Bludište naprogramované v pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
bludiste.pngAutor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Bludiste.pas
Súbor exe: Bludiste.exe

Je to jednoduchá textovka. Cílem je vymotat se z bludiště po sebrání dvou klíčů. Můžete si zahrát i dvojhru (mám ale dojem že dvojhra trochu zlobí).
{ BLUDISTE.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ Je to jednoducha textovka. Cilem je vymotat se z bludiste     }
{ po sebrani dvou klicu. Muzete si zahrat i dvojhru.        }
{ Mam ale dojem ze dvojhra trochu zlobi.              }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program BludisteMaze;
uses Crt,Dos;
type
 tsize=(small,large);
 tpl =1..2;
 
const
 {Nataveni textoveho modu}
 male =3+256;
 velke=3;
 
 {Neco pro klavesnici}
 keyboardintr = 9;
 keyboardport = $60;
 
 {Rozmery}
 smallX=39;
 smallY=39;
 largeX=79;
 largeY=49;
 dvojX =79;
 dvojY =25;
 
 {Klavesy}
 l1:boolean =false;
 l2:boolean =false;
 p1:boolean =false;
 p2:boolean =false;
 u1:boolean =false;
 u2:boolean =false;
 d1:boolean =false;
 d2:boolean =false;
 esc:boolean =false;
 
 {Prednastaveni}
 {nickname   ='Succer';}
 speed     =60;     {Pozor dulezite - nastaveni rychlosti behu hry}
 size:tsize  =small;
 players:tpl  =1;
 konec:boolean =false;
 kol:byte   =3;
 
 {Znaky pouzite ve hre a barvy}
 pl1=1;    {Nuber of char for 1st Player}
 pl2=2;    {         2nd Player}
 plcol=yellow; {Color of players}
 wcol=green;  {Wall color}
 gbg=blue;   {Game BackGround}
 mbg=black;  {Menu BackGround}
 mnt=blue;   {Menu normal text}
 mht=green;  {Menu haileited text}
 
type
 tvysledky=record
       name:string[10];
       cas:longint;
 end;
 
 tsmer=(No,We,Ea,So);
 tmenuh=(sizeh,hallh,playersh,plname1h,plname2h,gameh,kolh,konech,helph);
 tprvky=(nic,wall,roh,out,key);
 tuplocha= array [1..80,1..50] of tprvky;
 tplocha=^tuplocha;
 thrac=object
  x,y,xol,yol:byte;
  name:string[10];
 
  constructor init(xpost,ypost:byte; s:string);
  procedure erase(relx,rely:byte);
  procedure zobraz(relx,rely:byte; pl:byte);
  procedure vlevo;
  procedure vpravo;
  procedure nahoru;
  procedure dolu;
  procedure nickname(s:string);
  procedure pos(xpost,ypost:byte);
  procedure xypos(var xpos,ypos:byte);
  function zname:string;
 end;
 
constructor thrac.init(xpost,ypost:byte; s:string);
begin
 x:=xpost;
 y:=ypost;
 xol:=xpost;
 yol:=ypost;
 name:=s;
end;
 
procedure thrac.erase(relx,rely:byte);
begin
 gotoxy(relx+xol-1,rely+yol-1);
 write(' ');
end;
 
procedure thrac.zobraz(relx,rely:byte; pl:byte);
begin
 thrac.erase(relx,rely);
 gotoxy(relx+x-1,rely+y-1);
 write(chr(pl));
 xol:=x;
 yol:=y;
end;
 
procedure thrac.vlevo;
begin
 x:=x-1;
end;
 
procedure thrac.vpravo;
begin
 x:=x+1;
end;
 
procedure thrac.nahoru;
begin
 y:=y-1;
end;
 
procedure thrac.dolu;
begin
 y:=y+1;
end;
 
procedure thrac.nickname(s:string);
begin
 name:=s;
end;
 
procedure thrac.pos(xpost,ypost:byte);
begin
 x:=xpost;
 y:=ypost;
end;
 
procedure thrac.xypos(var xpos,ypos:byte);
begin
 xpos:=x;
 ypos:=y;
end;
 
function thrac.zname:string;  {Zobraz Jmeno}
begin
 zname:=name;
end;
 
var
 hrac1,hrac2: thrac;
 plocha:tplocha;
 BIOSKeyboardhandler : procedure;
 
