Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
{ MAINGR.PAS                            }
{ Rutiny pre pracu s grafickou kartou bez pouzitie BGI ovladacov.  }
{ Kresli: bod, ciaru, bmp obrazok, font, ramcek, tlacitko.     }
{ Dokaze zmenit farbu alebo celu farebnu paletu.          }
{ Rutiny napisane v asembleri aby boli rychle.           }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
unit MainGr;
{nasledovík MukoGr, hlavny graficky unit}
{VypisPO v MGP som zmenil na Vypis}
INTERFACE
 
type FontStruc=record
    OfsTab:array[0..255] of word;       {tabulka offsetov pismen}
    Verzia,Vyska,PPismen,Posun,PMedzier,SMedzer:byte; {hlavicka}
    Rezerva:array[1..10] of byte;
    Pismo:array[0..63999] of byte;       {font}
   end;
   BMPStruc=record
    RozX,RozY:word;
    BMP:array[0..63999] of byte;
   end;
   Bezier3Struc=array[1..4,1..2] of integer;  {4 riadiace body}
   PBezier3Struc=^Bezier3Struc;
        { ----- globalne premenne unitu ----- }
const DataPath='';
   Cierna=0;Cervena=1;Oranzova=2;Zlta=3;Zelena=4;Svetlomodra=5;Modra=6;
   Ruzova=7;Bordova=8;Hneda=9;Hnedocervena=10;
var OknoXMin,OknoXMax,OknoYMin,OknoYMax:word; {okraje okna do ktoreho sa kresli}
  VSeg:word;                {segment VideoRAM}
  Color:byte;                {aktualna farba}
  VypinajMys:boolean;            {ci kazda procedura autom. vypne pri kresleni mys.}
 
      { ----- zakladne procedury a funkcie ----- }
Procedure InicializujGrafiku;
Procedure ZavriGrafiku;
Procedure ZmazObrazovku;
Procedure PolozBod(px,py:word;pColor:byte);        {TURBO (nespracuva MYS)}
Function ZistiBod(px,py:word):byte;
Procedure CiaraVodorovna(px,py,Dlzka:integer);       {TURBO, nema vyznam pri STOSW}
Procedure CiaraZvisla(px,py,Dlzka:integer);
Procedure Ciara(x1,y1,x2,y2:integer);
Procedure Bezier3(p:PBezier3Struc;PC:word;ColB:byte);
Procedure VyplnPlochu(px,py,DeltaX,DeltaY:integer);    {TURBO, nema vyznam pri STOSW}
      { ----- praca s bitmapami ----- }
Procedure NacitajBMP(var f:file;var p:pointer);      {subor musi byt otvoreny a nastaveny na spravnej pozicii}
Procedure NacitajAnimaciu(var f:file;Vstup:pointer);    {adresa na pole pointrov - jednotlive snimky animacie}
Procedure PrilepBMP(px,py:integer;p:pointer);       {TURBO}
Procedure PrilepBMPP(px,py:word;Zdroj:pointer);      {TURBO priehladne}
Procedure PrilepBMPPO(px,py:integer;Zdroj:pointer);    {TURBO priehladne, okno}
Procedure PrilepBMPPF(px,py:integer;p:pointer;Odtien:byte);{priehladne, odtien}
Procedure PrilepBMPPOF(px,py:integer;Zdroj:pointer;Odtien:byte);
Procedure StiahniBMP(px,py,RozX,RozY:integer;p:pointer);  {!!!!! najprv musi byt GetMem !!!!!}
      { ----- praca s fontmi ----- }
Procedure NacitajFont(Subor:string;var p:pointer);
Procedure Vypis(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte);{bez diakritiky}
Procedure VypisP(PosX,PosY:word;MSFP:pointer;Text:string;Odtien:byte);
Procedure VypisPO(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte);
Function LengthDiak(Textik:string):byte;
Function LengthPixel(p:pointer;Textik:string):word;
      { ----- praca s farbami a paletou ----- }
Procedure NastavFarbu(cislo,r,g,b:byte);
Procedure ZistiFarbu(cislo:byte;var r,g,b:byte);
Procedure NacitajPaletu(Subor:string;var p:pointer);
Procedure NastavPaletu(p:pointer);
      { ----- dalsie procedury a funkcie ----- }
Procedure Obdlznik(px,py,DeltaX,DeltaY:integer);
Procedure Ramcek(px,py,DeltaX,DeltaY,FarbaVnutra:integer);
Procedure Kruznica(sx,sy,r:integer;Col:byte);     { len 640.000 bodov /s }
Procedure CakajNaVOI;                 {vertikalne zatemnenie}
Procedure Tlacidlo3D(px,py,RozX,RozY:word;Pismo:pointer;Napis:string;Odtien,ONadpisu:byte;Stlacene:boolean);
Procedure NacitajMGP(var f:file;var Kam:pointer);
Procedure VykresliMGP(p1,PoleBMP,PolePisma:pointer);  {sama si vypne mys}
Procedure KopirujObrazovku(VSeg1,VSeg2:word);
      { ----- procedury a funkcie nie priamo suvisiace s grafikou ----- }
Function CitajZnak:char;
Function JeZnak:boolean;
Procedure Presun(Zdroj,Ciel:pointer;Pocet:word);    {presun casti pamate - Move}
Procedure Vypln(Ciel:pointer;Pocet:word;Hodnota:byte); {vypln pamate - FillChar. Nahradza (ne)fungujuce Move a FillChar}
       { ----- nepouzitelne pre uzivatela, len pre dalsie unity ----- }
Procedure AkTrebaVypniMys;
Procedure AkTrebaZapniMys;
 
{Rychlost:      486 DX2/66, VESA CL 5428
 ZmazObrazovku                166 krat  / s (10.624.000 pixelov / s)
 PolozBod                625.000 bodov  / s
 CiaraVodorovna            5.400.000 pixelov / s
 Ciara (Bresenham)           2.800.000 pixelov / s
 Bezierova krivka 3. st.  1.120.000 - 2.270.000 pixelov / s (podla kvality, pouziva Ciara-u)
 Kruznica				 640.000 pixelov / s (pomale, vyuziva PolozBod)
 VyplnPlochu              6.400.000 pixelov / s
 PrilepBMP              11.200.000 pixelov / s
 PrilepBMPP              5.800.000 pixelov / s
 PrilepBMPPO              5.700.000 pixelov / s
 Vypis                  60.000 znakov / s (asi 4.000.000 pixelov / s)
 VypisPO                 43.000 znakov / s
 NastavPaletu                800     / s
}
 
