Jednoduchá simulácia hry HAD

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
had.pngAutor: Matej Ridzoň
Program: Hadr.pasPohyb.pas
Súbor exe: Hadr.exe
Potrebné: Had.zip
Vývoják: Had_prezentacia.pdf

Jednoduchá simulácia hry HAD. Ovládanie je šípkami. Program má v sebe zabudovanú jednoduchú AI (pôvodne to bol test funkčnosti nejakých aspektov hry), ktorá nebola úplne dokončená. Progam bol kompilovaný cez fpc 2.2 mód object pascal. Program mal vukázať možnosť vytvorenia komplexnejšieho programu za použitia minimálnych knižníc (wincrt a graph). Dúfam, že sa vám bude páčiť a inšpiruje vás.

Celý program bol vytvorený v prostredí lazarus, ale bez použitie OOP, teda len nejaké procedúrky a unit pre AI.

Potrebné súbory pre kompiláciu:
 • Had.lpr (hlavný program)
 • Had.lpi (tento je potrebný len pre otvorenie ako projekt pre lazarus)
 • Had.rc Had.ico (resource pre ikonku)
 • pohyb.pas (unit pre AI)
 • Skompilovaný program - Had.exe
 • README.txt (anglický stručný popis pre sourceforge.net)
program Had;
{$mode objfpc}
uses graph,wincrt,pohyb;
 
const P=1; H=2; L=3; D=4;       //definicia smerov (P - pravå, LP - Ľavå-Pravå)
   LD=5; LP=6; LH=7; DP=8; DH=9; PH=10;
   DL=5; PL=6; HL=7; PD=8; HD=9; HP=10;
   NazovHry='Hra HAD :)';
   Menu1='ZACNI HRU!'; Menu2='NASTAVENIA'; Menu3='POMOC'; Menu4='NAJLEPSIE VYSLEDKY'; Menu5='KONIEC';
   MenuN3='Rychlost: '; MenuN2='Maximalne Y: '; MenuN1='Maximalne X: '; MenuN='Nastavenia hry:';
   MenuN4='Uroven AI: ';
   Help1='Opustis stlacenim klavesy ESC'; Help2='Editujes a potvrdis klavesom ENTER';
   Srychlost=700; Qrychlost=0.799630916025; //Pre pocitanie delayu geometrickou postupnostou
   Zrus1='Sam si to chcel O_o'; Zrus2='Narazil si do steny!!!'; Zrus3='Zjedol si si telo...';
   Zrus4='Obsadil si cele uzemie...';
   Vypisskore='Tvoje skore: ';
 
type THskore=record       //Highskore
       skore:longint;
       meno:string[12];
       end;
   Tsubor=record        //nastavenia hry
      KoniecX,KoniecY:longint;
      rychlost,AI:longint;
      skore:array[1..17] of THskore;
      end;
   Tfile= file of Tsubor;
 
var gd,gm:smallint;                        //graf
  StartX,StartY,KoniecX,KoniecY:longint;            //rozmery pola
  CurX,CurY,LastX,LastY,CurSmer,LastSmer:longint;        //smer hada 1
  Atyp,skore,priznak,rychlost,Arychlost,vyber,Hdlzka:longint;
  MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2:longint;             //pozicia menu
  c,c2:char;                          //nacitany klaves
  s:string;
  f:Tfile;                           //subor s nastaveniami
  subor:Tsubor;
  subtmp:THskore;
  AIpole:TAIpole;                        //AI
 
function XnaY(x:extended;y:longint):extended;    //pre vypocet highskore
var Ri:longint;
begin
XnaY:=1;
for Ri:=1 to y do
 begin
 XnaY:=XnaY*x;
 end;
end;
 
procedure vymazblok(x1,y1:longint);         //vymaze blok (7x7)
begin
setfillstyle(solidfill,black);
setcolor(black);
Bar(x1-3,y1-3,x1+3,y1+3);
end;
 