{Ovladani klavesnice}
 
{$F+}
procedure Keyboardhandler (Flags, CS, IP, AX, BX, CX, DX,
              SI, DI, DS, ES, BP: word);
interrupt;
var
 key:byte;
 
begin
 key:= port[keyboardport];
 port[$20]:= $20;
 case key of
    75: l1:= true;
  128+75: l1:= false;
    30: l2:= true;
  128+30: l2:= false;
    77: p1:= true;
  128+77: p1:= false;
    32: p2:= true;
  128+32: p2:= false;
    72: u1:= true;
  128+72: u1:= false;
    17: u2:= true;
  128+17: u2:= false;
    80: d1:= true;
  128+80: d1:= false;
    31: d2:= true;
  128+31: d2:= false;
    1: esc:= true;
  128+1: esc:= false;
 end;
end;
{$F-}
 
procedure zvetsitext;
begin
 textmode(velke);
end;
 
procedure zmensitext;
begin
 textmode(male);
end;
 
procedure Nastavklavesnici;
begin
 l1:= false;
 l2:= false;
 p1:= false;
 p2:= false;
 u1:= false;
 u2:= false;
 d1:= false;
 d2:= false;
 esc:=false;
end;
 
procedure kurzorOff; assembler;
asm
  mov ah,01
  mov cl,$20
  mov ch,$20
  int $10
end;
 
procedure kurzorOn; assembler;
asm
 mov ah,01
 mov cl,07
 mov ch,06
 int $10
end;
 
function getticks:longint;
var
 q:longint absolute 0:$046c;
 
begin
 getticks:=q;
end;
 
procedure inits;
var
 soubor:file;
 jednotka:tvysledky;
 i:byte;
 
begin
 randomize;
 kurzoroff;
 hrac1.init(2,2,'Mentos');
 hrac2.init(2,2,'Ubozacek');
 new(plocha);
 {Zjistit jestli existuje soubor s tabulkou vysledku}
 {pokud ne tak ji vytvori}
 jednotka.name:= 'Mentacek';
 jednotka.cas:=1505454;
 assign(soubor,'hall.dat');
 {$I-}
 reset(soubor,1);
 {$I+}
 if IOresult<>0 then
  begin
   rewrite(soubor,1);
   for i:=1 to 8 do blockwrite(soubor,jednotka,sizeof(jednotka));
  end;
 close(soubor);
end;
 
procedure final;
begin
 kurzoron;
 dispose(plocha);
end;
 
procedure zobrazh;
begin
 textbackground(mbg);
 window(1,1,80,25);
 clrscr;
  textcolor(green);
  gotoxy(20,1);
  write('       ******************    ');
  gotoxy(20,2);
  write('       *    * *    *    ');
  gotoxy(20,3);
  write('**************** ** ***** **** *********');
  gotoxy(20,4);
  write('* *   * ');
  textcolor(yellow);
  write('M  M AA ZZZZ EEEE');
  textcolor(green);
  write('  *  *');
  gotoxy(20,5);
  write('*  * * * ');
  textcolor(yellow);
  write('MM MM A A  ZZ E');
  textcolor(green);
  write('   *** *');
  gotoxy(20,6);
  write('***** *  ');
  textcolor(yellow);
  write('M M M A A ZZ EE');
  textcolor(green);
  write('  *  ****');
  gotoxy(20,7);
  write('  * * * ');
  textcolor(yellow);
  write('M  M AAAA ZZ  E');
  textcolor(green);
  write('   * *  *');
  gotoxy(20,8);
  write('* *  * * ');
  textcolor(yellow);
  write('M  M A A ZZZZ EEEE');
  textcolor(green);
  write('  ** * *');
  gotoxy(20,9);
  write('********* ***** **** **** ***** **** ***');
  gotoxy(20,10);
  write('    *    *     *   *  *');
  gotoxy(20,11);
  write('    ******************************');
  gotoxy(3,15);
  textcolor(mht);
  write('H');
  textcolor(mnt);
  write('all of fame');
  gotoxy(3,17);
  textcolor(mht);
  write('N');
  textcolor(mnt);
  write('unber of players: ');
  textcolor(lightblue);
  write(players);
  if players = 1 then
   begin
    gotoxy(3,19);
    textcolor(mht);
    write('S');
    textcolor(mnt);
    write('ize of maze: ');
    textcolor(lightblue);
    if size = small then write('SMALL')
    else write('LARGE');
    gotoxy(3,21);
    textcolor(mht);
    write('P');
    textcolor(mnt);
    write('layers name: ');
    textcolor(lightblue);
    write(hrac1.zname);
    gotoxy(3,23);
    textcolor(mht);
    write('G');
    textcolor(mnt);
    write('ame');
   end
  else
   begin
    gotoxy(3,19);
    textcolor(mht);
    write('1');
    textcolor(mnt);
    write('st player: ');
    textcolor(lightblue);
    write(hrac1.zname);
    gotoxy(3,21);
    textcolor(mht);
    write('2');
    textcolor(mnt);
    write('nd player: ');
    textcolor(lightblue);
    write(hrac2.zname);
    gotoxy(3,23);
    textcolor(mnt);
    write('N');
    textcolor(mht);
    write('u');
    textcolor(mnt);
    write('mber of games: ');
    textcolor(lightblue);
    write(kol);
    gotoxy(3,25);
    textcolor(mht);
    write('G');
    textcolor(mnt);
    write('ame');
   end;
  textcolor(lightred);
  gotoxy(70,25);
  write('F1=HELP');
end;
 