             IMPLEMENTATION
 
    { ----- intímnosti, pre užívatela neprítupné štruktúry ----- }
const DlzElem:array[1..16] of byte=(8,8,5,6,10,11,0,0,6,10,0,6,10,20,1,5);
type pp=array[0..100] of ^FontStruc;
   TPP=^pp;
var JeMysM:boolean; { verejne je v Mys.TPU }
function IOMM:boolean;assembler; { neverejna procedura - z MYS.TPU }
asm
       mov ax,0
       int 33h
end;
procedure AkTrebaVypniMys;assembler;{neverejna procedura}
asm
       cmp JeMysM,False
       je @Koniec
       cmp VypinajMys,False
       je @Koniec
       mov ax,2
       int 33h
@Koniec:
end;
procedure AkTrebaZapniMys;assembler;{neverejna procedura}
asm
       cmp JeMysM,False
       je @Koniec
       cmp VypinajMys,False
       je @Koniec
       mov ax,1
       int 33h
@Koniec:
end;
procedure InicializujGrafiku;
begin
 asm
       mov ax,0013h
       int 10h
 end;
end; { InicializujGrafiku }
procedure ZavriGrafiku;
begin
 asm
       mov ax,3
       int 10h
 end;
end; { ZavriGrafiku }
procedure ZmazObrazovku;assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       mov es,VSeg
       mov cx,32000
       xor di,di
       xor ax,ax
     rep stosw
       call AkTrebaZapniMys
end; { ZmazObrazovku }
procedure PolozBod(px,py:word;pColor:byte);assembler;
asm
       mov es,VSeg
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax
       mov al,pColor
       mov byte[es:di],al
end; { PolozBod }
function ZistiBod(px,py:word):byte;assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       mov es,VSeg
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax
       mov al,byte[es:di]
       call AkTrebaZapniMys
end; { ZistiBod }
procedure CiaraVodorovna(px,py,Dlzka:integer);assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       mov cx,Dlzka
       jcxz @Koniec
       cmp cx,320
       ja @Koniec
       cld
       mov es,VSeg
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax
       mov al,Color
       mov ah,al
       shr cx,1
       jnc @Parny
       stosb
@Parny: rep stosw
@Koniec:   call AkTrebaZapniMys
end; { CiaraVodorovna }
procedure CiaraZvisla(px,py,Dlzka:integer);assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       mov es,VSeg
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax
       mov al,Color
       mov cx,Dlzka
       jcxz @Koniec
       cmp cx,320
       ja @Koniec
@DalsiBod:  stosb
       add di,319
       loop @DalsiBod
@Koniec:   call AkTrebaZapniMys
end; { CiaraZvisla }
Procedure Ciara(x1,y1,x2,y2:integer);assembler;
var SmerX,SmerY:integer;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       mov SmerX,1
       mov SmerY,320
       mov es,VSeg
{ ----- vypocet DI - pociatocny offset ----- }
       mov ax,320
       mul y1
       add ax,x1
       mov di,ax    {DI = offset pociatocneho bodu}
{ ----- vypocet SI = Abs(2 * DeltaY) a SmerY ----- }
       mov si,y2
       sub si,y1
       cmp si,0
       jg @DeltaYOK
       neg si
       mov SmerY,-320
@DeltaYOK:  add si,si
{ ----- vypocet BX = 2 * Abs(DeltaX) a SmerX ----- }
       mov bx,x2
       sub bx,x1
       cmp bx,0
       jg @DeltaXOK
       neg bx
       mov SmerX,-1
@DeltaXOK:  mov cx,bx    {CX = Delta na riadiacej osi}
       add bx,bx
{ ----- vymena smerov pri smernici >1 ----- }
       cmp bx,si
       ja @Nevymen
       mov ax,SmerX
       xchg SmerY,ax
       mov SmerX,ax
       mov cx,si    {zmen aj pocet kreslenych bodov}
       shr cx,1
       xchg si,bx
@Nevymen:  jcxz @Koniec   {je to ciara nulovej dlzky?}
       cmp cx,320
       ja @Koniec
       mov dx,bx    {DX = predikcia. Ak je >=0, ide sa dalej na nie riadiacej osi}
       shr dx,1
       neg dx      {predikcia sa inicializuje na -Delta na riadiacej osi }
       inc cx      {kresli o 1 bod viac (lebo kreslis od 0)}
{ ----- hlavny cyklus ----- }
       mov al,Color   {AL = farba ciary}
@DalsiBod:  mov byte[es:di],al
       add di,SmerX
       add dx,si    {pripocitaj 2*DeltaY}
       cmp dx,0
       jl @Neodcitaj
       add di,SmerY
       sub dx,bx    {ak treba, odpocitaj 2*DeltaX}
@Neodcitaj: loop @DalsiBod
@Koniec:   call AkTrebaZapniMys
end; { Ciara }
procedure Bezier3(p:PBezier3Struc;PC:word;ColB:byte);assembler;
var OldX,OldY,NewX,NewY,t:integer;
  TempColor:byte;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       mov al,Color
       mov TempColor,al
       mov al,ColB
       mov Color,al
       mov t,0
       mov es,word ptr p+2
       mov si,word ptr p  {ES:SI ukazuje na riadiace body}
       mov ax,word ptr [es:si]
       mov OldX,ax
       mov ax,word ptr [es:si+2]
       mov OldY,ax
       mov ax,PC
       mov cx,PC
       mul cx
       mul cx
       mov di,ax      {DI = PC^3}
@For:    mov bx,t       {BX = t}
       mov cx,PC
       sub cx,bx      {CX = PC-t}
{ ----- vypocet x-ovej suradnice ----- }
       mov ax,cx
       mul cx
       mul cx
       mul word ptr [es:si]
       div di
       mov NewX,ax     {1. riadok je hotovy}
       mov ax,3
       mul cx
       mul cx
       mul bx
       mul word ptr [es:si+4]
       div di
       add NewX,ax     {2. riadok je hotovy}
       mov ax,3
       mul cx
       mul bx
       mul bx
       mul word ptr [es:si+8]
       div di
       add NewX,ax     {3. riadok je hotovy}
       mov ax,bx
       mul bx
       mul bx
       mul word ptr [es:si+12]
       div di
       add NewX,ax     {4. riadok je hotovy}
{ ----- vypocet y-ovej suradnice ----- }
       mov ax,cx
       mul cx
       mul cx
       mul word ptr [es:si+2]
       div di
       mov NewY,ax     {1. riadok je hotovy}
       mov ax,3
       mul cx
       mul cx
       mul bx
       mul word ptr [es:si+6]
       div di
       add NewY,ax     {2. riadok je hotovy}
       mov ax,3
       mul cx
       mul bx
       mul bx
       mul word ptr [es:si+10]
       div di
       add NewY,ax     {3. riadok je hotovy}
       mov ax,bx
       mul bx
       mul bx
       mul word ptr [es:si+14]
       div di
       add NewY,ax     {4. riadok je hotovy}
{ ----- hotovo, ide kreslenie ----- }
       pusha
       push OldX
       push OldY
       push NewX
       push NewY
       call Ciara
       popa
       mov es,word ptr p+2 {NEZABUDAJ, ze PUSHA neodklada segmentove registre!!!!!}
       mov ax,NewX
       mov OldX,ax
       mov ax,NewY
       mov OldY,ax
       inc t
       mov ax,t
       cmp ax,PC
       jbe @For
       mov al,TempColor
       mov Color,al
       call AkTrebaZapniMys
end;
procedure VyplnPlochu(px,py,DeltaX,DeltaY:integer);assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       cmp DeltaX,0
       je @Koniec
       cmp DeltaX,320
       ja @Koniec
       cmp DeltaY,0
       je @Koniec
       cmp DeltaY,200
       ja @Koniec
       cld
       mov es,VSeg
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax
       mov bx,DeltaY
       mov dx,320
       sub dx,DeltaX {v DX je 320-DeltaX}
       mov al,Color
       mov ah,al
@DalsiRiadok:mov cx,DeltaX
       shr cx,1
       jnc @Parny
       stosb
@Parny: rep stosw
       add di,dx
       dec bx
       jnz @DalsiRiadok
@Koniec:   call AkTrebaZapniMys
end; { VyplnPlochu }
Procedure NacitajBMP(var f:file;var p:pointer);
var RozX,RozY:word;
  pomp:^BMPStruc;
begin
 RozX:=0;RozY:=0;
 BlockRead(f,RozX,1);
 BlockRead(f,RozY,1);
 if (RozX=64) and (RozY=200) then RozX:=320;{!!!!!}
 GetMem(p,RozX*RozY+4);
 pomp:=p;
 pomp^.RozX:=RozX;
 pomp^.RozY:=RozY;
 BlockRead(f,pomp^.BMP,RozX*RozY);
end; { NacitajBitmapu }
Procedure NacitajAnimaciu(var f:file;Vstup:pointer);
type PP=array[1..100] of ^BMP;
   BMP=record
      RozX,RozY:word;
      Mapa:array[1..10000] of byte;
     end;
var p:^PP;
  PocSnim,RozX,RozY:byte;
  i:word;
begin
 p:=Vstup;
 BlockRead(f,PocSnim,1);
 BlockRead(f,RozX,1);
 BlockRead(f,RozY,1);
 for i:=1 to PocSnim do begin
  GetMem(p^[i],RozX*RozY+4);
  p^[i]^.RozX:=RozX;
  p^[i]^.RozY:=RozY;
  BlockRead(f,p^[i]^.Mapa,word(RozX)*word(RozY));
 end;
end;
Procedure PrilepBMP(px,py:integer;p:pointer);assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       push ds
       mov es,VSeg   {ES do videoram}
       lds bx,[p]   {DS:BX na rozmery bitmapy}
       cmp word ptr [bx],0
       je @Koniec
       cmp word ptr [bx],320
       ja @Koniec
       cmp word ptr [bx+2],0
       je @Koniec
       cmp word ptr [bx+2],200
       ja @Koniec
       mov si,bx
       add si,4    {DS:SI na zaciatok bitmapy}
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax    {DI na lavy horny roh bitmapy}
       mov dx,[bx+2]  {RozY}
@DalsiRiadok:mov cx,[bx]   {RozX}
       shr cx,1
       jnc @Parny
       movsb
@Parny: rep movsw
       add di,320
       sub di,[bx]
       dec dx
       jnz @DalsiRiadok
@Koniec:   pop ds
       call AkTrebaZapniMys
end; { PrilepBMP }
procedure PrilepBMPP(px,py:word;Zdroj:pointer);assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       mov es,VSeg
       push ds
       lds bx,[Zdroj]    {DS:BX -> rozmery zdrojovej bitmapy}
       cmp word ptr [bx],0 {kontrola suradnic}
       je @Koniec
       cmp word ptr [bx],320
       ja @Koniec
       cmp word ptr [bx+2],0
       je @Koniec
       cmp word ptr [bx+2],200
       ja @Koniec
       mov si,bx
       add si,4       {DS:SI -> zaciatok bitmapy}
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax      {ES:DI -> ciel vo VRAM}
       mov dx,[bx+2]    {DX = RozY}
 
