Demonštrační program na téma 3D DUNGEON

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
wall.pngZrobil: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Dungeon.pas
Subor exe: Dungeon.exe
Mušiš mac: Wall.pcx

Demonštrační program na téma 3D DUNGEON
 • tento program by měl jednoduše nastíniť techniku, jak vykreslit nejaký 3D pohled
 • nedostatkem je špatná orientace v takovem dungeonu, protože se můžete otočit jen po 90 stupních
 • další nedostatek mnou použité metódy zobrazení objevíte, když se postavíte proti zdi rohu tak, že byste měli částečne po strane videt do chodby, po stranách se neobjevi zdi (a nebo jen kousek), i když by měly treba pokračovat. Ale tento nedostatek by měl jít odstranit.
Vysvetlivky: zdi jsou deleny na Z, A, B, C (od největší po nejmenší) postupne s poloviční délkou strany než predešlá napr. BSwall znamená - B Side wall - postranní zed velikosti B
{ DUNGEON.PAS               Copyright (c) Ales Kucik }
{ Demonstracni program na tema 3D DUNGEON              }
{                                  }
{  - tento program by mel jednoduse nastinit techniku, jak     }
{   vykreslit nejaky 3D pohled                  }
{  - nedostatkem je spatna orientace v takovem dungeonu,      }
{   protoze se muzete otocit jen po 90 stupnich          }
{  - dalsi nedostatek mnou pouzite metody zobrazeni objevite,   }
{   kdyz se postavite proti zdi rohu tak, ze byste meli      }
{   castecne po strane videt do chodby, po stranach se      }
{   neobjevi zdi (a nebo jen kousek), idyz by mely treba     }
{   pokracovat. Ale tento nedostatek by mel jit odstranit.    }
{                                  }
{ Vysvetlivky:                           }
{  zdi jsou deleny na Z, A, B, C (od nejvetsi po nejmensi)    }
{  postupne s polovicni delkou strany nez predesla        }
{                                  }
{  napr. BSwall znamena - B Side wall - postranni zed velikosti B }
{                                  }
{ Datum:29.11.2002               http://www.trsek.com }
 
program Dungeon3D;
{$G+}
 
uses Crt;
 
const
 VGA = $a000;   {segment pameti VGA}
 Zlength = 128;  {delky strany zdi Z, A, B,C}
 Alength = 64;
 Blength = 32;
 Clength = 16;
 Zmax= 16384; {veliost zakladniho obrazku 128x128 = 16384}
 Amax= 4096;
 Bmax= 1024;
 Cmax= 256;
 ASmax=8192;  {velikost postranni zdi velikosti A (128*64)}
 maxMap=21;  {velikost strany pole obsahujiciho mapu DUNGEONU}
 GameOver:boolean = false; {prednastavena promenna pro ukonceni programu}
 
 
type
 Tvirt = array [1..64000] of byte; {pole velikosti nasi obrazovky (320x200)}
 Pvirt = ^Tvirt;  {ukazatel na virtualni obrazovku}
 TAwall = array [1..Amax] of byte; {nase zed bude mit rozmery 64x64=4096}
 PAwall = ^TAwall;  {ukazatel na nasi zidku}
 TBwall = array [1..Bmax] of byte;
 PBwall = ^TBwall;
 TCwall = array [1..Cmax] of byte;
 PCwall = ^TCwall;
 TZwall = array [1..Zmax] of byte;
 PZwall = ^TZwall;
 TASwall = array [1..ASmax] of byte;
 PASwall = ^TASwall;
 {ASwall bude dvojnasobne siroka aby zakrila celou A zed}
 
 Tdirection = (No, Ea, So, We);
 Tcase = (nothing, wall, corner);
 Tmap  = array [1..maxMap,1..maxMap] of Tcase;
 