 
procedure sizep;
begin
 if size=small then size:=large
 else size:=small;
end;
 
procedure halloffame;
var
 hracicka:tvysledky;
 soubor: file;
 i,j,delka:byte;
 
 
 function timehall(xcas:longint):string;
 var
  xh,xm,xs,xse:longint;
 
  function LeadingZero(number : word) : string;
   var
    retezec : string;
  begin
   str(number:0,retezec);
   if Length(retezec) = 1 then retezec := '0' + retezec;
   LeadingZero := retezec;
  end;
 
 begin
  xcas:=xcas*55;
  xh :=xcas div 3600000;
  xcas:=xcas - xh * 3600000;
  xm :=xcas div 60000;
  xcas:=xcas - xm * 60000;
  xs :=xcas div 1000;
  xse :=xcas - xs * 1000;
  xse :=xse div 10;
 
  timehall:=(LeadingZero(xh)+':'+LeadingZero(xm)+':'+
          LeadingZero(xs)+'.'+LeadingZero(xse));
 end;
 
 
begin
 textbackground(mbg);
 clrscr;
 textcolor(yellow);
 writeln;
 writeln('  H  H  AA  L  L        FFFFFFFFF      EEEEEEE');
 writeln('  H  H A A L  L        F          E   ');
 writeln('  H  H A A L  L        F    A      E   ');
 writeln('  HHHHH AAAA L  L        F   A A  M   M E   ');
 writeln('  H  H A  A L  LLLL  FFFFFFF F   A  A MM  MM EEEE  ');
 writeln('  H  H A  A LLLL  OOO F    FFFFFF A  A M M M M E   ');
 writeln('  H  H A  A    O  O F   F   A AAA M M M E   ');
 writeln('            O  O FFF  F   AAA  A M   M E   ');
 writeln('            O  O F   F   A   A M   M E   ');
 writeln('            O  O F   F   A   A M   M EEEEEEE');
 writeln('            OOO F   F               ');
 textcolor(lightred);
 writeln('Nejlepsi hraci VELKYCH her:');
 {Precteni souboru}
 assign(soubor,'hall.dat');
 reset(soubor,1);
 for i:=1 to 4 do
  begin
   blockread(soubor,hracicka,sizeof(hracicka));
   with hracicka do
    begin
     delka:=length(name);
     delka:=10-delka;
     write(name);
     for j:=1 to 15+delka do write(' ');
     writeln(timehall(cas));
    end;
  end;
 writeln;
 writeln('Nejlepsi hraci MALYCH her:');
 {docteni souboru}
 for i:=1 to 4 do
  begin
   blockread(soubor,hracicka,sizeof(hracicka));
   with hracicka do
    begin
     delka:=length(name);
     delka:=10-delka;
     write(name);
     for j:=1 to 15+delka do write(' ');
     writeln(timehall(cas));
    end;
  end;
 close(soubor);
 repeat until keypressed;
 readkey;
end;
 
procedure noplayers;
begin
 if players=1 then players:=2
 else players:=1;
end;
 
procedure plname(var xplayer:thrac);
var
 s:string [20];
 i:byte;
 