@DalsiRiadok:mov cx,[bx]     {CX = pocet prilep. bajtov}
       shr cx,1
       jnc @Parne
       lodsb        {prilep 1. bajt}
       cmp al,0
       je @Nekresli1
       mov byte[es:di],al
@Nekresli1: inc di
@Parne:   lodsw        {prilepuj po slovach}
       cmp al,0
       je @Nekresli2
       mov byte[es:di],al
@Nekresli2: cmp ah,0
       je @Nekresli3
       mov byte[es:di+1],ah
@Nekresli3: add di,2
       loop @Parne
       add di,320      {nastav sa na novu poziciu na dalsom riadku}
       sub di,[bx]
       dec dx
       cmp dx,0
       jne @DalsiRiadok
@Koniec:   pop ds
       call AkTrebaZapniMys
end;
procedure PrilepBMPPO(px,py:integer;Zdroj:pointer);assembler;
var DeltaSI,DeltaDI:word; {kolko treba pripocitat k SI a DI pri prechode na dalsi riadok}
  InitSI,InitDI:word;  {o kolko treba posunut zaciatok prilepovania bitmapy}
  AktRozX,AktRozY:word; {aktualne rozmery vyseku ktory sa prilepuje}
asm
{ ----- inicializacia a vypocet rozmerov a pozicie prilepovanej bitmapy ----- }
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       les bx,[Zdroj]    {ES:BX -> zatial je bitmapa v ES}
       mov ax,OknoXMax   {kontrola suradnic}
       cmp px,ax
       jge @Koniec
 
       mov ax,OknoYMax
       cmp py,ax
       jge @Koniec
 
       mov ax,OknoXMin
       sub ax,word ptr [es:bx]
       cmp px,ax
       jle @Koniec
 
       mov ax,OknoYMin
       sub ax,word ptr [es:bx+2]
       cmp py,ax
       jle @Koniec
 
       mov ax,320
       sub ax,[es:bx]
       mov DeltaDI,ax    {inicializujem premenne, ako keby nebolo treba orezavat}
       mov DeltaSI,0
       mov InitSI,0
       mov InitDI,0
       mov ax,[es:bx]
       mov AktRozX,ax
       mov ax,[es:bx+2]
       mov AktRozY,ax
 
{Lavy}    mov ax,OknoXMin
       sub ax,px
       js @LavyOK
       add DeltaSI,ax    {upravy pri orezavani laveho okraja}
       add InitSI,ax
       add InitDI,ax
       add DeltaDI,ax
       sub AktRozX,ax
@LavyOK:   mov ax,px
{Pravy}   add ax,[es:bx]
       sub ax,OknoXMax
       js @PravyOK
       dec ax
       add DeltaSI,ax    {upravy pri orezavani praveho okraja}
       add DeltaDI,ax
       sub AktRozX,ax
@PravyOK:  mov cx,OknoYMin
{Horny}   sub cx,py
       js @HornyOK
       sub AktRozY,cx    {upravy pri orezavani horneho okraja}
       mov ax,320
       mul cx
       add InitDI,ax
       mov ax,[es:bx]
       mul cx
       add InitSI,ax
@HornyOK:  mov cx,py
       add cx,[es:bx+2]
       sub cx,OknoYMax
       js @DolnyOK
       dec cx
       sub AktRozY,cx
 
@DolnyOK:  mov es,VSeg
       push ds
{!!!!!}   lds bx,[Zdroj]    {DS:BX -> rozmery zdrojovej bitmapy}
       mov si,bx
       add si,4
       add si,InitSI    {DS:SI -> zaciatok bitmapy}
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       add ax,InitDI
       mov di,ax      {ES:DI -> ciel vo VRAM}
       mov dx,AktRozY    {DX = RozY}
 
@DalsiRiadok:mov cx,AktRozX    {CX = pocet prilep. bajtov}
       shr cx,1
       jnc @Parne
       lodsb        {prilep 1. bajt}
       cmp al,0
       je @Nekresli1
       mov byte[es:di],al
@Nekresli1: inc di
       cmp cx,0
       je @RiadokOK
@Parne:   lodsw        {prilepuj po slovach}
       cmp al,0
       je @Nekresli2
       mov byte[es:di],al
@Nekresli2: cmp ah,0
       je @Nekresli3
       mov byte[es:di+1],ah
@Nekresli3: add di,2
       loop @Parne
@RiadokOK:  add si,DeltaSI
       add di,DeltaDI
       dec dx
       cmp dx,0
       jne @DalsiRiadok
       pop ds
@koniec:   call AkTrebaZapniMys
end;
Procedure PrilepBMPPOF(px,py:integer;Zdroj:pointer;Odtien:byte);assembler;
var DeltaSI,DeltaDI:word; {kolko treba pripocitat k SI a DI pri prechode na dalsi riadok}
  InitSI,InitDI:word;  {o kolko treba posunut zaciatok prilepovania bitmapy}
  AktRozX,AktRozY:word; {aktualne rozmery vyseku ktory sa prilepuje}
asm
{ ----- inicializacia a vypocet rozmerov a pozicie prilepovanej bitmapy ----- }
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       shl Odtien,4
       les bx,[Zdroj]    {ES:BX -> zatial je bitmapa v ES}
       mov ax,OknoXMax   {kontrola suradnic}
       cmp px,ax
       jge @Koniec
 
       mov ax,OknoYMax
       cmp py,ax
       jge @Koniec
 
       mov ax,OknoXMin
       sub ax,word ptr [es:bx]
       cmp px,ax
       jle @Koniec
 
       mov ax,OknoYMin
       sub ax,word ptr [es:bx+2]
       cmp py,ax
       jle @Koniec
 
       mov ax,320
       sub ax,[es:bx]
       mov DeltaDI,ax    {inicializujem premenne, ako keby nebolo treba orezavat}
       mov DeltaSI,0
       mov InitSI,0
       mov InitDI,0
       mov ax,[es:bx]
       mov AktRozX,ax
       mov ax,[es:bx+2]
       mov AktRozY,ax
 