 
 Tpal = array [0..255, 1..3] of byte;
 Tplayer = record
  x,y:byte;
  direc:Tdirection;
 end;
 
 
var
 virt:pvirt;     {virtulani obrazovka}
 vaddr:word;     {segment nasi virtualni obrazovky}
 Zwall:pZwall;
 Awall:pAwall;     {nase zidka 64x64}
 Bwall:pBwall;
 Cwall:pCwall;
 ASwall:pASwall;    {jen ASwall ma odlisne rozmery}
 BSwall:pBwall;
 CSwall:pCwall;
 palPCX:Tpal;    {zde ulozime paletu PCX souboru}
 map:Tmap;      {mapa dungeonu}
 player:Tplayer;
 
procedure setVGA; assembler;
{nastaveni VGA modu 320x200x256}
asm
    mov   ax, 13h
    int   10h
end;
 
procedure settext; assembler;
{navrat zpet do textoveho modu}
asm
    mov   ax, 03h
    int   10h
end;
 
procedure putpixel(x,y: word; c:byte; where:word); assembler;
{tato procedura co nejrychleji umisti pixel na misto v pameti
se segmentem where}
asm
    mov   ax, [where]
    mov   es, ax
    mov   bx, [x]
    mov   dx, [y]
    mov   di, bx
    mov   bx, dx
    shl   dx, 8
    shl   bx, 6
    add   dx, bx
    add   di, dx
    mov   al, [c]
    mov   es:[di], al
end;
 
procedure cls(where:word; c:byte); assembler;
{naplni pamet danou segmentem where urcitou barvou}
asm
    mov   cx, 32000
    mov   es, [where]
    xor   di, di
    mov   al, [c]
    mov   ah, al
    rep   stosw
end;
 
procedure flip(source, dest:word); assembler;
{misto pameti se seg. dest se naplni obsahem pameti se seg. source}
asm
    push  ds
    mov   cx, 32000
    mov   es, [dest]
    mov   ds, [source]
    xor   si, si
    xor   di, di
    rep   movsw
    pop   ds
end;
 
procedure setpal(colorNo,r,g,b:byte);
{zde je neco pro nastaveni palety}
begin
 port[$3c8]:=colorNo;
 port[$3c9]:=r;
 port[$3c9]:=g;
 port[$3c9]:=b;
end;
 
procedure getpal(colorNo:byte; var r,g,b:byte);
{pomoci teto procedury si muzeme uchovat starou paletu}
begin
 port[$3c7]:=colorNo;
 r:=port[$3c9];
 g:=port[$3c9];
 b:=port[$3c9];
end;
 
procedure setPCXpal;
{nastavy na VGA karte paletu naseho PCX souboru}
var i:byte;
begin
 for i:= 0 to 255 do setpal(i, palPCX[i,1] shr 2, palPCX[i,2] shr 2,
  palPCX[i,3] shr 2); {vsechny hodnoty palPCX se musi vydelit 4, aby
  byly v intervalu 0..63}
end;
 
procedure WaitRetrace; assembler;
{ceka se, az se bude elektronovy paprsek obrazovky vracet do
horniho leveho rohu - nebude se nam na obrazovce obevovat nechutne
blikani}
 
label
 l1,l2;
 
asm
 mov dx,3DAh
 
l1:
 in  al,dx
 and al,08h
 jnz l1
l2:
 in  al,dx
 and al,08h
 jz  l2
end;
 
procedure inicializace;
{zaberem si kus pameti pro nasi virtualni obrazovku a
zjistime si jeji segment, ktery ulozim v vaddr}
begin
 randomize;
 getmem(virt, 64000);
 vaddr:= seg (virt^);
 getmem(Awall, Amax); {pamet pro nasi zidku}
 getmem(Bwall, Bmax);
 getmem(Cwall, Cmax);
 getmem(ASwall, ASmax);
 getmem(BSwall, Bmax);
 getmem(CSwall, Cmax);
end;
 