function zistismer(x1,y1:longint):byte;       //zisti smer hada (aktualnej casti tela)
var t1,t2,t3,t4,ts:longint;
begin              //white=15
t1:=GetPixel(x1-3,y1);
t2:=GetPixel(x1,y1+3);
t3:=GetPixel(x1+3,y1);
t4:=GetPixel(x1,y1-3);
ts:=t1+t2+t3+t4;
if ts=30 then
 begin
 if (t1=15) and (t2=15) then zistismer:=LD
 else if (t1=15) and (t3=15) then zistismer:=LP
 else if (t1=15) and (t4=15) then zistismer:=LH
 else if (t2=15) and (t3=15) then zistismer:=DP
 else if (t2=15) and (t4=15) then zistismer:=DH
 else if (t2=15) and (t1=15) then zistismer:=DL
 else if (t3=15) and (t4=15) then zistismer:=PH
 else if (t3=15) and (t1=15) then zistismer:=PL
 else if (t3=15) and (t2=15) then zistismer:=PD
 else if (t4=15) and (t1=15) then zistismer:=HL
 else if (t4=15) and (t2=15) then zistismer:=HD
 else if (t4=15) and (t3=15) then zistismer:=HP;
 end
else
 begin
 if t1=15 then zistismer:=L
 else if t2=15 then zistismer:=D
 else if t3=15 then zistismer:=P
 else if t4=15 then zistismer:=H;
 end;
end;
 
procedure jedlo;          //vygenerovanie jedla
var tx,ty:longint;
  ok:boolean;
begin
ok:=false;
if Hdlzka=(((subor.KoniecX-StartX) div 7)*((subor.KoniecY-StartY) div 7)) then
 begin      //ak je had uz v celom poli a neda sa generovat jedlo
 ok:=true;
 priznak:=4;
 end;
repeat
tx:=((Random((subor.KoniecX-StartX) div 7)*7))+StartX+3;
ty:=((Random((subor.KoniecY-StartY) div 7)*7))+StartY+3;
if Getpixel(tx,ty)=black then    //zisti ci je mozne na dane policko polozit jedlo
 begin
 setfillstyle(solidfill,green);
 setcolor(green);
 Bar(tx-1,ty-1,tx+1,ty+1);
 line(tx-2,ty,tx+2,ty);
 line(tx,ty-2,tx,ty+2);
 ok:=true;
 end;
until ok;
end;
 
procedure telohada(x1,y1:longint;typ:byte); //vykreslovanie casti tela hada
begin
Setcolor(white);
setfillstyle(solidfill,white);
Bar(x1-2,y1-2,x1+2,y1+2);
case typ of
 1:begin
  setcolor(white);
  line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1); //lava
  line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1); //prava
  end;
 2:begin
  setcolor(white);
  line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3); //horna
  line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3); //dolna
  end;
 3:begin
  setcolor(white);
  line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1);
  line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3);
  putpixel(x1+2,y1-2,black); //prava horna
  end;
 4:begin
  setcolor(white);
  line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3);
  line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1);
  putpixel(x1-2,y1-2,black); //lava horna
  end;
 5:begin
  setcolor(white);
  line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1);
  line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3);
  putpixel(x1-2,y1+2,black); //lava dolna
  end;
 6:begin
  setcolor(white);
  line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3);
  line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1);
  putpixel(x1+2,y1+2,black); //prava dolna
  end;
 7:begin
  setcolor(black);
  line(x1+2,y1-2,x1+2,y1+2);
  putpixel(x1+1,y1-2,black);
  putpixel(x1+1,y1,black);
  putpixel(x1+1,y1+2,black);
  setcolor(white);
  line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1);
  end;
 8:begin
  setcolor(black);
  line(x1-2,y1-2,x1+2,y1-2);
  putpixel(x1-2,y1-1,black);
  putpixel(x1,y1-1,black);
  putpixel(x1+2,y1-1,black);
  setcolor(white);
  line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3);
  end;
 9:begin
  setcolor(black);
  line(x1-2,y1-2,x1-2,y1+2);
  putpixel(x1-1,y1-2,black);
  putpixel(x1-1,y1,black);
  putpixel(x1-1,y1+2,black);
  setcolor(white);
  line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1);
  end;
 10:begin
  setcolor(black);
  line(x1-2,y1+2,x1+2,y1+2);
  putpixel(x1-2,y1+1,black);
  putpixel(x1,y1+1,black);
  putpixel(x1+2,y1+1,black);
  setcolor(white);
  line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3);
  end;
 11:begin
  setcolor(black);
  line(x1+2,y1-1,x1+2,y1+1);
  putpixel(x1+1,y1,black);
  setcolor(white);
  line(x1-3,y1-1,x1-3,y1+1);
  end;
 12:begin
  setcolor(black);
  line(x1-1,y1-2,x1+1,y1-2);
  putpixel(x1,y1-1,black);
  setcolor(white);
  line(x1-1,y1+3,x1+1,y1+3);
  end;
 13:begin
  setcolor(black);
  line(x1-2,y1-1,x1-2,y1+1);
  putpixel(x1-1,y1,black);
  setcolor(white);
  line(x1+3,y1-1,x1+3,y1+1);
  end;
 14:begin
  setcolor(black);
  line(x1-1,y1+2,x1+1,y1+2);
  putpixel(x1,y1+1,black);
  setcolor(white);
  line(x1-1,y1-3,x1+1,y1-3);
  end;
end;
end;
 
