Vyčíslování aritmetických výrazů, řešení rovnic s jednou neznámou, využití elementárních matematických funkcí, paměť mezivýsledků

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Solver.pas
Súbor exe: Solver.exe

Vyčíslování aritmetických výrazů, řešení rovnic s jednou neznámou, využití elementárních matematických funkcí, paměť mezivýsledků. Je možné nastavit počet desetinných míst a prohledávaný rozsah proměnné při řešení rovnice. Pro řešení rovnic jsou implementovány různé numerické metody, které se liší svojí časovou složitostí. Pro snadnější používání je v menu obsažena nápověda. Program není zcela dokončen a vlastní implementace některých elementárních funkcí není dostatečně přesná. Především při použití vnořených goniometrických funkcí je třeba brát výsledky hodně s rezervou. Program vznikl v rámci přípravy na maturitu. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód.
{ SOLVER.PAS                Copyright (c) Petr Koupy }
{                                  }
{ Interpreter vyrazu a iteracni reseni rovnic.           }
{                                  }
{ Vyčíslování aritmetických výrazů, řešení rovnic s jednou neznámou,}
{ využití elementárních matematických funkcí, paměť mezivýsledků.  }
{ Je možné nastavit počet desetinných míst a prohledávaný rozsah  }
{ proměnné při řešení rovnice. Pro řešení rovnic jsou implementovány}
{ různé numerické metody, které se liší svojí časovou složitostí.  }
{ Pro snadnější používání je v menu obsažena nápověda. Program není }
{ zcela dokončen a vlastní implementace některých elementárních   }
{ funkcí není dostatečně přesná. Především při použití vnořených  }
{ goniometrických funkcí je třeba brát výsledky hodně s rezervou.  }
{ Program vznikl v rámci přípravy na maturitu.           }
{                                  }
{ Datum:01.05.2007               http://www.trsek.com }
 
program solver;
uses crt, math, dos;
const maxzasobnik=50; {maximalni pocet prvku ulozenych v zasobniku}
type zasobnik1=record  {ciselny zasobnik bude datoveho typu zaznam a obsahuje:}
    obsah:array[1..maxzasobnik] of real;  {- jednotlive prvky typu real}
    pozice:word;              {- pozici posledniho prvku}
   end;
   zasobnik2=record  {operatorovy zasobnik bude datoveho typu zaznam a obsahuje:}
    obsah:array[1..maxzasobnik] of integer; {- jednotlive prvky typu integer}
    pozice:word;              {- pozici posledniho prvku}
   end;
var vstup:string; {hlavni program - retezec od uzivatele}
  chyba:integer; {globalni promenna pro chybove hlaseni}
  promenne:array['A'..'Z'] of real; {pole promennych, do kterych bude mozne ukladat mezivypocty}
  pruseciky:array[1..50] of real;
  pocetkorenu:integer;
  preteceni:boolean;
  i:char; {pomocna promenna pro cyklus}
  x:real; {vysledek celeho zpracovani}
  volba:byte; {promenna pro vyber uzivatele}
 
{zacatek - chybove hlaseni}
 
function ChyboveHlaseni(ch:integer):string; {prevadi chybovy kod na srozumitelny textovy retezec}
var retezec:string; {promenna na docasne ulozeni daneho chyboveho hlaseni}
begin
 case ch of
  2: retezec:='Deleni nulou';
  3: retezec:='Chybny parametr';
  4: retezec:='Chybny operator';
  5: retezec:='Chybne cislo';
  6: retezec:='Chybna promenna';
  7: retezec:='Nedefinovano v R'
 end;
 ChyboveHlaseni:=retezec; {prirazeni retezce funkci}
end;
 
procedure Selhani(s:integer); {pri selhani ruzneho druhu se hodnota chyboveho hlaseni priradi promenne}
begin
 chyba:=s; {prirazeni chyboveho hlaseni globalni promenne}
end;
 
{konec - chybove hlaseni}
 
{zacatek - zasobniky}
 
procedure Inicializovat1(var z:zasobnik1); {vymazani zasobniku pred zpracovanim}
begin
 z.pozice:=0; {at je uvnitr cokoliv, pozice posledniho prvku jde na nulu}
end;
 
procedure Inicializovat2(var z:zasobnik2); {vymazani zasobniku pred zpracovanim}
begin
 z.pozice:=0; {at je uvnitr cokoliv, pozice posledniho prvku jde na nulu}
end;
 
procedure Vlozit1(var z:zasobnik1;prvek:real); {vlozeni prvku na posledni misto zasobniku}
begin
 if z.pozice<maxzasobnik then {pokud neni zasobnik plny, muze se vkladat}
  begin
   inc(z.pozice); {zasobnik bude vzapeti o jeden prvek plnejsi}
   z.obsah[z.pozice]:=prvek; {fyzicke vlozeni prvku do zasobniku}
  end;
end;
 
procedure Vlozit2(var z:zasobnik2;prvek:integer); {vlozeni prvku na posledni misto zasobniku}
begin
 if z.pozice<maxzasobnik then {pokud neni zasobnik plny, muze se vkladat}
  begin
   inc(z.pozice); {zasobnik bude vzapeti o jeden prvek plnejsi}
   z.obsah[z.pozice]:=prvek; {fyzicke vlozeni prvku do zasobniku}
  end;
end;
 
function Vyjmout1(var z:zasobnik1):real; {vraci hodnotu posledniho prvku zasobniku a zaroven posledni prvek vyjme}
begin
 if z.pozice>0 then {pokud zasobnik neni prazdny, muze se vyjimat}
  begin
   Vyjmout1:=z.obsah[z.pozice]; {prirazeni hodnoty posledniho prvku funkci}
   dec(z.pozice); {zasobnik se vyjmutim zmensuje o jeden prvek}
  end;
end;
 
function Vyjmout2(var z:zasobnik2):integer; {vraci hodnotu posledniho prvku zasobniku a zaroven posledni prvek vyjme}
begin
 if z.pozice>0 then {pokud zasobnik neni prazdny, muze se vyjimat}
  begin
   Vyjmout2:=z.obsah[z.pozice]; {prirazeni hodnoty posledniho prvku funkci}
   dec(z.pozice); {zasobnik se vyjmutim zmensuje o jeden prvek}
  end;
end;
 
