Komprese dat pomocí Huffmanova kódování a Run-Length Encoding

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Petr Koupý
web: koupy.net/programy.php

Program: Komprese.pas
Soubor exe: Komprese.exe

Komprese dat pomocí Huffmanova kódování a Run-Length Encoding. Program nemá žádné uživatelské prostředí - ovládá se výhradně pomocí parametrů při volání z příkazového řádku. Algoritmus je vhodný zejména pro kompresy textu a bitmap. Celá implementace ovšem spoléhá na 8 bitové dělení dat, takže komprese nebude efektivní na text kódováný ve formátu Unicode a na více než 8 bitové bitmapy. Program vznikl jako zápočtový program předmětu Programování I. K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód a malá sada testovacích dat.
{ KOMPRESE.PAS               Copyright (c) Petr Koupy }
{                                  }
{ Komprese textu, verze 1.0.                    }
{                                  }
{ Komprese dat pomocí Huffmanova kódování a Run-Length Encoding.  }
{ Program nemá žádné uživatelské prostředí - ovládá se výhradně   }
{ pomocí parametrů při volání z příkazového řádku.         }
{ Algoritmus je vhodný zejména pro kompresy textu a bitmap.     }
{ Celá implementace ovšem spoléhá na 8 bitové dělení dat,      }
{ takže komprese nebude efektivní na text kódováný ve formátu    }
{ Unicode a na více než 8 bitové bitmapy.              }
{ Program vznikl jako zápočtový program předmětu Programování I.  }
{ K programu je přiložen komentovaný zdrojový kód a malá sada    }
{ testovacích dat.                         }
{ Zaujímavé je grafické spracovanie pomocou systémovej jednotky crt.}
{                                  }
{ Datum:12.02.2008               http://www.trsek.com }
 
program Komprese;
const povinne=4; {pocet povinnych parametru}
   celkem=6; {celkovy mozny pocet parametru}
type bitove_pole = array[0..15] of boolean; {reprezentace byte nebo word po jednotlivych bitech}
var vstupni_soubor: file;
  vystupni_soubor: file;
  log_soubor: text;
  vypis: boolean; {logovani zapnuto/vypnuto}
 
{Interface >>>}
function KompresniPomer: string;
var ratio: real;
  temp: string;
begin
 if FileSize(vstupni_soubor)>0 then ratio:=(FileSize(vystupni_soubor))/(FileSize(vstupni_soubor))
 else ratio:=0;
 Str(ratio:4:2,temp); {temp je kvuli kompilatoru Borland Pascal}
 KompresniPomer:=temp; {pro kompilator Freepascal by stacilo dat KompresniPomer do predchozi procedury}
end;
 
procedure Zaznamenej(hlaseni: string);
begin
 if vypis=true then writeln(log_soubor,hlaseni);
end;
 
function NactiByte(var data: byte): boolean;
begin
 if not eof(vstupni_soubor) then
  begin
   BlockRead(vstupni_soubor,data,1);
   NactiByte:=true;
  end
 else NactiByte:=false;
end;
 
procedure UlozByte(data: byte);
begin
 BlockWrite(vystupni_soubor,data,1);
end;
 
function NactiWord(var data: word): boolean;
begin
 if not eof(vstupni_soubor) then
  begin
   BlockRead(vstupni_soubor,data,2);
   NactiWord:=true;
  end
 else NactiWord:=false;
end;
 
procedure UlozWord(data: word);
begin
 BlockWrite(vystupni_soubor,data,2);
end;
 
procedure UkazNa(ukazatel: longint);
begin
 Seek(vstupni_soubor,ukazatel);
end;
 
function PoziceSouboru: longint;
begin
 PoziceSouboru:=FilePos(vstupni_soubor);
end;
 
function VelikostSouboru: longint;
begin
 VelikostSouboru:=FileSize(vstupni_soubor);
end;
 
