Simulátor hry kto chce by milionárom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Tony Yeung
Program: Millionaire.pas
Soubor exe: Millionaire.exe
Potřebné: HotSeat.dat

Simulátor hry kto chce by milionárom.
{ MILIONAIRE.PAS              Copyright (c) Tony Yeung }
{ Who wants to be a millionaire.                  }
{                                  }
{ Datum:16.10.2009               http://www.trsek.com }
 
Program millionaire;
 
{ $ APPTYPE CONSOLE}
 
{
  IT113 Assignment - Who wants to be a millionaire.
  Author: Tony Yeung
  Date: 16 October 2009
  Version 1
}
 
uses
{ SysUtils,
 OurCrt;}
 crt, dos;
 
type
  hotSeat_record=record
  lastname:string[12];
  firstname:string[12];
  address: string[25];
end;
 
{//**************************** User Variables ****************************}
 
var User_Choice:Integer;
 hotSeat_file:file of hotSeat_record;
 hotSeat:array[1..100]of hotSeat_record;
 numberRecords:integer;
 numbers: array[1..6] of integer;
 generate: boolean;
 
{//**************************** Procedure Load ****************************}
 
procedure load;
var
  count:integer;
begin
  assign(hotSeat_file,'hotSeat.dat');
  reset(hotSeat_file);
  numberRecords:= filesize(hotSeat_file);
 for count:= 1 to numberRecords do
 begin
  read(hotSeat_file,hotSeat[count]);
 end;
end;
 
{//**************************** Procedure Contestantslist ****************************}
 
procedure ContestantsList;
 
var
  count:integer;
 
begin
 numberRecords:= filesize(hotSeat_file);
 
 writeln;
 writeln('...Last Name..First Name.............Address........');
 writeln;
 for count:= 1 to (filesize(hotSeat_file)) do
 begin
 writeln(hotSeat[count].firstname:12,hotSeat[count].lastname:12,
 hotSeat[count].address:20);
{ sleep(100);}
 delay(100);
 End;
 readln;
end;
 
{//**************************** Procedure Generate6Finalists ****************************}
 
procedure Generate6finalists;
var
 count,temp:integer;
 
begin
 writeln('Here are the 6 finalist''s numbers');
 randomize;
 for count:= 1 to 6 do
 begin
  temp:=random(numberRecords)+1;
  while(temp=numbers[1])
  or (temp=numbers[2])
  or (temp=numbers[3])
  or (temp=numbers[4])
  or (temp=numbers[5])
  or (temp=numbers[6]) do
  begin
   temp:=random(numberRecords)+1;
  end;
  numbers[count]:=temp;
  generate := true;
 end;
 
 for count := 1 to 6 do
  begin
   writeln;
   writeln('   ***<$$$$$>**** ' ,(numbers[count]), ' ****<$$$$>****');
   writeln;
   {sleep(100);}
   delay(100);
  end;
  writeln('       GOOD LUCK !!!!!!!');
  readln;
  clrscr;
end;
 
{//**************************** Procedure ShowFinalists ****************************}
 
procedure ShowFinalists;
 var
 count: integer;
 begin
 if (generate = true) then
 begin
  WriteLn('3 pressed,finding and listing the finalists...');
  WriteLn;
  for count:=1 to 6 do
  begin
   writeln(hotSeat[numbers[count]].firstname:12,
   hotSeat[numbers[count]].lastname:12, hotSeat[numbers[count]].address:20);
   writeln;
 
   {sleep(200);}
   delay(200);
  end
 end
 else
   writeln('Please generate finalist number first!');
  readln;
 end;
 
{//**************************** Procedure Save ****************************}
 
procedure save;
 var
 count: integer;
 begin
  reset(hotSeat_file);
  for count:=1 to filesize(hotSeat_file) do
   begin
    write(hotSeat_file,hotSeat[count]);
   end;
 end;
 
{//**************************** Procedure ChangeDetails ****************************}
 
procedure ChangeDetails;
 var
 count: integer;
 firstname,lastname,newaddress: string[12];
 name: boolean;
 
 
 begin
  name:=false;
 
    writeln('4 pressed,changing the address a friend details...');
 
    writeln('Please enter your first name.');
    readln(firstname);
    writeln('Please enter your last name.');
    readln(lastname);
 
    for count:=1 to filesize(hotSeat_file) do
    begin
     if (hotSeat[count].lastname=lastname) and
     (hotSeat[count].firstname=firstname) then
    begin
    writeln('Well. We''ve found your records.');
    writeln('Please enter your new address');
    readln(newaddress);
    hotSeat[count].address:=newaddress;
    name:=true
    end;
    end;
    if name=false then
    begin
    writeln('Sorry! We do not have your records from your database.');
    end;
    writeln;
    write('Press <ENTER> to save changes and return to the main menu.');
 
    save;
    readln;
 end;
 
{//**************************** Procedure EnrolContestant ****************************}
 
procedure EnrolContestant;
 var  lastname:string[12];
    firstname :string[12];
    address:string[12];
    count :integer;
    name :boolean;
 
 begin
  name:=false;
  writeln('Please enter your first name - if you''re new.');
  readln(firstname);
  writeln('Please enter your last name.');
  readln(lastname);
  writeln('Lastly, please enter your address number.');
  readln(address);
  writeln('Please press <ENTER>');
  for count:=1 to filesize(hotSeat_file) do
  begin
  if (hotSeat[count].lastname=lastname) and
  (hotSeat[count].firstname=firstname) then
  begin
    name:=true;
    writeln('You''re a contestant already.');
  end;
  end;
  if (name = false) then
  begin
    numberRecords:= numberRecords+ 1;
    hotSeat[filesize(hotSeat_file)].firstname:=firstname;
    hotSeat[filesize(hotSeat_file)].lastname:=lastname;
    hotSeat[filesize(hotSeat_file)].address:=address;
    writeln('Please press <ENTER> to save your details and return to main menu.');
    readln;
    save;
  end;
 end;
 
{//**************************** Procedure GetOutOfHere ****************************}
 
procedure GetOutOfHere;
 begin
  writeln('0 pressed,exiting...');
  {Sleep(5000);}
  delay(5000);
  clrscr;
 end;
 
{//**************************** Procedure Menu ****************************}
 
 procedure Menu;
begin
 
   writeln('        M E N U');
   writeln('Please enter an integer in the range 1...5');
   writeln;
   writeln(' 1 List all the contestants');
   writeln(' 2 Generate the 6 finalist''s numbers');
   writeln(' 3 Find and list the finalists');
   writeln(' 4 Change the address a friend details');
   writeln(' 5 Enrol a new contestant');
   writeln(' 0 Exit');
 
 
   Readln(User_Choice);
 
   case (User_Choice) of
     1:ContestantsList;
     2:Generate6finalists;
     3:ShowFinalists;
     4:ChangeDetails;
     5:EnrolContestant;
     0:GetOutOfHere;
    end;
end;
 
{//**************************** The Main Program ****************************}
 
begin {//main body}
 Load;
 repeat
 menu;       {Shows the Menu on the screen}
 until User_Choice = 0; {Allows program user to Exit program}
end.