Prehraje zvuk vo formáte wav na speakery PC

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
speaker.pngAutor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Speaker.pasMouse.pasTextscr.pas
Súbor exe: Speaker.exe
Potrebné: A.wavB.wavMouse.tpuTextscr.tpu

Tento program spouštějte z DOSu (WINxx restartujte do DOSu)! Přehraje všechny soubory, ale hudbu uslyšíte jen u 8bit zvukových souborů bez komprese a musí být nahrány mono. Předem upozorňuji, že na některých SPEAKERECH zvuk asi nepůjde přehrát vůbec. Pokud si nevíte rady s nastavením "OVERSAMPLE", "MUTE" a "FREQUENCE" přečtěte si prosím příslušnou kapitolu v GDM3 (sekce překlady) a nebo je zkoušejte.

mouse.tpu, mouse.pas - použitá jednotka na ovládání myši. textscr.tpu, textscr.pas - jednotky pro ovládání výstupu na obrazovku.

Aby jste měli na čem testovat, tady jsou nějaké soubory:

a.wav - frekvence 8000Hz, 8bit (když pustíte zvuk na této frekvenci, je slyšet nepříjemné pištění - proto nastavte frekvenci na 32000Hz a oversample na 8 a mute vyzkoušejte mute 2,3,4 uslyšíte, co bude asi nejlepší.

b.wav - tady je druhý soubor tentokrát na 16000Hz (typ: frekvenci nastav na 16000, mute na 2 a oversample na 1) Pokud si budete chtít vytvořit nějaký vlastní soubory: Spusťte "Záznam zvuku" (od Microsoftu) a nějaký WAV uložte s libovolnou frekvencí, musíte, ale nastavit formát:PCM, 8bit mono.
{ SPEAKER.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ Tento program spoustejte z DOSu (WINxx restartujte do DOSu)!   }
{ Prehraje vsechny soubory WAV,VOC,RAW soubory, ale hudbu uslysite }
{ jen u 8bit zvukovych souboru bez komprese a musi byt nahrany mono.}
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program PCspeaker;
uses crt,dos,textscr,mouse;
 
const
 max_data =   64000;
 
 base_timer=  1193180;
 
 min_freq =  1;
 max_freq =  128000;
 def_freq =  16000;
 
 min_over =  1;
 max_over =  16;
 def_over =  1;
 
 min_mute =  0;
 max_mute =  6;
 def_mute =  2;
 
 timer_0 =  $40;
 timer_2 =  $42;
 timer_control = $43;
 speaker_port = $61;
 
 freqX=5;
 freqY=10;
 
 overX=5;
 overY=12;
 
 muteX=5;
 muteY=14;
 
 fileX=5;
 fileY=18;
 
 buttonX1=35;
 buttonY1=21;
 buttonX2=44;
 buttonY2=23;
 
 bright=green;
 
 end_prog:boolean =false;
 
type
 Tdata = array[1..max_data] of byte;
 Pdata = ^Tdata;
 Tinfo = record
  filename:string[64];
  file_size:longint;
  frequence:longint;
  mute:byte;
  oversample:byte;
  sample1D:Pdata;
  sample2D:Pdata;
  sample1:word; {delka samplu}
  sample2:word;
 end;
 
 
var
 speed,clock:word;
 safeAttr:byte;
 
 
 o_sample:byte      {promenne pro New8};
 size_sample,l:word;
 end_play:boolean;
 info:Tinfo;
 sample:Pdata;
 changer:boolean;
 
 POld8:pointer;
 Old8:procedure;
 
procedure MakeMenu;
begin
 textbackground(black);
 textcolor(blue);
 NormalWin(1,1,80,25);
 textcolor(yellow);
 writeXY(8,3,'PPP  CC   SS  PPP  EEEE  AA  K K EEEE RRR ');
 writeXY(8,4,'P P C    S   P P E   A A K K  E   R R');
 writeXY(8,5,'PPP  C  ##  SS  PPP  EE  AAAA KK  EE  RRR ');
 writeXY(8,6,'P   C     S P   E   A A K K  E   R R');
 writeXY(8,7,'P   CC   SSS  P   EEEE A A K K EEEE R R  PLAYER v1.00 ');
 textcolor(blue);
 HWriteXY(freqX,freqY,1,bright,'Frequence:');
 HWriteXY(overX,overY,1,bright,'Oversample:');
 HWriteXY(muteX,muteY,1,bright,'Mute:');
 HWriteXY(fileX,fileY,2,bright,'File:');
 writeXY(67,24,'ESC=EXIT');
 textbackground(cyan);
 NormalWin(buttonX1,buttonY1,buttonX2,buttonY2);
end;
 