function Nacist1(var z:zasobnik1):real; {vraci hodnotu posledniho prvku zasobniku}
begin
 if z.pozice>0 then {pokud zasobnik neni prazdny, muze se nacitat}
  begin
   Nacist1:=z.obsah[z.pozice]; {prirazeni hodnoty posledniho prvku funkci}
  end;
end;
 
function Nacist2(var z:zasobnik2):integer; {vraci hodnotu posledniho prvku zasobniku}
begin
 if z.pozice>0 then {pokud zasobnik neni prazdny, muze se nacitat}
  begin
   Nacist2:=z.obsah[z.pozice]; {prirazeni hodnoty posledniho prvku funkci}
  end;
end;
 
function Prazdny1(z:zasobnik1):boolean; {zjisteni prazdnosti zasobniku}
begin
 if z.pozice=0 then Prazdny1:=true {prirazeni logicke hodnoty funkci}
 else Prazdny1:=false;
end;
 
function Prazdny2(z:zasobnik2):boolean; {zjisteni prazdnosti zasobniku}
begin
 if z.pozice=0 then Prazdny2:=true {prirazeni logicke hodnoty funkci}
 else Prazdny2:=false;
end;
 
function Plny1(z:zasobnik1):boolean; {zjisteni plnosti zasobniku}
begin
 if z.pozice=maxzasobnik then Plny1:=true {prirazeni logicke hodnoty funkci}
 else Plny1:=false;
end;
 
function Plny2(z:zasobnik2):boolean; {zjisteni plnosti zasobniku}
begin
 if z.pozice=maxzasobnik then Plny2:=true {prirazeni logicke hodnoty funkci}
 else Plny2:=false;
end;
 
{konec - zasobniky}
 
 
{zacatek - zpracovani retezce}
 
procedure OdstranitMezery(var retezec:string); {odstraneni uvodnich mezer ze vstupniho vyrazu}
begin
 while retezec[1]=' ' do retezec:=copy(retezec,2,255); {dokud jsou na zacatku mezery, retezec se sam do sebe kopiruje vzdy od druheho mista az do konce}
end;
 
function VelkeZnaky(var retezec:string):string; {vsechny znaky ve vstupnim retezci prevede na jejich velke varianty}
var opakovani:integer; {promenna pro cyklus rizeny promennou}
begin
 for opakovani:=1 to length(retezec) do retezec[opakovani]:=upcase(retezec[opakovani]); {vsechny znaky postupne prevest na velke varianty}
 VelkeZnaky:=retezec; {prirazeni prevedeneho retezce funkci}
end;
 
function ZacinaPodretezcem(podretezec:string; var retezec:string):boolean; {testuje, jestli retezec zacina podretezcem, a zaroven podretezec vyjme pryc}
begin
 if VelkeZnaky(podretezec)=copy(VelkeZnaky(retezec),1,length(podretezec)) then {pokud se podretezec na zacatku retezce nachazi, tak pokracuje - ke zvetsovani dochazi kvuli vyhodnoceni funkci}
  begin
   retezec:=copy(retezec,length(podretezec)+1,255); {vyjmuti podretezce tim, ze se zbytek retezce sam do sebe zkopiruje od konce podretezce}
   ZacinaPodretezcem:=true; {prirazeni logicke hodnoty funkci}
  end
 else ZacinaPodretezcem:=false; {prirazeni logicke hodnoty funkci}
end;
 
{konec - zpracovani retezce}
 
 
{zacatek - slozitejsi matematicke operace}
 
function Umocneni(a,b:real):real; {spocita a^b}
var opakovani:integer; {pomocna promenna pro cyklus}
  vysledek:real; {promenna na ulozeni mezivysledku postupneho nasobeni zakladem mocniny}
begin
 vysledek:=1; {pojistka, kdyby se exponent rovnal nule}
 if int(b)=b then {pokud je exponent cele cislo, bude jiny postup pri umocnovani}
  begin
   for opakovani:=1 to abs(trunc(b)) do vysledek:=vysledek*a; {pocet nasobeni se rovna absolutni hodnote z exponentu}
   if b<0 then vysledek:=1/vysledek; {pokud byl exponent zaporny, je nutne vratit prevracenou hodnotu vysledku}
  end
 else
  begin
   if a>0 then vysledek:=exp(ln(a)*b) else {pokud je zaklad mocniny kladny, muze se ihned spocitat vysledek}
    begin
     if a<0 then {pokud je zaklad mocniny zaporny, je nutne rozhodnout o 2 vecech:}
      begin {1) jestli je exponent tvaru 1/x --- 2) jestli je prevracena hodnota exponentu licha --- pokud jsou tyto podminky splneni, lze odmocnit zaporne cislo, jinak je vracena chyba}
       if ((abs(round(1/b)-(1/b))<0.00000001) and ((round(1/b) mod 2)<>0)) then vysledek:=-1*exp(ln(abs(a))*b) else begin Selhani(7); exit; end;
      end;
    end;
  end;
 Umocneni:=vysledek; {prirazeni vysledku funkci}
end;
 
