1st Infinity Calculator

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu
1inca.pngProgram: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Soubor exe: 1inca.exe

Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
 • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
 • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
 • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov rad
{ 1stInCa.PAS        Copyleft (c) Zdeno Sekerák, <etrsek@gmail.com> }
{ 1st INfinity CAlculator                          }
{                                      }
{ Tento program je slobodný software. Možete ho ďalej distribuovať a/alebo }
{ upravovať pod podmienkou licence GNU General Public License vydanej    }
{ organizáciou Free Software Foundation, verzia licencie 3 alebo vyššej.  }
{                                      }
{ Tento program je distribuvaný v nádeji, že bude užitočným, ale      }
{ NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY. Bez akejkoľvek vyplývajúcej záruky na     }
{ OBCHODOVATEĽNOSŤ alebo VHODNOSŤ PRE KONKRÉTNE POUŽITIE. Pre viac     }
{ podrobností si prečítajte licenciu GNU General Public Licence.      }
{                                      }
{ http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html                   }
{                                      }
{ Author: Zdeno Sekerák (TrSek)                       }
{ Datum : 08.01.2010                            }
{ Verzia: 0.91 RC1                   http://www.trsek.com }
 
program fInCa;
uses crt, dos, math, trsek;
 
const
  BACK_COLOR = Black;		{ pozadie         }
  BBACK_COLOR = Blue;     { pozadie buttonov     }
  TEXT_COLOR = DarkGray;   { farba obycajneho textu  }
  ITEXT_COLOR = Red;     { farba zvyrazneneho textu }
 
look : array[1..25] of string = (
' +----------------------------------------------------------------------------+',
' |############################################################################|',
' |############################################################################|',
' |############################################################################|',
' |############################################################################|',
' +-[#80]Up/doWn-precision-----------------[o]Degree---[o]Radian---[o]gradient-+',
'                                        ',
' #S### #C### #T### #G### #A### #F1##  ##Z##  ##### ##### ##### ##### #I### ',
' #sin# #cos# #tan# #cotg #abs# #help  ##mc#  ##7## ##8## ##9## ##/## #int# ',
'                                        ',
' #@### #$### #&### #:### #V### #DEL#  ##M##  ##### ##### ##### ##### #F### ',
' #asin #acos #atan acotg #eul# clear  ##mr#  ##4## ##5## ##6## ##*## #frac ',
'                                        ',
' #X### #L### #N### #%### #P### #H###  ##K##  ##### ##### ##### ##### #O### ',
' #e^x# #ln## #neg# #1/x# #pi## pi#c#  ##ms#  ##1## ##2## ##3## ##-## round ',
'                                        ',
' #Q### #^### #B### #Y### #!### #E###  ##J##  ##### ##### ##### ##### ENTER ',
' #sqrt #x^2# #x^y# #x^3# #x!## 10^x#  ##m+#  ##0## ##-## ##.## ##+## ##=## ',
'+-debug------------------------------------------------------------------------+',
'|##############################################################################|',
'|##############################################################################|',
'|##############################################################################|',
'|##############################################################################|',
'|##############################################################################|',
'1st#Infinity#Calculator,#ver#0.92Beta,#Copyleft(c)#Zdeno#Sekerak,#www.trsek.com'
);
 
var a,b: infinity;
   m: infinity;
   op: char;
 oldop: char;
   rb: boolean; 
 
procedure ViewLook;
var x,y:integer;
begin
 window(1,1,80,25);
 textbackground( BACK_COLOR );
 clrscr;
 
 for y:=1 to 25 do begin
  gotoxy(1,y);
  for x:=1 to length(look[y]) do begin
    { farba textu }
    if(look[y][x] in ['A'..'Z','@','$','&',':','!','%']) and (y<25)then
      textcolor(ITEXT_COLOR)
    else textcolor(TEXT_COLOR);
 
    { farba pozadia }
    if(look[y][x] <> ' ')then
      textbackground( BBACK_COLOR )
    else textbackground( BACK_COLOR );
 
    { text }
    if(look[y][x]<>'#')then
      write(look[y][x])
    else write(' ');    
  end;
 end;
end;
 
procedure ViewHelp;
var x:integer;
begin
 save_win;
 window(1,1,80,25);
 
 textcolor(TEXT_COLOR);
 textbackground( BBACK_COLOR );
 clrscr;
 
 writeln; write(' '); 
 for x:=1 to length(look[25]) do
  if(look[25][x]<>'#')then
     write(look[25][x])
  else write(' ');    
 
 writeln;
 writeln(' Help:');
 writeln(' -----');
 writeln(' Pre použitie funkcií stláčajte písmenka ktoré sú zvýraznené červenou farbou');
 writeln(' Enter - ukončenie zadávania čísla (ako =)');
 writeln(' Delete - zmazanie čísla');
 writeln(' ESC  - koniec programu (alebo dlho trvajúcej operácie)');
 writeln;
 writeln(' Licencia:');
 writeln(' ---------');
 writeln(' Tento program je slobodný software. Možete ho ďalej distribuovať a/alebo');
 writeln(' upravovať pod podmienkou licence GNU General Public License vydanej');
 writeln(' organizáciou Free Software Foundation, verzia licencie 3 alebo vyššej.');
 writeln;
 writeln(' Tento program je distribuvaný v nádeji, že bude užitočným, ale');
 writeln(' NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY. Bez akejkoľvek vyplývajúcej záruky na');
 writeln(' OBCHODOVATEĽNOSŤ alebo VHODNOST PRE KONKRÉTNE POUŽITIE. Pre viac');
 writeln(' podrobností si prečítajte licenciu GNU General Public Licence.');
 writeln;
 writeln(' http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html');
 writeln;
 writeln('');
 readkey;
 
