Program na prácu s databázou hráčov NBA

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ján Bečkei
Program: Nba2.pas
Súbor exe: Nba2.exe
Príklady: Hraci.dat

Program na prácu s databázou hráčov NBA. Umožnuje pridávať, mazať, editovať, hľadať podľa mena, alebo zoradiť podľa zadaných kritérií. Všetko v prehľadom menu.
{ NBA2.PAS                 Copyright (c) Ján Beckei }
{                                  }
{ Program na pracu s databazou hracov NBA.             }
{ Umoznuje: pridavat, mazat, editovat, hladat podla mena      }
{      alebo zoradit podla zadanych kriterii          }
{                                  }
{ Author: Ján Bečkei                        }
{ Datum: 24.11.2008              http://www.trsek.com }
 
program DatabazaNBA;
 uses crt;
 type
 
 TNBA=record
  den:byte;
  mesiac:byte;
  rok:string[4];
  meno,kluby,priezvisko:string;
  zapasy,body,doskoky,asistencie:integer;
 end;
 
 TSubor=file of TNBA;
 
 TDatabaza=record
  pocet:integer;
  hrac:array[1..10] of TNBA;
 end;
 
var
 subor:TSubor;
 hraci:TDatabaza;
 volba:char;
 zadaj:array [1..10] of string;
 kl:char;
 t:boolean;
 
 
procedure CitHracov(var player:TNBA);
var x,y:byte;
 begin
 x:=30;
 y:=14;
 with player do
  begin
  gotoxy(x-15,y);write('Meno: ');
  readln(meno);
  gotoxy(x-15,y+1);write('Priezvisko: ');
  readln(priezvisko);
  gotoxy(x-15,y+2);writeln('Datum narodenia: ');
  gotoxy(x-14,y+3);write('den: '); readln(den);
  gotoxy(x-14,y+4);write('mesiac: '); readln(mesiac);
  gotoxy(x-14,y+5);write('rok: '); readln(rok);
  gotoxy(x+10,y);write('Odohrane zapasy: ');
  readln(zapasy);
  gotoxy(x+10,y+1);write('Kluby: ');
  readln(kluby);
  gotoxy(x+10,y+2);write('Body: ');
  readln(body);
  gotoxy(x+10,y+3);write('Doskoky: ');
  readln(doskoky);
  gotoxy(x+10,y+4);write('Asistencie: ');
  readln(asistencie);
  end;{with player}
 end;{CitHracov}
 
procedure PisHracov(player:TNBA);
var x,y:byte;
 begin
 x:=25;
 y:=15;
 with player do
  begin
  gotoxy(x,y);write('Meno: ',meno);
  gotoxy(x,y+1);write('Priezvisko: ',priezvisko);
  gotoxy(x,y+2);write('Datum narodenia: ',den,'.',mesiac,'.',rok);
  gotoxy(x,y+3);write('Odohrane zapasy: ',zapasy);
  gotoxy(x,y+4);write('Kluby: ',kluby);
  gotoxy(x,y+5);write('Body: ',body);
  gotoxy(x,y+6);write('Doskoky: ',doskoky);
  gotoxy(x,y+7);write('Asistencie: ',asistencie);
  end;{with}
 end;{PisHracov}
 
 
procedure UlozDatabazu (var databaza:TDatabaza;var subor :TSubor);
var
 i:integer;
begin
 rewrite (subor);
 for i:=1 to databaza.pocet do
  write (subor,databaza.hrac[i]);
 close (subor);
end;{procedure UlozDatabazu}
 
procedure NacitDatabazu (var databaza:TDatabaza;var subor:TSubor);
var
 i:integer;
begin
 i:=0;
 reset (subor);
 while not eof(subor) do
 begin
  i:=i+1;
  read (subor, databaza.hrac[i]);
 end;
 close (subor);
 databaza.pocet:=i;
end;{procedure NacitDatabazu}
 
procedure init (var databaza:TDatabaza);
begin
 databaza.pocet:=0;
end;
 
procedure menu2;
 var x,y,i:byte;
 begin
  x:=30;
  y:=1;
  clrscr;
 textbackground(black);
 gotoxy(x,y);  write('ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͟');
 gotoxy(x,y+1); write('ş*******MENU*******ş');
 gotoxy(x,y+2); write('ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą');
 gotoxy(x,y+3); write('ş Novy Hrac    ş');
 gotoxy(x,y+4); write('ş Zobraz Hracov  ş');
 gotoxy(x,y+5); write('ş Vyhladavanie   ş');
 gotoxy(x,y+6); write('ş Zrusenie Hraca  ş');
 gotoxy(x,y+7); write('ş Zoradenie Hracov ş');
 gotoxy(x,y+8); write('ş Nacitanie    ş');
 gotoxy(x,y+9); write('ş Ulozenie     ş');
 gotoxy(x,y+10);write('ş Koniec (Esc)   ş');
 gotoxy(x,y+11);write('ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ');
 for i:=1 to 80 do
  begin gotoxy(i,y+12);
     write('-');
 end;
end;
 
procedure ZobrazKartu (databaza:TDatabaza; cisloKarty:integer;var klavesa:char );
begin
menu2;
 textcolor (white);
 with databaza do
 begin
  gotoxy(25,14);write ('Zaznam o ',cisloKarty:2,'. hracovi z celkom ',pocet:2);
  PisHracov (hrac[cisloKarty]);
 end;{with databaze}
 klavesa:=readkey;
 if (ord(klavesa)=0) then
  klavesa:=chr(128+ord(readkey));
end;{procedure ZobrazKartu}
 
