AB-slovo je slovo zlozene vylucne z pismen A a B, napriklad AA, ABB, BBB

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Ján Mojžiš
Program: Ab_slova.pas
Súbor exe: Ab_slova.exe
Potrebné: Slova.txt

AB-slovo je slovo zlozene vylucne z pismen A a B, napriklad AA, ABB, BBB. Napiste program, kt. na uvod precita zo vstupu postupnost roznych AB-slov, oddelenych jednou medzerou. Potom bude v cykle zo vstupu prijmat AB-slovo, na ktore zareaguje jednym z nasledujucich sposobov:
a) ak prijal prazdne slovo, ukonci svoju cinnost,
b) ak prijal slovo, kt. nebolo v uvodnej postupnosti, vypise retazec nepoznam a pokracuje,
c) ak prijal slovo, kt. bolo v uvodnej postupnosti, vypise jeho poradie v tejto postupnosti a pokracuje.

PRIKLAD:
pre uvodnu postupnost AAA, ABAB mame
VSTUP:     VYSTUP:
AAA         nepoznam
ABAB       2
AAAA       1
Pouzitie binarneho stromu s 2 vetvami A a B slova su v subore
{ ==============                               }
{ KSP 15. rocnik  z1043: AB slova          Copyright (c) Jan Mojzis }
{ ==============                               }
{ Zadanie:                                  }
{ AB-slovo je slovo zlozene vylucne z pismen A a B, napriklad AA, ABB, BBB.  }
{ Napiste program, kt. na uvod precita zo vstupu postupnost roznych AB-slov, }
{ oddelenych jednou medzerou. Potom bude v cykle zo vstupu prijmat AB-slovo, na}
{ kt. zareaguje jednym z nasledujucich sposobov:               }
{     a) ak prijal prazdne slovo, ukonci svoju cinnost,          }
{     b) ak prijal slovo, kt. nebolo v uvodnej postupnosti, vypise retazec}
{     nepoznam a pokracuje,                        }
{     c) ak prijal slovo, kt. bolo v uvodnej postupnosti, vypise jeho   }
{     poradie v tejto postupnosti a pokracuje.              }
{ PRIKLAD:                                  }
{     pre uvodnu postupnost AAA, ABAB mame                }
{     VSTUP:            VYSTUP:                }
{     AAA            nepoznam                 }
{     ABAB            2                    }
{     AAAA            1                    }
{ --------------------------------------------------------------------------- }
{ Pouzitie binarneho stromu s 2 vetvami A a B                 }
{ slova su v subore                              }
{                                       }
{ Author: (c) 2007 Jan Mojzis                         }
{ Date : 06.07.2008                   http://www.trsek.com }
 
program ab_slova;
 
   type
    atom=^uzol;    { stromova struktura }
    uzol = record
      A,B : atom;  { 2 vetvy z kazdeho uzla }
      cislo : integer; { 1 cislo }
    end;
 
var f : text;       { text subor na citanie }
  line : string;
  ii : integer;
  GULA : atom;     { instancia stromu }
  poradc : integer;
 
procedure inicializuj(var nejaky : atom);
begin
  new(nejaky);
  nejaky^.A:=NIL;
  nejaky^.B:=NIL;
  nejaky^.cislo:=0;
end;
 
function jeprazdny : boolean;
begin
 jeprazdny:=GULA^.A=NIL;
end;
 
function PreverSlovo(bs : atom; s : string) : boolean;
var i : integer;
  p : atom;
  result: boolean;
begin
  p:=bs;
  result:=true;
  for i := 1 to length(s) do begin
 
  {A} if (s[i] = 'A') or (s[i] = 'a') then begin
              if p^.A = NIL then begin
{           p:=p^.A;  IDE PO VETVACH }
{           if p = NIL then begin } {+ A a B a zisti, ci  }
{           writeln('nepoznam');  } {| tam nieco je, alebo }
              result:=false;       {| nie. }
              break;           {|   }
              end
             else p:=p^.A;
                            {| A ak je nulovy smernik, }
     end
  {B} else                     { | }
     if (s[i] = 'B') or (s[i] = 'b') then begin  { | }
              if p^.B = NIL then begin
{            p:=p^.B;        } { | }
{            if p = NIL then begin  } { +-NEEXISTUJUCA VETVA }
{            writeln('nepoznam');  }
              result:=false;
              break;
              end
              else p:=p^.B;
     end;
   end;
   if (p^.cislo = 0) and (result = true) { Na konci zisti porad c. }
    then result:=false          { ak je nula, tak nieje  }
   else if result = true then
      poradc:=p^.cislo;        { inak vrat porad.c    }
end;
procedure VlozZnakDoStromu(var bs:atom; s:string);
var p:atom;
 i:byte;
 
begin
  p:=bs;
  for i:=1 to length(s) do begin
    if (s[i]='A') or (s[i] = 'a')then begin
       if p^.A=nil then begin           { natavime cislo na nulu }
         new(p^.A); p^.A^.A:=nil; p^.A^.B:=nil; p^.A^.cislo:=0;
       end;
    p:=p^.A;
    end;
   if (s[i]='B') or (s[i] = 'b')then begin
     if p^.B=nil then begin             { tu tiez }
       new(p^.B); p^.B^.A:=nil; p^.B^.B:=nil; p^.B^.cislo:=0;
     end;
   p:=p^.B;
   end;
  end;
  inc(poradc);
  p^.cislo:=poradc;
  end;
 
begin
  assign(f, 'slova.txt');
  reset(f);
  poradc := 0;
  inicializuj(GULA);
    while not eof(f) do begin
      readln(f,line);
       VlozZnakDoStromu(GULA, line);
       end;
 
  close(f);
  writeln('Zadaj slovo:');
  poradc := 0;
  repeat
     readln(line);
    if line <> '' then
     if not PreverSlovo(GULA,line) then writeln('nepoznam')
     else writeln(poradc);
  until line = '';
end.