begin
 {Vytvoreni okna}
 textbackground(blue);
 textcolor(yellow);
 window(23,12,64,14);
 clrscr;
 gotoxy(2,1);
 write(#201);
 for i:=1 to 38 do write(#205);
 write(#187);
 gotoxy(2,2);
 write(#186);
 gotoxy(41,2);
 write(#186);
 gotoxy(2,3);
 write(#200);
 for i:=1 to 38 do write(#205);
 write(#188);
 textcolor(lightgreen);
 gotoxy(4,2);
 write('Name: ');
 window(32,13,62,13);
 kurzoron;
 readln(s);
 kurzoroff;
 with xplayer do nickname(s);
end;
 
procedure nogames;
var
 i,no:byte;
 s:string[3];
 code:integer;
 
begin
 {Vytvoreni okna}
 textbackground(blue);
 textcolor(yellow);
 window(23,12,64,14);
 clrscr;
 gotoxy(2,1);
 write(#201);
 for i:=1 to 38 do write(#205);
 write(#187);
 gotoxy(2,2);
 write(#186);
 gotoxy(41,2);
 write(#186);
 gotoxy(2,3);
 write(#200);
 for i:=1 to 38 do write(#205);
 write(#188);
 textcolor(lightgreen);
 gotoxy(4,2);
 write('Number of games: ');
 window(43,13,62,13);
 {Zadani hodnoty}
 kurzoron;
 readln(s);
 kurzoroff;
 val(s,no,code);
 if code=0 then kol:=no;
end;
 
procedure help;
var
 i:byte;
begin
 textbackground(blue);
 textcolor(yellow);
 window(23,9,64,17);
 clrscr;
 gotoxy(2,1);
 write(#201);
 for i:=1 to 38 do write(#205);
 write(#187);
 for i:=2 to 8 do
  begin
   gotoxy(2,i);
   write(#186);
   gotoxy(41,i);
   write(#186);
  end;
 gotoxy(2,9);
 write(#200);
 for i:=1 to 38 do write(#205);
 write(#188);
 textcolor(lightgreen);
 window(25,10,62,16);
 writeln('Ovladaci klavesy pro druheho hrace');
 writeln;
 writeln(' Nahoru - w');
 writeln(' Dolu  - s');
 writeln(' Vlevo - a');
 writeln(' Vpravo - d');
 repeat until keypressed;
 readkey;
end;
 
procedure game1;
var
 gkonec,kolokonec:boolean;
 kolo,klic,x,y:byte;
 hh,mm,ss,sse:word;
 starttime,cas:longint;
 
 procedure zobrazS;
 var
  i,j:byte;
 begin
  textbackground(black);
  clrscr;
  textbackground(gbg);
  textcolor(wcol);
  for j:=1 to smallY do
   begin
    gotoxy(19,j+5);
    for i:=1 to smallX do
     case plocha^[i,j] of
      wall: write(#178);
      nic : write(' ');
      out : begin
          textcolor(lightred+blink);
          write('@');
          textcolor(wcol);
         end;
      key : begin
          textcolor(lightred);
          write('!');
          textcolor(wcol);
         end;
     end;
   end;
 end;
 
 procedure zobrazL;
 var
  i,j:byte;
 begin
  textbackground(black);
  clrscr;
  textbackground(gbg);
  textcolor(wcol);
  for j:=1 to largeY do
   begin
    gotoxy(1,j+1);
    for i:=1 to largeX do
     case plocha^[i,j] of
      wall: write(#178);
      nic : write(' ');
      out : begin
          textcolor(lightred+blink);
          write('@');
          textcolor(wcol);
         end;
      key : begin
          textcolor(lightred);
          write('!');
          textcolor(wcol);
         end;
     end;
   end;
 end;
 
 procedure ginit(maxX,maxY:byte);
 var
  i,j:byte;
  xroh,sum:word;
  smer:tsmer;
 
  function rohu (mX,mY:byte):word;
  var
   loop1,loop2:byte;
   temp:word;
  begin
   temp:=0;
   for loop1:=3 to mX-2 do
    for loop2:=3 to mY-2 do
     if plocha^[loop1,loop2]=roh then temp:=temp+1;
   rohu:= temp;
  end;
 
  procedure kudykam(xx,yy:byte; xsmer:tsmer);
  var
   k,num:byte;
   dal:boolean;
 