procedure RozlozByte(var vystup: bitove_pole; vstup: byte);
var i: byte;
begin
 for i:=0 to 7 do
  begin
   vystup[i]:=(vstup mod 2 = 1);
   vstup:=vstup div 2;
  end;
end;
 
procedure SlozByte(vstup: bitove_pole; var vystup: byte);
var i, rad: byte;
begin
 rad:=1;
 vystup:=0;
 for i:=0 to 7 do
  begin
   vystup:=vystup+rad*Ord(vstup[i]);
   rad:=2*rad;
  end;
end;
 
procedure RozlozWord(var vystup: bitove_pole; vstup: word);
var i: byte;
begin
 for i:=0 to 15 do
  begin
   vystup[i]:=(vstup mod 2 = 1);
   vstup:=vstup div 2;
  end;
end;
 
procedure SlozWord(vstup: bitove_pole; var vystup: word);
var i: byte;
  rad: word;
begin
 rad:=1;
 vystup:=0;
 for i:=0 to 15 do
  begin
   vystup:=vystup+rad*Ord(vstup[i]);
   rad:=2*rad;
  end;
end;
{<<< Interface}
 
{ENGINE >>>}
 
procedure HuffmanEncode;
var frekvence: array[0..510] of longint;
  {Krome frekvenci bytu obsahuje i hodnoty otcu v Huffmanove strome,
   ktere jsou tvoreny soucty svych synu. Hodnoty 0..255 jsou rezervovany
   pro frekvence bytu. Hodnoty 256..510 jsou rezervovany pro otcovske soucty.
   Cim vice se zprava blizi indexu 256, tim vetsi soucet lze ocekavat -
   tim blize je totiz otec u korene stromu.}
  halda: array[1..256] of word;
  velikost_haldy: word; {1..256 - nula by delala problemy pri praci s haldou v poli}
  {Halda bude obsahovat maximalne vsechny byty. Pri tvorbe Huffmanova
   stromu bude znicena. Budou do ni take prubezne ukladany hodnoty otcu,
   takze nestaci rozsah jednoho bytu (proto pouzit word).}
  struktura: array[0..510] of longint;
  {Pro kazdy uzel stromu obsahuje index do pole 'frekvence' na sveho otce.
   Pokud je index otce zaporny, je dany byte jeho pravym synem, jinak
   je levym synem.}
  kod: array[0..255] of word;
  delka: array[0..255] of byte;
  {Kazdy byte je reprezentovan pravymi delka[byte] cisly z binarniho cisla kod[byte].}
 
 procedure SpocitejFrekvence;
      {Vypocita frekvencni vyskyt vsech bytu a ulozi je do pole.}
 var data: byte;
   i: word;
   index, freq: string; {pomocne retezce pro logovani}
 begin
  UkazNa(0);
  for i:=0 to 510 do frekvence[i]:=0; {nulovani pole}
  while NactiByte(data) do
   if frekvence[data]<MaxLongInt then inc(frekvence[data]);
   {jen pro jistotu - aby longint pretekl, musel by uzivatel komprimovat
    soubor o velikosti vice nez 2GB, coz je vzhledem k nizkemu vykonu programu
    velmi nepravdepodobne}
  for i:=0 to 255 do {logovani}
   begin
    if frekvence[i]>0 then
     begin
      Str(i,index);
      Str(frekvence[i],freq);
      Zaznamenej('Byte '+index+' ma frekvenci '+freq);
     end;
   end;
 end;
 
 procedure BublejDolu(uzel: word);
      {Danym bytem probubla vznikajici haldu dolu. Porovnavani
       je neprime podle frekvence. Dolu probublavaji prvky
       s velkou frekvenci.}
 var syn, pom: word;
 begin
  while uzel<=(velikost_haldy div 2) do
   begin
    syn:=2*uzel;
    if (syn<velikost_haldy) and (frekvence[halda[syn]]>frekvence[halda[syn+1]]) then inc(syn);
    if frekvence[halda[uzel]]<=frekvence[halda[syn]] then break;
    pom:=halda[uzel];
    halda[uzel]:=halda[syn];
    halda[syn]:=pom;
    uzel:=syn;
   end;
 end;
 