procedure upravhada(typ,x1,y1:longint;var Smer1:longint;x2,y2,Smer2:longint); //posun hada
var tsmer,t2smer:longint;
begin
Smer1:=zistismer(x1,y1);
if typ=0 then
 begin
 vymazblok(x1,y1);
 case Smer1 of
  P:begin
   tsmer:=zistismer(x1+7,y1);
   vymazblok(x1+7,y1);
   if tsmer=LH then telohada(x1+7,y1,14)
   else if tsmer=LP then telohada(x1+7,y1,13)
   else if tsmer=LD then telohada(x1+7,y1,12);
   end;
  H:begin
   tsmer:=zistismer(x1,y1-7);
   vymazblok(x1,y1-7);
   if tsmer=DL then telohada(x1,y1-7,11)
   else if tsmer=DH then telohada(x1,y1-7,14)
   else if tsmer=DP then telohada(x1,y1-7,13);
   end;
  L:begin
   tsmer:=zistismer(x1-7,y1);
   vymazblok(x1-7,y1);
   if tsmer=PD then telohada(x1-7,y1,12)
   else if tsmer=PL then telohada(x1-7,y1,11)
   else if tsmer=PH then telohada(x1-7,y1,14);
   end;
  D:begin
   tsmer:=zistismer(x1,y1+7);
   vymazblok(x1,y1+7);
   if tsmer=HP then telohada(x1,y1+7,13)
   else if tsmer=HD then telohada(x1,y1+7,12)
   else if tsmer=HL then telohada(x1,y1+7,11);
   end;
 end;
 end;
if (typ=0) or (typ=1) then
 begin
 t2smer:=zistismer(x2,y2);
 vymazblok(x2,y2);
 case Smer2 of
  P:begin
   case t2smer of
   H:begin
    telohada(x2,y2,5);
    telohada(x2+7,y2,7);
    end;
   L:begin
    telohada(x2,y2,1);
    telohada(x2+7,y2,7);
    end;
   D:begin
    telohada(x2,y2,4);
    telohada(x2+7,y2,7);
    end;
   end;
   end;
  H:begin
   case t2smer of
   P:begin
    telohada(x2,y2,5);
    telohada(x2,y2-7,8);
    end;
   L:begin
    telohada(x2,y2,6);
    telohada(x2,y2-7,8);
    end;
   D:begin
    telohada(x2,y2,2);
    telohada(x2,y2-7,8);
    end;
   end;
   end;
  L:begin
   case t2smer of
   P:begin
    telohada(x2,y2,1);
    telohada(x2-7,y2,9);
    end;
   H:begin
    telohada(x2,y2,6);
    telohada(x2-7,y2,9);
    end;
   D:begin
    telohada(x2,y2,3);
    telohada(x2-7,y2,9);
    end;
   end;
   end;
  D:begin
   case t2smer of
   P:begin
    telohada(x2,y2,4);
    telohada(x2,y2+7,10);
    end;
   H:begin
    telohada(x2,y2,2);
    telohada(x2,y2+7,10);
    end;
   L:begin
    telohada(x2,y2,3);
    telohada(x2,y2+7,10);
    end;
   end;
   end;
 end;
 end;
if typ=2 then
 begin
 priznak:=2;
 setcolor(red);
 setfillstyle(solidfill,red);
 floodfill(x2,y2,black);
 end
else if typ=3 then
 begin
 setcolor(red);
 setfillstyle(solidfill,red);
 priznak:=3;
 floodfill(x2,y2,black);
 end;
end;
 
procedure inicializuj;   //inicializacia hry
begin
Assign(f,'data.dat');
{$i-}             //lokalny fpc compiler prepinac pre IOresult
Reset(f);
{$i+}
if IOresult<>0 then     //ak neexistuje subor, vytvori novy
 begin
 Rewrite(f);
 subor.KoniecX:=470;
 subor.KoniecY:=260;
 subor.rychlost:=10;
 subor.AI:=0;
 Write(f,subor);
 end
else Read(f,subor);
Close(f);
StartX:=50;          //nastavi aktualnu poziciu
StartY:=50;
KoniecX:=750;
KoniecY:=400;
end;
 
