Hra Hanojské veže

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Programy v Pascalu
hanojvez.pngProgram: Hanojvez.pas
Soubor exe: Hanojvez.exe
Soubor ubuntu: Hanojvez
Příklady: Hanojvez.txt

Hra Hanojské veže. Úlohou je premiestniť krúžky z ľavého stĺpa na pravý. Nesmie sa však položiť väčší krúžok na menší. Vždy je možné vziať len jeden krúžok.
{ HANOJVEZ.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Hra Hanojske veze. Ulohou je premiestnit kruzky z laveho stlpa  }
{ na pravy. Nesmie sa vsak polozit vacsi kruzok na mensi.      }
{                                  }
{ Datum:12.06.2005               http://www.trsek.com }
 
program hanojske_veze;
 
uses crt,dos;
 
const MAX_VEZ=8;
   HORE=6;
 
var vez:array[1..3,1..MAX_VEZ] of byte;
  poc:byte;
  tah:integer;
 
   ch:char;  { znak pre citania z klavesnice }
  poz:byte;  { pozicia na stlpe       }
  akt:byte;  { sirka aktualneho kruzku    }
  stl:byte;  { cislo stlpu          }
 
  fin:boolean;
 
 
{ zobrazi pocet tahov }
procedure DalsiTah;
begin
 tah:=tah+1;
 
 TextColor(White);
 gotoxy(44,3);
 write(tah:2);
end;
 
 
{ nakresli podklad }
procedure Podklad;
var stred:byte;
   x,y:integer;
begin
 gotoxy(2,2); write('Hanojske veze');
 gotoxy(2,3); write('--------------');
 gotoxy(40,2); write('Ovladanie: 1,2,3,ESC');
 gotoxy(40,3); write('Tah:');
 gotoxy(40,4); write('Cas:');
 
 { vykreslime stlpy }
 for x:=1 to 3 do
 begin
  { stred stlpu je }
  stred:=22*x-5;
  gotoxy(stred,HORE+1); write('+-+');
 
  { spodok stlpu }
  gotoxy(stred-MAX_VEZ-1,MAX_VEZ*2+HORE+2);
  write('---------+ +---------');
 
  {}
  for y:=1 to MAX_VEZ do
   begin
    gotoxy(stred,y*2+HORE ); write('| |');
    gotoxy(stred,y*2+HORE+1); write('| |');
   end;
 end;
end;
 
 
{ nakresli kruzok }
procedure Kruzok(stl,poz:byte; clr:boolean);
var akt:byte;
 stred:byte;
   i:integer;
begin
 { o aky kruzok sa jedna }
 akt:=vez[stl,poz];
 
 if(clr)then TextColor(Black+akt)
     else TextColor(Black);
 
 { stred stlpu je }
 stred:=22*stl-4;
 
 { vykresli kruzok }
 for i:=2 to akt+2 do
 begin
  gotoxy(stred-i, poz*2+HORE ); write('#');
  gotoxy(stred-i, poz*2+HORE+1); write('#');
  gotoxy(stred+i, poz*2+HORE ); write('#');
  gotoxy(stred+i, poz*2+HORE+1); write('#');
 end;
end;
 
 
{ definuje a vykresli zaciatok }
procedure Zacni(poc:integer);
var y:byte;
begin
 for y:=MAX_VEZ-poc+1 to MAX_VEZ do
 begin
  vez[1,y]:=y;
  Kruzok(1,y,true);
 end;
end;
 
 
{ da poziciu najvyssieho kruzku }
function DajKruzok(stl:byte):byte;
var i:byte;
begin
 DajKruzok:=0;
 
 for i:=MAX_VEZ downto 1 do
  if( vez[stl,i]<>0 )then
    DajKruzok:=i;
end;
 
 
{ polozi na najblizsiu volnu poziciu }
procedure PolozKruzok(stl,krz:byte);
var i:byte;
begin
 i:=MAX_VEZ;
 
 while( vez[stl,i]<>0 ) do
  i:=i-1;
 
 { najdena pozicia }
 vez[stl,i]:=krz;
end;
 
 
{ zistime ci vyhovuje podmienke }
function Vyhovuje(stl,akt:byte):boolean;
var naj:byte;
begin
 { zistime najvyssi }
 Vyhovuje:=true;
 naj:=DajKruzok(stl);
 
 { kedy nevyhovuje }
 if( naj<>0 )then
  if( vez[stl,naj]<akt )then
    Vyhovuje:=false;
end;
 
 
{ vyhovuje podmienke pre koniec }
{ staci otestovat len 1 kruzok }
function Koniec:boolean;
begin
 if( vez[3,MAX_VEZ-poc+1] = (MAX_VEZ-poc+1))then
   Koniec:=true
 else
   Koniec:=false;
end;
 
 
{ hlavny begin-end }
begin
 ClrScr;
 
 poc:=4;
 Podklad;
 Zacni(poc);
 
 akt:=0;
 tah:=0;
 fin:=false;
 
 { cyklus presuvania }
 repeat
  ch:=readkey;
  if( ch in ['1','2','3'])then
  begin
 
   { ak este nieje dvihnuty kruzok }
   if( akt=0 )then
    begin
    { aktualne najvyssie }
    stl:=ord(ch)-ord('0');
    poz:=DajKruzok(stl);
 
    if( poz<>0 )then
    begin
      { zmaze na obrazovke }
      Kruzok(stl,poz, false);
 
      { presunie v pameti }
      akt:=vez[stl,poz];
      vez[stl,1]:=akt;
      vez[stl,poz]:=0;
 
      { vykresli - hore }
      Kruzok(stl,1, true);
      DalsiTah;
    end;
 
    end
   else
    { polozim zdvihnuty kruzok ak sa da }
    if( Vyhovuje(ord(ch)-ord('0'),akt))then
    begin
    { zmaze }
    Kruzok(stl,1, false);
    akt:=vez[stl,1];
    vez[stl,1]:=0;
 
    { polozi na novu poziciu }
    stl:=ord(ch)-ord('0');
    PolozKruzok(stl,akt);
 
    { vykrseli kde je teraz kruzok }
    poz:=DajKruzok(stl);
    Kruzok(stl,poz, true);
 
    akt:=0;
    DalsiTah;
    fin:=Koniec;
    end;
  end;
 
 until (ch=#27) or fin;
end.