 procedure VytvorHaldu;
      {Z bytu o nenulove frekvenci vytvori sestupnou haldu.}
 var i: word;
   index, heap, freq: string; {pomocne retezce pro logovani}
 begin
  velikost_haldy:=0;
  for i:=0 to 255 do {hledani bytu s nenulovou frekvenci}
   if frekvence[i]>0 then
    begin
     inc(velikost_haldy);
     halda[velikost_haldy]:=i;
    end;
  for i:=velikost_haldy downto 1 do BublejDolu(i); {tvorba haldy}
  for i:=1 to velikost_haldy do {logovani}
   begin
    Str(i,index);
    Str(halda[i],heap);
    Str(frekvence[halda[i]],freq);
    Zaznamenej('Halda['+index+'] obsahuje byte '+heap+' s frekvenci '+freq);
   end;
 end;
 
 procedure HuffmanTree;
      {Vytvori Huffmanuv strom, kde listy jsou byty a jednotlive
       uzly jsou soucty svych synu. Postupne se likviduje halda
       odebiranim dvou nejmensich prvku a pridanim jejich souctu.
       Nakonec v halde zbyde pouze soucet pres vsechny jeji prvky.
       Pri tomto procesu se vytvori Huffmanuv strom, ktery je
       reprezentovan dvema poli. Pole 'frekvence' obsahuje data
       stromu. Pole 'struktura' obsahuje informace o navaznosti
       jednotlivych uzlu na sve otce.}
 var pom: word;
   i: word;
   index, freq, dad: string; {pomocne retezce pro logovani}
 begin
  for i:=0 to 510 do struktura[i]:=0;
  if velikost_haldy=1 then struktura[halda[1]]:=256; {v pripade, ze cely vstupni soubor je slozen ze stejnych bytu}
  while velikost_haldy>1 do
   begin
    pom:=halda[1];
    halda[1]:=halda[velikost_haldy]; {odebrani nejmensiho prvku z haldy}
    dec(velikost_haldy);
    BublejDolu(1); {nalezeni noveho nejmensiho prvku}
    frekvence[255+velikost_haldy]:=frekvence[pom]+frekvence[halda[1]]; {tvorba otce dvou nejmensich prvku}
    struktura[pom]:=255+velikost_haldy; {index otce prvniho nejmensiho prvku bude kladny - je levym synem}
    struktura[halda[1]]:=-255-velikost_haldy; {index otce druheho nejmensiho prvku bude zaporny - je pravym synem}
    halda[1]:=255+velikost_haldy; {ulozeni otce do haldy}
    BublejDolu(1);
   end;
  struktura[255+velikost_haldy]:=0; {koren jiz nema otce}
  for i:=0 to 510 do {logovani}
   begin
    if frekvence[i]>0 then
     begin
      Str(i,index);
      Str(frekvence[i],freq);
      Str(struktura[i],dad);
      Zaznamenej('Frekvence['+index+'] = '+freq+' (otec = '+dad+')');
     end;
   end;
 end;
 