 
procedure ZobrazDatabazu (var databaza:TDatabaza);
var
 ukazovatko:integer;
 klav:char;
begin
 ukazovatko:=1;
 with databaza do
 begin
  while (ukazovatko>=1) and (ukazovatko<=pocet) do
  begin
   ZobrazKartu (databaza,ukazovatko,klav);
   case ord(klav) of
    200, 201, 203:ukazovatko:=ukazovatko-1;
    205, 208, 209:ukazovatko:=ukazovatko+1;
   end;
   clrscr;
  end;{while}
 end;{with databaze}
end;{Procedura ZobrazDatabazu}
 
 
procedure MazanieHracov (var databaza:TDatabaza);
var
 x,y:byte;
 meno:string;
 i,j :integer;
begin
 x:=25;
 y:=14;
 gotoxy(x,y);write ('Ktoreho hraca chces odstranit?');
 gotoxy(x,y+1);
 readln (meno);
 i:=1;
 with databaza do
  while i<=pocet do
  begin
   if hrac[i].meno=meno then
   begin
    for j:=i to pocet-1 do
  hrac[j]:=hrac[j+1];
  pocet:=pocet-1;
   end{if nasiel}
   else write('nenasiel');
     i:=i+1;
 
 end;{while}
end;{MazanieHracov}
 
procedure PridajHraca (var databaza:TDatabaza);
 begin
 textcolor (white);
 with databaza do
 begin
  pocet:=pocet+1;
  CitHracov(hrac[pocet]);
  end;{databaza}
end;{procedura PridajHraca}
 
procedure Vyhladaj_podla_mena(var databaza:TDatabaza);
 var x,y:byte;
   m:string;
   i: integer;
 
 begin
  x:=15;
  y:=14;
   gotoxy(x,y);write('Vyhladanie podla mena...vstup mena: ');
   readln(m);
  for i:=1 to databaza.pocet{pocet vsetkych prvkou v databaze} do begin
    if (m=databaza.hrac[i].meno) then begin
     PisHracov (databaza.hrac[i]);
     readln;
         end;
     end;
 end;
 
procedure Zorad (var databaza:TDatabaza);
var
 i,j:integer;
 pom:TNBA;
 koniec:boolean;
begin
{Usporiadanie metodou bouble sort}
with databaza do
 repeat
  koniec:=true;
  for i:=1 to pocet-1 do
   for j:=1 to i do
     if hrac[j].meno>hrac[j+1].meno {nespravne poradie}
     then
     begin {vymena prvku}
      pom:=hrac[j];
      hrac[j]:=hrac[j+1];
      hrac[j+1]:=pom;
      koniec:=false;
     end;
 until (koniec);
end;{Zorad}
 
procedure menu_zadaj;
 begin
 zadaj[1]:='Novy Hrac   ';
 zadaj[2]:='Zobraz Hracov  ';
 zadaj[3]:='Vyhladavanie  ';
 zadaj[4]:='Zrusenie Hraca ';
 zadaj[5]:='Zoradenie Hracov ';
 zadaj[6]:='Nacitanie    ';
 zadaj[7]:='Ulozenie    ';
 zadaj[8]:='Koniec (Esc)   ';
 end;
 
 
procedure menu;
 var x,y,i:byte;
 begin
  x:=30;
  y:=1;
  clrscr;
  menu_zadaj;
 textbackground(black);
 gotoxy(x,y);  write('ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ͟');
 gotoxy(x,y+1); write('ş*******MENU*******ş');
 gotoxy(x,y+2); write('ĚÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍą');
 gotoxy(x,y+3); write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+4); write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+5); write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+6); write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+7); write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+8); write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+9); write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+10);write('ş         ş');
 gotoxy(x,y+11);write('ČÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍĽ');
 for i:=1 to 80 do
  begin gotoxy(i,y+12);
     write('-');
 end;
 y:=4;
 x:=32;
 textbackground(black);textcolor(white);
  for i:=1 to 8
  do begin
    gotoxy(x,y);
    write(zadaj[i]);
    y:=y+1;
    end;
 y:=4;i:=1;
  gotoxy(x,y);textbackground(white);textcolor(black);write(zadaj[i]);textbackground(black);textcolor(white);
   repeat
   kl:=readkey;
    case kl of
       #0:
     begin
    kl:=readkey;
    case kl of
       #72:begin case y of 4:begin
                   gotoxy(x,y);textbackground(black);textcolor(white);
                   write(zadaj[i]);y:=y+7;i:=i+7;                   end;
               5,6,7,8,9,10,11:begin
                   gotoxy(x,y);textbackground(black);textcolor(white);
                   write(zadaj[i]);y:=y-1;i:=i-1;
                  end;
         end;end;
       #80:begin case y of 11:begin
                   gotoxy(x,y);textbackground(black);textcolor(white);
                   write(zadaj[i]);y:=y-7;i:=i-7;
                  end;
               10,9,8,7,6,5,4:begin
                   gotoxy(x,y);textbackground(black);textcolor(white);
                   write(zadaj[i]);y:=y+1;i:=i+1;
                   end;
                   end;
                   end;
         end;
       end;
       end;
    gotoxy(x,y);textbackground(white);textcolor(black);write(zadaj[i]);    textbackground(black);textcolor(white);
 
  until (kl=#13) or (kl=#27);
   case kl of
   #13:begin case i of
           1:PridajHraca (hraci);
           2:ZobrazDatabazu (hraci);
           3:Vyhladaj_podla_mena (hraci);
           4:MazanieHracov (hraci);
           5:Zorad (hraci);
           6:NacitDatabazu (hraci, subor);
           7:UlozDatabazu (hraci, subor);
           8:t:=true;
 
      end;end;
      #27:t:=true;
   end;
end;
 
 
(*         Hlavny program                     *)
begin
 init (hraci);
 assign (subor,'hraci.dat');
 t:=false;
 repeat menu;
 until t;
end.