procedure ohranic;     //vytvorenie siveho okna hry
var Ri:longint;
begin
setcolor(lightgray);
for Ri:=-7 to -1 do
 begin           //podla premennych StartX/Y a KoniecX/Y zavisi velkost pola
 Rectangle(StartX+Ri,StartY+Ri,KoniecX-Ri-1,KoniecY-Ri-1);
 end;
end;
 
procedure zobrazskore;   //vypise aktualne skore hraca
begin
setcolor(black);
setfillstyle(solidfill,black);
Bar(StartX,StartY-10,StartX+length('Skore: '+s)*8,StartY-22);
setcolor(lightgreen);
Settextstyle(DefaultFont,HorizDir,1);
settextjustify(LeftText,BottomText);
str(skore,s);
OutTextXY(StartX,StartY-10,'Skore: '+s);
end;
 
procedure zjedol;
begin
Hdlzka:=Hdlzka+1;
if subor.AI=0 then skore:=skore+rychlost*2
 else skore:=skore+1;
atyp:=1;
jedlo;
zobrazskore;
end;
 
procedure Ozjedol(x:longint);  //otestovanie, ci nenarazil do seba
var tl:longint;
begin
case x of
 P:begin
  tl:=zistismer(CurX+7,CurY);
  if tl<5 then atyp:=0
  else atyp:=3;
  end;
 H:begin
  tl:=zistismer(CurX,CurY-7);
  if tl<5 then atyp:=0
  else atyp:=3;
  end;
 L:begin
  tl:=zistismer(CurX-7,CurY);
  if tl<5 then atyp:=0
  else atyp:=3;
  end;
 D:begin
  tl:=zistismer(CurX,CurY+7);
  if tl<5 then atyp:=0
  else atyp:=3;
  end;
end;
end;
 
procedure vyciernimenu;    //vymaze menu (okrem ohranicenia)
begin
setfillstyle(solidfill,black);
setcolor(black);
Bar(StartX,StartY,KoniecX,KoniecY);
end;
 
procedure upravhraciepole;   //prekresli hracie pole na mensie
var Ri:longint;
begin
setcolor(black);
for Ri:=-7 to -1 do
 begin
 Rectangle(StartX+Ri,StartY+Ri,KoniecX-Ri-1,KoniecY-Ri-1);
 end;
setcolor(lightgray);
for Ri:=-7 to -1 do
 begin
 Rectangle(StartX+Ri,StartY+Ri,subor.KoniecX-Ri-1,subor.KoniecY-Ri-1);
 end;
end;
 
procedure highscores;      //vypisovanie najlepsieho skore
var Ri,Rj,Ls1,Ls2:longint;
  c1:char;
  s1:string;
begin
vyciernimenu;
SetTextJustify(CenterText,TopText);
setfillstyle(solidfill,lightblue);
setcolor(lightblue);
settextstyle(SmallFont,0,3);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry);
settextstyle(DefaultFont,0,1);
setcolor(red);
for Ri:=1 to 16 do
 begin
 str(Ri,s);
 if length(s)=1 then s:=' '+s;
 s:=s+'. '+subor.skore[Ri].meno+' ';
 str(subor.skore[Ri].skore,s1);
 Ls1:=length(subor.skore[Ri].meno);
 Ls2:=length(s1);
 for Rj:=Ls1+Ls2 to 24 do s:=s+'.';
 s:=s+' '+s1;
 OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52+(Ri-1)*12,s);
 end;
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52+(Ri+1)*12,Help1);
c1:=readkey;
while ord(c1)<>27 do c1:=readkey;
end;
 
procedure pomoc;       //menu - ponuka Pomoc
var c1:char;
begin
vyciernimenu;
SetTextJustify(CenterText,TopText);
setfillstyle(solidfill,lightblue);
setcolor(lightblue);
settextstyle(SmallFont,0,3);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry);
settextstyle(DefaultFont,0,1);
setcolor(red);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,'Ovladanie: SIPKAMI');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52,'Opustenie aktualnej hry: klavesom ESC');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,'Pauza medzernikom');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,'AI 0 az 5 0=vypnuty');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,'AI 1 - rychla simulacia AI 2 - simulacia podla rychlosti');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,'AI 3-5 zrychlena simulacia (ale pomalsia ako 1 - s urcitym delayom)');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+112,'AI funguje len pri parnej dlzke pola.');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+124,'Skore: Skore zavisi od aktualnej rychlosti HADA (rychlost * 2)');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+136,'Rychlost moze byt od 1 po 20. 20 je najvyssia.');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+148,'Maximalne X: 100  Maximalne Y: 50');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+160,'Autori: Matej Ridzon');
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+184,Help1);
c1:=readkey;
while ord(c1)<>27 do c1:=readkey;
end;
 