 procedure HuffmanCode;
      {Vytvori kodovaci pole pro snadnejsi kodovani vstupniho
       souboru a ulozeni nezbytnych informaci pro rekonstrukci
       Huffmanova stromu. Pro kazdy byte se projde zespodu stromem a
       zaznamena se jeho cesta ve forme binarniho cisla, kde jeho
       delka je delkou cesty, hodnota 0 znamena levy syn, hodnota
       1 znamena pravy syn. Binarni cislo je prevedeno na word a
       ulozeno do pole 'kod'. Jeho delka je ulozena do pole 'delka'.
       Nasledne jsou tyto pole prokladane ulozena do vystupniho souboru.}
 var i, delka_data: byte;
   kod_data, smerovnik: word;
   uzel: longint;
   index, code, lng: string; {pomocne retezce pro logovani}
 begin
  for i:=0 to 255 do
   begin
    if frekvence[i]=0 then {nulove frekvence maji nulovy kod i delku}
     begin
      kod[i]:=0;
      delka[i]:=0;
     end
    else
     begin
      delka_data:=0;
      kod_data:=0;
      smerovnik:=1; {postupne bude obsahovat 1,2,4,8... tedy binarne 1,10,100,1000...}
      uzel:=struktura[i]; {otec bytu i}
      while uzel<>0 do {dokud se nedojde ke koreni}
       begin
        if uzel<0 then {uzel je pravym synem, je nutne zakodovat 1}
         begin
          kod_data:=kod_data+smerovnik; {pravy smer je kodovan 1}
          uzel:=-uzel;
         end;
        uzel:=struktura[uzel]; {prechod na vyssi uroven stromu}
        smerovnik:=2*smerovnik; {v binarni reprezentaci se 1 posune doleva o jednu pozici}
        inc(delka_data);
       end;
      kod[i]:=kod_data; {konecne prirazeni hodnot}
      delka[i]:=delka_data;
     end;
   end;
  for i:=0 to 255 do {logovani}
   if frekvence[i]>0 then
    begin
     Str(i,index);
     Str(kod[i],code);
     Str(delka[i],lng);
     Zaznamenej('Kod['+index+'] = '+code+' (delka = '+lng+')');
    end;
  for i:=0 to 255 do {ukladani dat do vystupniho souboru}
   begin
    UlozWord(kod[i]);
    UlozByte(delka[i]);
   end;
 end;
 
 procedure Encode;
      {Kazdy byte vstupniho souboru je preveden na svuj kod. Ten je
       nasledne rozlozen na jednotlive bity dle pole 'delka'. Temito
       bity je postupne plnen vystupni byte, ktery je po svem naplneni
       ulozen do vystupniho souboru. Specialni pozornost je venovana
       poslednimu bytu, ktery nemusi byt uplny. Informace o jeho
       neuplnosti je ulozena do posledniho bytu celeho souboru.}
 var i, vstup, vystup, pozice: byte;
   vstupni_word, vystupni_byte: bitove_pole;
 begin
  pozice:=7; {ukazatel do vystupniho bytu, nejvyssi rad ma ukazatel 7, nejnizsi 0}
  UkazNa(0); {vstupni soubor cist od zacatku}
  while NactiByte(vstup) do
   begin
    RozlozWord(vstupni_word,kod[vstup]);
    for i:=(delka[vstup]-1) downto 0 do
     begin
      vystupni_byte[pozice]:=vstupni_word[i];
      if pozice=0 then {vystupni byte byl naplnen, je treba jej ulozit}
       begin
        SlozByte(vystupni_byte,vystup);
        UlozByte(vystup);
        pozice:=7; {reset}
       end
      else dec(pozice);
     end;
   end;
  if pozice<7 then {zbyl neuplny byte? - hodnota 7 kvuli reset (viz vyse)}
   begin
    for i:=pozice downto 0 do vystupni_byte[pozice]:=false; {doplneni nulami}
    SlozByte(vystupni_byte,vystup); {ulozeni zbyleho bytu}
    UlozByte(vystup);
   end;
  if pozice<7 then UlozByte(pozice+1) else UlozByte(0);
  {na konec vystupniho souboru se ulozi pocet bitu, ktere je treba pri dekompresi ignorovat}
 end;
 
begin
 Zaznamenej('Zahajena komprese (Huffman).');
 SpocitejFrekvence;
 VytvorHaldu;
 HuffmanTree;
 HuffmanCode;
 Encode;
 Zaznamenej('Ukoncena komprese (Huffman).');
 Zaznamenej('Kompresni pomer = '+KompresniPomer);
end;
 