{konec - slozitejsi matematicke operace}
 
 
{zacatek - interpretace vyrazu}
 
function Priorita(p:integer):integer; {vraci prioritu pocetni operace - kazda operace je zastoupena dvojcifernym cislem, kde prvni cifra znamena prioritu a druha cifra odlisuje operace stejne priority od sebe}
begin
 Priorita:=p div 10; {prirazeni priority funkci}
end;
 
procedure Operace(var z:zasobnik1;o:integer); {se dvema prvky zasobniku provede operaci}
var a,b:real; {promenne, do kterych se docasne ulozi dva posledni prvky zasobniku}
begin
 a:=Vyjmout1(z); {vyjmuti posledniho prvku ze zasobniku do promenne a}
 b:=Vyjmout1(z); {vyjmuti nove vznikleho posledniho prvku ze zasobniku do promenne b}
 case o of {v zavislosti na operaci se na konec zasobniku vlozi:}
  10: Vlozit1(z,b+a); {soucet}  {to co bylo v zasobniku vice nahore (tedy a), je ve skutecnem vyrazu vice vpravo, takze proto jsou promenne prohozene}
  11: Vlozit1(z,b-a); {rozdil}
  20: Vlozit1(z,b*a); {nasobeni}
  21: if a<>0 then Vlozit1(z,trunc(b) div trunc(a)) else Selhani(2); {celociselne deleni - osetreno deleni nulou - chyba 2 zastavi uplne cele zpracovani, kaskadovite dojde k preruseni vsech urovni algoritmu}
  22: if a<>0 then Vlozit1(z,trunc(b) mod trunc(a)) else Selhani(2); {zbytek po celociselnem deleni}
  23: if a<>0 then Vlozit1(z,b/a) else Selhani(2); {plnohodnotne deleni realnych cisel}
  30: Vlozit1(z,Umocneni(b,a)) {umocneni}
 end;
end;
 
function Vyhodnoceni(retezec:string):real; forward; {telo funkce viz dale, dopredna deklarace funkci kvuli vzajemne rekurzi funkci Zavorky a Vyhodnoceni pres funkci Cislo}
 
function Zavorky(var retezec:string):string; {nalezne v retezci nejvyssi uroven zavorek a jejich obsah vraci jako svoji hodnotu}
var pruchod,pocet:integer; {pruchod bude postupne nabyvat hodnot od jedne do delky retezce, pocet bude vyhodnocovat pocet oteviracich a uzaviracich zavorek}
  podretezec:string; {ponese obsah hledanych zavorek}
begin
 if retezec[1]<>'(' then {jestli testovany retezec vubec nezacina zavorkou, nema cenu dale pokracovat v testu}
  begin
   Zavorky:=''; {funkce v tomto pripade vraci prazdnou promennou}
   exit; {ukonceni funkce}
  end;
 pruchod:=1; {nastaveni pruchodove promenne na zacatek retezce}
 pocet:=0; {vynulovani zavorkove promenne}
 repeat
  begin
   if retezec[pruchod]='(' then inc(pocet); {pokud je nalezena oteviraci zavorka, dojde k navyseni zavorkove promenne}
   if retezec[pruchod]=')' then {pokud je nalezena uzaviraci zavorka, pokracuje se dale}
    begin
     dec(pocet); {snizeni zavorkove promenne}
     if pocet<0 then begin Selhani(1); exit; end; {pokud zavorkova promenna klesne pod nulu, znamena to, ze v retezci bylo vice uzaviracich nez oteviracich zavorek - funkce je ukoncena s chybovym hlasenim}
     if pocet=0 then break; {jakmile pocet zase klesne na nulu, znamena to ze v promenne pruchod je umistena pozice uzaviraci zavorky nejvyssi urovne - cyklus je prerusen}
    end;
   inc(pruchod); {posunuti v retezci o jednu pozici}
  end;
 until pruchod=length(retezec); {v pripade ze se neskonci drive, tak se cyklus opakuje az se projde cely retezec - znamena to vsak, ze se nerovnal pocet oteviracich a uzaviracich zavorek}
 if pocet<>0 then begin Selhani(1); exit; end; {pokud je zavorkova promenna vyssi nez nula, znamena to, ze v retezci bylo vice oteviracich nez uzaviracich zavorek - funkce je ukoncena s chybovym hlasenim}
 podretezec:=copy(retezec,2,pruchod-2); {do podretezce se zkopiruje obsah nalezene zavorky - bez hranicnich zavorek}
 retezec:=copy(retezec,pruchod+1,255); {retezec ze sebe vyjme obsah zavorek vcetne zavorek samotnych}
 if podretezec='' then podretezec:='0'; {pokud je na vstupu nahodou zadano (), tedy prazdna zavorka, neni to povazovano za chybu, ale obsahu zavorky se priradi hodnota nula}
 Zavorky:=podretezec; {zaverecne prirazeni obsahu zavorky funkci}
end;
 
function Promenna(retezec:string):char; {vraci zastupny znak promenne nebo mezeru, pokud se o promennou nejedna - na vstupu teto funkce je retezec, ktery se nachazi pred znakem '=' - tento retezec by mel byt jednoznakovy, pokud neni, bude vracena mezera}
var znak:char; {reprezentace promenne}
begin
 OdstranitMezery(retezec); {odstraneni pripadnych mezer ze zacatku vstupniho retezce}
 znak:=upcase(retezec[1]); {prvni znak ze vstupniho retezce se prevede na svoji velkou variantu}
 if (znak<'A') or (znak>'Z') then {pokud neni ordinalni hodnota daneho znaku ve vymezene hodnote, nebude se jednat o promennou}
  begin
   Promenna:=' '; {prirazeni mezery cele funkci, znamena to negativni reakci na overeni promenne}
   exit; {ukonceni overeni}
  end;
 retezec:=copy(retezec,2,255); {vyjmuti prvniho znaku ze vstupniho retezce}
 OdstranitMezery(retezec); {opet se odstrani mozne mezery}
 if retezec<>'' then {pokud se v overovanem retezci stale neco nachazi, urcite nejde o promennou}
  begin
   Promenna:=' '; {prirazeni mezery cele funkci, znamena to negativni reakci na overeni promenne}
   exit; {ukonceni overeni}
  end;
 Promenna:=znak; {zaverecne prirazeni znaku funkci}
end;
 