 
procedure Init;
 procedure MakeWarning;
 begin
  textcolor(yellow);
  textbackground(red);
  NormalWin(1,1,80,25);
  writexy(4, 2,'!!! VAROVANI PROZACATEK !!!');
  writexy(4, 3,'-SPOUSTEJTE PROGRAM Z DOSU (alespon emulovaneho Dosu)!!');
  writexy(4, 4,'-zvuk muze byt velice hlucny');
  writexy(4, 5,'-zvuk muze byt na nekterych PC-Speakerech hrozny/zadny');
  writexy(4, 6,'-program prehrava soubory WAV,VOC,RAW a mozna i jine');
  writexy(4, 7,' ktere jsou bez komprese, 8bit, mono');
  writexy(4, 8,'-A samozrejme program pouzivate na vlastni nebezpeci!');
 
  writexy(4,10,'!!! WARNING AT FIRST !!!');
  writexy(4,11,'-EXECUTE PROGRAM IN DOS (at least emulated Dos)!!');
  writexy(4,12,'-sound can be very loudy');
  writexy(4,13,'-sound can be at some PC-Speakers awful/none');
  writexy(4,14,'-you can play WAV,VOC,RAW files and maybe something else');
  writexy(4,15,' but they have to be without compress, 8bit, mono');
  writexy(4,16,'-you use this program on your own risk!');
  writexy(4,23,'Dotazy/Questions: ales.prog@centrum.cz');
  writexy(4,24,'           Neco stiskni/Press something');
  getKey;
 end;
 
var i:byte;
 
begin
 cursorOff;
 safeAttr:=textAttr;
 MakeWarning;
 if not(ExMouse) then
  begin
   ErrorMes('Nenasel jsem mys!/I didn''t foud mouse');
   getKey;
  end
 else CursorEnable;
 MakeMenu;
 {ulozeni zakladni obrazovky}
 move(mem[videoSeg:page0],mem[videoSeg:page1],page_size);
 with info do
  begin
   filename:='';
   file_size:=0;
   frequence:=def_freq;
   mute:=def_mute;
   oversample:=def_over;
   sample1D:=nil;
   sample2D:=nil;
   sample1:=0;
   sample2:=0;
  end;
end;
 
procedure Finish;
begin
 cursorOn;
 if ExMouse then CursorDisable;
 TextAttr:=safeAttr;
 clrscr;
end;
 
 
procedure New8; interrupt;
begin
 port[timer_2]:=sample^[l];
 dec(clock);
 inc(o_sample);
 if clock= 0 then
  begin
   clock:= speed;
   inline($9c);
   Old8;
  end;
 if o_sample>= info.oversample then
  begin
   o_sample:=0;
   inc(l);
   if l> size_sample then
    begin
     l:=1;
     changer:=not(changer);
     if changer then
      begin
       sample:=info.sample1D;
       size_sample:=info.sample1;
      end
     else
      begin
       sample:=info.sample2D;
       size_sample:=info.sample2;
      end;
    end;
   end_play:= (sample^[l]=$FF);
  end;
 port[$20]:=$20;
end;
 
procedure Play;
var
 prev_changer:boolean;
 OurFile:file;
 Timer_value:byte; {prejmenovat na speaker value}
 i:word;
 state,num,hor,ver:word;
 
begin
 {Pripravit na prehravani}
 l:=1;
 speed:=round(info.frequence/18.2);
 clock:=speed;
 changer:=false; {prvni se bude prehravat sample1}
 prev_changer:=true;
 o_sample:=0;
 
 new(info.sample1D);
 new(info.sample2D);
 
