Jednoduchá kartotéka pracujúca s dátovým súborom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: ghostix
Program: Kartoteka.pas
Soubor exe: Kartoteka.exe
Potřebné: Pracov.dat

Jednoduchá kartotéka pracujúca s dátovým súborom.

Umožnuje:
 • založiť kartu
 • nájsť kartu podľa mena
 • odstrániť kartu podľa mena
 • zistiť počet kariet
 • vypísať zoznam pracovníkov
{ KARTOTEKA.PAS                Copyright (c) ghostix }
{ Jednoducha kartoteka pracujuca s datovym suborom.         }
{                                  }
{ Author: Ghostix                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program kartoteka_prog;
uses crt; 
const dmena=15; 
   dadr=25; 
 
type karta = record 
      ec:integer; 
      meno:string[dmena]; 
      adr:record 
        miesto, 
        ulica:string[dadr]; 
        end; 
      end; 
   kartoteka = file of karta; 
 
var  f:kartoteka; 
   k:karta; 
   q:char; 
 
procedure vstup_karta; 
 var pocet:integer; 
 begin 
 reset(f); 
 pocet:=filesize(f); 
 seek(f,pocet); 
 with k,adr do 
  begin 
  inc(pocet); 
  ec:=pocet; 
  gotoxy(1,8); 
  writeln('Evidencne cislo : ':40,ec); 
  writeln; 
  write('Meno a priezvisko : ':40);readln(meno); 
  writeln; 
  write(' Adresa - miesto : ':40);readln(miesto); 
  writeln; 
  write('     - ulica : ':40);readln(ulica); 
  end; 
 write(f,k); 
end; 
 
procedure vystup_karta; 
  begin 
  clrscr; 
  gotoxy(1,8); 
  with k,adr do 
   begin 
   writeln(' Evidencne cislo : ':40,ec); 
   writeln; 
   writeln('Meno a priezvisko : ':40,meno); 
   writeln; 
   writeln(' Adresa - miesto : ':40,miesto); 
   writeln; 
   writeln('     - ulica : ':40,ulica); 
   end; 
  readln;
  end;
 
procedure vystup_kartoteka; 
 begin 
 reset(f); 
 while not eof(f) do 
  begin 
  read(f,k); 
  vystup_karta; 
  end; 
 end; 
 
procedure najdi; 
 var hlmeno:string[dmena]; 
 begin 
 gotoxy(20,12); 
 write('Zadaj meno hladaneho: '); 
 readln(hlmeno); 
 reset(f); 
 while not eof(f) do 
  begin 
  read(f,k); 
  if k.meno=hlmeno then vystup_karta 
  end 
 end; 
 
procedure odstran; 
 var hlmeno:string[dmena]; 
   fn:kartoteka; 
 begin 
 gotoxy(20,12); 
 write('Zadaj meno na odstranenie: '); 
 readln(hlmeno); 
 assign(fn,'pracov.pom'); 
 reset(f);rewrite(fn); 
 while not eof(f) do 
  begin 
  read(f,k); 
  if k.meno<>hlmeno then write(fn,k); 
  end; 
 close(f); close(fn); 
 assign(f,'pracov.dat'); erase(f); 
 assign(fn,'pracov.pom'); rename(fn,'pracov.dat'); 
 assign(f,'pracov.dat'); 
end; 
 
procedure pocet; 
 begin 
 reset(f); 
 gotoxy(30,12); 
 writeln('Pocet pracovnikov: ',filesize(f)); 
 readln; 
 end; 
 
procedure menu; 
 begin 
 repeat 
  clrscr; 
  gotoxy(1,6); 
  writeln('      ZALOZIT KARTU....................... 1'); 
  writeln; 
  writeln('      NAJST PODLA MENA.................... 2'); 
  writeln; 
  writeln('      ODSTRANIT S MENOM................... 3'); 
  writeln; 
  writeln('      POCET PRACOVNIKOV................... 4'); 
  writeln; 
  writeln('      ZOZNAM PRACOVNIKOV.................. 5'); 
  writeln; 
  writeln('      KONIEC.............................. 0'); 
  q:=readkey; 
  clrscr; 
  case q of 
   '1': vstup_karta; 
   '2': najdi; 
   '3': odstran; 
   '4': pocet; 
   '5': vystup_kartoteka; 
  end; 
 until q='0'; 
 close(f); 
 end; 
 
BEGIN 
 clrscr; 
 assign(f,'pracov.dat'); 
 gotoxy(10,12); 
 write('Vytvorit novy subor pracovnikov (ano - A) ? '); 
 {$I-} reset(f); {$I+} 
 if (IOResult<>0) or (upcase(readkey)='A') then rewrite(f); 
 menu; 
END.