function Cislo(var retezec:string):real; {vyjme ze vstupniho retezce neprerusenou sadu cislic a tyto vycisli jako hodnotu, pokud jsou nalezeny zavorky, jejich obsah je rekurzivne zpracovan funkci Vyhodnoceni a nakonec je tedy stejne vraceno cislo}
const nekonecno:real=1E35; {pomocna konstanta pro vypocet tangens}
var hodnota:string; {podretezec, do ktereho se postupne nacitaji cisla od zacatku vstupniho retezce az po libovolny operator}
  obsahzavorky:string; {promenna bude obsahovat obsah zavorky, ktera je nalezena funkci Zavorky}
  testpromenne:string; {bude obsahovat retezec, ktery je treba otestovat, zda se nejedna o promennou}
  opakovani:integer; {pomocna promenna pro cyklus}
  vyslednahodnota:real; {promenna pro vyslednou transformaci podretezce na hodnotu}
  znamenko:integer; {pokud vstupni retezec bude zacinat zapornym znamenkem, tato promenna o tom ponese informaci}
begin
 OdstranitMezery(retezec); {pokud jsou na zacatku vstupniho retezce mezery, dojde k jejich odstraneni}
 znamenko:=1; {defaultne je nastaveno, ze retezec zacina kladne}
 if retezec='' then {pokud v retezci byly jen mezery a retezec je tim padem nyni zcela prazdny, funkce konci selhanim a dale nepokracuje - tento typ selhani nastava i pri uplnem zpracovani retezce a ukoncuje vyhodnocovaci cyklus}
  begin
   Selhani(1); {cislo selhani bude ulozeno do globalni promenne chyba}
   exit; {predcasne ukonceni cele funkce Cislo}
  end;
 if retezec[1]='-' then {v pripade, ze hned prvni prvek vstupniho vyrazu je zaporny operator, dojde pred dalsim zpracovanim k uprave}
  begin
   znamenko:=-1; {ulozi se informace o zapornosti, nakonec se tim bude vysledek nasobit}
   retezec:=copy(retezec,2,255); {retezec se sam do sebe zkopiruje od druheho mista do konce - nyni je zbaven operatoru na zacatku a muze byt dale zpracovan}
  end;
 obsahzavorky:=Zavorky(retezec); {funkce Cislo je pripravena izolovat ze vstupniho retezce pouze ciselnou hodnotu a predpoklada, ze na prvnim nebo druhem miste retezce cisla opravdu jsou - proto se musi prednostne zjistit, jestli retezec nahodou nezacina zavorkovou strukturou - pokud ano, tak se obsah zavorky nejvyssi urovne nacte do teto promenne}
 if obsahzavorky<>'' then {pokud funkce Zavorky vrati nejaky obsah zavorek, je nutne tento obsah zpracovat}
  begin {zde je dobre se zamyslet, jak se navzajem funkce rekurzivne volaji v pripade, ze jsou nalezeny zavorky}
   vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky); {funkce Vyhodnoceni vrati ciselnou hodnotu odpovidajici vyrazu v zavorce - tato hodnota je prirazena vysledku}
   Cislo:=vyslednahodnota*znamenko; {funkci Cislo je prirazen vysledek, ktery se vynasobi znamenkem, coz zaruci spravnou hodnotu}
   exit; {cela funce Cisla je v tuto chvili zastavena, protoze pres toto rozhodovani se dostane pouze tehdy, kdyz se zpracovani nachazi na nejnizsi urovni zavorek - lze tedy normalne nacist cislo}
  end;
 
  {zacatek - zpracovani funkci} {pokud se funkce Cislo postupne rekurzivnim volanim dostane az na nejnizsi uroven zavorek, je mozne ze narazi misto cisel na nejakou funkci se svym parametrem, ktery je v zavorce - v takovem pripade se algoritmus presmeruje do zpracovani dane funkce, opet bude nutne vyhodnotit parametr v zavorce pomoci funkci Zavorka a Vyhodnoceni, ktere se zase mohou rekurzivne volat...}
  {signum}
  if ZacinaPodretezcem('SGN',retezec) then {vyhodnoti zda posloupnost znaku odpovida dane funkci}
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec); {nacteni parametru, ktery je v zavorce}
    if chyba>0 then exit; {pokud funkce Zavorky nahlasi chybu, cela funkce Cislo je prerusena}
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end; {pokud je parametr prazdny, dojde k selhani a cela funkce Cislo je prerusena}
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky); {zjisteni hodnoty parametru}
    {nasledujici cast je pro kazdou funkci charakteristicka}
    if vyslednahodnota>0 then vyslednahodnota:=1;
    if vyslednahodnota<0 then vyslednahodnota:=-1;
    {dale je zase spolecne zpracovani}
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko; {korekce vysledne hodnoty podle znamenka v pameti}
    exit; {ukonceni funkce Cisla}
   end;
 
  {absolutni hodnota}
  if ZacinaPodretezcem('ABS',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    if vyslednahodnota<0 then vyslednahodnota:=-vyslednahodnota;
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {druha mocnina}
  if ZacinaPodretezcem('SQR',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    vyslednahodnota:=sqr(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {druha odmocnina}
  if ZacinaPodretezcem('SQRT',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    if vyslednahodnota<0 then begin Selhani(7); exit; end;
    vyslednahodnota:=sqrt(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {logaritmus naturalis}
  if ZacinaPodretezcem('LN',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    if vyslednahodnota<=0 then begin Selhani(7); exit; end;
    vyslednahodnota:=ln(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {logaritmus o zakladu 10}
  if ZacinaPodretezcem('LOG',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    if vyslednahodnota<=0 then begin Selhani(7); exit; end;
    vyslednahodnota:=ln(vyslednahodnota)/ln(10);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {Ludolfovo cislo}
  if ZacinaPodretezcem('PI',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky<>'' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Pi;
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {Eulerovo cislo}
  if ZacinaPodretezcem('EXP',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky<>'' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=exp(1);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {sinus}
  if ZacinaPodretezcem('SIN',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    vyslednahodnota:=sin(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {cosinus}
  if ZacinaPodretezcem('COS',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    vyslednahodnota:=cos(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {tangens}
  if ZacinaPodretezcem('TAN',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    if cos(vyslednahodnota)=0 then begin Selhani(7); exit; end;
    if abs(cos(vyslednahodnota))<1E-35 then vyslednahodnota:=nekonecno else vyslednahodnota:=sin(vyslednahodnota)/cos(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {arcus sinus}
  if ZacinaPodretezcem('ARCSIN',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    if ((vyslednahodnota<=-1) or (vyslednahodnota>=1)) then begin Selhani(7); exit; end;
    vyslednahodnota:=arcsin(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {arcus cosinus}
  if ZacinaPodretezcem('ARCCOS',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    if ((vyslednahodnota<=-1) or (vyslednahodnota>=1)) then begin Selhani(7); exit; end;
    vyslednahodnota:=arccos(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
 
