Upravena verzia www

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Roman Mik
Program: Redfox.pas
Soubor exe: Redfox.exe

Upravena verzia www.trsek.com/cover/benkovic/find. Nahrada prikazu find pre operacny system DOS. Prehladava disk aby nasiel umiestnenie zadaneho suboru. Vysledok zapise do textoveho suboru. Obsahuje prepinace. Ak sa nezada ziaden prepinac zobrazi sa help programu.
{ REDFOX.PAS                Copyright (c) Roman Mik }
{ Nahrada prikazu find pre operacny system DOS. Prehladava disk   }
{ aby nasiel umiestnenie zadaneho suboru. Vysledok zapise do    }
{ textoveho suboru. Obsahuje prepinace. Ak sa nezada ziaden     }
{ prepinac zobrazi sa help programu.                }
{ Upravena verzia http://www.trsek.com/cover/benkovic/find     }
{                                  }
{ Datum:24.07.2008               http://www.trsek.com }
 
{$I-}
uses crt,dos;
var
 priznak       : string;
 hladane       : string;
 pom,Pocet_najdenych : longint;
 povod_adresar    : string;
 nazov,subor     : string;
 t          : text;
 
 
procedure hladaj_subor(v_adresary:string);
var DirInfo : SearchRec;
  povod_adresar_1 : string;
  mazac:string;
  F:file;
 begin
 getdir(0,povod_adresar_1);
 chdir(v_adresary);
 FindFirst(subor, Anyfile, DirInfo);
 while DosError = 0 do
 begin
  assign(t,povod_adresar+'\'+nazov);
  append(t);
  inc(Pocet_najdenych);
  Writeln(t,v_adresary+'\'+DirInfo.Name);
  if priznak='' then
  Writeln(v_adresary+'\'+DirInfo.Name)
  else
  Begin
  mazac:=v_adresary+'\'+DirInfo.Name;
  assign(F,mazac);
  {$I-}
  Reset(F);
  {$I+}
  if IOResult <> 0 then
  Writeln('Cannot find ', mazac)
  else
  begin
  Close(F);
  Erase(F);
  Writeln(v_adresary+'\'+DirInfo.Name+' <- zmazane');
  End;
  End;
  FindNext(DirInfo);
  close(t);
 end;
 chdir(povod_adresar_1);
 end;
 
procedure hladaj(cesta:string);
 var DirInfo: SearchRec;
 begin
 hladaj_subor(cesta);
 chdir(cesta);
 if IOResult <> 0 then Writeln(cesta+ ' Adresar je nepristupny')
 else
  begin
  FindFirst('*.*', Anyfile, DirInfo);
  while DosError = 0 do
    begin
    if (Dirinfo.Attr and Directory<>0) and (Dirinfo.Name<>'.') and (DirInfo.Name<>'..') then
     begin
     if cesta[length(cesta)]='\' then begin hladaj(cesta+Dirinfo.Name);end
     else begin hladaj(cesta+'\'+Dirinfo.Name);end;
     chdir(cesta);
     end;
    FindNext(DirInfo);
    end;
  end;
 end;
 
procedure help;
 begin
 Writeln('Program na prehladavanie disku : ');
 Writeln('Priklad : find [/s uklada] [/f subor] [/d adresar] [/e]');
 Writeln('/s ukladaj do zadaneho suboru');
 Writeln('/f hladaj subor ');
 Writeln('/d hladaj v adresari');
 Writeln('/e zmaze subor');
 Writeln('/? toto menu');
 Writeln;
 Writeln('Ak nezadas hodnoty za prepinacmi tak sa daju hodnoty DEFAULT.');
 Writeln('Aspon jeden z prepinacov musi byt zapnuty.');
 halt;
 end;
 
begin
 clrscr;
 getdir(0,povod_adresar);
 if paramcount=0 then begin Writeln('Chybaju VAM parametre !');help;halt;end;
 for pom:= 1 to paramcount do
 begin
  if (paramstr(pom)='/?') or (paramstr(pom)='help') then help;
  if paramstr(pom)='/f' then subor:=paramstr(pom+1);
  if paramstr(pom)='/d' then hladane:=paramstr(pom+1);
  if paramstr(pom)='/s' then nazov:=paramstr(pom+1);
  if paramstr(pom)='/e' then priznak:=paramstr(pom);
 end;
 if subor=''  then subor:='*.*';
 if hladane='' then hladane:=povod_adresar;
 if nazov=''  then nazov:='find';
 if priznak='' then priznak:='';
 assign(t,nazov);
 rewrite(t);
 close(t);
 hladaj(hladane);
 Writeln;
 Writeln('Pocet najdenych :',pocet_najdenych);
 Writeln('koniec');
 chdir(povod_adresar);
 readkey;
end.