{Lavy}    mov ax,OknoXMin
       sub ax,px
       js @LavyOK
       add DeltaSI,ax    {upravy pri orezavani laveho okraja}
       add InitSI,ax
       add InitDI,ax
       add DeltaDI,ax
       sub AktRozX,ax
@LavyOK:   mov ax,px
{Pravy}   add ax,[es:bx]
       sub ax,OknoXMax
       js @PravyOK
       dec ax
       add DeltaSI,ax    {upravy pri orezavani praveho okraja}
       add DeltaDI,ax
       sub AktRozX,ax
@PravyOK:  mov cx,OknoYMin
{Horny}   sub cx,py
       js @HornyOK
       sub AktRozY,cx    {upravy pri orezavani horneho okraja}
       mov ax,320
       mul cx
       add InitDI,ax
       mov ax,[es:bx]
       mul cx
       add InitSI,ax
@HornyOK:  mov cx,py
       add cx,[es:bx+2]
       sub cx,OknoYMax
       js @DolnyOK
       dec cx
       sub AktRozY,cx
 
@DolnyOK:  mov es,VSeg
       push ds
{!!!!!}   lds bx,[Zdroj]    {DS:BX -> rozmery zdrojovej bitmapy}
       mov si,bx
       add si,4
       add si,InitSI    {DS:SI -> zaciatok bitmapy}
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       add ax,InitDI
       mov di,ax      {ES:DI -> ciel vo VRAM}
       mov dx,AktRozY    {DX = RozY}
 
@DalsiRiadok:mov cx,AktRozX    {CX = pocet prilep. bajtov}
       shr cx,1
       jnc @Parne
       lodsb        {prilep 1. bajt}
       and al,0Fh
       cmp al,0
       je @Nekresli1
       add al,Odtien
       mov byte[es:di],al
@Nekresli1: inc di
       cmp cx,0
       je @RiadokOK
@Parne:   lodsw        {prilepuj po slovach}
       and al,0Fh
       cmp al,0
       je @Nekresli2
       add al,Odtien
       mov byte[es:di],al
@Nekresli2: and ah,0Fh
       cmp ah,0
       je @Nekresli3
       add ah,Odtien
       mov byte[es:di+1],ah
@Nekresli3: add di,2
       loop @Parne
@RiadokOK:  add si,DeltaSI
       add di,DeltaDI
       dec dx
       cmp dx,0
       jne @DalsiRiadok
       pop ds
@koniec:   call AkTrebaZapniMys
end;
Procedure PrilepBMPPF(px,py:integer;p:pointer;Odtien:byte);assembler;
var PridajX:word;
asm
       cld
       push ds
       mov es,VSeg   {ES do videoram}
       mov ds,word ptr p+2
       mov bx,word ptr p{DS:BX na rozmery bitmapy}
       mov si,bx
       add si,4     {DS:SI na zaciatok bitmapy}
       mov ax,320
       sub ax,[bx]
       mov PridajX,ax {PridajX:=320-RozX}
       mov cx,320
       mov ax,py
       mul cx
       add ax,px
       mov di,ax    {DI na lavy horny roh bitmapy na obr.}
       mov dx,[bx+2]  {RozY}
       shl Odtien,4
@DalsiRiadok:mov cx,[bx]   {RozX}
@DalsiBod:  lodsb
       and al,0Fh
       cmp al,0
       je @Nekresli
       add al,Odtien
       mov byte[es:di],al
@Nekresli:  inc di
       loop @DalsiBod
       add di,PridajX
       dec dx
       jnz @DalsiRiadok
       pop ds
end; { PrilepBMPPF }
Procedure StiahniBMP(px,py,RozX,RozY:integer;p:pointer);assembler;
var PridajX:word;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       mov es,word ptr p+2
       mov bx,word ptr p
       mov ax,RozX   {do ES:BX daj rozmery}
       mov [es:bx],ax
       mov ax,RozY
       mov [es:bx+2],ax
       push ds
       mov ds,VSeg   {DS do videoram, uz nie su pristupne globalne premenne}
       mov di,bx
       add di,4    {ES:DI na zaciatok bitmapy v RAM}
       mov ax,320
       sub ax,[es:bx]
       mov PridajX,ax {PridajX:=320-RozX}
       mov cx,320
       mov ax,py
       mul cx
       add ax,px
       mov si,ax    {DS:SI na lavy horny roh bitmapy vo VideoRAM}
       mov dx,[es:bx+2]{RozY}
@DalsiRiadok:mov cx,[es:bx] {RozX}
     rep movsb
       add si,PridajX
       dec dx
       jnz @DalsiRiadok
       pop ds
       call AkTrebaZapniMys
end; { StiahniBMP }
Procedure NacitajFont(Subor:string;var p:pointer);
var f:file;
  fp:^FontStruc;
  ii,ij:integer;
  ik:byte;
begin
 Assign(f,Subor);
 {$I-}Reset(f,1);{$I+}
 if IOResult>0 then begin
  Assign(f,DataPath+Subor);
  Reset(f,1);
 end;
 GetMem(p,FileSize(f)+512);
 fp:=p;
 for ii:=0 to 255 do fp^.OfsTab[ii]:=0;
 BlockRead(f,fp^.Verzia,FileSize(f));
 Close(f);
{ ----- vytvorenie tabulky offsetov pismen ----- }
 ij:=0;               {ij je pozicia v poli Pismo}
 for ii:=1 to fp^.PPismen do begin
  ik:=fp^.Pismo[ij];        {ascii kod ii-teho pismena}
  fp^.OfsTab[ik]:=Ofs(fp^.Pismo)+ij;{ulozime do struktury OfsTab}
  ij:=ij+fp^.Vyska*((fp^.Pismo[ij+1])div 2+1)+6; {novy offset je stary+vyska*skomprimovana sirka+hlavicka pismena}
 end; { for }
end; { NacitajFont }
Procedure Vypis(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte);
var CielOfs:word;          {cielovy offset na obrazovke}
  AktPism:word;          {index aktualneho pismena}
  Sirka,Vyska:byte;        {sirka a vyska aktualneho neskomprimovaneho pismena}
  PridajX:word;          {o kolko sa zmeni DI pri prechode na dalsi riadok}
  DlzRet:byte;          {dlzka vypisovaneho retazca}
begin
 if Textik<>'' then begin
  asm
       call AkTrebaVypniMys
       push ds
       shl Odtien,4      {priprav odtien}
       mov ax,PosY
       mov cx,320
       mul cx
       add ax,PosX
       mov CielOfs,ax
       mov di,ax       {DI - cielovy offset}
       mov es,VSeg      {ES - cielovy segment}
       mov ds,word ptr p+2  {DS - fontovy segment}
       mov bx,word ptr p   {BX - zaciatok struktury fontu}
       mov al,byte[bx+513]
       mov Vyska,al      {nastav vysku}
       mov AktPism,1
{ ----- hlavny cyklus pre retazec ----- }
@DalsiePism: lea si,Textik
       mov al,byte[ss:si]
       mov DlzRet,al     {priprav premennu DlzRet}
       add si,AktPism
       mov bx,word ptr p   {BX - zaciatok struktury fontu}
       xor dh,dh
       mov dl,byte[ss:si]   {DL - prave vypisovane pismeno}
       cmp dl,' '
       je @Medzera
       add bx,dx
       add bx,dx       {BX - OfsTab[DL]}
       mov si,[bx]
       mov al,byte[si+1]
       xor ah,ah
       mov Sirka,al      {nastav sirku}
       mov dx,318       {straca sa informacia o aktualnom pismene z DL}
       sub dx,ax
       and al,01h
       add dl,al
       mov PridajX,dx     {nastav PridajX}
       add si,6        {SI - pociatocny offset bitmapy pismena}
{ ----- zapisovanie pismena ----- }
       mov dl,Vyska
@DalsiRiadok:xor ch,ch
       mov cl,Sirka
       shr cl,1
       inc cl         {CX - sirka skomprimovanych udajov}
@DalsiBod:  xor ah,ah
       lodsb
       shl ax,4
       shr al,4        {presun horny nibble do AH}
       cmp al,0
       je @Netienuj1
       add al,Odtien
@Netienuj1: cmp ah,0
       je @Netienuj2
       add ah,Odtien
@Netienuj2: stosw         {body sa zapisuju po dvojiciach}
       loop @DalsiBod
       add di,PridajX
       dec dl
       jnz @DalsiRiadok
{ ----- ide dalsie pismeno ----- }
       jmp @NieMedzera
@Medzera:  mov bx,word ptr p   {BX - zaciatok struktury fontu}
       mov al,byte[bx+517]  {pripocitaj medzeru medzi pismenami}
       mov Sirka,al
@NieMedzera: inc AktPism
       mov ax,CielOfs
       add al,Sirka
       adc ah,0
       mov bx,word ptr p   {BX - zaciatok struktury fontu}
       add al,byte[bx+516]  {pripocitaj medzeru medzi pismenami}
       adc ah,0
       mov CielOfs,ax     {nastav CielOfs}
       mov di,CielOfs
       mov ax,AktPism
       cmp al,DlzRet
       jbe @DalsiePism
       pop ds
       call AkTrebaZapniMys
  end; { asm }
 end; { if }
end; { Vypis }
procedure VypisP(PosX,PosY:word;MSFP:pointer;Text:string;Odtien:byte);
var AktPismeno:word;       {prave vypisovane pismeno, cislujeme od 1}
  OffsetCiela,OffsetAktPism:word;
  Dlzka:word;          {dlzka retazca}
  Sirka:byte;          {sirka akt. pismena}
  Vyska:byte;          {vyska pismena}
  PMedzier:byte;        {pocet medzier medzi dvoma pismenami}
  Diak:boolean;
begin
 asm
       call AkTrebaVypniMys
       push ds
{ ----- inicializacia ----- }
       mov es,VSeg
       mov ax,320
       mul PosY
       add ax,PosX
       mov di,ax      {ES:DI je adresa, kam zapisujeme}
       lea bx,Text     {SS:BX je adresa retazca}
       lds si,[MSFP]    {DS:SI je adresa fontu}
 
