Jsi vrchním radcem panovnika ve starovekém Egypte Ramesse II

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)
pyramidam.pngAutor: Masopust (Empty Head)
Program: Pyramida.pasEndturnu.pasOknaunit.pasShow_pcx.pasSoftware.pasUnivgraf.pas
Soubor exe: Pyramida.exe
Potřebné: Pyramida.pcxEndturnu.tpuOknaunit.tpuSoftware.tpuShow_pcx.tpuUnivgraf.tpu

Jsi vrchním radcem panovnika ve starovekém Egypte Ramesse II. Panovník tě poveril stavbou jeho pyramídy. Můžeš si vybrat 1 z 8 provincií, které budeš vládnout. Na stavbu pyramídy máš jen 20 let.
{ oknaunit.pas             Copyright (c) Petr Masopust }
{ Unit pre hru pyramida.pas                     }
{ Pre zobrazovanie okien a otazok v hre.               }
{                                  }
{ Datum:03.09.2018               http://www.trsek.com }
unit oknaunit;
interface
uses dos,crt,univgraf;
const linka=#1;
   volno=#2;
   terminator=#0;
   Null  =  #0; { znak NULL }
   BS   =  #8; { kl vesa BACKSPACE }
   CR   = #13; { kl vesa ENTER }
  PgUp  = #201; { kl vesa str nka nahoru }
  PgDown  = #209; { kl vesa str nka dolu }
   Esc   = #27; { kl vesa ESC }
   Left  = #203; { kl vesa ¨ipka vlevo }
   Right  = #205; { kl vesa ¨ipka vpravo }
   Up   = #200; { kl vesa ¨ipka nahoru }
   Down  = #208; { kl vesa ¨ipka dolu }
   ano=true;
   ne=false;
 
type okno=record
      x1,y1,x2,y2:integer;
      barva,barvaramecku:byte;
      krok:byte;
     end;
   menuitems=array[0..10] of string[33];
   charset=set of char;
   polepozadi=array[0..199,0..319]of byte;
 
procedure oknoopen(o:okno);
procedure oknoclose(o:okno);
procedure redrawall;
procedure naplnpozadi;
procedure center(var o:okno;kolikznaku:byte);
procedure assignokno(var o:okno;x1,y1,x2,y2:integer;barva,barvaramecku,krok:byte);
procedure deletemenuitems(var m:menuitems);
procedure dotazok(s:string;cz:byte);
procedure dotazviceok(m:menuitems;cz:byte);
function menu(o:okno;polozky:menuitems;cz,default,barvadefault:byte):byte;
function inputline(o:okno;cz,max:byte;popis:string):string;
function dotaz(o:okno;popis:string;cz,barvadefault:byte;default:boolean):boolean;
procedure zprava(m:menuitems;cz,w:byte);
function onetime:real;
 
var pozadi:^polepozadi;
  krokmenu:byte;
implementation
var oldexit:pointer;
 
procedure fillbar(x,y,x1,y1:integer;c,cc:byte);
var px,py:integer;
begin
 for px:=x to x1 do for py:=y to y1 do putpixel(px,py,c);
 ctverec(x,y,x1,y1,cc);
end;
 
procedure oknoopen(o:okno);
var
  deltax,deltay,px,py:integer;
  i:byte;
begin
 px:=o.x1+abs(o.x2-o.x1) div 2;
 py:=o.y1+abs(o.y2-o.y1) div 2;
 if o.krok=0 then o.krok:=1;
 deltax:=abs(o.x2-o.x1) div (2*o.krok);
 deltay:=abs(o.y2-o.y1) div (2*o.krok);
 for i:=1 to o.krok do begin
  fillbar(px-deltax*i,py-deltay*i,px+deltax*i,py+deltay*i,o.barva,o.barvaramecku);
  delay(50);
 end;
end;
 
procedure oknoclose(o:okno);
var
  rx,ry,deltax,deltay,px,py:integer;
  i:byte;
begin
 px:=o.x1+abs(o.x2-o.x1) div 2;
 py:=o.y1+abs(o.y2-o.y1) div 2;
 if o.krok=0 then o.krok:=1;
 deltax:=abs(o.x2-o.x1) div (2*o.krok);
 deltay:=abs(o.y2-o.y1) div (2*o.krok);
 for i:=o.krok downto 1 do begin
  ctverec(px-deltax*(i-1)+1,py-deltay*(i-1)+1,px+deltax*(i-1)-1,py+deltay*(i-1)-1,o.barvaramecku);
  for rx:=px-deltax*i to px+deltax*i do for ry:=py-deltay*i to py-deltay*(i-1) do putpixel(rx,ry,pozadi^[ry,rx]);
  for rx:=px-deltax*i to px+deltax*i do for ry:=py+deltay*i downto py+deltay*(i-1) do putpixel(rx,ry,pozadi^[ry,rx]);
  for rx:=px-deltax*i to px-deltax*(i-1) do for ry:=py-deltay*i to py+deltay*i do putpixel(rx,ry,pozadi^[ry,rx]);
  for rx:=px+deltax*i downto px+deltax*(i-1) do for ry:=py-deltay*i to py+deltay*i do putpixel(rx,ry,pozadi^[ry,rx]);
  delay(50);
 end;
 putpixel(px,py,pozadi^[py,px]);
end;
 
