Hra Loyd 15 v pascale v grafickej podobe

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: KMP (Klub mladých programátorov)
loyd15.pngAutor: Marián Vook
Program: Loyd15.pas
Súbor exe: Loyd15.exe
Potrebné: Egavga.bgiTrip.chr

Grafická podoba obľúbenej Loydovej 15. Hrateľná a veľmi vydarená. Vo štvorci 4x4 máte náhodne rozmiestnené čísla 1 až 15. Vašou úlohou je presúvaním čísel na voľné políčko usporiadať tieto čísla.
{ LOYD15.PAS                            }
{                                  }
{ Author: Vav                            }
{ Date : 15.02.1997              http://www.trsek.com }
 
program loyd15;
 uses crt,dos,graph;
 var  loyd:array[1..4,1..4] of integer;
    gd,gm,xp,yp:integer;
    x,y:integer;
    pocet,oldpocet:integer;
    ch:char;
    s:string;
 
 Procedure zamiesaj;
  var x,y,i:integer;
      ok:boolean;
  begin
   for x:=1 to 4 do for y:=1 to 4 do loyd[x,y]:=0;
   for i:=1 to 15 do begin
    x:=random (4)+1;
    y:=random (4)+1;
    ok:=false;
    repeat
     if loyd[x,y]=0 then begin
      ok:=true;
      loyd[x,y]:=i;
     end;
     if not(ok) and (x<4) then begin
      x:=x+1;
      if loyd [x,y]=0 then begin
       ok:=true;
       loyd[x,y]:=i;
      end;
     end;
     if not(ok) and (x=4) and (y<4) then begin
      x:=1;
      y:=y+1;
      if loyd[x,y]=0 then begin
       ok:=true;
       loyd[x,y]:=i;
      end;
     end;
     if not(ok) and (x=4) and (y=4) then begin
      x:=1;
      y:=1;
      if loyd[x,y]=0 then begin
       ok:=true;
       loyd[x,y]:=i;
      end;
     end;
    until ok;
   end;
 
  end;
 
  procedure policko (x,y:integer);
   var s:string[4];
     i:integer;
   begin
    setcolor(green);
    setfillstyle (11,lightgray);
    bar (25+(x-1)*110,25+(y-1)*110,25+(x-1)*110+100,25+(y-1)*110+100);
    for i:=0 to 3 do begin
     setcolor(darkgray);
     line(25+(x-1)*110-i,25+(y-1)*110-i,25+(x-1)*110-i,25+(y-1)*110+100-i);
     line(25+(x-1)*110-i,25+(y-1)*110-i,25+(x-1)*110+100-i,25+(y-1)*110-i);
     setcolor(white);
     line(25+(x-1)*110+100-i,25+(y-1)*110-i,25+(x-1)*110+100-i,25+(y-1)*110+100-i);
     line(25+(x-1)*110-i,25+(y-1)*110+100-i,25+(x-1)*110+100-i,25+(y-1)*110+100-i);
     end;
    setcolor (14);
    if loyd[x,y]<>0 then begin
     str (loyd[x,y],s);
     outtextxy(50+(x-1)*110,40+(y-1)*110,s);
     end;
   end;
 
  procedure vykresli;
   var x,y:integer;
   begin
    setfillstyle (1,green);
    bar (15,15,470,470);
    for x:=1 to 4 do for y:=1 to 4 do policko(x,y);
    setcolor(yellow);
    setfillstyle (11,lightgray);
    settextstyle(1,0,3);
    outtextxy(500,50,'Pocet tahov:');
    settextstyle(1,0,5);
   end;
 
  function poskladane:boolean;
   var x,y,i:integer;
     posk:boolean;
   begin
    posk:=true;
    x:=0;
    y:=1;
    i:=0;
    repeat
     x:=x+1;
     i:=i+1;
     if x>4 then begin
      x:=1;
      y:=y+1;
      end;
     if loyd[x,y]<>i then posk:=false;
    until (posk =false);
    if (x=4) and (y=4) and (loyd[4,4]=0) then posk:=true;
   poskladane:=posk;
   end;
 
begin
  randomize;
  detectgraph(gd,gm);
  initgraph (gd,gm,'');
  repeat
  cleardevice;
  settextstyle(1,0,5);
  zamiesaj;pocet:=0;
  for x:=1 to 4 do for y:=1 to 4 do begin
   if loyd[x,y]=0 then begin
    xp:=x;
    yp:=y;
   end;
  end;
  vykresli;
  repeat
   if keypressed then ch:=readkey;
   if ch=#0 then begin
   ch:=readkey;
   if (ch=#75) and (xp<4) then begin
    loyd[xp,yp]:=loyd[xp+1,yp];
    loyd[xp+1,yp]:=0;
    policko (xp,yp);
    xp:=xp+1;inc(pocet);
    policko (xp,yp);
   end;
   if (ch=#77) and (xp>1) then begin
    loyd[xp,yp]:=loyd[xp-1,yp];
    loyd[xp-1,yp]:=0;
    policko (xp,yp);
    xp:=xp-1;inc(pocet);
    policko (xp,yp);
   end;
   if (ch=#80) and (yp>1) then begin
    loyd[xp,yp]:=loyd[xp,yp-1];
    loyd[xp,yp-1]:=0;
    policko (xp,yp);
    yp:=yp-1;inc(pocet);
    policko (xp,yp);
   end;
   if (ch=#72) and (yp<4) then begin
    loyd[xp,yp]:=loyd[xp,yp+1];
    loyd[xp,yp+1]:=0;
    policko (xp,yp);
    yp:=yp+1;inc(pocet);
    policko (xp,yp);
   end;
  end;
  if pocet<>oldpocet then begin
    setfillstyle(1,black);
    bar(600,120,680,170);
    str(pocet,s);
    settextstyle(1,0,3);
    outtextxy(600,120,s);
    settextstyle(1,0,5);
    oldpocet:=pocet;
    end;
  until (poskladane or (ch=#27));
  for x:=1 to 20 do begin sound(random(500));delay(random(40)+1);end;
  nosound;
  settextstyle(1,0,3);
  outtextxy(500,300,'Znova [a/n]');
  ch:=readkey;
  until not(ch in ['a','A']);
  closegraph;
end.