       mov al,byte[si+516]
       mov PMedzier,al   {nastav PMedzier}
       shl Odtien,4     {Odtien}
       mov AktPismeno,1   {AktPismeno}
       mov OffsetCiela,di  {OffsetCiela - pre pripocitavanie 320 pri prechode na dalsi riadok}
       mov OffsetAktPism,di {OffsetAktPism - pre pripocitavanie sirky pri prechode na dalsie pismeno}
       mov al,byte[si+513]
       mov Vyska,al     {Vyska}
       mov al,byte[ss:bx]
       xor ah,ah
       mov Dlzka,ax     {Dlzka}
       mov Diak,False    {Diak}
{ ----- kontrola, ci sa ma vypisovat ----- }
       cmp Dlzka,0     {nulova dlzka}
       je @Koniec
       mov ax,ds
       cmp ax,0       {MSFP je nil}
       je @Koniec
{ ----- hlavny algoritmus - 3 vnorene cykly: Pismeno, Riadok, Bod ----- }
@DalsiePism: lea bx,Text
       add bx,AktPismeno
       mov cl,byte[ss:bx]  {CL je aktualne pismeno}
       cmp cl,'`'      {testuj pritomnost diakritiky}
       je @Diak
       cmp cl,'~'
       je @Diak
       cmp cl,'^'
       je @Diak
       cmp cl,'|'
       je @Diak
       cmp cl,' '      {testuj pritomnost medzery}
       jne @VypisHO
       mov si,word ptr MSFP {spracuj medzeru}
       mov cl,byte[si+517]
       mov Sirka,cl     {nastav sirku medzery do premennej Sirka a nekresli pismeno}
       jmp @PismOK
@Diak:    sub OffsetCiela,320 {spracuj diakritiku}
       mov Diak,True
@VypisHO:  xor ch,ch
       shl cx,1
       mov si,word ptr MSFP
       add si,cx      {DS:SI -> OfsTab[CL]}
       mov si,word[si]   {DS:SI -> pismeno CL}
       mov al,byte[si+1]
       mov Sirka,al     {Sirka je neskomprimovana sirka pismena}
       mov dl,Vyska     {DL - vyska pismena}
       add si,6       {SI - bitmapa pismena}
 
@DalsiRiadok:mov di,OffsetCiela  {priprav DI}
       xor cx,cx      {CX - pocet opakovani}
       mov cl,Sirka
       shr cl,1
       inc cl
 
@DalsiBod:  lodsb
       xor ah,ah
       shl ax,4
       shr al,4
       cmp ah,0
       je @Nekresli
       add ah,Odtien    {v AH je farba urcena na prilepenie}
       mov byte[es:di+1],ah
@Nekresli:  cmp al,0
       je @Nekresli2
       add al,Odtien    {v AL je - || - }
       mov byte[es:di],al
@Nekresli2: add di,2
       loop @DalsiBod    {koniec 1. cyklu}
 
       add OffsetCiela,320
       dec dl
       cmp dl,0
       jne @DalsiRiadok   {koniec 2. cyklu}
 
