Program je určený na evidenciu áut vo firme

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
auto.pngProgram: Auto.pas
Súbor exe: Auto.exe
Potrebné: Cisel.pasAuta.datSpz.cis

Program je určený na evidenciu áut vo firme. Eviduje ŠPZ auta, spotrebu, počet najazdených kilometrov, dátum generálnej opravy. Program dokáže generovať grafy. Pre ukladanie dát používa štruktúru vytvorenú cez type.
{ AUTO.PAS         Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Program robi jednoduchu evidenciu najazdenych kilometrov.     }
{ Pre kompilaciu potrebuje subor CISEL.PAS.             }
{                                  }
{ Datum:18.03.1998               http://www.trsek.com }
 
program Evidencia_Aut;
uses crt,dos,graph,trsek;
 
type auto_t = record      { Definicia typu auta }
   SPZ:string[9];
   typ:integer;
 p_spot:real;
  od_go:real;
  do_go:real;
   del:boolean;
     end;
 
type cis_typ = record      { Ciselnik typov aut }
    typ:integer;
   popis:string[30];
    del:boolean;
      end;
 
var  fa1,fa2:file of auto_t;
     fc1:file of cis_typ;
    ftext:text;
    meno_s:string;
  pauto,auto:auto_t;
 pcisel,cisel:cis_typ;
    x,y,i:integer;
    do_go:real;
      ch:char;
 
procedure okno(x1, y1, x2, y2:integer; text,podpis:string; bar:integer);
var x,y:integer;
begin
 window(x1+1,y1+1,x2-1,y2-1);
 clrscr;
 window(1,1,80,25);
 
 for x:=x1+1 to x2-1 do begin
   gotoxy(x,y1);write('Í');
   gotoxy(x,y2);write('Í');
   end;
 
 for y:=y1+1 to y2-1 do begin
   gotoxy(x1,y);write('ş');
   gotoxy(x2,y);write('ş');
   end;
 
 gotoxy(x1,y1);write('É');
 gotoxy(x2,y1);write('ť');
 gotoxy(x1,y2);write('Č');
 gotoxy(x2,y2);write('ź');
 textbackground(bar);
 gotoxy(x1+round((x2-x1-length(text))/2),y1);write(text);
 gotoxy(x2-length(podpis)-2,y2);write(podpis);
 window(x1+1,y1+1,x2-1,y2-1);
end;
 
procedure vypln;
begin
 window(5,4,75,22);
 textbackground(BLUE);textcolor(BROWN);
 gotoxy(1,1);
 for i:=1 to 89 do write(' Evidencia aut ');
 write(' Evidencia au');
 textcolor(YELLOW);
end;
 
procedure hlaska(x,y:integer;s:string);
var i:integer;
begin
 window(1,1,80,25);
 textbackground(DARKGRAY);
 gotoxy(x,y);
 write(s);
 sound(500);delay(3);nosound;
 repeat until keypressed;
 for i:=x to length(s)+x do begin gotoxy(i,y); write('Í');end;
end;
 
function tival(s:string):integer;
var v,err:integer;
begin
 while ( (Pos(' ',s)>0) and (s<>'')) do delete(s,Pos(' ',s),1);
 val(s,v,err);
 while ( (err<>0) and (s<>'')) do delete(s,err,1);
 tival:=v;
end;
 
function tistr(i:integer):string;
var s:string;
begin
 str(i,s);
 while ((pos(' ',s)>0) and (length(s)>0)) do delete(s,pos(' ',s),1);
 tistr:=s;
end;
 
function trval(s:string):real;
var err:integer;
  v:real;
begin
 while ( (Pos(' ',s)>0) and (s<>'')) do delete(s,Pos(' ',s),1);
 val(s,v,err);
 while ( (err<>0) and (s<>'')) do begin
  delete(s,err,1);
  val(s,v,err);
  end;
 trval:=v;
end;
 
function trstr(i:real):string;
var s:string;
begin
 str(i:12:2,s);
 while ((pos(' ',s)>0) and (length(s)>0)) do delete(s,pos(' ',s),1);
 trstr:=s;
end;
 
procedure help;
begin
end;
 
function nemoze(auto:auto_t):boolean;
var nemoz:boolean;
begin
 nemoz:=false;
 if auto.SPZ='     ' then nemoz:=true;
 if auto.typ=0 then nemoz:=true;
 if auto.p_spot=0 then nemoz:=true;
 if auto.od_go=0 then nemoz:=true;
 if auto.do_go=0 then nemoz:=true;
{ if nemoz then begin
  hlaska(12,21,' Nemas vyplnene vsetky polozky. ');
  window(9,6,71,20);
  end;}
 nemoze:=nemoz;
end;
 
procedure filtruj_auta;
begin
 assign(fa1,'auta.dat');
 assign(fa2,'auta.bak');
 reset(fa1);
 rewrite(fa2);
 while (not(eof(fa1))) do begin
  read(fa1,auto);
  if not(auto.del) then write(fa2,auto);
  end;
 erase(fa1);
 close(fa1);
 close(fa2);
 