  {arcus tangens}
  if ZacinaPodretezcem('ARCTAN',retezec) then
   begin
    obsahzavorky:=Zavorky(retezec);
    if chyba>0 then exit;
    if obsahzavorky='' then begin Selhani(3); exit; end;
    vyslednahodnota:=Vyhodnoceni(obsahzavorky);
    vyslednahodnota:=arctan(vyslednahodnota);
    Cislo:=vyslednahodnota*znamenko;
    exit;
   end;
  {konec - zpracovani funkci}
 
 hodnota:=''; {vycisteni promenne, do ktere se budou nacitat cisla}
 for opakovani:=1 to length(retezec) do {od zacatku do konce vstupniho retezce se proveruje, zda jsou dane prvky cisla}
  begin
   if {(retezec[opakovani]>='0') and (retezec[opakovani]<='9')} (retezec[opakovani] in ['0'..'9','.']) then hodnota:=hodnota+retezec[opakovani] {jestli jsou prvky cisla, budou se postupne pridavat do podretezce}
   else break; {jakmile se narazi na prvni prvek, ktery neni cislem, cyklus se zastavi a v promenne opakovani zustane ulozeno misto prvniho neciselneho prvku}
  end;
 retezec:=copy(retezec,opakovani,255); {retezec se sam do sebe zkopiruje od prvniho neciselneho prvku az do konce}
 if hodnota='' then {pokud v celem vstupnim retezci nebylo ani jedno cislo, je treba overit zda se nejedna o promennou - pokud se nejedna ani o promennou, funkce konci selhanim a dale nepokracuje}
  begin
   testpromenne:=copy(retezec,1,1); {prvni znak retezce se izoluje}
   retezec:=copy(retezec,2,255); {retezec se o vyjmuty znak zkrati}
   if Promenna(testpromenne)<>' ' then {pokud test promenne konci pozitivne, je treba danou promennou nacist}
    begin
     Cislo:=promenne[Promenna(testpromenne)]*znamenko; {funkci Cislo je prirazena hodnota dane promenne z pole promennych, samozrejmosti je nasobeni znamenkem}
     exit; {funkci Cislo byla prirazena hodnota, neni tedy nutne dale pokracovat}
    end;
   Selhani(5); {pokud se o promennou nejednalo, kod selhani bude ulozen do globalni promenne chyba}
   exit; {predcasne ukonceni cele funkce Cislo}
  end;
 val(hodnota,vyslednahodnota,opakovani); {vznikly retezec slozeny s cisel (muze zacinat zapornym operatorem) bude nyni preveden na cislo, pokud by doslo k chybe (coz ale kvuli predchozim podminkam nemuze) bylo by misto v retezci, ktere nelze vycislit ulozeno do promenne opakovani}
 Cislo:=vyslednahodnota*znamenko; {zaverecne prirazeni vysledne hodnoty funkci - znamenko hodnotu opravi tak, aby odpovidala puvodnimu vyrazu}
end;
 
function TypOperatoru(var retezec:string):integer; {volanim procedury ZacinaPodretezcem porovnava postupne vsechny definovane operatory se zacatkem vstupniho retezce - pokud nektery nalezne, procedura ZacinaPodretezcem jej ze vstupniho retezce vyjme a umozni, aby funkci Operator bylo prirazeno prislusne identifikacni cislo obsahujici informaci o priorite}
begin
 OdstranitMezery(retezec); {pokud jsou na zacatku vstupniho retezce mezery, dojde k jejich odstraneni}
 {pokud budou nektere opratory slozeny z vice znaku, musi byt umisteny na zacatku seznamu!!!}
 {jakmile se jeden oparator nalezne, prubeh funkce je prerusen}
 if ZacinaPodretezcem('DIV',retezec)=true then begin TypOperatoru:=21; exit; end;
 if ZacinaPodretezcem('MOD',retezec)=true then begin TypOperatoru:=22; exit; end;
 if ZacinaPodretezcem('=',retezec)=true then begin TypOperatoru:=0; exit; end;
 if ZacinaPodretezcem('+',retezec)=true then begin TypOperatoru:=10; exit; end;
 if ZacinaPodretezcem('-',retezec)=true then begin TypOperatoru:=11; exit; end;
 if ZacinaPodretezcem('*',retezec)=true then begin TypOperatoru:=20; exit; end;
 if ZacinaPodretezcem('/',retezec)=true then begin TypOperatoru:=23; exit; end;
 if ZacinaPodretezcem('^',retezec)=true then begin TypOperatoru:=30; exit; end;
 Selhani(4); {pokud neni zadny definovany operator nalezen, funkce konci selhanim}
end;
 
function Vyhodnoceni(retezec:string):real; {pri vyuziti vsech vyse zminenych procedur a funkci urci vyslednou hodnotu vyrazu zadaneho uzivatelem}
var cisla:zasobnik1; {zasobnik pro cisla}
  operatory:zasobnik2; {zasobnik pro operatory}
  c:real; {promenna, do ktere se ze zasobniku pro cisla budou nacitat prvky}
  o:integer; {promenna, do ktere se ze zasobniku pro operatory budou nacitat prvky}
  pozice:integer; {pomocna promenna pro nalezeni pozice znaku '='}
  znak:char; {bude docasne nest identitu pripadne promenne ve vyhodnocovanem retezci}
  cast1,cast2:string; {promenne pro rozsekani retezce na cast pred a po znaku '='}
begin
 {zacatek overeni, zda je zpracovavany vyraz prirazenim do promenne nebo je pozadovan primo vysledek}
 pozice:=pos('=',retezec); {pokus o nalezeni znaku '=' ve vstupnim retezci - jeho pozice je ulozena do promenne}
 if pozice>0 then {pokud obsahuje '=', jde zrejme o prirazeni}
  begin
   cast1:=copy(retezec,1,pozice-1); {do cast1 se ulozi znaky pred '='}
   cast2:=copy(retezec,pozice+1,255); {do cast2 se ulozi znaky za '='}
   znak:=Promenna(cast1); {znaky pred '=' jsou otestovany, zda se nejedna o promennou}
   if znak=' ' then {pokud je test kontroly promenne negativni, je podano chybove hlaseni}
    begin
     chyba:=6; {kod chyby}
     exit; {predcasne ukonceni celeho zpracovani}
    end;
   promenne[znak]:=Vyhodnoceni(cast2); {pokud se overeni povedlo, rekurzivne se vyhodnoti cast za '=' a vysledek se priradi do pole promennych na pozadovane misto}
   Vyhodnoceni:=promenne[znak]; {cela funkce Vyhodnoceni vrati hodnotu prave vypoctene promenne}
   exit; {pokud se jednalo o prirazeni promenne, dalsi vypocet neni potreba, takze proces je prerusen}
  end;
 {konec overeni}
 