  begin
   k:=0;
   case xsmer of
    No:repeat
       plocha^[xx,yy-k]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx,yy-k]=wall;
    So:repeat
       plocha^[xx,yy+k]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx,yy+k]=wall;
    We:repeat
       plocha^[xx-k,yy]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx-k,yy]=wall;
    Ea:repeat
       plocha^[xx+k,yy]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx+k,yy]=wall;
   end;
  end;
 
 
 begin
  gkonec:=false;       {Prednastaveni ukonceni proc Game1}
  for i:=1 to 80 do
   for j:=1 to 50 do
    if (odd(i)) and (odd(j)) then plocha^[i,j]:= roh
    else plocha^[i,j]:= nic;
  for i:=1 to maxX do
   begin
    plocha^[i,  1]:=wall;
    plocha^[i,maxY]:=wall;
   end;
  for i:=1 to maxY do
   begin
    plocha^[1,  i]:=wall;
    plocha^[maxX,i]:=wall;
   end;
  {start}
  plocha^[3,3]:=wall;
  case random(2) of
   0: plocha^[3,2]:=wall;
   1: plocha^[2,3]:=wall;
  end;
  {konec}
  plocha^[maxX-1,maxY-1]:=out;
  plocha^[maxX-2,maxY-2]:=wall;
  case random(2) of
   0: plocha^[maxX-2,maxY-1]:=wall;
   1: plocha^[maxX-1,maxY-2]:=wall
  end;
  {Umisteni '!'}
  plocha^[maxX-1,2]:=key;
  plocha^[2,maxY-1]:=key;
 
  repeat
   xroh:= random(rohu(maxX,maxY))+1;
   sum:=0;
   for i:=3 to maxX-2 do
    for j:=3 to maxY-2 do
     begin
      if plocha^[i,j]=roh then
       begin
        inc(sum);
        if sum = xroh then
         begin
          case random(4) of
           0: smer:=We;
           1: smer:=So;
           2: smer:=Ea;
           3: smer:=No;
          end;
          kudykam(i,j,smer);
         end;
       end;
     end;
  until rohu(maxX,maxY) = 0;
 end;
 
 procedure zobrazklic;
 begin
  gotoxy(10,1);
  write('Mas ',klic,' ze 2 klicu');
 end;
 
 procedure zobrazkolo;
 begin
  gotoxy(30,1);
  write('Jsi v ',kolo,'. z 5 kol');
 end;
 
 function ztime(var xstart:longint; var xcas:longint):string;
 var
  xh,xm,xs,xse:longint;
  xtime:longint;
 
  function LeadingZero(number : word) : string;
   var
    retezec : string;
  begin
   str(number:0,retezec);
   if Length(retezec) = 1 then retezec := '0' + retezec;
   LeadingZero := retezec;
  end;
 
 begin
  xcas:=getticks-xstart;
  xtime:=xcas*55;
  xh:=xtime div 3600000;
  xtime:=xtime - xh * 3600000;
  xm:=xtime div 60000;
  xtime:=xtime - xm * 60000;
  xs:=xtime div 1000;
  xse:=xtime - xs * 1000;
  xse:=xse div 10;
 
  ztime:=(LeadingZero(xh)+':'+LeadingZero(xm)+':'+
          LeadingZero(xs)+'.'+LeadingZero(xse));
 end;
 
 procedure zapishall(xcas:longint);
 var
  buf:array[1..8] of tvysledky;
  soubor:file;
  jednotka,jednotka2:tvysledky;
  i:byte;
 
 begin
  jednotka.name:=hrac1.name;
  jednotka.cas :=xcas;
  assign(soubor,'hall.dat');
  reset(soubor,1);
  for i:=1 to 8 do blockread(soubor,buf[i],sizeof(jednotka));
    if size=large then
     begin
      for i:=1 to 4 do
       if buf[i].cas>jednotka.cas then
        begin
         jednotka2:=buf[i];
         buf[i]:=jednotka;
         jednotka:=jednotka2;
        end;
     end
    else
     begin
      for i:=5 to 8 do
       if buf[i].cas>jednotka.cas then
        begin
         jednotka2:=buf[i];
         buf[i]:=jednotka;
         jednotka:=jednotka2;
        end;
     end;
  close(soubor);
  rewrite(soubor);
  for i:=1 to 8 do blockwrite(soubor,buf[i],sizeof(tvysledky));
  close(soubor);
 end;
 