procedure konec;
{uvolneni pameti}
begin
 freemem(virt, 64000);
 freemem(Awall, Amax);
 freemem(Bwall, Bmax);
 freemem(Cwall, Cmax);
 freemem(ASwall,ASmax);
 freemem(BSwall,Bmax);
 freemem(CSwall,Cmax);
end;
 
procedure ramecek(x1,y1,x2,y2:word; c:byte; where:word);
{neni to zrovna nejrychlejsi, ale budeme ho kreslit asi jen jednou}
var
 i:word;
begin
 for i:=x1 to x2 do
  begin
   putpixel(i, y1, c, where);
   putpixel(i, y2, c, where);
  end;
 for i:=y1 to y2 do
  begin
   putpixel(x1, i, c, where);
   putpixel(x2, i, c, where);
  end;
end;
 
procedure nactiPCX;
{nacte soubor wall.PCX kde je ulozen obrazek zdi}
var
 soubor:file;
 data:byte;
 index:word;
 skupina:byte;
 
begin
 skupina:=0; {obsahuje delku rady stejnych pixelu}
 index:=1;  {obsahuje nasi pozici v obrazku zdi}
 assign(soubor, 'wall.pcx');
 {soubor obrazku zdi wall.pcx musi byt v aktualnim adresari}
 {$I-} {jen pro jistotu}
 reset(soubor,1); {data budeme prenaset po jednom byte}
 {$I+}
 if IOresult <> 0 then
  begin
   writeln('Nenalezl jsem soubor s obrazkem zdi!');
   writeln('Prosim umistete soubor WALL.PCX do adresare, kde se');
   writeln('nachazi tento program');
   konec;
   halt;
  end;
 {Pokud jsme jeste tady, tak byl soubor nalezen :o) }
 seek(soubor, 128);
 {preskocili jsme hlavicku ktera ma 128 bytu, predpokladam totiz, ze
 byl nalezen ten spravny soubor a ze ma spravny tva i velikost}
 {nyni si ulozime do pameti obrazek jako pole delky 16384 (128x128)}
 repeat
  blockread(soubor, data, 1);
  {kdyz jsou data>=$C0 (dekadicky 192 = 1100 0000 - horni dva bity jsou
  nastaveny), pak se v dolnich 4 bitech naleza delka skupinky pixelu
  stejne barvy a nasledujici byte souboru je barva techto pixelu}
  if data >= 192 then
   begin
    skupina:=data and 63;
    {63 = 0000 1111b ve "skupina" zbudou jen dolni 4 bity=delka skupinky}
    blockread(soubor, data, 1); {prectu barvu}
    repeat
     Zwall^[index]:= data;
     inc(index);
     dec(skupina);
    until skupina = 0;
   end
  else
   begin
    Zwall^[index]:=data;
    inc(index);
   end;
 until index >Zmax; {pamatujte, nas obrazek zdi ma 128x128 pixelu}
 blockread(soubor, data, 1);
 {nyni kontrola jestli jsme uz u palety souboru PCX}
 if data <> 12 then
  begin
   writeln('Shit neco se posralo jako vzdy');
   freemem(Zwall,Zmax);
   konec;
   writeln('PCX ma pravdepodobne nespravne rozmery');
   halt;
  end
 else blockread(soubor, palPCX, 768);
 {nebudem se stim babrat, takhle jsme nacetli celou paletu PCX souboru
 do promenne palPCX (chapete to ne? 3 slozky barvy - RGB x 256 barev
 palety = 768 (bytu) - pred pouzitim je bude treba vydelit 4}
 close(soubor);
end; {nyni mame obrazek nacten v pameti, to lehci je za nama}
 
procedure zobrazAImage(x,y:word);
{zobrazi predni A zed na urcene souradnice}
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Alength do
  for j:=1 to Alength do
   if Awall^[(i-1)*Alength+j]<>0 then
    putpixel(j+x-1, i+y-1, Awall^[(i-1)*Alength+j], vaddr);
end;
 
