Hra na hľadanie mín v poli, pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
minefield.pngAutor: Juraj Gabcik
Program: Minefield.pas
Súbor exe: Minefield.exe
Potrebné: Egavga.bgiGrafika.tpu

Máte za úlohu hľadať míny v mínovom poli. Pajácom pohybujete šípkami.
{ MINEFIELD.PAS             Copyright (c) Juraj Gabcik }
{                                  }
{ Máte za úlohu hžada míny v mínovom poli.             }
{ Pajácom pohybujete šípkami.                    }
{                                  }
{ Author: Juraj Gabcik                       }
{ Date : 04.12.2006              http://www.trsek.com }
 
program minefield;
uses grafika;
var znak:char;
var x,y,dx,dy,i,a,b,c,m,n:integer;
 
{miny}
procedure mina;
begin
 setcolor(2); filledellipse(300,350,5,3);
 setcolor(4); filledellipse(300,350,4,2);
end;
 
procedure mina2;
begin
 setcolor(2); filledellipse(200,280,5,3);
 setcolor(4); filledellipse(200,280,4,2);
end;
 
procedure mina3;
begin
 setcolor(2); filledellipse(500,220,5,3);
 setcolor(4); filledellipse(500,220,4,2);
end;
 
procedure mina4;
begin
 setcolor(2); filledellipse(220,130,5,3);
 setcolor(4); filledellipse(220,130,4,2);
end;
 
procedure mina5;
begin
 setcolor(2); filledellipse(350,200,5,3);
 setcolor(4); filledellipse(350,200,4,2);
end;
 
procedure bum;
begin
 for i:=1 to 9 do begin
 b:=b+6; setcolor(14); filledcircle(300,350,b); delay(150); end;
 if b>53 then begin delay(200);
 setcolor(0); filledcircle(300,350,70); b:=0; x:=x+60; y:=y-60;
 setcolor(15); filledcircle(x+dx,y+dy,8); mina; end; setcolor(0);
 if (x<350) or (x>370) or (y<280) or (y>300) then filledellipse(300,350,5,3);
end;
 
procedure bum2;
begin
 for i:=1 to 9 do begin
 b:=b+6; setcolor(14); filledcircle(200,280,b); delay(150); end;
 if b>53 then begin delay(200);
 setcolor(0); filledcircle(200,280,70); b:=0; x:=x+65; y:=y-70;
 setcolor(15); filledcircle(x+dx,y+dy,8); mina2; end;
end;
 
procedure bum3;
begin
 for i:=1 to 9 do begin
 b:=b+6; setcolor(14); filledcircle(500,220,b); delay(150); end;
 if b>53 then begin delay(200);
 setcolor(0); filledcircle(500,220,70); b:=0; x:=x-85; y:=y-10;
 setcolor(15); filledcircle(x+dx,y+dy,8); mina3; end;
end;
 
procedure bum4;
begin
 for i:=1 to 9 do begin
 b:=b+6; setcolor(14); filledcircle(220,130,b); delay(150); end;
 if b>53 then begin delay(200);
 setcolor(0); filledcircle(220,140,70); b:=0; x:=x+85; y:=y+70;
 setcolor(15); filledcircle(x+dx,y+dy,8); mina4; end;
end;
 
procedure bum5;
begin
 for i:=1 to 9 do begin
 b:=b+6; setcolor(14); filledcircle(350,200,b); delay(150); end;
 if b>53 then begin delay(200);
 setcolor(0); filledcircle(350,200,70); b:=0; x:=x+85; y:=y+70;
 setcolor(15); filledcircle(x+dx,y+dy,8); mina5; end;
end;
 
procedure zvuk;
begin
 sound(311); delay(150); nosound; delay(50);
 sound(311); delay(150); nosound; delay(50);
 sound(311); delay(150); nosound; delay(50);
 sound(311); delay(150); nosound; delay(50);
 sound(311); delay(150); nosound; delay(50);
end;
 