procedure uprav(var cislo:longint;x1,y1:longint;ts:string); //upravenie nastaveni - parametre hry (iba cisla)
var tmp:longint;
  c1:char;
  tmps:string;
  code:integer;
begin
settextstyle(DefaultFont,0,1);
setcolor(black);
SetTextJustify(CenterText,TopText);
str(cislo,tmps);
OuttextXY(x1,y1,ts+tmps);
setcolor(red);
OuttextXY(x1,y1,ts);
tmps:='';
tmp:=0;
repeat
c1:=readkey;
case ord(c1) of
 13:begin
  break;
  end;
 8:begin
  if (tmps<>'') and (length(tmps)<5) then
   begin
   setcolor(black);
   OuttextXY(x1,y1,ts+tmps);
   Delete(tmps,length(tmps),1);
   setcolor(red);
   val(tmps,tmp,code);
   OuttextXY(x1,y1,ts+tmps);
   end;
  end;
 48..57:begin
  if length(tmps)<4 then
   begin
   setcolor(black);
   OuttextXY(x1,y1,ts+tmps);
   tmps:=tmps+c1;
   val(tmps,tmp,code);
   setcolor(red);
   OuttextXY(x1,y1,ts+tmps);
   end;
  end;
end;
until false;
setcolor(black);
OuttextXY(x1,y1,ts+tmps);
if tmp<0 then tmp:=cislo;
cislo:=tmp;
end;
 
function zapisskore(x1,y1,celkom:longint):boolean;  //test, ci nahral skore hodne zapisu, ak ano zapise
var tmps:string;
  Ri,Rj,ltmp,maxprvok:longint;
  c1:char;
begin
zapisskore:=false;
ltmp:=maxlongint;
tmps:='';
for Ri:=1 to 16 do
 begin
 if subor.skore[Ri].skore<ltmp then ltmp:=subor.skore[Ri].skore;
 end;
if celkom>ltmp then
 begin
 setfillstyle(solidfill,black);
 Bar((x1-62),y1-2,(x1+62),y1+8);
 Bar((x1-62),y1+13,(x1+62),y1+23);
 setcolor(lightblue);
 zapisskore:=true;
 OuttextXY(x1,y1,'ANO! Zadaj meno:');
 repeat
 c1:=readkey;
 case ord(c1) of
 13:begin
   if tmps<>'' then break;
   end;
 8:begin
   if (tmps<>'') and (length(tmps)<13) then
   begin
   setcolor(black);
   OuttextXY(x1,y1+15,tmps);
   Delete(tmps,length(tmps),1);
   setcolor(lightblue);
   OuttextXY(x1,y1+15,tmps);
   end;
   end;
 32..126:begin
   if length(tmps)<12 then
   begin
   setcolor(black);
   OuttextXY(x1,y1+15,tmps);
   tmps:=tmps+c1;
   setcolor(lightblue);
   OuttextXY(x1,y1+15,tmps);
   end;
   end;
 end;
 until false;
 subtmp.meno:=tmps;
 subtmp.skore:=celkom;
 subor.skore[17]:=subtmp; //vlozenie skore do suboru
 for Ri:=1 to 17 do //zotriedenie pola
 begin
 maxprvok:=17;
 for Rj:=Ri to 17 do
  begin
  if subor.skore[Rj].skore>subor.skore[maxprvok].skore then maxprvok:=Rj;
  end;
 subtmp:=subor.skore[Ri];
 subor.skore[Ri]:=subor.skore[maxprvok];
 subor.skore[maxprvok]:=subtmp;
 end;
 Rewrite(f);
 Write(f,subor);
 Close(f);
 end;
end;
 