procedure zobrazBImage(x,y:word); {stejne jako zobrzAImage}
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Blength do
  for j:=1 to Blength do
   if Bwall^[(i-1)*Blength+j]<>0 then
    putpixel(j+x-1, i+y-1, Bwall^[(i-1)*Blength+j], vaddr);
end;
 
procedure zobrazCImage(x,y:word);
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Clength do
  for j:=1 to Clength do
   if Cwall^[(i-1)*Clength+j]<>0 then
    putpixel(j+x-1, i+y-1, Cwall^[(i-1)*Clength+j], vaddr);
end;
 
procedure zobrazLASImage(x,y:word);
{zobrazi upraveny obrazek postranni zdi takovim zpusobem, ze vypada
jako by leva proto LAS = Left A Side - A postranni zed se lisi je
tim, ze ma dvojnasobnou sirku nez ostatni(B,C)}
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Alength do
  for j:=1 to Zlength do
   if ASwall^[Alength*(j-1)+i]<>0 then
    putpixel(i+x-1, j+y-1, ASwall^[Alength*(j-1)+i], vaddr);
end;
 
procedure zobrazLBSImage(x,y:word); {viz zobrazLASImage}
var
 i,j,z:byte;
begin
 z:= Blength div 2;
 for i:=1 to z do
  for j:=1 to Alength do
   if BSwall^[z*(j-1)+i]<>0 then
    putpixel(i+x-1, j+y-1, BSwall^[z*(j-1)+i], vaddr);
end;
 
procedure zobrazLCSImage(x,y:word);
var
 i,j,z:byte;
begin
 z:= Clength div 2;
 for i:=1 to z do
  for j:=1 to Blength do
   if CSwall^[z*(j-1)+i]<>0 then
    putpixel(i+x-1, j+y-1, CSwall^[(j-1)*z+i], vaddr);
end;
 
procedure zobrazRASImage(x,y:word);
{zobrazi postranni zed z praveho pohledu}
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Alength do
  for j:=1 to Zlength do
   if ASwall^[Alength*(j-1)+Alength-i+1]<>0 then
    putpixel(i+x-1, j+y-1, ASwall^[Alength*(j-1)+Alength-i+1], vaddr);
end;
 
procedure zobrazRBSImage(x,y:word);
var
 i,j,z:byte;
begin
 z:= Blength div 2;
 for i:=1 to z do
  for j:=1 to Alength do
   if BSwall^[z*(j-1)+z-i+1]<>0 then
    putpixel(i+x-1, j+y-1, BSwall^[z*(j-1)+z-i+1], vaddr);
end;
 
procedure zobrazRCSImage(x,y:word);
var
 i,j,z:byte;
begin
 z:= Clength div 2;
 for i:=1 to z do
  for j:=1 to Blength do
   if CSwall^[z*(j-1)+z-i+1]<>0 then
    putpixel(i+x-1, j+y-1, CSwall^[(j-1)*z+z-i+1], vaddr);
end;
 
procedure ZtoA;
{prevod obrazku o rozmerech 128x128(velikost Z) na 64x64(velikost A)
tak ze bude vynechan kazdy druhy pixel}
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Alength do
  for j:=1 to Alength do
   Awall^[(i-1)*Alength+j]:=Zwall^[(2*i-1)*Zlength+2*j];
 
end;
 
procedure AtoB;
{podobne jako ZtoA}
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Blength do
  for j:=1 to Blength do
   Bwall^[(i-1)*Blength+j]:=Awall^[(2*i-1)*Alength+2*j];
 
end;
 
procedure BtoC;
var
 i,j:byte;
begin
 for i:=1 to Clength do
  for j:=1 to Clength do
   Cwall^[(i-1)*Clength+j]:=Bwall^[(2*i-1)*Blength+2*j];
end;
 
procedure ZtoAS;
{z obrazku Zwall udela AS wall (postranni zed A) tak, ze se
odsekne orni a dolni cast, asi nejak takto
 