 ViewLook;
 old_win;
end;
 
{ zobrazi ako je nastaveny }
procedure ViewSet;
begin
 save_win;
 window(1,1,80,25);
 textcolor(TEXT_COLOR);
 textbackground( BBACK_COLOR );
 
 writexy(44,6,'o');
 writexy(56,6,'o');
 writexy(68,6,'o');
 
 case a.GetRDG of
  BN_DEGREE:  writexy(44,6,'x');
  BN_RADIAN:  writexy(56,6,'x');
  BN_GRADIENT: writexy(68,6,'x');
 end;
 
 gotoxy(5,6);
 write(a.GetEpsilon:3);
 
 gotoxy(36,6);
 if(m._bn.zero)then
    write('-')
 else write('M');
 
 old_win;
 textcolor(TEXT_COLOR);
 textbackground( BBACK_COLOR );
end;
 
begin
 { initialize }
 a.Init('0');
 b.Init('0');
 m.Init('0');
 a.SetDegree;
 b.SetDegree;
 a.ScroolBarInit(1,1,78);
 b.ScroolBarInit(1,1,78);
 oldop:=#0;
 
 ViewLook;
 ViewSet;
 
 repeat
  repeat
   Window(3,2,78,5);
   rb:=false;
   op:=readkey;
 
   if((op in ['0'..'9',',','.'])
   or ((op='-') and a._bn.zero)) then begin
     clrscr;
     op:=a.Readln(op);
   end;
 
   { repeat operation }
   if(op=#13)then begin
    case UpCase(oldop) of
     '+': a.Plus  (b);
     '-': a.Minus  (b);
     '*': a.Multiply(b);
     '/': a.Divide (b);
    end;
 
    { vypis vysledok }
    Window(3,2,78,5);
    clrscr;
    a.Write(BN_INFINITY, BN_INFINITY);
   end;
  until(op <>#13);
 
  Window(2,20,79,24);
  clrscr;
  oldop:=op;
 
  case UpCase(op) of
   'A': a.Abs;
   'B': rb:=true;
   'C': a.Cos;
   'D': begin a.SetDegree; b.SetDegree; ViewSet; end;
   'E': ;{ not use }
   'F': a.Frac;
   'G': a.CoTan; {a.SetGradient; b.SetGradient; ViewSet;}
   'H': a.PiCompute;
   'I': a.Int;
   'J': m.Plus(a);
   'K': m.Copy_bn(a);
   'L': a.Ln;
   'M': a.Copy_bn(m);
   'N': a.Negation;
   'O': a.Round;
   'P': a.Pi;
   'R': begin a.SetRadian; b.SetRadian; end;
   'S': a.Sin;
   'T': a.Tan;
   'Q': a.Sqrt;
   'U': begin a.SetEpsilon(a.GetEpsilon+1);
	       b.SetEpsilon(a.GetEpsilon); end;
   'V': a.E;
   'X': a.Exp;
   'Y': begin b.Copy_bn(a); a.Multiply(b); a.Multiply(b); end;
   'W': begin a.SetEpsilon(a.GetEpsilon-1);
	       b.SetEpsilon(a.GetEpsilon); end;
   'Z': m.Copy(0);
   '#': a.Random;
   '!': a.Factorial;
   '^': a.Sqr;
   '%': begin b.Copy_bn(a); a.Copy(1); a.Divide(b); end;
   '@': a.ArcSin;
   '$': a.ArcCos;
   '&': a.ArcTan;
   ':': a.ArcCoTan;
   '+': rb:=true;
   '-': rb:=true;
   '*': rb:=true;
   '/': rb:=true;
   #0 : case(readkey) of 
      'S': a.Copy(0);	{ delete }
      #59: ViewHelp;
      end;
  end;
 
  { nastavenia }
  ViewSet;
 
  if(rb)then 
  begin
   a.ScroolBarStart;
   a.ScroolbarFinish;
   Window(3,2,78,5);
   rb:=false;
   clrscr;
   b.Readln(#0);
   Window(2,20,79,24);
 
   case UpCase(op) of
    'B': a.SqrY(b);
    'J': m.Plus(a);
    'K': m.Copy_bn(a);
    'M': b.Copy_bn(m);
    'Z': m.Copy(0);
    '+': a.Plus  (b);
    '-': a.Minus  (b);
    '*': a.Multiply(b);
    '/': a.Divide (b);
   else a.Copy_bn(b);
   end;
  end;
 
  { vypis vysledok }
  Window(3,2,78,5);
  clrscr;
  a.Write(BN_INFINITY, BN_INFINITY);
 until (op = #27);
end.