Program vyplní celočíselné dvojrozmerné pole rozmeru NxN postupne celými číslami od 1 do NxN po vedľajších uhlopriečkach zhora nadol

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Nxn.pas
Subor exe: Nxn.exe

Program vyplní celočíselné dvojrozmerné pole rozmeru NxN postupne celými číslami od 1 do NxN po vedľajších uhlopriečkach zhora nadol.
{ NXN.PAS                Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Napiste progarm, ktory vyplni celociselne dvojrozmerne pole    }
{ rozmeru NxN postupne celymi cislami od 1 do NxN po vedlajsich   }
{ uhloprieckach zhora dolu.                     }
{                                  }
{ Datum:12.04.2002               http://www.trsek.com }
 
uses crt;
 
const
 N = 5; {Max. 180}
 
var
 pole:array[1..N,1..N] of word;
 X,Y : longint;
 pom : longint;
 pom_X : longint;
 pom_Y : longint;
 Xt : byte;
 
begin
 clrscr;
 for x:=1 to N do
  pole[N,N]:=0;
 
 X:=0;
 Y:=0;
 pom:=0;
 pom_X:=1;
 pom_Y:=0;
 Xt:=0;
 pole[1,1]:=1;
 
 for Y:= 1 to N do
 begin
  inc(pom_X);
  for X:= 2 to N do
  begin
   if pom+pom_Y=N-1 then inc(Xt);
   if Xt=0 then inc(pom);
   if Xt=2 then dec(pom);
   pole[X,Y]:=pole[X-1,Y]+pom+pom_Y;
  end;
  Xt:=0;
  pom:=0;
  inc(pom_Y);
  if Y+1<=N then
   pole[1,Y+1]:=pole[1,Y]+pom_X;
 end;
 
 For Y:=1 to N do
 For X:=1 to N do
 begin
  Gotoxy(X*3,Y);
  Write(pole[X,Y]);
 end;
 readkey;
end.