  ______
 I\  I
 I \  I <------------ tyto "trojuhelnicky budou odstraneny
 I \ I       I
 I  \ I       /
 I  \I      /
 I   I      /
 I   I     /
 I   I     /
 I   I    /
 I   I    /
 I  /I   /
 I  / I   /
 I / I <-/
 I /  I
 I/____I
 
tato technika se ponekud lisi od te z GDM4, kde byl obrazek natahovan
do pozadovaneho tvaru
 
jak uz jsem rekl AS ma trochu nestandartni rozmery}
 
 
var
 a:word;
 i,j,z:byte;
 
begin
 for a:=1 to ASmax do ASwall^[a]:=0;
 
 for i:=1 to Alength div 2 do
   for j:=i to Zlength-i do
    begin
     ASwall^[(j-1)*Alength+2*i-1]:=Zwall^[i*4-1+(j-1)*Zlength];
     ASwall^[(j-1)*Alength+2*i ]:=Zwall^[i*4 +(j-1)*Zlength];
    end;
end;
 
procedure AtoBS;
var
 a:word;
 i,j,y:byte;
 
begin
 for a:=1 to Bmax do BSwall^[a]:=0;
 
 y:= Blength div 2;
 for i:=1 to y do
   for j:=i to Alength-i do
     BSwall^[(j-1)*y+i]:=Awall^[i*4+(j-1)*Alength];
 
end;
 
procedure BtoCS;
var
 a:word;
 i,j,y:byte;
 
begin
 for a:=1 to Cmax do CSwall^[a]:=0;
 
 y:= Clength div 2;
 for i:=1 to y do
   for j:=i to Blength-i do
     CSwall^[(j-1)*y+i]:=Bwall^[i*4+(j-1)*Blength];
end;
 
procedure nactiImages;
{zkonvertuje vsechny potrebne obrazky zdi z puvodni Zwall}
begin
 getmem(Zwall,Zmax);
 nactiPCX;
 ZtoA;
 AtoB;
 BtoC;
 ZtoAS;
 AtoBS;
 BtoCS;
 freemem(Zwall,Zmax);
end;
 
 
 
procedure makeMap;
{Tato procedura 'postavi' nas DUNGEON}
var
 i,j:byte;
 xroh,sum:word;
 direc:Tdirection;
 
 function rohu (mX,mY:byte):word;
 var
  loop1,loop2:byte;
  temp:word;
 begin
  temp:=0;
  for loop1:=1 to mX do
   for loop2:=1 to mY do
    if map[loop1,loop2]=corner then inc(temp);
  rohu:= temp;
 end;
 
 procedure kudykam(xx,yy:byte; xsmer:tdirection);
 var
  k,num:byte;
  begin
  k:=0;
  case xsmer of
   No:repeat
      map[xx,yy-k]:=wall;
      inc(k);
     until map[xx,yy-k]=wall;
   So:repeat
      map[xx,yy+k]:=wall;
      inc(k);
     until map[xx,yy+k]=wall;
   We:repeat
      map[xx-k,yy]:=wall;
      inc(k);
     until map[xx-k,yy]=wall;
   Ea:repeat
      map[xx+k,yy]:=wall;
      inc(k);
     until map[xx+k,yy]=wall;
  end;
 end;
 
 
begin
 for i:=1 to maxMap do
  for j:=1 to maxMap do
   if (odd(i)) and (odd(j)) then map[i,j]:= corner
   else map[i,j]:= nothing;
  for i:=1 to maxMap do {kolem mapy bude 3 policka siroka hranice}
  begin
   map[i, 1]:=wall;
   map[i, 2]:=wall;
   map[i, 3]:=wall;
   map[i, maxMap ]:=wall;
   map[i, maxMap-1]:=wall;
   map[i, maxMap-2]:=wall;
  end;
 for i:=1 to maxMap do
  begin
   map[1, i]:=wall;
   map[2, i]:=wall;
   map[3, i]:=wall;
   map[maxMap , i]:=wall;
   map[maxMap-1, i]:=wall;
   map[maxMap-2, i]:=wall;
  end;
  repeat
  xroh:= random(rohu(maxMap,maxMap))+1;
  sum:=0;
  for i:=1 to maxMap do
   for j:=1 to maxMap do
    begin
     if map[i,j]=corner then
      begin
       inc(sum);
       if sum = xroh then
        begin
         case random(4) of
          0: direc:=We;
          1: direc:=So;
          2: direc:=Ea;
          3: direc:=No;
         end;
         kudykam(i,j,direc);
        end;
      end;
    end;
 until rohu(maxMap,maxMap) = 0;
end;
 
