Revision history of "JNG - Skok při nevětším"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 00:23, 4 February 2013Zdeno Sekerák (talk | contribs). . (990 bytes) (+990). . (Vytvorená stránka „;Instrukce : JNG - Skok při nevětším ;Časování : 7 instrukcí ;Popis : Instrukce JNG predáva řízení operandu specifikovanému v instrukci. Jde o podmíněn...“)