 retezec:=retezec+'='; {mechanismus pozaduje aby byl v retezci cely pocet usporadanych dvojic [cislo,operator]}
 Inicializovat1(cisla); {vynulovani prislusneho zasobniku}
 Inicializovat2(operatory); {vynulovani prislusneho zasobniku}
 Selhani(0); {prozatim je vse v poradku}
 while chyba=0 do
  begin
   c:=Cislo(retezec); {ze vstupniho retezce se nacte cislo}
   if chyba<>0 then break; {pokud procedura Cislo nahlasi chybu, cely vyhodnocovaci proces je ukoncen - tato chyba je nahlasena take pri uplnem zpracovani retezce a slouzi jako ukonceni celeho algoritmu}
   o:=TypOperatoru(retezec); {ze vstupniho retezce se nacte operator}
   if chyba<>0 then break;
   Vlozit1(cisla,c); {do ciselneho zasobniku je vlozeno nactene cislo}
   if Prazdny2(operatory)=false then {pokud jiz v operatorovem zasobniku cekaji operatori, musi se nejdriv pred vlozenim noveho zpracovat podle priority}
    begin
     while Priorita(Nacist2(operatory))>=Priorita(o) do {dokud je priorita posledniho operatoru z operatoroveho zasobniku vetsi nebo rovna priorite soucasne nacteneho operatoru ze vstupniho retezce, tak se prednostne provadeji operace s operatori zasobniku}
      begin
       Operace(cisla,Vyjmout2(operatory)); {provede se operace se dvema nejvyssimi cisli v cislovem zasobniku, ktera je definovana operatorem z operatoroveho zasobniku}
       if Prazdny2(operatory)=true then break; {pokud je operatorovy zasobnik zcela vycerpan, cyklus je prerusen}
      end;
    end;
   Vlozit2(operatory,o); {po tom, co se bud provedli vsechny vice prioritni operace nebo byl operatorovy zasobnik vycerpan, lze jiz vlozit soucasne nacteny operator do operatoroveho zasobniku}
  end;
 Vyhodnoceni:=Vyjmout1(cisla); {po probehnuti vsech operaci je v ciselnem uz pouze vysledek celeho vyrazu - lze jej tedy priradit funkci}
 if chyba=1 then Selhani(0); {ukonceni retezce prazdnotou ve skutecnosti neni chyba}
 if chyba>1 then Vyhodnoceni:=0; {pokud je nahlasena jina chyba vysledek je urcite spatne a proto se resetuje}
end;
 
function Vyraz(retezec:string;var hlaseni:integer):real; {pomocna funkce kvuli lepsimu pouziti funkce Vyhodnoceni v programu}
begin
 Vyraz:=Vyhodnoceni(retezec); {prirazeni vysledek celeho procesu funkci}
 hlaseni:=chyba; {kod chyby je ulozen do vystupni promenne}
end;
 
{konec - interpretace vyrazu}
 
{zacatek - reseni rovnice}
 
procedure Bisekce(retezec:string;krok,leva,prava:real);
var stred,delka:real;
  l,r:real;
  hodnota1,hodnota2:real;
  help1,help2:integer;
begin
 l:=leva;
 r:=prava;
 repeat
  delka:=abs(r-l);
  stred:=(l+r)/2;
  repeat
   promenne['X']:=stred;
   hodnota1:=Vyraz(retezec,help1);
   if help1>2 then stred:=stred+krok;
  until help1<2;
  repeat
   promenne['X']:=l;
   hodnota2:=Vyraz(retezec,help2);
   if help2>2 then stred:=l+krok;
  until help2<2;
  if (hodnota1*hodnota2)<0 then r:=stred
  else l:=stred;
 until ((delka<krok) or (abs(hodnota1)<krok));
 pocetkorenu:=pocetkorenu+1;
 if pocetkorenu>50 then begin preteceni:=true; delline; GotoXY(WhereX,WhereY-1); exit; end;
 pruseciky[pocetkorenu]:=stred;
end;
 
procedure RegulaFalsi(retezec:string;krok,leva,prava:real);
var prusecik,delka:real;
  l,r:real;
  hodnota1,hodnota2:real;
  help1,help2:integer;
begin
 l:=leva;
 r:=prava;
 repeat
  delka:=abs(r-l);
  repeat
   promenne['X']:=l;
   hodnota1:=Vyraz(retezec,help1);
   if help1>2 then l:=l+krok;
  until help1<2;
  repeat
   promenne['X']:=r;
   hodnota2:=Vyraz(retezec,help2);
   if help2>2 then r:=r-krok;
  until help2<2;
  if hodnota1-hodnota2<>0 then prusecik:=l-hodnota1*((r-l)/(hodnota2-hodnota1))
  else prusecik:=l-hodnota1*((r-l)/(0.00000001));
  repeat
   promenne['X']:=prusecik;
   hodnota2:=Vyraz(retezec,help2);
   if help2>2 then prusecik:=prusecik+krok;
  until help2<2;
  if (hodnota2*hodnota1)<0 then r:=prusecik
  else l:=prusecik;
 until ((delka<krok) or (abs(hodnota1)<krok));
 pocetkorenu:=pocetkorenu+1;
 if pocetkorenu>50 then begin preteceni:=true; delline; GotoXY(WhereX,WhereY-1); exit; end;
 pruseciky[pocetkorenu]:=prusecik;
end;
 
