Prehraje zvuk vo formáte wav na speakery PC

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
speaker.pngAutor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Speaker.pasMouse.pasTextscr.pas
Súbor exe: Speaker.exe
Potrebné: A.wavB.wavMouse.tpuTextscr.tpu

Tento program spouštějte z DOSu (WINxx restartujte do DOSu)! Přehraje všechny soubory, ale hudbu uslyšíte jen u 8bit zvukových souborů bez komprese a musí být nahrány mono. Předem upozorňuji, že na některých SPEAKERECH zvuk asi nepůjde přehrát vůbec. Pokud si nevíte rady s nastavením "OVERSAMPLE", "MUTE" a "FREQUENCE" přečtěte si prosím příslušnou kapitolu v GDM3 (sekce překlady) a nebo je zkoušejte.

mouse.tpu, mouse.pas - použitá jednotka na ovládání myši. textscr.tpu, textscr.pas - jednotky pro ovládání výstupu na obrazovku.

Aby jste měli na čem testovat, tady jsou nějaké soubory:

a.wav - frekvence 8000Hz, 8bit (když pustíte zvuk na této frekvenci, je slyšet nepříjemné pištění - proto nastavte frekvenci na 32000Hz a oversample na 8 a mute vyzkoušejte mute 2,3,4 uslyšíte, co bude asi nejlepší.

b.wav - tady je druhý soubor tentokrát na 16000Hz (typ: frekvenci nastav na 16000, mute na 2 a oversample na 1) Pokud si budete chtít vytvořit nějaký vlastní soubory: Spusťte "Záznam zvuku" (od Microsoftu) a nějaký WAV uložte s libovolnou frekvencí, musíte, ale nastavit formát:PCM, 8bit mono.
{ TEXTSCR.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ Unit pre pracu s obrazovkou v textovom mode.           }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
unit TextScr;
interface
uses Crt;
const
 page0= $0000;
 page1= $1000;
 page2= $2000;
 page3= $3000;
 
 page_size=$FA0;
 
 
var
 ActivePage:byte;
 VideoSeg:word;
 
procedure SetCursor(h,d:byte); {Cisla v intervalu 0..7}
procedure CursorOn;
procedure CursorOff;
procedure GetChar(var character:char; var attr:byte);
procedure SetActivePage(number:byte);
procedure WriteXY(x,y:byte; s:string);
procedure HWriteXY(x,y,z,c:byte; s:string);
procedure NormalWin(x1,y1,x2,y2:byte);
procedure ErrorMes(s:string);
 
{Prvni vraci znak a potom atribut}
 
function GetKey:word;
function GetTextMode:byte; {Vraci cislo textoveho modu}
function GetActivePage:byte;
 
 
implementation
 
 
procedure SetCursor; assembler;
asm
    mov    ah, 01b
    mov    cl, d
    mov    ch, h
    int    10h
end;
 
procedure CursorOn; assembler;
asm
    mov    ah, 01h
    mov    cl, 07h
    mov    ch, 06h
    int    10h
end;
 
procedure CursorOff; assembler;
asm
    mov    ah, 01h
    mov    cl, 20h
    mov    ch, 20h
    int    10h
end;
 
procedure GetChar(var character:char; var attr:Byte);
var l,h:byte;
begin
 asm
    mov   bh, 0h
    mov   ah, 8h
    int   $10
    mov   l, al
    mov   h, ah
 end;
 character:=chr(l);
 attr:=h;
end;
 
function GetTextMode;
var b:byte absolute 0:$0449;
begin
 GetTextMode:=b;
end;
 
procedure SetActivePage;
begin
 asm
    mov   ah, 05h
    mov   al, number
    int   10h
 end;
 ActivePage:=number;
end;
 
 
function GetActivePage:byte;
begin
  GetActivePage:=ActivePage;
end;
 
function GetKey:word;
var a:word;
begin
 a:=ord(readkey);
 if a=0 then a:=256+ord(readkey);
 getKey:=a;
end;
 
procedure WriteXY;
begin
 gotoxy(x,y);
 write(s);
end;
 
procedure HWriteXY;
var attr:byte;
begin
 gotoxy(x,y);
 attr:=textattr;
 write(s);
 textcolor(c);
 gotoxy(x+z-1,y);
 write(s[z]);
 textattr:=attr;
end;
 
procedure NormalWin;
var
 i,j:byte;
 
begin
 window(x1,y1,x2,y2);
 clrscr;
 gotoxy(2,1);
 write(#201);
 for i:=1 to x2-x1-3 do write(#205);
 write(#187);
 for i:=2 to y2-y1 do
  begin
   gotoxy(2,i);
   write(#186);
   gotoxy(x2-x1,i);
   write(#186);
  end;
 gotoxy(2,y2-y1+1);
 write(#200);
 for i:=1 to x2-x1-3 do write(#205);
 write(#188);
 window(1,1,80,25);
end;
 
procedure ErrorMes;
var
 x,l:byte;
 attr:byte;
begin
 attr:=TextAttr;
 textcolor(yellow);
 textbackground(red);
 l:=length(s);
 if l<28 then l:=28;
 x:=(80-l)div 2 -2;
 NormalWin(x,11,x+l+4,14);
 writeXY(x+2,12,s);
 l:=(l-28)div 2;
 writeXY(x+l+2,13,'Neco stiskni/Press something');
 TextAttr:=attr;
end;
 
begin
  ActivePage:=0;
  if GetTextMode=7 then VideoSeg:=$B000
  else VideoSeg:=$B800;
end.