 assign(OurFile, info.filename);
 {$I-}
 reset(OurFile,1);
 {$I+}
 If IOresult <> 0 then halt(1);
 blockread(OurFile, info.sample2D^, max_data, info.sample2);
 for i:=1 to info.sample2 do
  info.sample2D^[i]:=info.sample2D^[i] shr info.mute;
 if info.sample2<max_data then info.sample2D^[info.sample2+1]:=$FF;
 sample:=info.sample2D;
 size_sample:=info.sample2;
 delay(1000);
 {inicializace
 nastaveni timeru
 prohozeni New8 a Old8
 }
 {Timer2}
 port[timer_control]:=$90;
 {napojeni na speaker}
 timer_value:=port[speaker_port];
 timer_value:=timer_value or 3;
 port[speaker_port]:=timer_value;
 {Presmerovani Int 8}
 GetIntVec(8,POld8);
 GetIntVec(8,@Old8);
 SetIntVec(8,addr(New8));
 {nastaveni timeru 0}
 port[timer_control]:=$36;
 port[timer_0]:=((base_timer div info.frequence)mod 256);
 port[timer_0]:=((base_timer div info.frequence)div 256);
 repeat
  if keypressed then end_play:= getKey in [27,83,115];
  if ExMouse then
   begin
    RealState(2,state,num,hor,ver);
    if (state<>0)and(hor>=buttonX1)and(hor<=buttonX2)and
      (ver>=buttonY1)and(ver<=buttonY2)then end_play:=true;
   end;
 
  while changer xor prev_changer do
   begin
    if changer then
     begin
      blockread(OurFile, info.sample2D^, max_data, info.sample2);
      for i:= 1 to info.sample2 do
       info.sample2D^[i]:=info.sample2D^[i] shr info.mute;
      if info.sample2<max_data then info.sample2D^[info.sample2+1]:=$FF;
     end
    else
     begin
      blockread(OurFile, info.sample1D^, max_data, info.sample1);
      for i:= 1 to info.sample1 do
       info.sample1D^[i]:=info.sample1D^[i] shr info.mute;
      if info.sample1<max_data then info.sample1D^[info.sample1+1]:=$FF;
     end;
    prev_changer:=changer;
   end;
 until end_play;
 {obnova timeru
 prohozeni New8 za Old8}
 port[timer_control]:=$36;
 port[timer_0]:=lo(65535);
 port[timer_0]:=hi(65535);
 
 SetIntVec(8,POld8);
 
 timer_value:=port[speaker_port];
 timer_value:=timer_value and 252;
 port[speaker_port]:=timer_value;
 
 port[timer_control]:=$B6;
 
 dispose(info.sample1D);
 dispose(info.sample2D);
 close(OurFile);
 {Navraceni do puvodniho stavu}
end;
 
procedure RefreshMenu;
var s:string;
begin
 move(mem[videoSeg:page1],mem[videoSeg:page0],page_size);
 textcolor(lightred);
 textbackground(cyan);
 HWriteXY(buttonX1+3,buttonY1+1,1,blue,'PLAY');
 textcolor(lightred);
 textbackground(black);
 with info do
  begin
   str(frequence,s);
   writeXY(freqX+11,freqY,s +' Hz');
   str(oversample,s);
   writeXY(overX+12,overY,s);
   str(mute,s);
   writeXY(muteX+6,muteY,s);
   writeXY(fileX+6,fileY,filename);
  end;
end;
 
procedure frequence;
var
 s,r:string[6];
 code:integer;
 num:longint;
 
begin
 textcolor(blue);
 normalWin(freqx-2,freqy-1,freqx+20,freqy+1);
 textcolor(green);
 writeXY(freqx,freqy,'Frequence:');
 window(freqx+10,freqy,freqx+18,freqy);
 cursorOn;
 textbackground(cyan);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 readln(s);
 val(s,num,code);
 cursorOff;
 window(1,1,80,25);
 if code<>0 then
  begin
   ErrorMes('Pis pouze cisla!/Write only numbers!');
   getKey;
  end
 else
  if (num<min_freq)or(num>max_freq) then
   begin
    str(min_freq,s);
    str(max_freq,r);
    ErrorMes('Pouze cislo v intervalu/Only number of range <'+s+','+r+'>');
    getKey;
   end
  else info.frequence:=num;
end;
 
procedure oversample;
var
 s,r:string[2];
 code:integer;
 num:byte;
 
begin
 textcolor(blue);
 normalWin(overx-2,overy-1,overx+15,overy+1);
 textcolor(green);
 writeXY(overx,overy,'Oversample:');
 window(overx+11,overy,overx+13,overy);
 cursorOn;
 textbackground(cyan);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 readln(s);
 val(s,num,code);
 cursorOff;
 window(1,1,80,25);
 if code<>0 then
  begin
   ErrorMes('Pis pouze cisla!/Write only numbers!');
   getKey;
  end
 else
  if (num<min_over)or(num>max_over) then
   begin
    str(min_over,s);
    str(max_over,r);
    ErrorMes('Pouze cislo v intervalu/Only number of range <'+s+','+r+'>');
    getKey;
   end
  else info.oversample:=num;
end;
 
