Program sloużÝcÝ jako textovř editor

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategˇria: KMP (Klub mladřch programßtorov)

Autor: Vßclav ęvejcar (vsinternational@volny.cz)
Program: Wmaster.pas
S˙bor exe: Wmaster.exe

Program sloużÝcÝ jako textovř editor.
{ WMASTER.PAS             Copyright (c) Vaclav Svejcar }
{ Software by VS International 2006                 }
{ Toto je program slouzici jako textovy editor.           }
{ vsinternational@volny.cz                     }
{                                  }
{ Datum:13.06.2006               http://www.trsek.com }
 
program WriteMaster;
uses crt,dos,trsek;
var l,t,d:text;
  st,su,sd:string;
  ch:char;
  a:real;
  vyber:real;
  v:char;
  b:real;
  c:real;
  z:char;
  q:char;
  k:real;
 
procedure zacatek;
begin;
 clrscr;
 textcolor(15);
 writeln('          ╔════════════════════════════════╗');
 writeln('          ║    WriteMaster 1.0     ║');
 writeln('          ║   By VS International    ║');
 writeln('          ║                ║');
 writeln('          ║    Nacitam data...     ║');
 writeln('          ║                ║');
 writeln('          ║Vaclav Svejcar vsvejcar@volny.cz║');
 writeln('          ╚════════════════════════════════╝');
 delay(2000);
 clrscr;
end;
 
procedure hlavni;
begin
 clrscr;
 textcolor(14);
 textbackground(1);
 writeln('WriteMaster 1.0   Verze CZ       (c)VS International       2006 ');
 textbackground(0);
 writeln('Stiskni cislo moznosi a potvrd ENTEREM ');
 writeln('Napoveda <1> | Nacist soubor <2> | Vytvorit soubor <3> | Dopsat soubor <4>');
 writeln('Konec <5>');
 writeln('__________________________________________________________________________');
 writeln;
 textcolor(15);
 readln(vyber);
 
 if vyber>5 then begin
   gotoxy(32,12);
   textcolor(4);
   writeln('Error 1:NESPRAVNY PRIKAZ');
   readln;
 end;
 
 if vyber<1 then begin
   gotoxy(32,12);
   textcolor(4);
   writeln('Error 1:NESPRAVNY PRIKAZ');
   readln;
 end;
 
 if vyber=1 then begin           {napoveda}
   clrscr;
   textcolor(14);
   writeln('╔══════NAPOVEDA PRO WriteMaster 1.0══════╗');
   writeln('║________________________________________║');
   writeln('║       O PROGRAMU        ║');
   writeln('║ Tento program je editor textovych   ║');
   writeln('║ souboru (*.txt). Pri spusteni mate tyto║');
   writeln('║ moznosti:               ║');
   writeln('║________________________________________║');
   writeln('║       NAPOVEDA         ║');
   writeln('║ Stisknete 1 a potvrdte ENTERem. Spusti ║');
   writeln('║ se tato napoveda, kterou ukoncite   ║');
   writeln('║ stiskem ENTERU.            ║');
   writeln('║________________________________________║');
   writeln('║       NACIST SOUBOR       ║');
   writeln('║ Stisknete 2 a potvrdite ENTERem. Pote ║');
   writeln('║ stisknete dle vyberu. Ukoncite ENTERem.║');
   writeln('║________________________________________║');
   writeln('║      VYTVORIT SOUBOR       ║');
   writeln('║ Stisknete 3 a potvrdte ENTERem. Pote  ║');
   writeln('║ pokracujte podle prikazu. Ukoncite   ║');
   writeln('║ ENTERem.                ║');
   writeln('║________________________________________║');
   writeln('║~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~║');
   writeln('║   Dotazy piste na vsvejcar@volny.cz ║');
   writeln('╚════════════════════════════════════════╝');
   readln;
   hlavni;
 end;
 