{tank}
procedure tank;
begin
 setcolor(15);
 filledcircle(x+dx,y+dy,8);
 line(x+dx,y+dy,x+dx,y+dy);
 setcolor(14); rectangle(306,10,332,35);
 setcolor(2); rectangle(96,96,124,124);
 rectangle(505,96,533,124);
 x:=x+dx; y:=y+dy; setcolor(1);
{podmienky}
 if y>49 then line(302,48,336,48); setcolor(0);
 if (y>56) and (y<80) and (x>300) and (x<340) then line(302,48,336,48);
 if (y<56) and (x>300) and (x<340) then line(302,48,336,48);
 
 if (x>285) and (x<315) and (y>335) and (y<365) then begin
 mina; zvuk; bum; end;
 if (x>185) and (x<215) and (y>265) and (y<295) then begin
 mina2; zvuk; bum2; end;
 if (x>485) and (x<515) and (y>205) and (y<235) then begin
 mina3; zvuk; bum3; end;
 if (x>205) and (x<235) and (y>115) and (y<145) then begin
 mina4; zvuk; bum4; end;
 if (x>335) and (x<365) and (y>185) and (y<215) then begin
 mina5; zvuk; bum5; end;
 
 setcolor(0);
 if (x<340) or (x>380) or (y<270) or (y>310) then filledellipse(300,350,5,3);
 if (x<245) or (x>285) or (y<190) or (y>230) then filledellipse(200,280,5,3);
 if (x<395) or (x>435) or (y<190) or (y>230) then filledellipse(500,220,5,3);
 if (x<285) or (x>325) or (y<190) or (y>230) then filledellipse(220,130,5,3);
 if (x<415) or (x>455) or (y<250) or (y>290) then filledellipse(350,200,5,3);
 
 if (x>120) and (x<150) and (y>150) and (y<180) then begin
 mina; mina2; mina3; mina4; mina5; end;
end;
 
{okolie}
procedure okolie;
begin
 setcolor(4);
 filledrectangle(0,10,640,480);
 filledrectangle(0,10,302,49);
 filledrectangle(336,10,640,49);
 setcolor(0);
 filledrectangle(302,10,336,49);
 filledrectangle(50,50,590,430);
 setcolor(14);
 rectangle(306,10,332,35);
 setcolor(2);
 rectangle(96,96,124,124);
 rectangle(505,96,533,124);
 setcolor(1);
 line(302,48,336,48);
 setcolor(14);
 writeln('                   EXIT');
 setcolor(4); filledrectangle(0,0,301,49);
 filledrectangle(337,0,640,49); setcolor(15);
end;
 
procedure okolie2;
begin
 setcolor(4);
 filledrectangle(0,10,640,480);
 filledrectangle(0,10,302,49);
 filledrectangle(336,10,640,49);
 setcolor(0);
 filledrectangle(302,10,336,49);
 filledrectangle(50,50,590,430);
 setcolor(14);
 rectangle(306,10,332,35);
 setcolor(2);
 rectangle(96,96,124,124);
 rectangle(505,96,533,124);
 setcolor(1);
 line(302,48,336,48); setcolor(15);
end;
 
{zmaz}
procedure zmaz(x,y:integer);
begin
 setcolor(0);
 filledcircle(x+dx,y+dy,13);
 line(x+dx,y+dy,x+dx,y+dy);
 setcolor(15);
end;
 
procedure zmaz2(x,y:integer);
begin
 delay(50);
 setcolor(0);
 filledcircle(x,y,2);
 setcolor(15);
end;
 
{koniec}
procedure koniec;
begin
 setcolor(0); filledrectangle(225,194,403,220); setcolor(15);
 printat(230,204,' Press ENTER to exit ',15,0);
 setcolor(4); filledrectangle(0,180,49,480); setcolor(1);
 filledrectangle(225,214,403,220); filledrectangle(225,194,235,220);
 filledrectangle(225,200,403,194); filledrectangle(392,194,403,220);
end;
 
