Program pre dekodovanie a zobrazenie teletextu cez SAA5281 s komunikaciou cez I2C

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Periférie

Program: Teletext.pas
Soubor exe: Teletext.exe
Potřebné: I2c_com.pasKodovani.pasSpec.pasTxtvga.pasVgaprog.pasTxtcz.vga

Program pre dekodovanie a zobrazenie teletextu cez SAA5281 s komunikaciou cez I2C.
{ TELETEXT.PAS                            }
{ Teletext SAA5281 s komunikaciou cez I2C.              }
{                                  }
{ Datum:14.12.2017               http://www.trsek.com }
 
program Teletext_SAA5281;
uses crt,spec,i2c_com,vgaprog;
var packet25:array[0..9] of byte;
  a,b,c:integer;
  prep:boolean;
  row,col,stran:byte;
  stranka:array [0..39,0..23] of byte;
  hidden:boolean;
  substr:string[2];
  head:byte;
  hold:byte;
  klav:char;
 
{$I kodovani.pas}
{$I txtvga.pas}
 
function kodovani (kod:byte):byte;
begin
 case kod of
 0,16:kodovani:=1;
 1,17:kodovani:=12;
 2,18:kodovani:=10;
 3,19:kodovani:=14;
 4,20:kodovani:=9;
 5,21:kodovani:=13;
 6,22:kodovani:=11;
 7,23:kodovani:=15;
 35:kodovani:=35;
 36:kodovani:=133;
 64:kodovani:=159;
 91:kodovani:=156;
 92:kodovani:=167;
 93:kodovani:=236;
 94:kodovani:=161;
 95:kodovani:=253;
 96:kodovani:=130;
 123:kodovani:=160;
 124:kodovani:=216;
 125:kodovani:=163;
 126:kodovani:=231;
 127:kodovani:=219;
 240:kodovani:=181;
 243:kodovani:=214;
 203:kodovani:=248;
 238:kodovani:=162;
 245:kodovani:=224;
 247:KODOVANI:=233;
 else kodovani:=kod;
 end;
end;
 
procedure registr(cislo:byte;hodnota:byte);
begin
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(cislo);
 i2c_vystup(hodnota);
 i2c_stop;
end;
 
procedure volba(sto:byte;des:byte;jed:byte;bank:byte;prep:byte);
var hold:byte;
begin
 if prep=0 then
  hold:=0
 else
  hold:=8;
 
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(2);
 i2c_vystup(128+bank*64);
 i2c_vystup(sto and 247+16+hold);
 i2c_vystup(des + 16);
 i2c_vystup(jed + 16);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0);
 i2c_stop;
 delay(1);
end;
 
procedure registry;
begin
 registr(0,0+head);                  {advanced control}
 registr(1,0*128+0*64+0*32+0*16+0*8+0*4+0*2+0*1);   {mode u SAA5254 d4 invert}
 {registr(2,0);}
 {registr(3,0);}
 {registr(4,8);}
 registr(5,1*128+1*64+0*32+0*16+1*8+1*4+1*2+1*1);
 {registr(6,204);}
 {registr(7,0*128+0*64+0*32+0*16+0*8+0*4+0*2+0*1);}
 {registr(8,0);}
 {registr(9,0);}
 {registr(10,0);}
 {registr(12,0);}                   {advanced control 2A}
 {registr(13,0);}                   {advanced control 2B}
end;
 
procedure prevod(vstup:byte);
begin
 substr:=' ';
 str(vstup,substr);
 if (ord(substr[1])>ord('9')) or (ord(substr[1])<ord('0')) then
   substr[1]:=' ';
 
 if (ord(substr[2])>ord('9')) or (ord(substr[2])<ord('0')) then
   substr[2]:=' ';
end;
 
procedure substranka;
var substran:string[2];
begin
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(4);
 i2c_vystup(ord('S'));
 prevod(packet25[2]);
 i2c_vystup(ord(substr[1]));
 i2c_vystup(ord(substr[2]));
 i2c_stop;
end;
 
procedure packet_25;
begin
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(25);
 i2c_vystup(0);
 i2c_start;
 i2c_vystup(35);
 for col:=0 to 9 do
 begin
 packet25[col]:=i2c_cteni;
 if col-9=0 then i2c_noack else i2c_ack;
 end;
 i2c_stop;
end;
 
procedure row_1_23;
var znak:byte;
  attr:byte;
  klav:char;
begin
 packet_25;
 substranka;
 if (packet25[9] and 32)=32 then exit;
 if (packet25[8] and 16)=16 then exit;
 delay(20);
 attr:=15;
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(1);
 i2c_vystup(0);
 i2c_start;
 i2c_vystup(35);
 for row:=1 to 23 do
 for col:=0 to 39 do
 begin
  stranka[col,row]:=i2c_cteni;
  if row-23+col-39=0 then i2c_noack else i2c_ack;
 end;
 i2c_stop;
 writeseite;
 {head:=16;
 volba(a,b,c,0,hold);}
end;
 