 if vyber=2 then begin
   clrscr;
   textcolor(4);
   writeln('POZOR!! Program cte soubory pojmenovane soubor.txt, ktere');
   writeln('musi byt ve stejnem adresari (slozce) jako tento program.');
   writeln('Pokud program nenalezne soubor soubor.txt, bude ukoncen.');
   writeln;
   textcolor(15);
   writeln('Stisknete moznost a potvrdte ENTERem.');
   writeln;
   writeln('Opravdu chcete otevrit soubor.txt? (a/n)');
   readln(v);
 
   if v='a' then
   begin
    clrscr;
    assign(l,'soubor.txt');
    reset(l);
    readln(l,st);
    close(l);
    gotoxy(3,4);textcolor(15);writeln(' text:',st);
    reset(l);
    gotoxy(3,2);textcolor(14);writeln('Pro konec stisknete 5 a ENTER');
    writeln('______________________________________');
    readln(b);
 
    if b=5 then begin
      close(l);
      clrscr;
      hlavni;
    end;
 
   end;
 
   if v='n' then begin
    clrscr;
    hlavni;
   end;
 end;
 
 if vyber=3 then begin
   clrscr;
   textcolor(4);
   writeln('POZOR! Pro preskoceni na dalsi');
   writeln(' radek v textu dojedte na misto MEZERNIKem, nikdy ENTERem.');
   writeln('ENTERem zobrazite ukladaci menu.');
   writeln('Program ma omezenou pamet textu, proto vyuzijte pripadne funkci');
   writeln('DOPSAT SOUBOR.');
   textcolor(15);
   writeln('Stisknete moznost a potvrdte ENTERem.');
   writeln;
   writeln('Opravdu chcete pokracovat? (a/n)');
   readln(z);
 
   if z='a' then begin
    clrscr;
    gotoxy(1,1);textcolor(14);
    writeln('Napiste text, ktery chctes zapsat do souboru(soubor.txt):');
    writeln('_________________________________________________________');textcolor(15);
    readln(su);
    writeln;
    writeln('Pro zapsani stisknete 2, pro konec 5 a potvrdte ENTERem.');
    readln(c);
 
    if c=2 then begin
      assign(t,'soubor.txt');
      rewrite(t);
      write(t,su);
      close(t);
      clrscr;
      textcolor(14);
      writeln('Text byl zapsan do souboru soubor.txt');
      writeln('Stiskni ENTER');
      readln;
      hlavni;
     end;
 
     if c=5 then begin
      clrscr;
      hlavni;
     end;
   end;
 
   if z='n' then begin
    clrscr;
    hlavni;
   end;
 end;
 
 if vyber=4 then begin
   clrscr;
   textcolor(4);
   writeln('Tato funkce umozni dopsat textovy soubor (soubor.txt).');
   writeln;
   textcolor(15);
   writeln('Stisknete moznost a potvrdte ENTERem.');
   writeln;
   writeln('Opravdu chcete pokracovat? (a/n)');
   readln(q);
 
   if q='a' then begin
    clrscr;
    textcolor(14);
    writeln('Zde napiste text na dopsani souboru a potvrdte ENTERem:');
    writeln('_______________________________________________________');
    writeln;
    textcolor(15);
    assign(d,'soubor.txt');
    readln(sd);
    writeln;
    textcolor(15);
    writeln('Pro zapsani stisknete 2, pro konec 5 a potvrdte ENTERem.');
    readln(k);
 
    if k=2 then begin
      append(d);
      write(d,sd);
      close(d);
      clrscr;
      textcolor(14);
      writeln('Text byl uspesne dopsan. Stisknete ENTER.');
      readln;
      hlavni;
    end;
 
    if k=5 then begin
      clrscr;
      hlavni;
    end;
   end;
 
   if q='n' then begin
    clrscr;
    hlavni;
   end;
 end;
 
 if vyber=5 then begin
   textcolor(15);
   writeln('Ukoncuji... Stiskni ENTER');
   readln;
 end;
end;
 
BEGIN
 zacatek;
 hlavni;
 clrscr;
end.