procedure redrawall;
begin
 move(pozadi^,mem[sega000:0000],sizeof(pozadi^));
end;
 
procedure naplnpozadi;
begin
 move(mem[sega000:0000],pozadi^,sizeof(pozadi^));
end;
 
procedure center(var o:okno;kolikznaku:byte);
begin
 o.x1:=(getmaxx-kolikznaku*8-8) div 2;
 o.x2:=getmaxx - o.x1;
 o.y1:=(getmaxy - 16) div 2;
 o.y2:=getmaxy - o.y1;
end;
 
procedure deletemenuitems(var m:menuitems);
var i:byte;
begin
 for i:=1 to 10 do m[i]:='';
 m[0]:=terminator;
end;
 
procedure assignokno(var o:okno;x1,y1,x2,y2:integer;barva,barvaramecku,krok:byte);
begin
 o.x1:=x1;
 o.y1:=y1;
 o.x2:=x2;
 o.y2:=y2;
 o.barva:=barva;
 o.barvaramecku:=barvaramecku;
 o.krok:=krok;
end;
 
function IntToStr(I: integer): String;
var
 S: string[11];
begin
 Str(I, S);
 IntToStr := S;
end;
 
procedure clearta;assembler;
asm
 mov ah,0ch
 mov al,6
 mov dl,0ffh
 int 21h
end;
 
 
Function GetKey : char;
var
 Key : char;
begin
 ClearTA;
 repeat until KeyPressed; { cekej na stisk libovolne klavesy }
 Key := ReadKey;  { precti znak z klavesnice }
 if (Key = #0) and KeyPressed then begin
  Key := ReadKey;{ precti druhy byte kodu klavesy }
  Key := Chr(Ord(Key)+128);
 end;
 GetKey := Key;
end;
 
function GetLegalKey(LegalSet : CharSet) : char;
var
 Key : char;
begin
 repeat
  Key := GetKey;   { cekej na vstup z klavesnice}
 until Key in LegalSet;{ patri znak do mnoziny ? }
 GetLegalKey := Key;
end;
 
  function GetString(X,Y,Delka,cp,cz : byte) : string;
  { Delka : delka pole, do ktereho se ma retezec vkladat }
 
  function Input(Delka : byte;
          var R : string) : char;
  { Funkce ceka na vstup z klavesnice a vraci znakovou
   reprezentaci stisknute klavesy. }
  var
    Znak: char;      { vkladany znak }
    D  : byte absolute R;{ aktualni delka vkladaneho retezce}
  begin
    Znak:= GetLegalKey([#32..#126, BS, CR, ESC]);
    case Znak of
    { jestlize se stiskne zobrazitelny znak ze spodni poloviny
     tabulky ASCII a aktualni delka retezce je mensi nez povolene
     maximum, znak se prida do retezce a zobrazi za poslednim
     znakem retezce }
     #32..#126 : if D < Delka then
           begin
            R := R + Znak;
            gWrite(r,cz,cp,x,y);
          end;
     { jestlize se stiskne klavesa BackSpace, posledni vlozeny
      znak se vymaze }
     BS    : begin
            if wherex > x then begin
             Delete(R,D,1);
             fillbar(x*8,y*8,wherex*8,y*8+8,cz,cz);
             gWrite(r,cz,cp,x,y);
            end;
          end;
    ESC    : R := ESC;
   end;
   Input := Znak;
  end;
 
  var
    R : string;
    Z : char;
 
  begin
    R := '';
    GotoXY(X, Y);
    repeat
      Z := Input(Delka, R);
    until Z in [ESC, CR];
    if R <> ESC then
      GetString := R
    else
      GetString := '';
  end;
 
procedure prepismenu(polozky:menuitems;max,pocet,barvapozadi,cz,barvadefault,px,py:byte;default:byte);
var pom,i,j:byte;
 