begin
 zmensitext;
 kurzoroff;
 GetIntVec(keyboardintr, @BIOSKeyboardhandler);
 SetIntVec(keyboardintr, addr(keyboardhandler));
 starttime:=getticks;
 kolo:=1;
 if size = small then
  begin
   repeat
    ginit(smallX,smallY);  {Nove nastaveni hraci plochy}
    hrac1.pos(2,2);
    zobrazS;        {Zobrazeni nove plochy}
    textcolor(plcol);
    klic:=0;        {Nastaveni hodnot klic a kolokonec}
    kolokonec:=false;
    zobrazklic;
    zobrazkolo;
    nastavklavesnici;    {Nastaveni hodnot false promennych klaves}
    hrac1.xypos(x,y);
    repeat
     if l1 and (plocha^[x-1,y]<>wall) then hrac1.vlevo;
     hrac1.xypos(x,y);
     if p1 and (plocha^[x+1,y]<>wall) then hrac1.vpravo;
     hrac1.xypos(x,y);
     if u1 and (plocha^[x,y-1]<>wall) then hrac1.nahoru;
     hrac1.xypos(x,y);
     if d1 and (plocha^[x,y+1]<>wall) then hrac1.dolu;
     if esc then
      begin
       gkonec:=true;
       kolokonec:=true;
      end;
     hrac1.xypos(x,y);
     if plocha^[x,y]=key then
      begin
       plocha^[x,y]:=nic;
       inc(klic);
       zobrazklic;
      end;
     gotoxy(60,1);
     write('Time: ',ztime(starttime,cas));
     hrac1.zobraz(19,6,pl1);
     if (plocha^[x,y]=out) and (klic=2) then kolokonec:=true;
     gotoxy(smallX+17,smallY+4);
     textcolor(lightred+blink);
     write('@');
     textcolor(plcol);
     delay(speed);
    until kolokonec;
    inc(kolo);
    if kolo>5 then gkonec:=true;
   until gkonec;
  end
 else
  begin
   repeat
    ginit(largeX,largeY);
    hrac1.pos(2,2);
    zobrazL;
    textcolor(plcol);
    klic:=0;
    kolokonec:=false;
    zobrazklic;
    zobrazkolo;
    nastavklavesnici;   {NAstaveni false pro promenne klavesnice}
    hrac1.xypos(x,y);
    repeat
     if l1 and (plocha^[x-1,y]<>wall) then hrac1.vlevo;
     hrac1.xypos(x,y);
     if p1 and (plocha^[x+1,y]<>wall) then hrac1.vpravo;
     hrac1.xypos(x,y);
     if u1 and (plocha^[x,y-1]<>wall) then hrac1.nahoru;
     hrac1.xypos(x,y);
     if d1 and (plocha^[x,y+1]<>wall) then hrac1.dolu;
     if esc then
      begin
       gkonec:=true;
       kolokonec:=true;
      end;
     hrac1.xypos(x,y);
     if plocha^[x,y]=key then
      begin
       plocha^[x,y]:=nic;
       inc(klic);
       zobrazklic;
      end;
     gotoxy(60,1);
     write('Time: ',ztime(starttime,cas));
     hrac1.zobraz(1,2,pl1);
     if (plocha^[x,y]=out) and (klic=2) then kolokonec:=true;
     gotoxy(largeX-1,largeY);
     textcolor(lightred+blink);
     write('@');
     textcolor(plcol);
     delay(speed);
    until kolokonec;
    inc(kolo);
    if kolo>5 then gkonec:=true;
   until gkonec;
  end;
 SetIntVec(keyboardintr, @BIOSKeyboardhandler);
 if kolo>5 then zapishall(cas);
 zvetsitext;
 kurzoroff;
end;
 
procedure game2;
const
 body1:byte=0;
 body2:byte=0;
 
var
 test,kolokonec,gkonec:boolean;
 x1,y1,x2,y2:byte;
 kolo:byte;
 
 
 procedure ginit;
 var
  i,j:byte;
  xroh,sum:word;
  smer:tsmer;
 
  function rohu (mX,mY:byte):word;
  var
   loop1,loop2:byte;
   temp:word;
  begin
   temp:=0;
   for loop1:=3 to mX-2 do
    for loop2:=3 to mY-2 do
     if plocha^[loop1,loop2]=roh then temp:=temp+1;
   rohu:= temp;
  end;
 
