte; where:word);
procedure PutPixel (x,y :integer; col:byte; where:word);
procedure Flip (source,dest:word);
procedure SetPal(col,r,g,b:byte);
procedure GetPal(col:byte;var r,g,b:byte);
procedure getVGApal(var pal:tpal);
procedure setVGApal(pal: tpal);
function BIOSFont:pointer;
procedure XYText(const font: pointer;const x,y:word;
         const col:byte;const s:string; where:word);
procedure XYTextB(font:pointer; x,y:word;
         color:byte; s:string; where:word);
procedure WaitRetrace;
procedure LineH(x,y,d:integer; col:byte; where:word);
procedure LineV(x,y,d:integer; col:byte; where:word);
procedure Line(a,b,c,d:integer; col:byte; where:word);
 
procedure Pixel3D(var a,b:integer; x,y,z:integer);
 
 
implementation
 
procedure SetVGA; assembler;
asm
  mov ax,0013h
  int 10h
end;
 
procedure SetText; assembler;
asm
  mov ax,0003h
  int 10h
end;
 
procedure Cls; assembler;
asm
  push  es
  mov   cx, 32000;
  mov   es,[where];
  xor   di,di
  mov   al,[col]
  mov   ah,al
  rep   stosw
  pop   es
end;
 
procedure PutPixel; assembler;
asm
  mov   ax,[where]
  mov   es,ax
  mov   bx,[x]
  mov   dx,[y]
  mov   di,bx
  mov   bx,dx
  shl   bx,8
  shl   dx,6
  add   dx,bx
  add   di,dx
  mov   al,[col]
  stosb
end;
 
procedure Flip; assembler;
asm
  push  ds
  mov   ax, [Dest]
  mov   es, ax
  mov   ax, [Source]
  mov   ds, ax
  xor   si, si
  xor   di, di
  mov   cx, 32000
  rep   movsw
  pop   ds
end;
 
procedure SetPal; assembler;
asm
  mov   dx,3c8h
  mov   al,[col]
  out   dx,al
  inc   dx
  mov   al,[r]
  out   dx,al
  mov   al,[g]
  out   dx,al
  mov   al,[b]
  out   dx,al
end;
 
procedure GetPal;
begin
 port[$3c7]:= col;
 r:= port[$3c9];
 g:= port[$3c9];
 b:= port[$3c9];
end;
 
procedure getVGApal;
var
 loop:byte;
begin
 for loop:=0 to 255 do
  getpal(loop,pal[loop,0],pal[loop,1],pal[loop,2]);
end;
 
procedure setVGApal;
var
 loop:byte;
begin
 for loop:=0 to 255 do
  setpal(loop,pal[loop,0],pal[loop,1],pal[loop,2]);
end;
 
 
 
function BIOSFont;
var
 font:pointer;
begin
 asm
  push bp
  mov ax, 1130h
  mov bx, 0100h
  int 10h
  mov ax, bp
  pop bp
  mov word ptr[font],  ax
  mov word ptr[font+2], es
 end;
 BIOSFont:=font;
end;
 
procedure XYText; assembler;
var
 FirstChar,
 CharHeight  :Byte;
 CharNr,
 ScreenPTR  :Word;
 
asm
 push ds
 
 mov ax,where   { Setup ES:[BX] = X,Y to plot at }
 mov es,ax
 mov bx,x
 mov ax,y
 xchg ah,al
 add bx,ax
 shr ax,2
 add bx,ax
 lds di,font
 mov dl,[di]    { height of font goes into dh }
 mov CharHeight,dl
 inc di
 mov dl,[di]
 mov FirstChar,dl
 mov CharNr,0   { Ugh! Character counter, not a very }
         { good method, but I'm all out of registers :-( }
 
@nextchar:
 inc CharNr    { also skips lengthbyte! }
 push ds     { This I don't like, pushing and popping. }
 lds si,[S]    { But unfortunately I can't seem to find }
 add si,CharNr  { any spare registers? Intel, can you help? }
 lodsb      { load asciivalue into al }
 pop ds
 cmp al,0     { check for null-termination }
 je @exit     { exit if end of string }
 
 mov ScreenPTR,BX { save bx }
 mov dh,CharHeight
 xor ah,ah
 mov cl,firstchar { firstchar }
 sub al,cl    { al = currentchar - firstchar }
 mov si,ax    { di = scrap register }
 mul dh      { ax * fontheight }
 add ax,si    { ax + characters to skip }
 
 lds di,font   { This can be omptimized I think (preserve DI) }
 add di,3     { skip header }
 add di,ax    { Point into structure }
 mov cl,[di]   { get character width }
 