@PismOK:   mov ax,OffsetAktPism
       cmp Diak,True
       je @NezvysujOfs
       add al,Sirka
       adc ah,0
       add al,PMedzier
       adc ah,0
@NezvysujOfs:mov Diak,False
       mov OffsetAktPism,ax {uprav offset nasledujuceho pismena}
       mov OffsetCiela,ax
       inc AktPismeno
       mov ax,AktPismeno
       cmp ax,Dlzka
       jbe @DalsiePism
{ ----- hotovo ----- }
@Koniec:   pop ds
       call AkTrebaZapniMys
 end;
end;
Procedure VypisPO(PosX,PosY:integer;p:pointer;Textik:string;Odtien:byte);
var CielOfs:word;          {cielovy offset na obrazovke}
  AktPism:word;          {index aktualneho pismena}
  KonX,KonY,Sirka:word;      {sur. praveho dolneho rohu pismena; neskomprimovana sirka}
  PridajX:word;          {o kolko sa zmeni DI pri prechode na dalsi riadok}
  DlzRet:byte;          {dlzka vypisovaneho retazca}
  pXMin,pXMax,pYMin,pYMax:integer;{suradnice okrajov okna}
  DDiak:boolean;
begin
 if Textik<>'' then begin
  asm
       call AkTrebaVypniMys
       mov ax,OknoXMin {presun suradnic okrajov okna}
       mov pXMin,ax  {kedze nebude pristupny datovy segment}
       mov ax,OknoXMax
       mov pXMax,ax
       mov ax,OknoYMin
       mov pYMin,ax
       mov ax,OknoYMax
       mov pYMax,ax
       push ds
       shl Odtien,4      {priprav odtien}
       mov ax,PosY
       mov cx,320
       mul cx
       add ax,PosX      {vypocitaj poziciu na obrazovke}
       mov CielOfs,ax
       mov es,VSeg      {ES - cielovy segment}
       mov ds,word ptr p+2  {DS - fontovy segment}
       mov AktPism,1
{ ----- hlavny cyklus pre retazec ----- }
@DalsiePism: lea si,Textik
       mov al,byte[ss:si]
       mov DlzRet,al     {priprav premennu DlzRet}
       add si,AktPism
       mov bx,word ptr p   {BX - zaciatok struktury fontu}
       xor dh,dh
       mov dl,byte[ss:si]   {DL - prave vypisovane pismeno}
       mov DDiak,False
       cmp dl,' '
       je @Medzera
{ ----- obycajne pismeno - inicializacia premennych ----- }
       cmp dl,'~'
       je @Diak
       cmp dl,'`'
       je @Diak
       cmp dl,'|'
       je @Diak
       cmp dl,'^'
       je @Diak
       jmp @Normalne
@Diak:    sub CielOfs,320
       mov DDiak,True
@Normalne:  mov di,dx
       add di,dx       {DI - OfsTab[DL]}
       mov si,[bx+di]     {SI - zaciatok udajoveho bloku pismena}
       xor ah,ah
       mov al,byte[bx+513]  {AX - vyska}
       add ax,PosY      {AX - KonY}
       mov KonY,ax
       mov al,byte[si+1]
       xor ah,ah       {AX - sirka}
       mov Sirka,ax
       add ax,PosX      {AX - KonX}
       mov KonX,ax
       mov ax,Sirka
       mov dx,318       {v DL sa straca informacia o aktualnom pismene}
       sub dx,ax
     {  and al,01h
       add dl,al}
      { add dx,2}
       mov PridajX,dx     {nastav PridajX}
       add si,6        {SI - pociatocny offset bitmapy pismena}
       mov di,CielOfs     {DI - pociatocny offset na obrazovke}
{ ----- zapisovanie pismena ----- }
       mov dx,PosY      {DX - y-ova suradnica}
@DalsiRiadok:mov cx,PosX      {CX - x-ova suradnica}
@DalsiBod:  xor ah,ah
       lodsb
       shl ax,4
       shr al,4        {presun horny nibble do AH}
       cmp al,0        {priehladnost}
       je @Nekresli1
       add al,Odtien
       cmp dx,pYMin      {kontrola suradnic okna pre 1. bod}
       jl @Nekresli1
       cmp dx,pYMax
       jg @Nekresli1
       cmp cx,pXMin
       jl @Nekresli1
       cmp cx,pXMax
       jg @Nekresli1
       mov byte[es:di],al
@Nekresli1: inc cx
       inc di
       cmp cx,KonX
       jg @KonRiadka
       cmp ah,0       {priehladnost}
       je @Nekresli2
       add ah,Odtien
       cmp dx,pYMin     {kontrola suradnic okna pre 2. bod}
       jl @Nekresli2
       cmp dx,pYMax
       jg @Nekresli2
       cmp cx,pXMin
       jl @Nekresli2
       cmp cx,pXMax
       jg @Nekresli2
       mov byte[es:di],ah
@Nekresli2: add di,1
       add cx,1
       cmp cx,KonX
       jle @DalsiBod
@KonRiadka: add di,PridajX
       add di,1
       inc dx
       cmp dx,KonY
       jl @DalsiRiadok
{ ----- ide dalsie pismeno ----- }
       jmp @NieMedzera
@Medzera:  xor ah,ah
       mov al,byte[bx+517]  {pripocitaj medzeru medzi pismenami}
       mov Sirka,ax
@NieMedzera: inc AktPism
       cmp DDiak,True
       je @NezvysujOfs
       mov ax,Sirka
       add al,byte[bx+516]  {pripocitaj medzeru medzi pismenami}
       add CielOfs,ax     {nastav CielOfs}
       add PosX,ax
       sub CielOfs,320
@NezvysujOfs:add CielOfs,320
       mov ax,AktPism
       cmp al,DlzRet
       jbe @DalsiePism
       pop ds
       call AkTrebaZapniMys
  end; { asm }
 end; { if }
end; { VypisPO }
Function LengthDiak(Textik:string):byte;
var i,l:integer;
begin
 l:=0;
 for i:=1 to Length(Textik) do
  if not (Textik[i] in ['`','~','^','|']) then Inc(l);
 LengthDiak:=l;
end; { LengthDiak }
Function LengthPixel(p:pointer;Textik:string):word;
var l:word;
begin
 if Textik<>'' then begin
  asm
       mov l,0
       mov es,word ptr p+2
       mov bx,word ptr p   {ES:BX ukazatel na zaciatok fontu}
       lea si,Textik     {SS:SI ukazatel na retazec}
       xor ch,ch
       mov cl,byte[ss:si]  {CX dlzka retazca}
       inc si        {SI na prvy znak retazca}
       xor ah,ah
@DalsiZnak: mov al,byte[ss:si]  {AL znak}
       inc si
       cmp al,'~'
       je @Diak
       cmp al,'`'
       je @Diak
       cmp al,'|'
       je @Diak
       cmp al,'^'
       je @Diak
       cmp al,' '
       je @Medzera
       mov di,bx
       add di,ax
       add di,ax       {ES:DI ukazuje na p^.OfsTab[AL]}
       mov di,word[es:di]  {ES:DI ukazuje na aktualne pismeno}
       mov dl,byte[es:di+1] {DL obsahuje sirku pismena}
       add dl,byte[es:bx+516]{aj s mikromedzerou za nim}
       jmp @NieMedzera
@Medzera:  mov dl,byte[es:bx+517]{DL obsahuje sirku medzery}
       add dl,byte[es:bx+516]{aj s mikromedzerou za nou}
@NieMedzera: xor dh,dh
       add l,dx
@Diak:    loop @DalsiZnak
  end;
  LengthPixel:=l;
 end else LengthPixel:=0;
end; { LengthPixel }
procedure NacitajPaletu(Subor:string;var p:pointer);
var f:file;
begin
 GetMem(p,768);
 Assign(f,Subor);
 {$I-}Reset(f,768);{$I+}
 if IOResult>0 then begin
  Assign(f,DataPath+Subor);
  Reset(f,768);
 end;
 BlockRead(f,p^,1);
 Close(f);
end; { NacitajPaletu }
procedure NastavPaletu(p:pointer);assembler;
asm
       cld
       push ds
       lds si,p
       xor cx,cx
@DalsiaFarba:mov dx,03C8h
       mov al,cl
       out dx,al
       mov dx,03C9h
       lodsb
       out dx,al
       lodsb
       out dx,al
       lodsb
       out dx,al
       inc cx
       cmp cx,256
       jb @DalsiaFarba
       pop ds
end; { NastavPaletu }
procedure NastavFarbu(cislo,r,g,b:byte);assembler;
asm
       mov dx,03C8h
       mov al,cislo
       out dx,al
       mov dx,03C9h
       mov al,r
       out dx,al
       mov al,g
       out dx,al
       mov al,b
       out dx,al
end; { NastavFarbu }
procedure ZistiFarbu(cislo:byte;var r,g,b:byte);
begin
 port[$3C7]:=cislo;
 r:=port[$3C9];
 g:=port[$3C9];
 b:=port[$3C9];
end; { ZistiFarbu }
procedure Tlacidlo3D(px,py,RozX,RozY:word;Pismo:pointer;Napis:string;Odtien,ONadpisu:byte;Stlacene:boolean);
var Vyska:byte;
  LavyHor,PravyDol:word;
begin
 Odtien:=Odtien shl 4;
 Color:=Odtien+12;
 if Stlacene then Color:=Color-3;
 VyplnPlochu(px+3,py+3,RozX-6,RozY-6);
 asm
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       mov es,VSeg
       mov ax,320
       mul py
       add ax,px
       mov di,ax      {ES:DI ukazuje na lavy horny roh tlacidla}
       mov LavyHor,ax
       mov PravyDol,ax
       mov ax,RozY
       dec ax
       mov cx,320
       mul cx
       add ax,RozX
       dec ax
       add PravyDol,ax
{ ----- tri vodorovne ciary hore ----- }
       mov ah,3
       mov al,8       {jas hornych ciar}
       cmp Stlacene,False
       je @Nezmen1
       xchg ah,al
@Nezmen1:  add al,Odtien
       mov cx,RozX
     rep stosb
       mov di,LavyHor
       add di,321
       mov cx,RozX
       sub cx,2
     rep stosb
       mov di,LavyHor
       add di,642
       mov cx,RozX
       sub cx,4
     rep stosb
{ ----- tri zvisle ciary zlava ----- }
       mov di,LavyHor
       mov cx,RozY
@DalsiBod1: stosb
       add di,319
       loop @DalsiBod1
       mov di,LavyHor
       add di,321
       mov cx,RozY
       sub cx,2
@DalsiBod2: stosb
       add di,319
       loop @DalsiBod2
       mov di,LavyHor
       add di,642
       mov cx,RozY
       sub cx,4
@DalsiBod3: stosb
       add di,319
       loop @DalsiBod3
{ ----- tri vodorovne ciary dole ----- }
       std
       mov ah,8
       mov al,3       {jas ciar dole}
       cmp Stlacene,False
       je @Nezmen2
       xchg al,ah
@Nezmen2:  add al,Odtien
       mov di,PravyDol
       mov cx,RozX
       dec cx
     rep stosb
       mov di,PravyDol
       sub di,321
       mov cx,RozX
       sub cx,3
     rep stosb
       mov di,PravyDol
       sub di,642
       mov cx,RozX
       sub cx,5
     rep stosb
{ ----- tri zvisle ciary sprava ----- }
       mov di,PravyDol
       mov cx,RozY
       dec cx
@DalsiBod4: stosb
       sub di,319
       loop @DalsiBod4
       mov di,PravyDol
       sub di,321
       mov cx,RozY
       sub cx,3
@DalsiBod5: stosb
       sub di,319
       loop @DalsiBod5
       mov di,PravyDol
       sub di,642
       mov cx,RozY
       sub cx,5
@DalsiBod6: stosb
       sub di,319
       loop @DalsiBod6
       cld
{ ----- dve trojice bodov ----- }
       mov di,LavyHor
       mov cl,12      {jas tych trojic bodov}
       add cl,Odtien
       mov byte[es:di],cl  {3 x PutPixel na sikmu ciaru vlavo hore}
       mov byte[es:di+321],cl
       mov byte[es:di+642],cl
       mov di,PravyDol
       mov byte[es:di],cl  {3 x PutPixel na sikmu ciaru vpravo dole}
       mov byte[es:di-321],cl
       mov byte[es:di-642],cl
{ ----- urcenie vysky fontu ----- }
       mov es,word ptr Pismo+2
       mov bx,word ptr Pismo  {ES:BX ukazuje na zaciatok fontu}
       mov al,byte[es:bx+1]
       mov Vyska,al
       call AkTrebaZapniMys
 end;
 if RozX>LengthPixel(Pismo,Napis) then
  VypisPO(px+(RozX-LengthPixel(Pismo,Napis)) div 2+1,py+(RozY-6-Vyska) div 2,Pismo,Napis,ONadpisu);
end;
procedure Obdlznik(px,py,DeltaX,DeltaY:integer);assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       cmp DeltaX,0
       je @Koniec
       cmp DeltaY,0
       je @Koniec
       push px
       push py
       push DeltaX
       call CiaraVodorovna   {horna}
       push px
       push py
       push DeltaY
       call CiaraZvisla    {lava}
       mov ax,py
       add ax,DeltaY
       dec ax
       push px
       push ax
       push DeltaX
       call CiaraVodorovna   {dolna}
       mov ax,px
       add ax,DeltaX
       dec ax
       push ax
       push py
       push DeltaY
       call CiaraZvisla     {prava}
@Koniec:   call AkTrebaZapniMys
 