 
procedure zobrazScenu;
{tato procedura vykresli do virtualni obrazovky nas pohled,
podle pozice hrace (player.x a player.y) a smeru jeho pohledu
(player.direc)}
 
var i:byte;
begin
 with player do
  case player.direc of
   No:
    begin
     for i:=0 to 6 do
      if map[x+i-3, y-3]=wall then zobrazCImage(104+i*Clength,92);
     for i:=0 to 1 do
      begin
       if map[x+i-2, y-2]=wall then
        begin
         zobrazBImage(80+i*Blength,84);
         zobrazLCSImage(112+i*Blength,84);
        end;
       if map[x+2-i, y-2]=wall then
        begin
         zobrazBImage(240-(i+1)*Blength,84);
         zobrazRCSImage(232-(i+1)*Blength,84);
        end;
      end;
     if map[x,y-2]=wall then zobrazBImage(144,84);
     if map[x-1, y-1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(64,68);
       zobrazLBSImage(128,68);
      end;
     if map[x+1, y-1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(192,68);
       zobrazRBSImage(176,68);
      end;
     if map[x,y-1]=wall then zobrazAImage(128,68);
     if map[x-1,y]=wall then zobrazLASImage(64,36);
     if map[x+1,y]=wall then zobrazRASImage(192,36);
    end;
 
   So:
    begin
     for i:=0 to 6 do
      if map[x+3-i, y+3]=wall then zobrazCImage(104+i*Clength,92);
     for i:=0 to 1 do
      begin
       if map[x+2-i, y+2]=wall then
        begin
         zobrazBImage(80+i*Blength,84);
         zobrazLCSImage(112+i*Blength,84);
        end;
       if map[x+i-2, y+2]=wall then
        begin
         zobrazBImage(240-(i+1)*Blength,84);
         zobrazRCSImage(232-(i+1)*Blength,84);
        end;
      end;
     if map[x,y+2]=wall then zobrazBImage(144,84);
     if map[x+1, y+1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(64,68);
       zobrazLBSImage(128,68);
      end;
     if map[x-1, y+1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(192,68);
       zobrazRBSImage(176,68);
      end;
     if map[x,y+1]=wall then zobrazAimage(128,68);
     if map[x+1,y]=wall then zobrazLASImage(64,36);
     if map[x-1,y]=wall then zobrazRASImage(192,36);
    end;
 
   Ea:
    begin
     for i:=0 to 6 do
      if map[x+3, y+i-3]=wall then zobrazCImage(104+i*Clength,92);
     for i:=0 to 1 do
      begin
       if map[x+2, y+i-2]=wall then
        begin
         zobrazBImage(80+i*Blength,84);
         zobrazLCSImage(112+i*Blength,84);
        end;
       if map[x+2, y+2-i]=wall then
        begin
         zobrazBImage(240-(i+1)*Blength,84);
         zobrazRCSImage(232-(i+1)*Blength,84);
        end;
      end;
     if map[x+2,y]=wall then zobrazBImage(144,84);
     if map[x+1, y-1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(64,68);
       zobrazLBSImage(128,68);
      end;
     if map[x+1, y+1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(192,68);
       zobrazRBSImage(176,68);
      end;
     if map[x+1,y]=wall then zobrazAimage(128,68);
     if map[x,y-1]=wall then zobrazLASImage(64,36);
     if map[x,y+1]=wall then zobrazRASImage(192,36);
    end;
 