begin
 for i:=0 to pocet-1 do begin
  case polozky[i][4] of
  #1: for j:=0 to max-2 do gwrite('-',barvapozadi,cz,px+j,py+i);
  #2: begin end;
  else begin
      if polozky[i][2] <> '.' then pom:=10
      else pom:=ord(polozky[i][1])-48;
      if default = pom then gwrite(polozky[i],barvapozadi,barvadefault,px,py+i)
      else gwrite(polozky[i],barvapozadi,cz,px,py+i);
     end;
  end;
 end;
end;
 
function menu(o:okno;polozky:menuitems;cz,default,barvadefault:byte):byte;
var i,px,py,max,pocet:integer;
  j,cisla:byte;
  canexit,konecpolozek:boolean;
  pom,c,plus:char;
 
  s:string[3];
begin
 max:=0;
 pocet:=0;
 cisla:=1;
 i:=0;
 o.x1:=o.x1 - o.x1 mod 4;
 o.y1:=o.y1 - (o.y1 + 2) mod 4;
 repeat
  if polozky[i]=#0 then konecpolozek:=true
  else konecpolozek:=false;
  polozky[i]:=inttostr(cisla)+'. '+polozky[i];
  if (polozky[i][4] <> #1) then if (polozky[i][4] <> #2) then if (polozky[i][4] <> #0) then inc(cisla);
  if length(polozky[i]) > max then max:=length(polozky[i]);
  inc(pocet);
  inc(i);
 until (i>=11) or konecpolozek;
 inc(max);
 if odd(max) then inc(max);
 dec(cisla);
 inc(o.x1,o.x1 mod 8);
 inc(o.y1,o.y1 mod 8);
 px:=o.x1 div 8;
 py:=o.y1 div 8;
 o.x2:=o.x1+max*8;
 o.y2:=o.y1+i*8;
 dec(o.x1,4);
 dec(o.x2,4);
 dec(o.y1,12);
 dec(o.y2,4);
 o.krok:=krokmenu;
 dec(i);
 dec(pocet);
 oknoopen(o);
 i:=0;
  { (s: string;cp,cz,x,y: byte);
              okno=record
      x1,y1,x2,y2:integer;
      barva,barvaramecku:byte;
      krok:byte;
     end;
 
              fillbar(x*8,y*8,wherex*8,y*8+8,16,16);
             gWrite(r,16,10,x,y);}
 if cisla = 10 then dec(cisla);
 if cisla = 11 then begin
  plus:='0';
  c:='9';
 end else begin
  plus:=#0;
  s:=inttostr(cisla);
  c:=s[1];
 end;
 canexit:=false;
 repeat
  prepismenu(polozky,max,pocet,o.barva,cz,barvadefault,px,py,default);
  pom:=getlegalkey(['1'..c,plus,cr,up,pgup,pgdown,down]);
  case pom of
  pgup:default:=1;
  pgdown:default:=cisla;
  up: if default = 1 then default:=cisla
    else dec(default);
  down: if default = cisla then default:=1
     else inc(default);
  cr: begin
     pom:=chr(default+48);
     canexit:=true;
    end;
  else canexit:=true;
  end;
 until canexit;
 oknoclose(o);
 menu:=(ord(pom)-48);
end;
 
function inputline(o:okno;cz,max:byte;popis:string):string;
var prod,px,py:byte;
begin
 if length(popis) > max then prod:=length(popis)
 else prod:=max;
 if odd(prod) then inc(prod);
 center(o,prod);
 o.x1:=o.x1 - o.x1 mod 4;
 o.y1:=o.y1 - (o.y1 + 2) mod 4;
 inc(o.x1,o.x1 mod 8);
 inc(o.y1,o.y1 mod 8);
 px:=o.x1 div 8;
 py:=o.y1 div 8;
 o.x2:=o.x1+prod*8+16;
 o.y2:=o.y1+24;
 dec(o.x1,4);
 dec(o.x2,4);
 dec(o.y1,12);
 dec(o.y2,4);
 o.krok:=krokmenu;
 oknoopen(o);
 gwrite(popis,o.barva,cz,px,py);
{ (s: string;cp,cz,x,y: byte);}
 inputline:=getstring(px,py+1,max,cz,o.barva);
 oknoclose(o);
end;
 
procedure prepis(barvapozadi,cz,barvadefault,pa,pn,py:byte;default:boolean);
var barva:byte;
begin
 if default then barva:=barvadefault
 else barva:=cz;
 gwrite('Ano',barvapozadi,barva,pa,py);
 if not default then barva:=barvadefault
 else barva:=cz;
 gwrite('Ne',barvapozadi,barva,pn,py);
end;
 
function dotaz(o:okno;popis:string;cz,barvadefault:byte;default:boolean):boolean;
var prod,px,py,pa,pn:byte;
  c:char;
  canexit:boolean;
 