end; { Obdlznik }
procedure Ramcek(px,py,DeltaX,DeltaY,FarbaVnutra:integer);assembler;
asm
       call AkTrebaVypniMys
       cld
       cmp DeltaX,0
       je @Koniec
       cmp DeltaY,0
       je @Koniec
       mov es,VSeg
       mov cx,320
       mov ax,py
       mul cx
       add ax,px
       mov di,ax
       mov bp,sp
       mov bx,DeltaY
       sub bx,2     {v BX pocet riadkov vnutra}
       mov cx,DeltaX
       mov dx,320
       sub dx,cx     {v DX je 320-DeltaX}
       mov al,Color
     rep stosb       {1. riadok}
@DalsiRiadok:add di,dx
       stosb       {1. bod}
       mov ax,FarbaVnutra
       mov cx,DeltaX
       sub cx,2
     rep stosb       {vnutro}
       mov al,Color
       stosb       {posledny bod}
       dec bx
       jnz @DalsiRiadok
       add di,dx
       mov al,Color
       mov cx,DeltaX
     rep stosb
@Koniec:   call AkTrebaZapniMys
 
end; { Ramcek }
procedure CakajNaVOI;assembler;
asm
       mov dx,03DAh
@vz1:    in al,dx
       and al,08h
       jnz @vz1
@vz2:    in al,dx
       and al,08h
       jz @vz2
end; { CakajNaVOI }
procedure NacitajMGP(var f:file;var Kam:pointer);
var i:word;
begin
 BlockRead(f,i,2);
 GetMem(Kam,i+2);
 Seek(f,FilePos(f)-2);
 BlockRead(f,Kam^,i+2);
end;
 
procedure AsmVypis(pSeg,pOfs:word;PolePisma:TPP);
var s2:string;
begin
 Move(Mem[pSeg:pOfs+7],s2,255);
 Vypis(MemW[pSeg:pOfs+1],MemW[pSeg:pOfs+3],PolePisma^[Mem[pSeg:pOfs+5]],s2,Mem[pSeg:pOfs+6]);
end;
procedure AsmVypisPO(pSeg,pOfs:word;PolePisma:TPP);
var s2:string;
begin
 Move(Mem[pSeg:pOfs+7],s2,255);
 VypisP(MemW[pSeg:pOfs+1],MemW[pSeg:pOfs+3],PolePisma^[Mem[pSeg:pOfs+5]],s2,Mem[pSeg:pOfs+6]);
end;
procedure AsmTlacidlo3D(pSeg,pOfs:word;PolePisma:TPP);
var s2:string;
begin
 Move(Mem[pSeg:pOfs+13],s2,255);
 Tlacidlo3D(MemW[pSeg:pOfs+1],MemW[pSeg:pOfs+3],MemW[pSeg:pOfs+5],MemW[pSeg:pOfs+7],
 PolePisma^[Mem[pSeg:pOfs+8]],s2,Mem[pSeg:pOfs+10],Mem[pSeg:pOfs+11],boolean(Mem[pSeg:pOfs+12]));
end;
 
procedure VykresliMGP(p1,PoleBMP,PolePisma:pointer);assembler;
var Pozicia,StaSI:word;
  Prikaz:byte;
asm
       cmp JeMysM,False
       je @Nevypni
       mov ax,2
       int 33h
@Nevypni:  mov Pozicia,0
@While:   mov es,word ptr ss:p1+2
       mov bx,word ptr ss:p1   {BX - zaciatok struktury MGP}
       mov si,bx         {SI - ukazatel pozicie}
       add si,2
       add si,Pozicia
{While je tu}mov ax,Pozicia
       mov StaSI,si
       cmp ax,word [es:bx]
       jae @Koniec
       xor ah,ah
       mov al,[es:si]
       mov Prikaz,al
       cmp al,1
       jne @Case2
 