procedure HuffmanDecode;
type pprvek=^prvek;
   prvek=record {uzel stromu}
       list: boolean; {je uzel listem nebo ne?}
       data: byte; {v listu ulozen dekodovaci byte, jinak nahodna hodnota}
       pravy: pprvek; {v listu bude nil}
       levy: pprvek; {v listu bude nil}
      end;
var kod: array[0..255] of word;
  delka: array[0..255] of byte;
  koren: pprvek;
  chyba: boolean; {kontrola spravnosti vstupniho souboru}
 
 procedure NactiPole;
      {Obnovi pole 'kod' a 'delka', ktere obsahuji nezbytne informace pro
       rekonstrukci stromu.}
 var i: byte;
   index, code, lng: string; {pomocne retezce pro logovani}
 begin
  for i:=0 to 255 do {nacitani dat ze vstupniho souboru}
   begin
    if NactiWord(kod[i])=false then chyba:=true;
    if NactiByte(delka[i])=false then chyba:=true;
    {chyba, pokud vstupni soubor neobsahuje ani nezbytne informace pro rekonstrukci stromu}
   end;
  for i:=0 to 255 do {logovani}
   if (delka[i]>0) and (chyba=false) then
    begin
     Str(i,index);
     Str(kod[i],code);
     Str(delka[i],lng);
     Zaznamenej('Kod['+index+'] = '+code+' (delka = '+lng+')');
    end;
 end;
 
 procedure VytvorStrom(var koren: pprvek);
      {Za pomoci informaci z poli 'kod' a 'delka' je rekonstruovan
       Huffmanuv strom. Je reprezentovan ukazately na zaznamy, ve kterych
       je ukazatel na praveho a leveho syna, identifikator listu a dale
       hodnota uzlu. Hodnota listu reprezentuje cilovy dekodovany byte.}
 var i, j: byte;
   vstupni_word: bitove_pole;
   uzel, novy: pprvek;
 begin
  new(koren); {inicializace korene}
  uzel:=koren;
  uzel^.pravy:=nil;
  uzel^.levy:=nil;
  uzel^.list:=false;
  for i:=0 to 255 do
   begin
    uzel:=koren;
    RozlozWord(vstupni_word,kod[i]);
    for j:=(delka[i]-1) downto 0 do {prochazeni 'neproslapanou' cestou}
     begin
      if vstupni_word[j]=true then {jdu doprava}
       begin
        if uzel^.pravy=nil then {pokud cesta neexistuje, tak vytvorit}
         begin
          new(novy);
          uzel^.pravy:=novy;
          uzel:=novy;
          uzel^.pravy:=nil;
          uzel^.levy:=nil;
          uzel^.list:=false;
         end
        else uzel:=uzel^.pravy; {cesta jiz existuje, pouze projit dale}
       end
      else            {jdu doleva}
       begin
        if uzel^.levy=nil then {pokud cesta neexistuje, tak vytvorit}
         begin
          new(novy);
          uzel^.levy:=novy;
          uzel:=novy;
          uzel^.pravy:=nil;
          uzel^.levy:=nil;
          uzel^.list:=false;
         end
        else uzel:=uzel^.levy; {cesta jiz existuje, pouze projit dale}
       end;
      if j=0 then {konec cesty - je nutne ulozit cilovou hodnotu}
       begin
        uzel^.data:=i;
        uzel^.list:=true;
       end;
     end;
   end;
  Zaznamenej('Rekonstrukce Huffmanova stromu dokoncena.');
 end;
 