procedure mute;
var
 s,r:string[1];
 code:integer;
 num:byte;
 
begin
 textcolor(blue);
 normalWin(mutex-2,mutey-1,mutex+9,mutey+1);
 textcolor(green);
 writeXY(mutex,mutey,'Mute:');
 window(mutex+5,mutey,mutex+7,mutey);
 cursorOn;
 textbackground(cyan);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 readln(s);
 val(s,num,code);
 cursorOff;
 window(1,1,80,25);
 if code<>0 then
  begin
   ErrorMes('Pis pouze cisla!/Write only numbers!');
   getKey;
  end
 else
  if (num<min_mute)or(num>max_mute) then
   begin
    str(min_mute,s);
    str(max_mute,r);
    ErrorMes('Pouze cislo v intervalu/Only number of range <'+s+','+r+'>');
    getKey;
   end
  else info.mute:=num;
end;
 
procedure changeFile;
var
 s:string[64];
 check_file:file;
 result:searchRec;
 i:byte;
 dot:boolean;
 
begin
 dot:=false;
 textcolor(blue);
 normalWin(filex-2,filey-1,filex+72,filey+1);
 textcolor(green);
 writeXY(filex,filey,'File:');
 window(filex+5,filey,filex+70,filey);
 cursorOn;
 textbackground(cyan);
 textcolor(yellow);
 clrscr;
 readln(s);
 for i:=1 to length(s) do dot:=(s[i]='.')or dot;
 if not(dot) then s:=s+'.*';
 cursorOff;
 window(1,1,80,25);
 findfirst(s,anyfile,result);
 if doserror<>0 then
  begin
   ErrorMes('Je mi lito, ale nic jsem nenasel/I''m sorry, but I found nothing');
   getKey;
  end
 else
  begin
   assign(check_file,s);
   {$I-}
   reset(check_file);
   close(check_file);
   {$I+}
   if IOresult<>0 then
    begin
     ErrorMes('Oops!Neco se posralo!/Oops!Something goes wrong!');
     getKey;
    end
   else
    begin
     info.filename:=s;
     info.file_size:=result.size;
    end;
  end;
end;
 
procedure Init_play;
begin
 if info.filename=''then
  begin
   ErrorMes('Nejprve zvol soubor!/First choose file!');
   getKey;
  end
 else
  begin
   textcolor(lightred);
   textbackground(cyan);
   HWriteXY(buttonX1+3,buttonY1+1,1,blue,'STOP');
   Play;
  end;
end;
 
function ActionMenu:byte;
var
 act:byte;
 state,number,hor,ver:word;
begin
 act:=0;
 repeat
  if ExMouse then
   begin
    RealState(2,state,number,hor,ver);
    if state<>0 then
     begin
      {freq}
      if (hor>=freqX)and(hor<freqX+9)and(ver=freqY) then act:=1;
      {over}
      if (hor>=overX)and(hor<overX+10)and(ver=overY) then act:=2;
      {mute}
      if (hor>=muteX)and(hor<muteX+4)and(ver=muteY) then act:=3;
      {ChFile}
      if (hor>=fileX)and(hor<fileX+4)and(ver=fileY) then act:=4;
      {InitPLay}
      if (hor>=buttonX1)and(hor<=buttonX2)and
        (ver>=buttonY1)and(ver<=buttonY2)then act:=5;
     end;
   end;
  if keypressed then
   case getKey of
    70,102: act:=1;
    79,111: act:=2;
    77,109: act:=3;
    73,105: act:=4;
    80,112: act:=5;
    27  : act:=6;
   end;
 until act in [1..6];
 ActionMenu:=act;
end;
 
begin
 {Nejaky sracky s nactenim, prostredi atd.}
 {nastavit info.oversample
      info.frequece}
 Init;
 repeat
  RefreshMenu;
  case ActionMenu of
   1: frequence;
   2: oversample;
   3: mute;
   4: changeFile;
   5: Init_play;
   6: end_prog:=true;
  end;
 until end_prog;
 Finish;
end.