@nextline:
 mov ch,cl    { ch is the height counter. cl is the original. }
 inc di      { .. now points to bitmap }
 mov dl,[di]   { get bitmap byte }
 
@nextpixel:
 rol dl,1     { rotate bitmap and prepare for next pixel }
 mov al,dl    { mov bitmap into al for manipulation }
 and al,1     { mask out the correct bit }
 jz @masked    { jump if transperent }
 mov al,col
 mov byte ptr es:[bx],al { Set the pixel on the screen }
@masked:
 inc bx      { increment X-offset }
 dec ch      { are we done? last byte in character? }
 jnz @nextpixel  { nope, out with another pixel }
 add bx,320    { Go to next line on the screen }
 sub bx,cx    { X-alignment fixup }
 dec dh      { are we done with the character? }
 jnz @nextline
 mov bx,ScreenPTR { restore screen offset and prepare for next character }
 add bx,cx
 inc bx      { A little gap between the letters, thank you... }
 jmp @nextchar
 
@exit:
 pop ds
end;
 
procedure XYTextB; assembler;
var
 firstChar: byte;
 charNr,
 screenPTR: word;
 
 
asm
 push ds
 
 mov  ax, where   {vypocet pocatecni pozice}
 mov  es, ax     {es obsahuje segment obrazovky/pameti}
 mov  bx, x
 mov  ax, y
 xchg ah, al
 add  bx, ax
 shr  ax, 2
 add  bx, ax     {pozice je ulozena v bx}
 lds  di, font
 mov  charNr, 0
 mov  cl, color   {v cl je cislo barvy}
 
 
 @nextchar:
  inc charNr
  push ds
  lds si, [s]
  add si, charNr
  lodsb
  pop ds
  cmp al, 0
  je  @exit
 
  mov screenPTR, bx  {ulozime si bx}
  mov dh, 8
  xor ah, ah
  mul dh
  mov si, di
  add si, ax
 
 
 @nextline:
  lodsb
  mov ch, 8
  mov dl, al
 
 
 @nextpixel:
  rol dl, 1
  mov al, dl
  and al, 1
  jz  @masked
  mov byte ptr es:[bx], cl
 
 @masked:
  inc bx
  dec ch
  jnz @nextpixel
  add bx, 320
  sub bx, 8
  dec dh
  jnz @nextline
  mov bx, screenPTR
  add bx, 8
  inc bx
  jmp @nextChar
 
 @exit:
  pop ds
end;
 
procedure WaitRetrace; assembler;
label
 l1,l2;
 
asm
 mov dx,3DAh
 
l1:
 in  al,dx
 and al,08h
 jnz l1
l2:
 in  al,dx
 and al,08h
 jz  l2
end;
 
procedure LineH;
var loop:word;
begin
 for loop:=x to d+x do
  putpixel(loop,y,col,where);
end;
 
procedure LineV;
var loop:word;
begin
 for loop:=y to y+d do
  putpixel(x,loop,col,where);
end;
 
procedure Line;
 
 function sgn(a:real):integer;
 begin
  if a>0 then sgn:=1
  else
   if a<0 then sgn:=-1
   else sgn:=0;
 end;
 
var
 i,s,d1x,d1y,d2x,d2y,u,v,m,n:integer;
 
begin
 u:= c-a;
 v:= d-b;
 d1x:= sgn(u);
 d1y:= sgn(v);
 m:= abs(u);
 n:= abs(v);
 if not(m>n) then
  begin
   d2x:= 0;
   d2y:= d1y;
   i:=m;
   m:=n;
   n:=i;
  end
 else
  begin
   d2x:= d1x;
   d2y:= 0;
  end;
 s:= m shr 1;
 for i:=0 to m do
  begin
   putpixel(a,b,col,where);
   s:= s+n;
   if not(s<m) then
    begin
     s:= s-m;
     a:= a+d1x;
     b:= b+d1y;
    end
   else
    begin
     a:= a+d2x;
     b:= b+d2y;
    end;
  end;
end;
 
procedure Pixel3D;
var q:longint;
begin
 q:= z+300;
 a:= ((x shl 8) div q)+160;
 b:= ((y shl 8) div q)+100;
end;
 
end.