  procedure kudykam(xx,yy:byte; xsmer:tsmer);
  var
   k,num:byte;
   dal:boolean;
 
  begin
   k:=0;
   case xsmer of
    No:repeat
       plocha^[xx,yy-k]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx,yy-k]=wall;
    So:repeat
       plocha^[xx,yy+k]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx,yy+k]=wall;
    We:repeat
       plocha^[xx-k,yy]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx-k,yy]=wall;
    Ea:repeat
       plocha^[xx+k,yy]:=wall;
       inc(k);
      until plocha^[xx+k,yy]=wall;
   end;
  end;
 
 
 begin
  gkonec:=false;       {Prednastaveni ukonceni proc Game1}
  for i:=1 to 80 do
   for j:=1 to 50 do
    if (odd(i)) and (odd(j)) then plocha^[i,j]:= roh
    else plocha^[i,j]:= nic;
  for i:=1 to dvojX do
   begin
    plocha^[i,  1]:=wall;
    plocha^[i,dvojY]:=wall;
   end;
  for i:=1 to dvojY do
   begin
    plocha^[1,  i]:=wall;
    plocha^[dvojX,i]:=wall;
   end;
  {start}
  plocha^[3,3]:=wall;
  case random(2) of
   0: plocha^[3,2]:=wall;
   1: plocha^[2,3]:=wall;
  end;
  {konec}
  plocha^[dvojX-1,dvojY-1]:=out;
  plocha^[dvojX-2,dvojY-2]:=wall;
  case random(2) of
   0: plocha^[dvojX-2,dvojY-1]:=wall;
   1: plocha^[dvojX-1,dvojY-2]:=wall
  end;
 
  repeat
   xroh:= random(rohu(dvojX,dvojY))+1;
   sum:=0;
   for i:=3 to dvojX-2 do
    for j:=3 to dvojY-2 do
     begin
      if plocha^[i,j]=roh then
       begin
        inc(sum);
        if sum = xroh then
         begin
          case random(4) of
           0: smer:=We;
           1: smer:=So;
           2: smer:=Ea;
           3: smer:=No;
          end;
          kudykam(i,j,smer);
         end;
       end;
     end;
  until rohu(dvojX,dvojY) = 0;
 end;
 
 procedure zobrazD;
 var
  i,j:byte;
 begin
  textbackground(black);
  clrscr;
  textbackground(gbg);
  textcolor(wcol);
  for j:=1 to dvojY do
   begin
    gotoxy(1,j+1);
    for i:=1 to dvojX do
     case plocha^[i,j] of
      wall: write(#178);
      nic : write(' ');
      out : begin
          textcolor(lightred+blink);
          write('@');
          textcolor(wcol);
         end;
     end;
   end;
  for j:=2 to dvojY do
   begin
    gotoxy(1,j+25);
    for i:=1 to dvojX do
     case plocha^[i,j] of
      wall: write(#178);
      nic : write(' ');
      out : begin
          textcolor(lightred+blink);
          write('@');
          textcolor(wcol);
         end;
     end;
   end;
 
 end;
 
 procedure zobrazskore;
 begin
  gotoxy(1,1);
  write(hrac1.zname,' : ',body1,' bodu');
  gotoxy(30,1);
  write(hrac2.zname,' : ',body2,' bodu');
 end;
 
 procedure remiza;
 begin
  textbackground(black);
  textcolor(yellow);
  clrscr;
  gotoxy(20,25);
  write('LITUJI ALE CILE JSTE OBA DOSAHLI SOUCANE');
  gotoxy(20,26);
  write('   PROTO SI TO MUSITE ZOPAKNOUT   ');
  delay(1000);
 end;
 
 function vytez:boolean;
 var
  gconst:byte;
 begin
  gconst:=kol mod 2 ;
  if (gconst<body1) or (gconst<body2) then
   begin
    vytez:=true;
    textbackground(black);
    clrscr;
    textcolor(lightblue);
    gotoxy(20,25);
    if body1 > body2 then
     write('Vytezem se stal ',hrac1.zname)
    else
     if body1 < body2 then
      write('Vytezem se stal ',hrac2.zname)
     else
      if kol=kolo then
       write('   !!!  REMIZA  !!!  ')
      else
       vytez:=false;
    delay(2000);
   end
  else
   vytez:=false;
 end;
 