 { Naspat prekopiruje lebo mi nefunguje rename(fa2) }
 assign(fa1,'auta.bak');
 assign(fa2,'auta.dat');
 reset(fa1);
 rewrite(fa2);
 while (not(eof(fa1))) do begin
  read(fa1,auto);
  write(fa2,auto);
  end;
 erase(fa1);
 close(fa1);
 close(fa2);
end;
 
{$I cisel.pas}
procedure graf_g(typg,per:char);
var gd,gm:integer;
  x,y:integer;
  krokx,kroky:integer;
  stred,lavo,pravo,hore:integer;
  poc:integer;
  max:real;
  jazda:array[1..255,1..2] of real;
  popis:array[1..255] of string[10];
  cis_okna:integer;
begin
 window(1,1,80,25);
 cis_okna := get_window(1,1,80,24);
 gd := Detect;
 InitGraph(gd,gm,'');
 cleardevice;
 setcolor(YELLOW);
 SetBkColor(BLUE);
 line(20,50,20,400);line(10,390,630,390);
 line(17,53,20,41);line(20,41,23,53);
 line(627,387,639,390);line(639,390,627,393);
 
 for x:=1 to 255 do begin jazda[x,1]:=0;jazda[x,2]:=0; end;
 assign(fa1,'auta.dat');
 reset(fa1);
 x:=0;
 while not(eof(fa1)) do begin
  seek(fa1,x);
  read(fa1,auto);
  jazda[auto.typ,1]:=jazda[auto.typ,1]+auto.od_go;
  jazda[auto.typ,2]:=jazda[auto.typ,2]+auto.do_go;
  x:=x+1;
 end;
 close(fa1);
 
 assign(fc1,'SPZ.cis');
 reset(fc1);
 x:=0;
 while not(eof(fc1)) do begin
  x:=x+1;
  seek(fc1,x);
  read(fc1,cisel);
  if(cisel.typ > 0) then
   popis[cisel.typ]:=copy(cisel.popis,1,10);
 end;
 close(fc1);
 
 poc:=0;max:=1;
 for x:=1 to 255 do begin
 if (jazda[x,1]+jazda[x,2])>max then max:=jazda[x,1]+jazda[x,2];
 if (jazda[x,1]=0) and (jazda[x,2]=0) then begin
   y:=x;
   while ((jazda[y,1]=0) and (jazda[y,2]=0) and (y<255)) do y:=y+1;
   if (jazda[y,1]<>0) or (jazda[y,2]<>0) then begin
    jazda[x,1]:=jazda[y,1];jazda[x,2]:=jazda[y,2];
    popis[x]:=popis[y];
    jazda[y,1]:=0;jazda[y,2]:=0;
    poc:=poc+1;
    end;
   end
  else poc:=poc+1;
 end;
 
 krokx:=round(600/poc);
 if krokx<20 then krokx:=20;
 for x:=1 to round(600/krokx) do line(round(x*krokx)+20,385,round(x*krokx)+20,395);
 kroky:=round(330/10);
 for y:=0 to round(330/kroky) do line(15,round(y*kroky)+60,25,round(y*kroky)+60);
 
 settextstyle(2,1,5);
 if (per='p') then outtextxy(3,50,'0%         50%        100%');
 if (per='a') then begin
  outtextxy(3,40,trstr(max)+' [km]');
  outtextxy(3,200,trstr(max/2));
  outtextxy(3,378,'0');
  end;
 settextstyle(2,0,7);
 if (per='p') then outtextxy(40,10,'Percentualny graf ojazdenosti aut.')
       else outtextxy(40,10,'Graf ojazdenosti aut v kilometroch.');
 
 settextstyle(2,0,5);
 if (typg='s') then outtextxy(60,38,'Spodny stvorcek je pocet najezdenych km. Horny kolko este km do GO.')
        else outtextxy(60,38,'Spodna ciara je pocet najezdenych km. Horna kolko este km do GO.');
 
