Program pre dekodovanie a zobrazenie teletextu cez SAA5281 s komunikaciou cez I2C

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Pridaňa

Program: Teletext.pas
Subor exe: Teletext.exe
Mušiš mac: I2c_com.pasKodovani.pasSpec.pasTxtvga.pasVgaprog.pasTxtcz.vga

Program pre dekodovanie a zobrazenie teletextu cez SAA5281 s komunikaciou cez I2C.
{ SPEC.PAS                              }
{                                  }
{ Datum:14.12.2017               http://www.trsek.com }
 
unit spec;
interface
uses crt;
procedure cursor(prepinac:byte);
function extkey:byte;
implementation
 
procedure cursor(prepinac:byte); {1 - cursor on, 0 - cursor off}
var zac,kon:byte;
 begin
  if prepinac=0 then
  begin
   zac:=$20;
   kon:=0
  end
  else
  begin
   zac:=$1e;
   kon:=$1f;
  end;
  asm
  mov ah,01
  mov ch,zac
  mov cl,kon
  int 10H
  end;
 end;
 
function extkey:byte;
{0 - nic, 1 - doleva, 2 - doprava, 3 - nahoru, 4 - dolu,
5 - PgUp, 6 - PgDn, 27 - escape}
var r1,r2:byte;
begin
if keypressed then
 begin
 r1:=ord(readkey);
 if r1=0 then
  begin
  r2:=ord(readkey);
  case r2 of
   75: extkey:=1;
   77: extkey:=2;
   72: extkey:=3;
   80: extkey:=4;
   73: extkey:=5;
   81: extkey:=6;
   else extkey:=0;
  end;
  end
 else if r1=27 then extkey:=27 else extkey:=0;
 end
 else extkey:=0;
end;
 
begin
end.