Zbierka grafických efektov v asembleri

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
zbierka.pngProgram: Zbierka.pas
Súbor exe: Zbierka.exe
Potrebné: Prechody.mpMatem8.msf

Zbierka grafických efektov v asembleri.
{ zbierka.pas                            }
{ Zbierka grafickych efektov v asembleri.              }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1997              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Zbierka_efektov;
      {zbierka grafickych efektov vhodnych ako pozadie}
            {pri praci s unitom MainGr}
uses MainGr,BMPUtil;
var FontP,PalP,PozP:pointer;
  ch:char;
{ ----- jednotlive graficke efekty ----- }
procedure Sierpinskeho_koberec(MinX,MaxX,MinY,MaxY:word);
var StredX,StredY,StvrtX,TristvrtX:word;
  V1,V2,V3:byte;
begin
 if MinX<MaxX-1 then begin
  StredX:=(MinX+MaxX) shr 1;
  StredY:=(MinY+MaxY) shr 1;
  StvrtX:=(MinX+StredX) shr 1;
  TristvrtX:=(StredX+MaxX) shr 1;
  V1:=ZistiBod(StredX,MinY);
  V2:=ZistiBod(MinX,MaxY);
  V3:=ZistiBod(MaxX,MaxY);
  PolozBod(StvrtX,StredY,(V1+V2) shr 1);
  PolozBod(TristvrtX,StredY,(V1+V3) shr 1);
  PolozBod(StredX,MaxY,(V3+V2) shr 1);
  Sierpinskeho_koberec(StvrtX,TristvrtX,MinY,StredY);
  Sierpinskeho_koberec(MinX,StredX,StredY,MaxY);
  Sierpinskeho_koberec(StredX,MaxX,StredY,MaxY);
 end;
end;
procedure MojEfekt_1(xz,xk:word;yz,yk:byte);
var xp:integer;
  yp:byte;
  v:array[0..199,0..319] of byte absolute $A000:$0000;{video RAM 320x200}
begin
 xp:=(xz+xk) div 2;
 yp:=(yz+yk) div 2;
 v[yz,xp]:=(v[yz,xz]+v[yz,xk]) div 2;
 v[yk,xp]:=(v[yk,xz]+v[yk,xk]) div 2;
 v[yp,xk]:=(v[yz,xk]+v[yk,xk]) div 2;
 v[yp,xz]:=(v[yz,xz]+v[yk,xz]) div 2;
 v[yp,xp]:=(v[yz,xz]+v[yk,xz]+v[yz,xk]+v[yz,xz]) div 4;
 if yk-yz>1 then begin
  MojEfekt_1(xz,xp,yz,yp);
  MojEfekt_1(xp,xk,yz,yp);
  MojEfekt_1(xz,xp,yp,yk);
  MojEfekt_1(xp,xk,yp,yk);
 end;
end;
procedure MojEfekt_2;
var x,y:word;
begin
 repeat
  x:=0;
  while x<320 do begin
   CakajNaVOI;
   if (Random(5)=0) then
    if Color<176 then Inc(Color) else Color:=0;
   for y:=1 to 2 do begin
    Ciara(x,0,319,(x*3) div 5);
    Ciara(319,(x*3) div 5,319-x,199);
    Ciara(319-x,199,0,199-(x*3) div 5);
    Ciara(0,199-(x*3) div 5,x,0);
    Inc(x,2);
   end;
   Ciara(160,(x*3) div 10,160+x div 2,100);
   Ciara(160+x div 2,100,160,200-(x*3) div 10);
   Ciara(160,200-(x*3) div 10,160-x div 2,100);
   Ciara(160-x div 2,100,160,(x*3) div 10);
  end;
 until JeZnak;
end;
procedure Klasicke_pozadie;
begin
 NahodnaBMP(320,200,9,PozP);
 PriemerujBMP(PozP);
 PriemerujBMP(PozP);
 PrilepBMP(0,0,PozP);
 Color:=0;
 CiaraVodorovna(0,0,320);
 CiaraVodorovna(0,199,320);
 FreeMem(PozP,64004);
end;
procedure Neklasicke_pozadie;assembler;
asm
       cld
       push ds
       mov es,VSeg
       mov ds,VSeg
       mov bx,63424     {XLAT konverzna tabulka cerpa poslednych 256 bajtov predposl. riadka}
       mov si,320      {od 2. riadka}
       mov di,si
       mov cx,63360     {po predposledny}
@Dalsi:   lodsb
       xlat
       stosb
       loop @Dalsi
       pop ds
end;
{ ----- hlavny program ----- }
BEGIN
 NacitajPaletu('prechody.mp',PalP);
 NacitajFont('matem8.msf',FontP);
 InicializujGrafiku;
 NastavPaletu(PalP);
 repeat
  if ch<>' ' then begin
   Color:=15;
   Ramcek(60,90,200,20,0);
   Vypis(66,96,FontP,'Vyber si: 12345',Zlta);
   ch:=CitajZnak;
   ZmazObrazovku;
  end;
  case ch of
   '1':begin
    PolozBod(161,0,15);
    PolozBod(61,199,169);
    PolozBod(261,199,91);
    Sierpinskeho_koberec(61,261,0,199);
   end;
   '2':begin
    PolozBod(0,0,111);
    PolozBod(319,0,131);
    PolozBod(0,199,152);
    PolozBod(319,199,125);
    PolozBod(0,99,27);
    PolozBod(159,0,31);
    PolozBod(319,99,43);
    PolozBod(159,199,12);
    PolozBod(159,99,251);
    MojEfekt_1(0,159,0,99);
    MojEfekt_1(159,319,0,99);
    MojEfekt_1(0,159,99,199);
    MojEfekt_1(159,319,99,199);
    MemW[$A000:$013C]:=320;
    MemW[$A000:$013E]:=200;
    PriemerujBMP(pointer($A000013C));
    Color:=0;
    CiaraVodorovna(0,0,320);
    CiaraVodorovna(0,199,320);
    CiaraZvisla(0,0,200);
    CiaraZvisla(319,0,200);
   end;
   '3':MojEfekt_2;
   '4':Klasicke_pozadie;
   '5':begin
    Klasicke_pozadie;
    Neklasicke_pozadie;
   end;
   ' ':Neklasicke_pozadie;
  end;
  if ch<>#27 then ch:=CitajZnak;
 until ch=#27;
 ZavriGrafiku;
 writeln('MukoSoft zbierka efektov'#13#10'Lubos Saloky, 1997');
END.