procedure nastavenia; //menu - nastavenia
var c1:char;
  ts:string;
  hodnota,vyber,dlzka:longint;
begin
vyciernimenu;
SetTextJustify(CenterText,TopText);
setfillstyle(solidfill,lightblue);
setcolor(lightblue);
settextstyle(SmallFont,0,3);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry);
settextstyle(DefaultFont,0,1);
setcolor(red);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,MenuN);
str((subor.KoniecX-StartX) div 7,ts);
dlzka:=length(MenuN1+ts);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,MenuN1+ts);
str((subor.KoniecY-StartY) div 7,ts);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,MenuN2+ts);
str(subor.rychlost,ts);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,MenuN3+ts);
str(subor.AI,ts);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,MenuN4+ts);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+124,Help2);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+136,Help1);
vyber:=1;
setcolor(yellow);
MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
MenuY1:=StartY+61;
MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
MenuY2:=StartY+73;
Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
repeat
C1:=readkey;     //enter=13
case ord(C1) of
13:begin
  Rewrite(f);
  case vyber of
  1:begin  //maximalne X
   setcolor(black);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   hodnota:=(subor.koniecx-startx) div 7;
   uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,MenuN1);
   hodnota:=hodnota*7;
   setcolor(red);
   if hodnota<126 then hodnota:=126;
   if hodnota>700 then hodnota:=700;
   if hodnota<>subor.koniecX-startX then subor.koniecX:=StartX+hodnota;
   str((subor.KoniecX-StartX) div 7,ts);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,MenuN1+ts);
   end;
  2:begin   //maximalne Y
   setcolor(black);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   hodnota:=(subor.koniecY-startY) div 7;
   uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,MenuN2);
   hodnota:=hodnota*7;
   setcolor(red);
   if hodnota<63 then hodnota:=63;
   if hodnota>350 then hodnota:=350;
   if not ((hodnota mod 7)=0) then hodnota:=hodnota-(hodnota mod 7);
   if hodnota<>subor.koniecY-startY then subor.koniecY:=StartY+hodnota;
   str((subor.KoniecY-StartY) div 7,ts);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,MenuN2+ts);
   end;
  3:begin   //rychlost
   setcolor(black);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   hodnota:=subor.rychlost;
   uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,MenuN3);
   setcolor(red);
   if (hodnota>20) or (hodnota=0) then hodnota:=subor.rychlost;
   subor.rychlost:=hodnota;
   str(subor.rychlost,ts);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,MenuN3+ts);
   end;
   4:begin  //uroven AI
   setcolor(black);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   hodnota:=subor.AI;
   uprav(hodnota,((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,MenuN4);
   setcolor(red);
   if (hodnota>5) or (hodnota<0) then hodnota:=subor.AI;
   subor.AI:=hodnota;
   str(subor.AI,ts);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+100,MenuN4+ts);
   end;
  end;
  Write(f,subor);
  Close(f);
  end;
72:begin
  setcolor(black);
  Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
  setcolor(yellow);
  vyber:=vyber-1;
  if vyber=0 then vyber:=4;
  end;
80:begin
  setcolor(black);
  Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
  setcolor(yellow);
  vyber:=vyber+1;
  if vyber=5 then vyber:=1;
  end;
27:begin
  vyber:=0;
  end;
end;
case vyber of
  1:begin
   str((subor.KoniecX-StartX) div 7,ts);
   dlzka:=length(MenuN1+ts);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+61;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+73;
   setcolor(yellow);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  2:begin
   str((subor.KoniecY-StartY) div 7,ts);
   dlzka:=length(MenuN2+ts);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+73;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+85;
   setcolor(yellow);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  3:begin
   str(subor.rychlost,ts);
   dlzka:=length(MenuN3+ts);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+85;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+97;
   setcolor(yellow);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  4:begin
   str(subor.AI,ts);
   dlzka:=length(MenuN4+ts);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+97;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+109;
   setcolor(yellow);
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  end;
until vyber=0;
end;
 
