Programom zobrazí všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)

Autor: Radovan Slavkovský
Program: Pretekar.pas
Súbor exe: Pretekar.exe

Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu programovanie.

Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk (za každý pretek určitý počet bodov).
Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).
Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.

Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.
{ PRETEKAR.PAS    Copyright (c) Radovan Slavkovsky alias Raistgar}
{                                  }
{ Ide o program, ktorý bol zadaný ako semestrálna práca ku predmetu }
{ programovanie.                          }
{                                  }
{ Pretekár dosiahol po niekoľkých pretekoch určitý bodový zisk   }
{(za každý pretek určitý počet bodov).               }
{ Úloha 1: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke všetky   }
{ možnosti (kombinácie), ako bolo možné dosiahnuť aktuálny bodový  }
{ zisk z jednotlivých pretekov (nezáleží na poradí).        }
{ Úloha 2: Vypočítajte programom a zobrazte na obrazovke      }
{ najúspešnejšiu možnosť (alebo možnosti), v ktorom (ktorých) získal}
{ pretekár najväčší počet prvých umiestnení v pretekoch.      }
{                                  }
{ Poznámka: Pre každého študenta je pripravené konkrétne zadanie  }
{ s konkrétnymi hodnotami celkového bodového zisku, jednotlivých  }
{ ocenení za konkrétne poradové miesto v pretekoch, počet pretekov, }
{ ktorých sa pretekár zúčastnil. Riešenie musí zobraziť výstup   }
{ na obrazovke spôsobom, ako ukazuje konkrétne zadanie pre študenta.}
 
PROGRAM XXX;
 
USES crt;
 
VAR m1,m2,m3,m4,m5,z,b:integer;     {ciselne premenne }
  m6,OUT,x:integer;
  POMOC:ARRAY[1..10]OF integer;    {ciselne pole, ktore pomoze porovnat }
  i,j,k:integer;
BEGIN
   clrscr;
   WRITELN('PROGRAM: Pretekar');
   WRITELN('Riesil : Radovan Slavkovsky');
   WRITELN('Zadanie: 129');
   WRITELN('Celkovo ziskanych 23 bodov, v 5 zavodoch');
   z:=5;   { definovany pocet zavodov = 5 }
   b:=23;   { definovany povet ziskanych bodov = 23 }
 
   writeln('Bodove ohodnotenie za ziskane umiestnenie');
   writeln;
   writeln('1.miesto = 9 bodov ');
   writeln('2.miesto = 8 bodov');
   writeln('3.miesto = 6 bodov');
   writeln('4.miesto = 4 body');
   writeln('5.miesto = 2 body');
 
   writeln;
 
   FOR m1:= 0 TO 5 DO    { hodnota m1-m6=miesto 1-6. nadobuda postupne hodnotu 0 az 5 }
   FOR m2:= 0 TO 5 DO    { hodnoty nadobudaju aj nulovu hodnotu prave preto, ze v moznostiach,}
   FOR m3:= 0 TO 5 DO    { * sa moze objavit i moznost kde pretekar zavod absolvoval bez toho }
   FOR m4:= 0 TO 5 DO    { aby obsadil vsetky pozicie . } { m6 prave preto ze ide v dalsiom ktoru}
   FOR m5:= 0 TO 5 DO    { o nulovu konstantu (nebodove miesto ) }
   FOR m6:= 0 TO 5 DO
 
   IF(m1+m2+m3+m4+m5+m6=z)THEN  {podmienka vravi , ze sa sucet 'miest'm1-m6 musi rovnat celkovemu poctu zavodov}
 
   IF(9*m1+8*m2+6*m3+4*m4+2*m5+0*m6=b)THEN {podmienka - sucet miest vynasobenych prislusnou hodnotou miesta sa musi }
                       { rovnat celkovemu poctu bodov }
        { ak su splnene obe podmienky, nasleduje cyklus }
   BEGIN
   x:=succ(x);  { x nadobuda nasledujucu hodnotu z povodnej }
 
          { vypis }
   writeln('Moznost c.',x,': ',m1,'x, ',m2,'x, ',m3,'x, ',m4,'x, ',m5,'x');
 
   OUT:=m1; { VYVEDENIE posledneho / najvyssieho clena prveho miesta }
       { pole pomocou cyklu nadobuda postupne hodnoty prveho miesta }
   POMOC[X]:=M1;
 
   END;
 
   writeln;
   write('Celkovy pocet moznosti: ');writeln(x); {vypis poslednej hodnoty x }
   write('Najviac prvych miest : ');writeln(OUT); {vyvedenie najvyssieho prveho miesta}
   WRITE('Najlepsia moznost   : ');
 
   FOR I:= 1 TO X DO  { cyklus I, ktory nadobuda hodnotu od 1 po X!, pricom }
   BEGIN        { je stanovena podmienka, pri ktorej pole nadobuda hodnotu }
             { cyklu postupne, v podmienke je stanovene, ak sa I-ty clen pola }
   IF(POMOC[I]=OUT)THEN WRITE(I,'. ');   { zhoduje s najvyssim prvym miestom, tak sa clen vypise }
   END;
 
 
   READLN;
 
   { program a popis zostavil Radovan Slavkovsky, ( AKA ) Raistgar }
 
END.