procedure Newton(retezec:string;krok,leva,prava:real);
var stary,novy:real;
  l,r:real;
  hodnota1,hodnota2:real;
  help1,help2:integer;
begin
 l:=leva;
 r:=prava;
 stary:=(l+r)/2;
 repeat
  repeat
   promenne['X']:=stary-krok;
   hodnota1:=Vyraz(retezec,help1);
   if help1>2 then stary:=stary-krok;
  until help1<2;
  repeat
   promenne['X']:=stary+krok;
   hodnota2:=Vyraz(retezec,help2);
   if help2>2 then stary:=stary+krok;
  until help2<2;
  if hodnota1-hodnota2<>0 then novy:=(stary-krok)-hodnota1*(((stary+krok)-(stary-krok))/(hodnota2-hodnota1))
  else novy:=(stary-krok)-hodnota1*(((stary+krok)-(stary-krok))/(0.00000001));
  stary:=novy;
  repeat
   promenne['X']:=novy;
   hodnota2:=Vyraz(retezec,help2);
   if help2>2 then novy:=novy+krok;
  until help2<2;
 until abs(hodnota2)<krok;
 pocetkorenu:=pocetkorenu+1;
 if pocetkorenu>50 then begin preteceni:=true; delline; GotoXY(WhereX,WhereY-1); exit; end;
 pruseciky[pocetkorenu]:=novy;
end;
 
procedure Jednoducha(retezec:string;krok,leva,prava:real;rezim:byte);
var l,r:real;
  hodnota1,hodnota2:real;
  help1,help2:integer;
  nacitani:string;
  s1,s2,v1,v2,m1,m2,h1,h2:word;
begin
 l:=leva;
 if rezim=1 then r:=leva+krok
 else r:=leva+0.1;
 writeln;
 nacitani:='.';
 textcolor(10);
 gettime(h1,m1,v1,s1);
 repeat
  promenne['X']:=l;
  hodnota1:=Vyraz(retezec,help1);
  promenne['X']:=r;
  hodnota2:=Vyraz(retezec,help2);
  if (((hodnota1*hodnota2)<=0) and (help1<2) and (help2<2)) then
   begin
    if rezim=1 then
     begin
      pocetkorenu:=pocetkorenu+1;
      if pocetkorenu>50 then begin preteceni:=true; delline; GotoXY(WhereX,WhereY-1); exit; end;
      pruseciky[pocetkorenu]:=(l+r)/2;
     end
    else
     begin
      case rezim of
       2: Bisekce(retezec,krok,l,r);
       3: RegulaFalsi(retezec,krok,l,r);
       4: Newton(retezec,krok,l,r)
      end;
      if pocetkorenu>50 then begin exit; end;
     end;
   end;
  gettime(h2,m2,v2,s2);
  if ((nacitani='.') and (((h2*60*60*100+m2*60*100+v2*100+s2)-(h1*60*60*100+m1*60*100+v1*100+s1))=100)) then begin GotoXY(WhereX-9,WhereY); clreol; nacitani:='..'; write('Pocitam ',nacitani); gettime(h1,m1,v1,s1); end;
  if ((nacitani='..') and (((h2*60*60*100+m2*60*100+v2*100+s2)-(h1*60*60*100+m1*60*100+v1*100+s1))=100)) then begin GotoXY(WhereX-10,WhereY); clreol; nacitani:='...'; write('Pocitam ',nacitani); gettime(h1,m1,v1,s1); end;
  if ((nacitani='...') and (((h2*60*60*100+m2*60*100+v2*100+s2)-(h1*60*60*100+m1*60*100+v1*100+s1))=100)) then begin GotoXY(WhereX-11,WhereY); clreol; nacitani:='.'; write('Pocitam ',nacitani); gettime(h1,m1,v1,s1); end;
  l:=r;
  if rezim=1 then r:=r+krok
  else r:=r+0.1;
 until r>=prava;
 delline;
 GotoXY(WhereX,WhereY-1);
end;
 
{konec - reseni rovnice}
 
{zacatek - interface}
 
procedure Kalkulator;
var mista:integer;
  nacteni:string;
  neplatnost:integer;
begin
 mista:=3;
 writeln;
 textcolor(15);
 write('Pocet desetinnych mist vysledku (default=3): ');
 textcolor(11);
 readln(nacteni);
 if nacteni<>'' then val(nacteni,mista,neplatnost);
 if neplatnost>0 then mista:=3;
 repeat
  writeln;
  textcolor(15);
  write('Zadej vyraz: ');
  textcolor(14);
  readln(vstup);
  if vstup='' then break;
  x:=Vyraz(vstup,chyba);
  if chyba=0 then writeln(vstup,'=',x:5:mista)
  else begin textcolor(12); writeln ('Chyba: ',ChyboveHlaseni(chyba)); end;
 until false;
end;
 