procedure menu;
var Ri,dlzka:longint;
  tc:char;
begin
ohranic;
vyciernimenu;
priznak:=0;
skore:=0;
Arychlost:=round(Srychlost*XnaY(Qrychlost,(subor.rychlost-1)));
case subor.AI of
1:begin  //AI
 AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,1);
 end;
2:begin  //mozne pridanie dalsich urovni AI
 AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,2);
 end;
3:begin
 AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,3);
 end;
4:begin
 AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,4);
 end;
5:begin
 AIvypln((subor.KoniecX-StartX) div 7,(subor.KoniecY-StartY) div 7,AIpole,5);
 end;
else
 begin
 end;
end;
rychlost:=subor.rychlost;
CurX:=StartX+3;
CurY:=StartY+3;
LastX:=CurX;
LastY:=CurY;
zobrazskore;
SetTextJustify(CenterText,TopText);
setfillstyle(solidfill,lightblue);
setcolor(lightblue);
settextstyle(SmallFont,0,3);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,NazovHry);
settextstyle(DefaultFont,0,1);
setcolor(red);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,Menu1);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52,Menu2);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,Menu3);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,Menu4);
OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,Menu5);
vyber:=1;
setcolor(yellow);
dlzka:=length(Menu1);
MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
MenuY1:=StartY+37;
MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
MenuY2:=StartY+49;
Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
repeat
tc:=readkey;     //enter=13
case ord(tc) of
13:begin
  case vyber of
  1:begin
   vyciernimenu;
   setcolor(red);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+40,Menu1);
   delay(500);
   vyber:=-1;
   end;
  2:begin
   vyciernimenu;
   setcolor(red);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+52,Menu2);
   delay(500);
   nastavenia;
   break;
   end;
  3:begin
   vyciernimenu;
   setcolor(red);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+64,Menu3);
   delay(500);
   pomoc;
   break;
   end;
  4:begin
   vyciernimenu;
   setcolor(red);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+76,Menu4);
   delay(500);
   highscores;
   break;
   end;
  5:begin
   vyciernimenu;
   setcolor(red);
   OuttextXY(((KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+88,Menu5);
   delay(500);
   Halt;
   end;
  end;
  end;
72:begin
  setcolor(black);
  Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
  setcolor(yellow);
  vyber:=vyber-1;
  if vyber=0 then vyber:=5;
  end;
80:begin
  setcolor(black);
  Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
  setcolor(yellow);
  vyber:=vyber+1;
  if vyber=6 then vyber:=1;
  end;
end;
case vyber of
  1:begin
   dlzka:=length(Menu1);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+37;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+49;
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  2:begin
   dlzka:=length(Menu2);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+49;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+61;
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  3:begin
   dlzka:=length(Menu3);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+61;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+73;
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  4:begin
   dlzka:=length(Menu4);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+73;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+85;
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  5:begin
   dlzka:=length(Menu5);
   MenuX1:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX-3-(dlzka*4);
   MenuY1:=StartY+85;
   MenuX2:=((KoniecX-StartX) div 2)+StartX+1+(dlzka*4);
   MenuY2:=StartY+97;
   Rectangle(MenuX1,MenuY1,MenuX2,MenuY2);
   end;
  end;
until vyber=-1;
vyciernimenu;
upravhraciepole;
//zaciatok hry :)
telohada(CurX,CurY,13);
Hdlzka:=1;
for Ri:=1 to 1 do
 begin
 Hdlzka:=Hdlzka+1;
 CurX:=CurX+7;
 telohada(CurX,CurY,1);
 end;
Curx:=CurX+7;
telohada(CurX,CurY,7);
Hdlzka:=Hdlzka+1;
CurSmer:=P;
LastSmer:=P;
end;
 
procedure pauza;   //pauzne priebeh hry
var pc:char;
  txtmp:TextSettingsType;
begin
pc:=chr(0);
gettextsettings(txtmp);
Settextjustify(RightText,BottomText);
Setcolor(blue);
OuttextXY(subor.KoniecX,StartY-12,'PAUZA');
while ord(pc)<>32 do
begin
pc:=readkey;
end;
Setcolor(black);
OuttextXY(subor.KoniecX,StartY-12,'PAUZA');
Settextstyle(txtmp.font,txtmp.direction,txtmp.charsize);
settextjustify(txtmp.horiz,txtmp.vert);
end;
 
label 1,2,3;
 
{$IFDEF WINDOWS}{$R Had.rc}{$ENDIF}   //resorce pre .exe (ikona, vlastnosti, informacie o verzii,...)
 