 procedure Decode;
      {Vstupni byty budou nacitany jako kontinualni cesta Huffmanovym
       stromem. Pokazde kdyz se dojde do listu je ulozen vystupni byte
       a ukazatel je vracen na koren stromu. Procedura take hlida posledni
       potencialne neuplny byte, ve kterem je mozna potreba ignorovat
       nekolik bitu.}
 var vstup, i, ignorovat: byte;
   velikost, pozice: longint;
   vstupni_byte: bitove_pole;
   uzel: pprvek;
 begin
  uzel:=koren;
  velikost:=VelikostSouboru;
  pozice:=PoziceSouboru;
  UkazNa(velikost-1);  {presun na konec}
  NactiByte(ignorovat); {kolik je potreba na konci ignorovat?}
  UkazNa(pozice);    {zpatky na puvodni misto}
  while (PoziceSouboru<(velikost-1)) and (NactiByte(vstup)) and (chyba=false) do
     {POZOR - NactiByte posunuje pozici, proto je v podmince PoziceSouboru napred}
     {posledni byte = EOF, predposledni byte = pocet ignorovanych bitu, oba byty se nesmi dekodovat}
   begin
    RozlozByte(vstupni_byte,vstup);
    pozice:=PoziceSouboru-1; {protoze NactiByte posune pozici na budouci byte, je nutne dekrementovat}
    for i:=7 downto 0 do
     begin
      if (pozice=(velikost-2)) and (ignorovat>i) then {v poslednim bytu jsou ignorovane bity}
       begin
        {nedelat nic, bity jsou ignorovany}
       end
      else
       begin
        if chyba=false then
         if vstupni_byte[i]=false then {sestoupit ve strome doleva}
          if uzel^.levy<>nil then uzel:=uzel^.levy else chyba:=true
         else             {sestoupit ve strome doprava}
          if uzel^.pravy<>nil then uzel:=uzel^.pravy else chyba:=true;
         {pokud je algoritmus navigovan neexistujici cestou, urcite
          data neodpovidaji stromu - tzn. bud je soubor poskozen
          anebo se uzivatel pokousi dekomprimovat cizi soubor}
        if (uzel^.list=true) and (chyba=false) then {nalezen list}
         begin
          UlozByte(uzel^.data);
          uzel:=koren; {reset}
         end;
       end;
     end;
   end;
 end;
 
begin
 Zaznamenej('Zahajena dekomprese (Huffman).');
 chyba:=false;
 NactiPole;
 if chyba=false then VytvorStrom(koren);
 if chyba=false then Decode;
 if chyba=false then Zaznamenej('Ukoncena dekomprese (Huffman).')
 else Zaznamenej('Vstupni soubor je poskozen nebo se nejedna o soubor vytvoreny timto programem.');
end;
 
procedure RLEEncode;
var frekvence: array[0..255] of longint;
  escape: byte; {escape character pro identifikaci zkomprimovane sekvence bytu}
 
 procedure SpocitejFrekvence;
      {Vypocita frekvencni vyskyt vsech bytu a ulozi je do pole.}
 var data: byte;
   i: word;
   index, freq: string; {pomocne retezce pro logovani}
 begin
  UkazNa(0);
  for i:=0 to 255 do frekvence[i]:=0; {nulovani pole}
  while NactiByte(data) do
   if frekvence[data]<MaxLongInt then inc(frekvence[data]);
   {jen pro jistotu - aby longint pretekl, musel by uzivatel komprimovat
    soubor o velikosti vice nez 2GB, coz je vzhledem k nizkemu vykonu programu
    velmi nepravdepodobne}
  for i:=0 to 255 do {logovani}
   begin
    if frekvence[i]>0 then
     begin
      Str(i,index);
      Str(frekvence[i],freq);
      Zaznamenej('Byte '+index+' ma frekvenci '+freq);
     end;
   end;
 end;
 
 procedure NajdiEscape;
      {Prvni znak s nejnizsi frekvenci bude escape characterem.}
 var i: byte;
   min: longint;
   esc: string;
 begin
  min:=frekvence[0];
  escape:=0;
  for i:=1 to 255 do
   begin
    if frekvence[i]<min then
     begin
      min:=frekvence[i];
      escape:=i;
     end;
   end;
  Str(escape,esc); {logovani}
  Zaznamenej('Escape character = '+esc);
 end;
 