   We:
    begin
     for i:=0 to 6 do
      if map[x-3, y+3-i]=wall then zobrazCImage(104+i*Clength,92);
     for i:=0 to 1 do
      begin
       if map[x-2, y+2-i]=wall then
        begin
         zobrazBImage(80+i*Blength,84);
         zobrazLCSImage(112+i*Blength,84);
        end;
       if map[x-2, y-2+i]=wall then
        begin
         zobrazBImage(240-(i+1)*Blength,84);
         zobrazRCSImage(232-(i+1)*Blength,84);
        end;
      end;
     if map[x-2, y]=wall then zobrazBImage(144,84);
     if map[x-1, y+1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(64,68);
       zobrazLBSImage(128,68);
      end;
     if map[x-1, y-1]=wall then
      begin
       zobrazAImage(192,68);
       zobrazRBSImage(176,68);
      end;
     if map[x-1,y]=wall then zobrazAimage(128,68);
     if map[x,y+1]=wall then zobrazLASImage(64,36);
     if map[x,y-1]=wall then zobrazRASImage(192,36);
    end;
  end;
 
end;
 
function GetKey:word;
{ceka na stisknuti klavesy a vraci jeji cislo}
var a:word;
begin
 a:=ord(readkey);
 if a=0 then a:=256+ord(readkey);
 getKey:=a;
end;
 
{HLAVNI PROGRAM}
var
 i,j:byte;
 
begin
 writeln('Vitam vas v mem ukazkovem programu pro clanek o 3D-DUNGEONU z GDM4!');
 writeln;writeln;
 writeln('program se ukonci klavesou ESC');
 writeln('muzete se pohybovat pomoci sipek');
 writeln;writeln;writeln;
 writeln('Neco stiskni');
 getkey;
 writeln('Drzte se jizda zacina!');
 inicializace; {alokujem pamet}
 nactiImages;  {nactem obrazky}
 setVGA;    {nastavime mod 13h}
 setPCXpal;   {nastavime paletu PCX souboru}
 makeMap;    {postavime plan dungeonu}
 with player do {nastavime pozici hrace}
  begin
   x:=10;
   y:=10;
   direc:=We;
  end;
 repeat
  cls(vaddr,0);          {vymazem virtualni obrazovku}
  ramecek(63,36,256,164,3,vaddr); {nakreslime ramecek pruhledu}
  zobrazScenu;          {zobrazime 3D scenu}
  waitretrace;          {chvilku pockame, aby to neblikalo}
  flip(vaddr,VGA);  {zkopirujem virtualni obrazovku, do videopameti}
  delay(50);     {chvilku pockame, aby jsme nebehali moc rychle}
  with player do
   begin
    case getKey of {ceka se na stisk klavesy}
     27: GameOver:=true;
 
     328: {jdeme dopredu - sipka nahoru}
        case direc of
         No: if map[x,pred(y)]<>wall then dec(y);
         So: if map[x,succ(y)]<>wall then inc(y);
         Ea: if map[succ(x),y]<>wall then inc(x);
         We: if map[pred(x),y]<>wall then dec(x);
        end;
 
     336: {jdeme dozadu - sipka dolu}
        case player.direc of
         No: if map[x,succ(y)]<>wall then inc(y);
         So: if map[x,pred(y)]<>wall then dec(y);
         Ea: if map[pred(x),y]<>wall then dec(x);
         We: if map[succ(x),y]<>wall then inc(x);
        end;
 
     333: {tocime se doprava - prava sipka}
        if direc=We then direc:=No
        else direc:=succ(direc);
 
     331: {tocime se doleva - leva sipka}
        if direc=No then direc:=We
        else direc:=pred(direc);
    end;
   end;
 until GameOver;
 settext;   {navrat do textoveho modu}
 konec;    {uvolneni pameti}
end.