{strela}
procedure strela(m,n:integer);
begin
 filledcircle(x+dx,y+dy,8);
 line(x+dx,y+dy,x+dx+12,y+dy);
 m:=m+10;
 for i:=1 to 10 do begin
 zmaz2(m,n); m:=m+7;
 filledcircle(m,n,2); setcolor(0);
 filledcircle(x+80,y,2); setcolor(15);
 line(x+dx,y+dy,x+dx+12,y+dy);
end;
end;
 
{----------------------çtart------------------------}
begin
 okolie;
 x:=320; y:=240; znak:=#0;
 setcolor(15);
 filledcircle(x+dx,y+dy,8);
 line(x+dx,y+dy,x+dx,y+dy);
repeat
 znak:=readkey;
 dx:=0; dy:=0;
 zmaz(x,y);
 case znak of
  #77 : dx:=5;
  #75 : dx:=-5;
  #80 : dy:=5;
  #72 : dy:=-5;
  #52 : dx:=-8;
  #54 : dx:=8;
  #56 : dy:=-8;
  #50 : dy:=8;
  #13 : okolie2;
  #48 : strela(x,y);
end;
{podmienky}
 if (znak=#72) or (znak=#56) then line(x+dx,y+dy-12,x+dx,y+dy);
 if (znak=#80) or (znak=#50) then line(x+dx,y+dy+12,x+dx,y+dy);
 if (znak=#77) or (znak=#54) then line(x+dx,y+dy,x+dx+12,y+dy);
 if (znak=#75) or (znak=#52) then line(x+dx,y+dy,x+dx-12,y+dy);
 
 if (znak=#56) or (znak=#50) or (znak=#54) or (znak=#52) then
 sound(262); delay(2); nosound;
 
{tank}
 tank;
 
{podmienky}
 setcolor(0);
 if x>575 then x:=576;
 if x>575 then filledrectangle(560,50,590,430); setcolor(4);
 if x>575 then filledrectangle(591,0,640,480); setcolor(15);
 if x>575 then filledcircle(x+dx,y+dy,8);
 setcolor(0);
 if x<64 then x:=64;
 if x<66 then filledrectangle(50,50,80,430); setcolor(4);
 if x<66 then filledrectangle(0,0,49,480); setcolor(15);
 if x<66 then filledcircle(x+dx,y+dy,8);
 
 setcolor(0);
 if (y<64) and (x<314) then y:=64;
 if (y<64) and (x>325) then y:=64;
 if y<65 then begin
 filledrectangle(302,36,336,47);
 filledrectangle(307,11,331,34); setcolor(4);
 filledrectangle(0,10,301,49);
 filledrectangle(337,10,640,49); setcolor(0);
 filledrectangle(50,50,590,80);
 line(302,49,336,49); setcolor(4);
 filledrectangle(0,10,300,49);
 filledrectangle(338,10,640,49); setcolor(15);
 filledcircle(x+dx,y+dy,8); end;
 setcolor(0);
 if y<30 then filledrectangle(302,8,336,49); setcolor(14);
 if y<65 then rectangle(306,10,332,35);
 if y<30 then begin sound(262); delay(100); nosound; koniec; exit; end;
 
 setcolor(0);
 if y>416 then y:=416;
 if y>415 then begin filledrectangle(50,400,590,430);
 setcolor(4); filledrectangle(0,431,640,480); setcolor(15);
 filledcircle(x+dx,y+dy,8); end;
 
 setcolor(0);
 if (x>100) and (x<120) and (y>100) and (y<120) then begin
 filledrectangle(97,97,123,123); filledrectangle(125,97,129,123);
 filledrectangle(96,125,124,129); filledrectangle(96,95,124,91);
 filledrectangle(95,96,91,124); x:=505; tank; setcolor(2);
 rectangle(96,96,124,124); rectangle(505,96,533,124); end;
 
 setcolor(0);
 if (x>510) and (x<530) and (y>100) and (y<120) then begin
 filledrectangle(506,97,532,123); filledrectangle(505,95,533,91);
 filledrectangle(505,125,533,129); filledrectangle(504,97,500,123);
 filledrectangle(534,97,538,123); x:=125; tank; setcolor(2);
 rectangle(96,96,124,124); rectangle(505,96,533,124); end;
until znak=#27;
 koniec;
end.