Program graficky znázorňuje prácu so zásobníkom (stack&LIFO)

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
stack.jpgProgram: Stack.pas
Súbor exe: Stack.exe
Príklady: File.txt

Program graficky znázorňuje prácu so zásobníkom (stack&LIFO). Je časťou zdrojového kódu mojej semestrálnej práce z predmetu "Údajové štruktúry 1". Štandardné procedúry ako pridaj, či zmaž prvok z vrchu zásobníka chýbaju, kedže mi išlo hlavne o základný princíp fungovania zásobníka.
{ STACK.PAS                             }
{ Program graficky znazornuje pracu so zasobnikom (stack&LIFO) je  }
{ castou zdrojoveho kodu mojej semestralnej prace z predmetu    }
{ "udajove struktury 1", standardne procedury ako pridaj ci zmaz  }
{ prvok z vrchu zasobnika chybaju kedze mi islo hlavne o zakladny  }
{ princip fungovania zasobnika                   }
{                                  }
{ Author: Unknown                          }
{ Datum: 10.04.2009              http://www.trsek.com }
 
Program stack;
uses crt;
 
 
type mp3 = record
    id:integer;
    singer:string[20];
    song:string[20];
    time:integer;
    style:string[15];
   end;
 
   smernik = ^prvok;
   prvok = record
    hod:mp3;
    nas:smernik;
   end;
 
var i,l:integer;
  zac:smernik;
 
 
 
procedure init;
begin
 zac:=nil;
end;
 
procedure writexy(x,y:integer; s:string);
begin
 gotoxy(x,y);
 write(s);
end;
 
procedure zisti_id(var id:integer);
var p:smernik;
begin
 id:=0;
 p:=zac;
 if p=nil then id:=0;
 while p<>nil do
  begin
   if p^.hod.id>id
    then id:=p^.hod.id;
   p:=p^.nas;
  end;
end;
 
 
procedure nacitaj_zo_suboru;
var p,s:smernik;
  fr:text;
  id:integer;
 
begin
 assign(fr,'D:\file.txt');
 reset(fr);
 zisti_id(id);
 
 while not eof(fr) do
  begin
   new(p);
   readln(fr,p^.hod.singer);
   readln(fr,p^.hod.song);
   readln(fr,p^.hod.time);
   readln(fr,p^.hod.style);
   id:=id+1;
   p^.hod.id:=id;
   p^.nas:=zac;
   zac:=p;
  end;
 close(fr);
end;
 
 
procedure ramik(a,b,x,y:integer);
begin
 for i:=x to a+x-1 do
 begin
  writexy(i,y,chr(205));
 end;
 writexy(a+x,y,chr(187));
 
 for i:=y+1 to b+y-1 do
 begin
  writexy(a+x,i,chr(186));
 end;
 writexy(a+x,b+y,chr(188));
 
 for i:=a+x-1 downto x+1 do
 begin
  writexy(i,b+y,chr(205));
 end;
 writexy(x,b+y,chr(200));
 
 for i:=b+y-1 downto y+1 do
 begin
  writexy(x,i,chr(186));
 end;
 writexy(x,y,chr(201));
 gotoxy(x+1,y+1);
end;
 
procedure kolko(var n:integer);
var p:smernik;
begin
 n:=0;
 p:=zac;
 if p=nil then n:=0;
 while p<>nil do
  begin
   n:=n+1;
   p:=p^.nas;
  end;
end;
 
 
 
procedure oznac(x,y,rezim:integer);
begin
 textbackground(blue);
 textcolor(white);
  case rezim of
    1: begin
       gotoxy(x,y);
       write(chr(219),chr(219));
       gotoxy(x,y+1);
       write(chr(219),chr(219));
      end;
    2: begin
       gotoxy(x,y);
       write(' ');
       gotoxy(x,y+1);
       write(' ');
      end;
  end;
end;
 
 
procedure prvky;
 var i,x,y,ak,n:integer;
   z:char;
   p,o,m:smernik;
 
begin
 textbackground(blue);
 clrscr;
 p:=zac;
 kolko(n);
 gotoxy(3,8);
 write('ZAC--');
 gotoxy(72,8);
 write('NIL');
 for i:=1 to 8 do
  begin
   ramik(5,5,8*i,5);
   gotoxy(8*i+1,6);
   write(i:4);
   gotoxy(8*i+6,8);
   write('--');
  end;
 
 textbackground(yellow);
 writexy(1,1,'Ovladacie prvky: << A   D >>             navrat do menu "ESCAPE"');
 
 oznac(10,8,1);
 
 
 x:=9;
 y:=6;
 ak:=1;
 gotoxy(x,y);
 
 
 repeat
 z:='a';
 
 while ((z='a') or (z='d')) do
  begin
 
    ramik(49,10,14,13);
 
    gotoxy(20,16);
    write('ID skladby  : ',p^.hod.id:20);
    gotoxy(20,17);
    write('Interpret  : ',p^.hod.singer:20);
    gotoxy(20,18);
    write('Nazov skladby: ',p^.hod.song:20);
    gotoxy(20,19);
    write('Cas (min)  : ',p^.hod.time:20);
    gotoxy(20,20);
    write('Hudobny styl : ',p^.hod.style:20);
 
   z:=readkey;
 
   if ak<=n then
   begin
    case z of
     'a' : begin
         if (ak>1) then
          begin
           ak:=ak-1;
           new(o);
           o:=zac;
           while(o^.nas<>p) do o:=o^.nas;
           p:=o;
          end;
 
         if (x>16) then
          begin x:=x-8;
           oznac(x+1,8,1);
           oznac(x+9,8,2);
          end;
 
         if (x<17) then for i:=8 downto 1 do
          begin
           gotoxy(8*i+1,6);
           write(ak+i-1:4);
          end;
 
        end;
 
     'd' : begin
         if ak<n then
          begin
           ak:=ak+1;
           p:=p^.nas;
          end;
         if (x<60) then
          begin x:=x+8;
           oznac(x+1,8,1);
           oznac(x-7,8,2);
          end;
 
         if (x>64) then for i:=1 to 8 do
          begin
           gotoxy(8*i+1,6);
           write(ak+i-8:4);
          end;
 
        end;
 
    end; {belongs to CASE}
 
 
 
   end; {belongs to condition}
 
  end; {belongs to WHILE cycle}
 
 until(z=#27);
 
end;
 
begin
init;
nacitaj_zo_suboru;
 
 
clrscr;
 
prvky;
 
end.