 
 
begin
 zmensitext;
 kurzoroff;
 GetIntVec(keyboardintr, @BIOSKeyboardhandler);
 SetIntVec(keyboardintr, addr(keyboardhandler));
 kolo:=1;
 repeat
  ginit;           {Nove nastaveni hraci plochy}
  hrac1.pos(2,2);
  hrac2.pos(2,2);
  zobrazD;        {Zobrazeni nove plochy}
  textcolor(plcol);
  kolokonec:=false;
  zobrazskore;
  nastavklavesnici;    {Nastaveni hodnot false promennych klaves}
  hrac1.xypos(x1,y1);
  hrac2.xypos(x2,y2);
  repeat
   if l1 and (plocha^[x1-1,y1]<>wall) then hrac1.vlevo;
   hrac1.xypos(x1,y1);
   if p1 and (plocha^[x1+1,y1]<>wall) then hrac1.vpravo;
   hrac1.xypos(x1,y1);
   if u1 and (plocha^[x1,y1-1]<>wall) then hrac1.nahoru;
   hrac1.xypos(x1,y1);
   if d1 and (plocha^[x1,y1+1]<>wall) then hrac1.dolu;
 
   if l2 and (plocha^[x2-1,y2]<>wall) then hrac2.vlevo;
   hrac2.xypos(x2,y2);
   if p2 and (plocha^[x2+1,y2]<>wall) then hrac2.vpravo;
   hrac2.xypos(x2,y2);
   if u2 and (plocha^[x2,y2-1]<>wall) then hrac2.nahoru;
   hrac2.xypos(x2,y2);
   if d2 and (plocha^[x2,y2+1]<>wall) then hrac2.dolu;
 
   if esc then
    begin
     gkonec:=true;
     kolokonec:=true;
    end;
   hrac1.zobraz(1,2 ,pl1);
   hrac2.zobraz(1,26,pl2);
   hrac1.xypos(x1,y1);
   hrac2.xypos(x2,y2);
   if plocha^[x1,y1]=out then
    begin
     kolokonec:=true;
     inc(body1);
     test:=true;
    end;
   if plocha^[x2,y2]=out then
    begin
     kolokonec:=true;
     inc(body2);
    end
   else test:=false;
   textcolor(lightred+blink);
   gotoxy(78,25);
   write('@');
   gotoxy(78,49);
   write('@');
   textcolor(plcol);
   delay(speed-10);
  until kolokonec;
  if test then remiza
  else inc(kolo);
  if vytez then gkonec:=true;
 until gkonec;
 SetIntVec(keyboardintr, @BIOSKeyboardhandler);
 zvetsitext;
 kurzoroff;
end;
 
 
function delejh:tmenuh;
var
 znak:char;
begin
 if players = 1 then
  repeat
   repeat until keypressed;
   znak:=upcase(readkey);
   if ord(znak) = 0 then
    begin
     znak:=readkey;
     if znak = ';' then delejh:= helph;
    end
   else
    case znak of
     'H' : delejh:= hallh;
     'N' : delejh:= playersh;
     'G' : delejh:= gameh;
     'S' : delejh:= sizeh;
     'P' : delejh:= plname1h;
     #27 : delejh:= konech;
    end;
  until znak in ['H','N','G','S','P',';',#27]
 else
  repeat
   repeat until keypressed;
   znak:=upcase(readkey);
   if ord(znak) = 0 then
    begin
     znak:=readkey;
     if znak = ';' then delejh:= helph;
    end
   else
    case znak of
     'H' : delejh:= hallh;
     'N' : delejh:= playersh;
     'G' : delejh:= gameh;
     '1' : delejh:= plname1h;
     '2' : delejh:= plname2h;
     'U' : delejh:= kolh;
     #27 : delejh:= konech;
    end;
  until znak in ['H','N','G','1','2','U',';',#27];
end;
 
 
begin
 inits;
 repeat
  zobrazh;
  case delejh of
   sizeh  : sizep;
   hallh  : halloffame;
   playersh: noplayers;
   plname1h: plname(hrac1);
   plname2h: plname(hrac2);
   gameh  : if players = 1 then game1
        else game2;
   kolh  : nogames;
   helph  : help;
   konech : konec:=true;
  end;
 until konec;
 final;
end.