begin
Randomize;
detectgraph(gd,gm);
gm:=m800x600;     //nastavenie rozlisenia na 800x600
initgraph(gd,gm,'');
inicializuj;
3:
repeat
menu;
until vyber=-1;
c2:=chr(77);     //nastavenie aktualneho smeru
c:=c2;
jedlo;
repeat
 1:           //nacitanie POSLEDNEHO stlaceneho klavesu
 if keypressed then
 begin
  c:=readkey;
  goto 1;
 end;
 2:
 case ord(c) of
 72:begin          //hore
  case GetPixel(CurX,CurY-7) of
  black:atyp:=0;
  green:zjedol;
  lightgray:atyp:=2;
  white:Ozjedol(H);
  end;
  CurSmer:=H;
  if not (ord(c2)=80) then
   begin
   upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer);
   c2:=c;
   CurY:=CurY-7;
   end
  else
   begin
   c:=c2;
   goto 2;
   end;
  end;
 75:begin         //vlavo
  case GetPixel(CurX-7,CurY) of
  black:atyp:=0;
  green:zjedol;
  lightgray:atyp:=2;
  white:Ozjedol(L);
  end;
  CurSmer:=L;
  if not(ord(c2)=77) then
   begin
   upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer);
   c2:=c;
   CurX:=CurX-7;
   end
  else
   begin
   c:=c2;
   goto 2;
   end;
  end;
 77:begin          //vpravo
  case GetPixel(CurX+7,CurY) of
  black:atyp:=0;
  green:zjedol;
  lightgray:atyp:=2;
  white:Ozjedol(P);
  end;
  CurSmer:=P;
  if not (ord(c2)=75) then
   begin
   upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer);
   c2:=c;
   CurX:=CurX+7;
   end
  else
   begin
   c:=c2;
   goto 2;
   end;
  end;
 80:begin         //dole
  case GetPixel(CurX,CurY+7) of
  black:atyp:=0;
  green:zjedol;
  lightgray:atyp:=2;
  white:Ozjedol(D);
  end;
  CurSmer:=D;
  if not (ord(c2)=72) then
   begin
   upravhada(atyp,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer);
   c2:=c;
   CurY:=CurY+7;
   end
  else
   begin
   c:=c2;
   goto 2;
   end;
  end;
 27:begin
  priznak:=1;
  end;
 32:begin
  pauza;
  c:=c2;
  goto 2;
  end
 else
 begin
 c:=c2;
 goto 2;
 end;
 end;
 if atyp=0 then
 case LastSmer of
 P:LastX:=LastX+7;
 H:LastY:=LastY-7;
 L:LastX:=LastX-7;
 D:LastY:=LastY+7;
 end;
 case subor.AI of
 1:begin    //AI
  c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole));
  //delay(Archlost) je odstraneny pre rychlu simulaciu
  end;
 2:begin
  c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole));
  Delay(Arychlost); //pre pozeranie simulacie nesmrtelneho hada
  end;
 3:begin         //pre kazdu uroven sa mozu pridat dalsie testovacie logaritmy
  c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole));
  Delay(10);
  end;
 4:begin
  c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole));
  Delay(5);
  end;
 5:begin
  c:=chr(AIzisti((CurX-46) div 7,(CurY-46) div 7,AIpole));
  Delay(1);
  end;
 else
 begin
 delay(Arychlost);  //prestavka medzi posunom
 end;
 end;
until priznak<>0;   //ziadna zmena v hre
case priznak of
 1:begin        //zrusenie Esc-om
  setcolor(yellow);
  setfillstyle(solidfill,yellow);
  SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1);
  SetTextJustify(CenterText,TopText);
  if s='' then s:='0';
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus1);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore) then Delay(1000);
  setcolor(black);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus1);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  goto 3;
  end;
 2:begin      //Narazenie so steny
  setcolor(yellow);
  setfillstyle(solidfill,yellow);
  SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1);
  SetTextJustify(CenterText,TopText);
  if s='' then s:='0';
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus2);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore) then Delay(1000);
  setcolor(black);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus2);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  goto 3;
  end;
 3:begin      //Narazenie do seba
  setcolor(yellow);
  setfillstyle(solidfill,yellow);
  SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1);
  SetTextJustify(CenterText,TopText);
  if s='' then s:='0';
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus3);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore)then Delay(1000);
  setcolor(black);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus3);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  goto 3;
  end;
 4:begin     //vyplnenie celej plochy hadom
  upravhada(3,LastX,LastY,LastSmer,CurX,CurY,CurSmer);
  setcolor(yellow);
  setfillstyle(solidfill,yellow);
  SettextStyle(DefaultFont,HorizDir,1);
  SetTextJustify(CenterText,TopText);
  if s='' then s:='0';
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus4);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  if not zapisskore(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+36,skore)then Delay(1000);
  setcolor(black);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+10,Zrus4);
  OuttextXY(((subor.KoniecX-StartX) div 2)+StartX,StartY+24,Vypisskore+s);
  goto 3;
  end;
end;
closegraph;
end.