 procedure Encode;
 var vstup, temp, opakovani, i: byte;
 begin
  UkazNa(0); {navrat na zacatek souboru}
  UlozByte(escape); {na zacatku souboru bude vzdy ulozen escape character}
  opakovani:=0;
  while NactiByte(vstup) do
   begin
    if vstup=escape then {escape character bude ukladan specialnim zpusobem}
     begin
      UlozByte(escape); {na jeho ulozeni se spotrebuji 2 byty misto jednoho}
      UlozByte(0);   {escape character samotny a dale nulovy byte}
      opakovani:=0;
     end
    else
     begin
      if opakovani=0 then temp:=vstup; {opakovani=0 pri inicializaci nebo po ulozeni escape characteru}
      if ((temp<>vstup) and (opakovani>=4)) or ((temp=vstup) and (opakovani=255)) then
        {ma smysl komprimovat... escape character + pocet opakovani (max 255) + komprimovany byte}
       begin
        UlozByte(escape);
        UlozByte(opakovani);
        UlozByte(temp);
        temp:=vstup;
        opakovani:=1;
       end
      else if (temp<>vstup) and (opakovani<=3) then
        {komprese by se nevyplatila - jsou na ni potreba 3 byty}
       begin
        for i:=1 to opakovani do UlozByte(temp);
        temp:=vstup;
        opakovani:=1;
       end
      else inc(opakovani); {zatim se o kompresi nerozhodlo}
     end;
   end;
  {ulozeni zbytku}
  if opakovani<=3 then
   begin
    for i:=1 to opakovani do UlozByte(temp);
   end
  else
   begin
    UlozByte(escape);
    UlozByte(opakovani);
    UlozByte(temp);
   end;
 end;
 
begin
 Zaznamenej('Zahajena komprese (RLE).');
 SpocitejFrekvence;
 NajdiEscape;
 Encode;
 Zaznamenej('Ukoncena komprese (RLE).');
 Zaznamenej('Kompresni pomer = '+KompresniPomer);
end;
 
procedure RLEDecode;
var chyba: boolean; {kontrola spravnosti vstupniho souboru}
 
 procedure Decode;
 var vstup, escape, opakovani, vystup, i: byte;
 begin
  NactiByte(escape); {nacteni referencniho escape characteru}
  while (NactiByte(vstup)) and (chyba=false) do
   begin
    if vstup=escape then {escape character oznacuje komprimovanou sekvenci bytu}
     if NactiByte(opakovani) then
      if opakovani=0 then UlozByte(escape) {rozpoznani znaku, ktery je identicky s escape characterem}
      else if NactiByte(vystup) then {pokud se nejednalo o escape character, je potreba dalsi byte}
          begin
           for i:=1 to opakovani do UlozByte(vystup); {expandovani komprimovane sekvence}
          end
         else chyba:=true {pokud neexistuje zadny dalsi byte, neco je spatne}
     else chyba:=true {pokud po escape characteru nenasleduje dalsi byte, neco je spatne}
    else UlozByte(vstup); {nekomprimovane byty ukladat primo}
   end;
 end;
 
begin
 Zaznamenej('Zahajena dekomprese (RLE).');
 chyba:=false;
 Decode;
 if chyba=false then Zaznamenej('Ukoncena dekomprese (RLE).')
 else Zaznamenej('Vstupni soubor je poskozen nebo se nejedna o soubor vytvoreny timto programem.');
end;
 
{<<< ENGINE}
 
{Rizeni cinnosti >>>}
procedure Komprimuj;
begin
 if paramstr(4)='-h' then HuffmanEncode;
 if paramstr(4)='-r' then RLEEncode;
end;
 
procedure Dekomprimuj;
begin
 if paramstr(4)='-h' then HuffmanDecode;
 if paramstr(4)='-r' then RLEDecode;
end;
{<<< Rizeni cinnosti}
 