{case 1}   mov al,byte[es:si+7]
       mov Color,al
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       push word[es:si+5]
       call CiaraVodorovna
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case2:   cmp al,2
       jne @Case3
       mov al,byte[es:si+7]
       mov Color,al
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       push word[es:si+5]
       call CiaraZvisla
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case3: (*  cmp al,3
       jne @Case4
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       call NastavPaletu
       jmp @ZvysujOfs
                *)
@Case4:   cmp al,4
       jne @Case5
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       mov al,byte[es:si+5]
       push ax
       call PolozBod
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case5:   cmp al,5
       jne @Case6
       mov al,byte[es:si+9]
       mov Color,al
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       push word[es:si+5]
       push word[es:si+7]
       call VyplnPlochu
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case6:   cmp al,6
       jne @Case7
       mov al,byte[es:si+10]
       mov Color,al
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       push word[es:si+5]
       push word[es:si+7]
       mov al,byte[es:si+9]
       push ax
       call Ramcek
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case7:   cmp al,7
       jne @Case8
       push es
       push si
       push word ptr PolePisma+2
       push word ptr PolePisma
       call AsmVypis
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case8:   cmp al,8
       jne @Case9
       push es
       push si
       push word ptr PolePisma+2
       push word ptr PolePisma
       call AsmVypisPO
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case9:   cmp al,9
       jne @Case10
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       mov al,byte[es:si+5]
       xor ah,ah
       shl ax,2
       mov di,word ptr PoleBMP
       add di,ax
       push word [di+2]
       push word [di]
       call PrilepBMP
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case10:   cmp al,10
       jne @Case11
       mov al,byte[es:si+9]
       mov Color,al
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       push word[es:si+5]
       push word[es:si+7]
       call Obdlznik
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case11:   cmp al,11
       jne @Case12
       push es
       push si
       push word ptr PolePisma+2
       push word ptr PolePisma
       call AsmTlacidlo3D
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case12:   cmp al,12
       jne @Case13
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       mov al,byte[es:si+5]
       xor ah,ah
       shl ax,2
       mov di,word ptr PoleBMP
       add di,ax
       push word [di+2]
       push word [di]
       call PrilepBMPPO
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case13:   cmp al,13
       jne @Case14
       push word[es:si+1]
       push word[es:si+3]
       push word[es:si+5]
       push word[es:si+7]
       mov al,byte[es:si+9]
       mov Color,al
       call Ciara
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case14:   cmp al,14
       jne @Case15
       inc si
       push es
       push si
       dec si
       push word[es:si+17]
       mov al,byte[es:si+19]
       xor ah,ah
       push ax
       call Bezier3
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case15:   cmp al,15
       jne @Case16
       call ZmazObrazovku
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case16:   cmp al,16
       jne @Case17
       xor ah,ah
       mov al,byte[es:si+1]
       push ax
       mov al,byte[es:si+2]
       push ax
       mov al,byte[es:si+3]
       push ax
       mov al,byte[es:si+4]
       push ax
       call NastavFarbu
       jmp @ZvysujOfs
 
@Case17:
 
@ZvysujOfs: lea di,DlzElem
       xor ah,ah
       mov al,Prikaz
       dec al
       add di,ax
       mov al,byte[di]
       mov si,StaSI
       mov es,word ptr ss:p1+2
       cmp al,0
       jne @KludneZvys
 
{cas7}    cmp Prikaz,7{Vypis}
       jne @Cas8
       mov al,byte[es:si+7]
       add al,8
       add Pozicia,ax
       jmp @While
 
@Cas8:    cmp Prikaz,8{VypisPO}
       jne @Cas11
       mov al,byte[es:si+7]
       add al,8
       add Pozicia,ax
       jmp @While
 
@Cas11:   cmp Prikaz,11{Tlacidlo3D}
       jne @CasEnd
       mov al,byte[es:si+13]
       add al,14
       add Pozicia,ax
       jmp @While
 
@CasEnd:   jmp @Koniec
@KludneZvys: add Pozicia,ax
       jmp @While
@Koniec:   cmp JeMysM,False
       je @Nezapni
       mov ax,1
       int 33h
@Nezapni:
end;
 
Function CitajZnak:char;assembler;
asm
       mov ah,10h
       int 16h
end;
Function JeZnak:boolean;assembler;
asm
       mov ah,11h
       int 16h
       mov al,1
       jnz @Koniec
       xor al,al
@Koniec:
end;
Procedure Presun(Zdroj,Ciel:pointer;Pocet:word);assembler;
asm
       push ds
       lds si,[Zdroj]    {klasicky cez MOVS -B a -W}
       les di,[Ciel]
       mov cx,Pocet
       jcxz @Koniec
       shr cx,1
       jnc @Parny
       movsb
@Parny: rep movsw
@koniec:   pop ds
end;
Procedure Vypln(Ciel:pointer;Pocet:word;Hodnota:byte);assembler;
asm
       les di,[Ciel]
       mov al,Hodnota
       mov ah,al
       mov cx,Pocet
       jcxz @Koniec
       shr cx,1
       jnc @Parny
       stosb
@Parny: rep stosw
@Koniec:
end;
procedure Kruznica(sx,sy,r:integer;Col:byte);assembler;
var x,y,pred,Farba:integer; {suradnice, predikcia}
  sxpx,sxmx,sypy,symy,sxpy,sxmy,sypx,symx:integer; {sx plus x, ...}
asm
       mov ah,0
       mov al,Col
       mov Farba,ax
       mov x,0       { x:=0 }
       mov ax,r
       mov y,ax       { y:=r }
       add ax,ax
       mov pred,0
       sub pred,ax
       add pred,3      { pred:=3-2*r }
{ ----- pomocne vypocty ----- }
@Znova:   mov ax,sx
       add ax,x
       mov sxpx,ax
       mov bx,sx
       sub bx,x
       mov sxmx,bx
       mov cx,sy
       add cx,y
       mov sypy,cx
       mov dx,sy
       sub dx,y
       mov symy,dx
       mov ax,sx
       add ax,y
       mov sxpy,ax
       mov bx,sx
       sub bx,y
       mov sxmy,bx
       mov cx,sy
       add cx,x
       mov sypx,cx
       mov dx,sy
       sub dx,x
       mov symx,dx
{ ----- kreslenie bodov ----- }
       push sxpx
       push sypy
       push Farba
       call PolozBod
       push sxpx
       push symy
       push Farba
       call PolozBod
       push sxmx
       push sypy
       push Farba
       call PolozBod
       push sxmx
       push symy
       push Farba
       call PolozBod
       push sxpy
       push symx
       push Farba
       call PolozBod
       push sxpy
       push sypx
       push Farba
       call PolozBod
       push sxmy
       push sypx
       push Farba
       call PolozBod
       push sxmy
       push symx
       push Farba
       call PolozBod
{ ----- vypocitanie nasl. suradnic ----- }
       mov ax,x       { Pred:=Pred+4*x - vzdy}
       shl ax,2
       add Pred,ax
 
       cmp Pred,0
       jge @Vacsie
       add Pred,6      { Pred:=Pred+6 pre Pred<0 }
       jmp @Dalej1
 
@Vacsie:   mov ax,y
       shl ax,2
       sub Pred,ax     { Pred:=Pred-4*y+10 pre Pred>0 }
       add Pred,10
       dec y        { a zniz ypsilon }
 
@Dalej1:   inc x
       mov ax,x
       cmp ax,y
       jle @Znova
end;
procedure KopirujObrazovku(VSeg1,VSeg2:word);assembler;
asm
       cld
       push ds
       mov ds,VSeg1
       mov es,VSeg2
       mov si,0
       mov di,0
       mov cx,32000
     rep movsw
       pop ds
end; { KopirujObrazovku }
BEGIN
 asm
       mov OknoXMin,0
       mov OknoXMax,319
       mov OknoYMin,0
       mov OknoYMax,199
       mov VSeg,0A000h
       mov Color,0
       mov VypinajMys,False
 end;
 JeMysM:=IOMM;
END.