Program odkóduje/zakóduje text zašifrovaný posunutím (každé písmeno sa nahradí písmenom, ktoré je v (cyklickej) anglickej abecede o n znakov ďalej, ostatné znaky ostanú bez zmeny

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Matematika

Program: Sifra.pas
Súbor exe: Sifra.exe

Program odkóduje/zakóduje text zašifrovaný posunutím (každé písmeno sa nahradí písmenom, ktoré je v (cyklickej) anglickej abecede o n znakov ďalej, ostatné znaky ostanú bez zmeny.
{ SIFRA.PAS                             }
{ Program odkoduje/zakoduje text zasifrovany posunutim        }
{ (kazde pismeno sa nahradi pismenom, ktore je v (cyklickej)     }
{ anglickej abecede o n znakov dalej, ostatne znaky ostanu bez zmeny.}
{                                  }
{ Datum:16.11.2006               http://www.trsek.com }
 
program sifra;
 
const tmp_subor = 'subor.tmp';
 
var sm  : string;
  n  : integer;
  subor: string;
 
 
{ zakoduje/odkoduje subor }
procedure Zakoduj( subor:string; n:integer );
var f: file of char;
  f2: file of char;
  ch: char;
  p: integer;
 
begin
 Assign (f,subor);
 Assign (f2,tmp_subor);
 Reset (f);
 Rewrite(f2);
 
 while( not(eof(f))) do
  begin
   { precitame }
   Read(f,ch);
 
   { budem kodovat male pismena ? }
   if( ch in ['a'..'z'])then
   begin
    p:=ord(ch)+n;
 
    { nad rozsah }
    while(p>ord('z'))do
     p:=p-ord('z')+ord('a')-1;
 
    { pod rozsah }
    while(p<ord('a'))do
     p:=ord('z')-(ord('a')-p)+1;
 
    ch:=chr(p);
   end;
 
   { budem kodovat velke pismena ? }
   if( ch in ['A'..'Z'])then
   begin
    p:=ord(ch)+n;
 
    { nad rozsah }
    while(p>ord('Z'))do
     p:=p-ord('Z')+ord('A')-1;
 
    { pod rozsah }
    while(p<ord('A'))do
     p:=ord('Z')-(ord('A')-p)+1;
 
    ch:=chr(p);
   end;
 
   { zapiseme }
   write(f2,ch);
  end;
 
  { zatvorime }
  close(f);
  close(f2);
end;
 
 
{ premenuje docastny subor na povodny }
procedure Premenuj( subor:string );
var f: file of char;
begin
 { zmazeme povodny }
 Assign(f,subor);
 Erase(f);
 
 { premenuje temp }
 Assign(f,tmp_subor);
 Rename(f,subor);
end;
 
 
{ hlavny }
BEGIN
 write('Zada meno suboru : ');
 readln(subor);
 
 write('Ake je posunutie : ');
 readln(n);
 
 write('Mam zakodovat, odkodovat (stlac z,o) : ');
 readln(sm);
 
 { vykona zakodovanie/odkodovanie }
 if( sm='z' )then begin
  Zakoduj(subor,n);
  Premenuj(subor);
  writeln('Subor zakodovany.');
 end
 else begin
  Zakoduj(subor,(-1)*n);
  Premenuj(subor);
  writeln('Subor zakodovany.');
 end;
 
 Readln;
END.