{I/O procedury >>>}
procedure ZavriVstupni;
begin
 close(vstupni_soubor);
 Zaznamenej('Vstupni soubor uzavren.');
end;
 
procedure ZavriVystupni;
begin
 close(vystupni_soubor);
 Zaznamenej('Vystupni soubor uzavren.');
end;
 
procedure ZavriLog;
begin
 if vypis=true then close(log_soubor);
end;
 
function OtevriVstupni(jmeno: string): boolean;
begin
 assign(vstupni_soubor,jmeno);
 {$I-} reset(vstupni_soubor,1); {$I+}   {pokus o otevreni}
 if IOresult=0 then
  begin
   OtevriVstupni:=true;         {soubor existuje}
   Zaznamenej('Vstupni soubor '+jmeno+' otevren pro cteni.');
  end
 else
  begin
   OtevriVstupni:=false;         {soubor neexistuje}
   Zaznamenej('Vstupni soubor '+jmeno+' neexistuje.');
  end;
end;
 
function OtevriVystupni(jmeno: string): boolean;
var i: byte;
  prepis: boolean;
begin
 prepis:=true;
 assign(vystupni_soubor,jmeno);
 {$I-} reset(vystupni_soubor,1); {$I+}   {pokus o otevreni}
 if IOresult=0 then            {soubor uz existuje}
  begin
   close(vystupni_soubor);
   prepis:=false;
   for i:=(povinne+1) to paramcount do  {lze jej prepsat?}
    if paramstr(i)='-w' then prepis:=true;
  end;
 if prepis=true then
  begin
   rewrite(vystupni_soubor,1);
   OtevriVystupni:=true;         {soubor lze zapisovat}
   Zaznamenej('Vystupni soubor '+jmeno+' otevren pro zapis.');
  end
 else
  begin
   OtevriVystupni:=false;        {soubor nelze zapisovat}
   Zaznamenej('Vystupni soubor '+jmeno+' nelze zapisovat.');
   ZavriVstupni;             {kvuli zkracenemu vyhodnoceni v hlavnim programu}
  end;
end;
 
procedure OtevriLog;
var i: byte;
begin
 vypis:=false;
 for i:=(povinne+1) to paramcount do    {jsou zapnute vypisy?}
  if paramstr(i)='-l' then vypis:=true;
 if vypis=true then
  begin
   assign(log_soubor,'log.txt');
   rewrite(log_soubor);
  end;
end;
{<<< I/O procedury}
 
begin
 if (paramcount>=povinne) and (paramcount<=celkem) then
  begin
   OtevriLog;
   if OtevriVstupni(paramstr(1)) and OtevriVystupni(paramstr(2)) then
    begin
     if paramstr(3)='-c' then Komprimuj;
     if paramstr(3)='-d' then Dekomprimuj;
     ZavriVstupni;
     ZavriVystupni;
    end;
   ZavriLog;
  end
 else
  begin {help}
   writeln;
   writeln('Komprese textu, verze 1.0');
   writeln('Copyright (c) 2008 Petr Koupy');
   writeln;
   writeln('komprese.exe VSTUP VYSTUP [rezim] [algoritmus] ([prepis] [logovani])');
   writeln;
   writeln('Nazvy souboru uvadet bez cesty.');
   writeln('[rezim]    -c  komprese vstupniho souboru');
   writeln('        -d  dekomprese vstupniho souboru');
   writeln('[algoritmus]  -h  Huffmanovo kodovani');
   writeln('        -r  Run-Lenght Encoding');
   writeln('[prepis]    -w  povolit prepis existujiciho vystupniho souboru (nepovinne)');
   writeln('[logovani]   -l  povolit logovani udalosti do souboru log.txt (nepovinne)');
  end;
end.