procedure Koreny;
var mista:integer;
  nacteni:string;
  neplatnost:integer;
  q:integer;
  kontrola:boolean;
  presnost,levamez,pravamez:real;
begin
 mista:=3;
 writeln;
 textcolor(15);
 write('Pocet desetinnych mist vysledku (default=3): ');
 textcolor(11);
 readln(nacteni);
 if nacteni<>'' then val(nacteni,mista,neplatnost);
 if neplatnost>0 then mista:=3;
 repeat
  writeln;
  pocetkorenu:=0;
  preteceni:=false;
  repeat
   kontrola:=true;
   textcolor(15);
   write('Zadej rovnici: ');
   textcolor(14);
   write('0=');
   readln(vstup);
   promenne['Z']:=1;
   x:=Vyraz(vstup,chyba);
   if ((chyba>=3) and (chyba<=6)) then kontrola:=false;
   for q:=1 to length(vstup) do
    begin
     if vstup[q]='=' then kontrola:=false;
    end;
   if vstup='' then kontrola:=true;
   if kontrola=false then begin textcolor(12); writeln ('Chyba: Spatne zadana rovnice'); writeln; end;
  until kontrola=true;
  if vstup='' then break;
  textcolor(15);
  presnost:=0;
  writeln;
  write('Zadej presnost (default=0.001): ');
  textcolor(11);
  readln(nacteni);
  if nacteni<>'' then val(nacteni,presnost,neplatnost);
  if presnost=0 then neplatnost:=1;
  if neplatnost>0 then presnost:=0.001;
  writeln;
  textcolor(15);
  write('Zadej levou mez (default=-10): ');
  textcolor(11);
  readln(nacteni);
  if nacteni<>'' then val(nacteni,levamez,neplatnost);
  if neplatnost>0 then levamez:=-10;
  repeat
   writeln;
   textcolor(15);
   write('Zadej pravou mez (default=10): ');
   textcolor(11);
   readln(nacteni);
   if nacteni<>'' then val(nacteni,pravamez,neplatnost);
   if neplatnost>0 then pravamez:=10;
   if pravamez<(levamez+presnost) then begin textcolor(12); writeln ('Chyba: Spatne zadane meze'); textcolor(15); end;
  until pravamez>=(levamez+presnost);
  repeat
   begin
    writeln;
    textcolor(15);
    writeln('Jakou numerickou metodu chcete pouzit?');
    writeln('(1) Jednoduche projiti intervalu');
    writeln('(2) Bisekce (puleni intervalu)');
    writeln('(3) Regula falsi (metoda secen)');
    writeln('(4) Newton (metoda tecen)');
    write('Volba: ');
    textcolor(11);
    readln(volba);
   end;
  until ((volba>=1) and (volba<=4));
  case volba of
   1: Jednoducha(vstup,presnost,levamez,pravamez,1);
   2: Jednoducha(vstup,presnost,levamez,pravamez,2);
   3: Jednoducha(vstup,presnost,levamez,pravamez,3);
   4: Jednoducha(vstup,presnost,levamez,pravamez,4)
  end;
  writeln;
  textcolor(15);
  if preteceni=true then writeln('Rovnice ma nekonecne mnoho reseni (nebo vice nez 50)') else
   begin
    if pocetkorenu=0 then writeln('Rovnice nema reseni v R') else
     begin
      textcolor(14);
      for q:=1 to pocetkorenu do writeln('X',q,'=',pruseciky[q]:5:mista);
     end;
   end;
 until false;
end;
 
procedure Napoveda;
begin
 textcolor(10);
 writeln; writeln('-=NAPOVEDA=-');
 writeln; writeln('1) Operatory');
 writeln('+   priklad: a+b   akce: soucet'); writeln('-   priklad: a-b   akce: rozdil');
 writeln('*   priklad: a*b   akce: soucin'); writeln('/   priklad: a/b   akce: podil');
 writeln('div  priklad: a div b akce: celociselne deleni'); writeln('mod  priklad: a mod b akce: zbytek celociselneho deleni cisel');
 writeln('^   priklad: a^b   akce: umocneni'); writeln('=   priklad: a=5   akce: prirazeni hodnoty do promenne');
 writeln; writeln('2) Funkce');
 writeln('- kazda funkce ma v zavorce svuj parametr - napr.: sqrt(2)');
 writeln('sgn   akce: signum'); writeln('abs   akce: absolutni hodnota');
 writeln('sqr   akce: druha mocnina'); writeln('sqrt   akce: druha odmocnina');
 writeln('ln    akce: prirozeny logaritmus'); writeln('log   akce: logaritmus o zakladu 10');
 writeln('sin   akce: sinus, parametr zadavat v radianech'); writeln('cos   akce: cosinus, parametr zadavat v radianech'); writeln('tan   akce: tangens, parametr zadavat v radianech');
 writeln('arcsin  akce: arcus sinus'); writeln('arccos  akce: arcus cosinus'); writeln('arctan  akce: arcus tangens');
 writeln; writeln('3) Konstanty');
 writeln('exp   akce: Eulerovo cislo'); writeln('pi    akce: Ludolfovo cislo');
 writeln; writeln('4) Promenne');
 writeln('- pismena A az Z jsou vyhrazena jako pametove promenne');
 writeln('- zapis prirazeni do promenne: a=vyraz');
 writeln; writeln('5) Syntax');
 writeln('- povolene znaky: promenne, operatory, funkce, cisla, desetinna tecka, zavorky');
 writeln('- funkce musi mit svuj parametr v zavorce');
 writeln('- v rezimu reseni rovnic se za promennou povazuje znak "x"');
 writeln('- prazdny vstup vyrazu nebo rovnice vrati program do hlavni nabidky');
end;
 
{konec - interface}
 
{zacatek - vlastni program}
 
begin
 for i:='A' to 'Z' do promenne[i]:=0; {vynulovani pole promennych}
 clrscr;
 writeln('SOLVER - interpreter vyrazu a iteracni reseni rovnic');
 writeln('Copyright (c) 2007 Petr Koupy');
 repeat
  repeat
   begin
    writeln;
    textcolor(7);
    writeln('Co chcete provest?');
    writeln('(1) Zapnout kalkulator');
    writeln('(2) Nalezt koreny rovnice');
    writeln('(3) Zobrazit pamet');
    writeln('(4) Vynulovat pamet');
    writeln('(5) Zobrazit napovedu');
    writeln('(6) Ukoncit program');
    write('Volba: ');
    textcolor(11);
    readln(volba);
   end;
  until ((volba>=1) and (volba<=6));
  case volba of
   1: Kalkulator;
   2: Koreny;
   3: begin writeln; textcolor(14); for i:='A' to 'Z' do writeln(i,'=',promenne[i]:5:3); textcolor(7); end;
   4: begin for i:='A' to 'Z' do promenne[i]:=0; writeln; textcolor(15); writeln('Pamet vynulovana...'); textcolor(7); end;
   5: Napoveda;
   6: break
  end;
 until false;
end.
 
{konec - vlastni program}