 settextstyle(2,3,5);
 for x:=1 to round(600/krokx) do begin
  lavo:=round((x-1)*krokx)+26;
  pravo:=round(x*krokx)+14;
 
  if (typg='s') then begin
   if (per='p') then begin
    stred:=390-round(330*(jazda[x,1]/(jazda[x,1]+jazda[x,2])));
    hore:=60;
    end
    else begin
    stred:=390-round(330*(jazda[x,1])/max);
    hore:=390-round(330*(jazda[x,1]+jazda[x,2])/max);
    end;
   outtextxy(round((x-0.5)*krokx-textheight('Z')/2)+20,390,popis[x]);
   bar3d(lavo-1,hore-1,pravo+1,390,0,TopOn);
   setfillstyle(4,x-13*round(x/13)+2);
   bar(lavo,stred,pravo,389);
   setfillstyle(5,x-13*round(x/13)+2);
   bar(lavo,hore,pravo,stred);
   line(lavo,stred,pravo,stred);
   end
  else begin
   if (per='p') then begin
    if (x>1) then line(lavo,390-round(330*(jazda[x-1,1]/(jazda[x-1,1]+jazda[x-1,2]))),lavo+krokx,
                390-round(330*(jazda[x,1]/(jazda[x,1]+jazda[x,2]))));
    end
   else begin
    if (x>1) then line(lavo,390-round(330*(jazda[x-1,1]/max)),lavo+krokx,
                390-round(330*(jazda[x,1]/max)) );
    if (x>1) then line(lavo,390-round(330*(jazda[x-1,1]+jazda[x-1,2])/max),lavo+krokx,
                390-round(330*(jazda[x,1]+jazda[x,2])/max));
    end;
   outtextxy(x*krokx-round(textheight('Z')/2)+20,390,popis[x]);
   end;
  end;
 repeat until keypressed;
 closegraph;
 put_window(cis_okna,1,1,80,24);
end;
 
procedure graf;
var typg:string;
   per:string;
   max:real;
   poc:integer;
begin
 okno(5,10,75,15,' Graf aut iducich na GO ','',BLUE);
 repeat
 textbackground(BLUE);
 gotoxy(6,2);write('Graf ma byt stlpcovy, alebo ciarovy (s/c) :');
 typg:=tread(50,2,1,'s',#0,#0);
 until (typg[1] in ['s','c','S','C']);
 
 repeat
 textbackground(BLUE);
 gotoxy(6,2);write('Percentualne, absolutne vyjadrenie (p/a) :');
 per:=tread(50,2,1,'p',#0,#0);
 until (per[1] in ['p','a','P','A']);
 per:=per;
 textbackground(BLUE);
 gotoxy(6,2);write('      Vykreslit graf (a/..) :      ');
 if (tread(42,2,1,'a',#0,#0)='a') then begin
  assign(fa1,'auta.dat');
  {$I-}
  reset(fa1);
  {$I+}
  if ioresult<>0 then begin
    gotoxy(7,2);write('   Nie su ziadne auta v databanke ! Stlac ENTER.  ');
    repeat until (readkey in [#32,#27,#13]);
    exit;
   end;
  close(fa1);
 graf_g(typg[1],per[1]);
 end;
end;
 
begin
 textbackground(BLACK);
 clrscr;
 textbackground(BLUE);
 textcolor(YELLOW);
 okno(1,2,80,24,' F1-Help Í F2-SPZ Í F4-Evidencia Í F5-Vyber Í F6-Graf Í F10-Koniec ',' Software by TRSEK ',BLUE);
 vypln;
 repeat
 window(2,3,79,23);
 ch:=readkey;
 if (ch=#0) then begin
   ch:=readkey;
   case ch of
   #59: help;
   #60: i:=ciselnik(false);
   #62: edit_aut(false);
   #63: begin
      okno(5,10,75,15,'Podmienka pre vyber aut.','',BLUE);
      gotoxy(2,2);write('Vypisat auta, ktore maju do generalnej opravy:       km');
      do_go:=trval(tread(49,2,12,'',#0,#0));
      edit_aut(true);
      end;
   #64: graf;
   end;
   vypln;
  end;
 until (ch=#68);
 
 window(1,1,80,25);
 textcolor(WHITE);
 textbackground(BLACK);
 clrscr;
end.