begin
 if length(popis) < 10 then prod:=10
 else prod:=length(popis);
 if odd(prod) then inc(prod);
 center(o,prod);
 o.x1:=o.x1 - o.x1 mod 4;
 o.y1:=o.y1 - (o.y1 + 2) mod 4;
 inc(o.x1,o.x1 mod 8);
 inc(o.y1,o.y1 mod 8);
 px:=o.x1 div 8;
 py:=o.y1 div 8;
 o.x2:=o.x1+prod*8+16;
 o.y2:=o.y1+24;
 dec(o.x1,4);
 dec(o.x2,4);
 dec(o.y1,12);
 dec(o.y2,4);
 o.krok:=krokmenu;
 oknoopen(o);
 gwrite(popis,o.barva,cz,px,py);
{ (s: string;cp,cz,x,y: byte);}
 inc(py);
 pa:=px + prod div 2 - 4;
 pn:=px + prod div 2 + 2;
 canexit:=false;
 repeat
 prepis(o.barva,cz,barvadefault,pa,pn,py,default);
 c:=GetLegalKey([left,right,cr]);
 case c of
  left,right: default:=not default;
  cr: canexit:=true;
 end;
 until canexit;
 oknoclose(o);
 dotaz:=default;
end;
 
procedure dotazok(s:string;cz:byte);
var o:okno;
begin
 assignokno(o,0,0,0,0,16,2,4);
 center(o,length(s)+1);
 inc(o.y2,8);
 oknoopen(o);
 gwrite(s,16,cz,20-length(s)div 2,12);
 gwrite('OK',16,3,19,13);
 getlegalkey([cr]);
 oknoclose(o);
end;
 
procedure dotazviceok(m:menuitems;cz:byte);
var o:okno;
  max,pocet,i,j:byte;
begin
 max:=0;
 pocet:=0;
 repeat
  if length(m[pocet]) > max then max:=length(m[pocet]);
  inc(pocet);
 until (pocet>=11)or(m[pocet][1]=#0);
 dec(pocet);
 assignokno(o,0,0,0,0,16,2,4);
 if odd(max) then inc(max);
 center(o,max);
 o.y1:=(11-pocet div 2)*8;
 o.y2:=(14+pocet div 2)*8;
 dec(o.y1,4);
 inc(o.y2,4);
 o.krok:=krokmenu;
 oknoopen(o);
 for i:=0 to pocet do case m[i][1] of
 volno: begin end;
 linka: for j:=0 to max-1 do gwrite('-',16,cz,20 - max div 2+j,11 - pocet div 2 + i);
 else gwrite(m[i],16,cz,20 - max div 2,11 - pocet div 2 + i);
 end;
 gwrite('OK',16,3,19,13 + pocet div 2);
 getlegalkey([cr]);
 oknoclose(o);
end;
 
function onetime:real;
var h,m,s,hund:word;
  pom:real;
begin
 gettime(h,m,s,hund);
 pom:=h*3600+m*60;
 pom:=pom+s+hund*0.01;
 onetime:=pom;
end;
 
 
procedure wait(s:word);
var t:real;
begin
 t:=onetime;
 clearta;
 repeat until keypressed or (onetime-t >= s);
end;
 
 
procedure zprava(m:menuitems;cz,w:byte);
var o:okno;
  max,pocet,i,j:byte;
begin
 max:=0;
 pocet:=0;
 repeat
  if length(m[pocet]) > max then max:=length(m[pocet]);
  inc(pocet);
 until (pocet>=11)or(m[pocet][1]=#0);
 dec(pocet);
 assignokno(o,0,0,0,0,16,2,4);
 if odd(max) then inc(max);
 center(o,max);
 o.y1:=(11-pocet div 2)*8;
 if pocet <3 then o.y2:=(12+pocet div 2)*8
 else o.y2:=(13+pocet div 2)*8;
 dec(o.y1,4);
 inc(o.y2,4);
 o.krok:=krokmenu;
 oknoopen(o);
 for i:=0 to pocet do case m[i][1] of
 volno: begin end;
 linka: for j:=0 to max-1 do gwrite('-',16,cz,20 - max div 2+j,11 - pocet div 2 + i);
 else gwrite(m[i],16,cz,20 - max div 2,11 - pocet div 2 + i);
 end;
 wait(w);
 oknoclose(o);
end;
 
{$F+}
procedure endproc;
begin
 exitproc:=oldexit;
 dispose(pozadi);
end;
{$F-}
 
begin
 if maxavail < sizeof(polepozadi) then begin
  writeln('Malo pameti !');
  halt(1);
 end else begin
  new(pozadi);
  oldexit:=exitproc;
  exitproc:=@endproc;
  krokmenu:=4;
 end;
end.