procedure row_0;
var column:array [0..39] of byte;
  znak:byte;
  attr:byte;
  a,b,c:byte;
  klav:char;
begin
 attr:=15;
 textattr:=white;
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(4);
 i2c_vystup(8+stran);
 i2c_stop;
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0);
 i2c_start;
 i2c_vystup(35);
 for col:=0 to 39 do
 begin
 column[col]:=i2c_cteni;
 if col-39=0 then i2c_noack else i2c_ack;
 end;
 i2c_stop;
 for col:=0 to 39 do
 begin
 gotoxy (col+1,1);
 znak:=kodovani(column[col]);
 if znak<16 then attr:=znak;
 if attr=0 then attr:=7;
 textcolor(attr);
 if znak<32 then znak:=32;
 write(chr(znak));
 end;
end;
 
procedure row_24;
var column:array [0..39] of byte;
  znak:byte;
  attr:byte;
  a,b,c:byte;
  klav:char;
begin
 attr:=15;
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(24);
 i2c_vystup(0);
 i2c_start;
 i2c_vystup(35);
 for col:=0 to 39 do
 begin
 column[col]:=i2c_cteni;
 if col-39=0 then i2c_noack else i2c_ack;
 end;
 i2c_stop;
 for col:=0 to 39 do
 begin
 gotoxy (col+1,25);
 znak:=kodovani(column[col]);
 if znak<16 then attr:=znak;
 if attr=0 then attr:=7;
 textcolor(attr);
 if znak<32 then znak:=32;
 write(chr(znak));
 end;
end;
 
function status:byte;
begin
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(1+head);
 i2c_start;
 i2c_vystup(35);
 status:=i2c_cteni;
 i2c_noack;
 i2c_stop;
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0+head);
 i2c_stop;
end;
 
procedure clear;
var p:byte;
begin
for p:=0 to 7 do
 begin
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(8);
 i2c_stop;
 delay(100);
 end;
end;
 
procedure hold_v;
begin
 if not prep then
  prep:=true
 else
  prep:=false;
 
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(3);
 
 if prep then
  i2c_vystup(ord('H')) else i2c_vystup(32);
 
 i2c_stop;
 if prep then
  hold:=0
 else
  hold:=1;
 
 volba(a,b,c,0,hold);
end;
 
procedure zapis;
begin
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(a+48);
 i2c_vystup(b+48);
 i2c_vystup(c+48);
 i2c_stop;
end;
 
procedure hledani;
var readtmp:byte;
begin
 a:=ord(klav)-48;
 b:=-3;
 c:=-3;
 zapis;
 row_0;
 repeat
 readtmp:=ord(readkey);
 until (readtmp>47) and (readtmp<58);
 b:=readtmp-48;
 zapis;
 row_0;
 repeat
 readtmp:=ord(readkey);
 until (readtmp>47) and (readtmp<58);
 c:=readtmp-48;
 zapis;
 row_0;
 volba(a,b,c,0,hold);
 head:=0;
end;
 
procedure klavesa;
begin
if keypressed then
 begin
 klav:=readkey;
 if ord(klav)=27 then
  begin
  initscr(false);
  cursor(1);
  halt;
  end
 else
 case klav of
 'q' :stran:=0;
 'w' :stran:=1;
 'e' :stran:=2;
 'r' :stran:=3;
 't' :stran:=4;
 'y' :stran:=5;
 'u' :stran:=6;
 'i' :stran:=7;
 'h' :hold_v;
 'c' :clear;
 '1'..'8': hledani;
 end;
 end;
end;
 
procedure kvalita;
var co:string[3];
begin
 if (status and 1)<>1 then co:='NOV' else
 if (status and 2)<>2 then co:='NOT' else co:=chr(a+48)+chr(b+48)+chr(c+48);
 i2c_start;
 i2c_vystup(34);
 i2c_vystup(8);
 i2c_vystup(stran);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(0);
 i2c_vystup(ord(co[1]));
 i2c_vystup(ord(co[2]));
 i2c_vystup(ord(co[3]));
 i2c_stop;
end;
 
procedure vypis_25;
var poz:byte;
begin
 for poz:=1 to 10 do
 begin
 gotoxy(50,poz);
 write(poz-1,'-',packet25[poz-1],' ');
 end;
end;
 
begin
 clrscr;
 TextMode(co40);
 cursor(0);
 initscr(true);
 hidden:=false;
 prep:=false;
 clear;
 stran:=0;
 hold:=1;
 a:=1;b:=0;c:=0;
 registry;
 zapis;
 volba(a,b,c,0,1);
 head:=0;
 repeat
 row_0;
 row_1_23;
 {row_24;}
 kvalita;
 {vypis_25;}
 klavesa;
 until (1=0);
 end.